Anda di halaman 1dari 5

PIAGAM MADINAH

Maklumat di bawah merujuk kepada Piagam Madinah atau Sahifah Madinah 622M
merupakan sebuah perlembagaan bertulis yang telah dirangka oleh Nabi Muhamad
s.a.w berdasarkan wahyu Allah s.w.t

(a)

Jelaskan kandungan Piagam Madinah daripada aspek :

(i)

Politik :

..

(ii)

Ekonomi: ...

(iii)

Sosial : ...
[ 3 markah ]

(b)

Bagaimanakah Piagam Madinah dapat mengekalkan keharmonian penduduk


Madinah?

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
[ 2 markah ]

(c)

Beberapa ciri kerajaan Islam di Madinah sebenarnya telah dipraktikkan di negara


kita, Malaysia.
Buktikan kebenaran pernyataan tersebut.

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
[ 2 markah ]

(d)

Piagam Madinah patut dijadikan panduan oleh pemimpin dalam membina


sesebuah negara.
Berikan pendapat anda.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
[ 3 markah ]

SKEMA
Piagam Madinah dirangka berasaskan persetujuan orang Islam dan orang bukan Islam.
(a)

Jelaskan kandungan Piagam Madinah dari aspek :


(i)

Politik

F1

Nabi Muhammmad s.a.w sebagai ketua Negara Islam Madinah

F2

Baginda berperanan sebagai ketua hakim

F3

Baginda menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh


Masyarakat Madinah.

F4

Undang- undang Islam diguna pakai secara menyeluruh.

F5

Peraturan kabilah boleh diamalkan selagi tidak bertentangan


dengan Islam.

F6

Masyarakat Madinah wajib mempertahankan Madinah daripada


ancaman luar.
[ 1 markah ]

(ii)

Ekonomi

F7

Masyarakat Madinah mempunyai peluang ekonomi sama rata

F8

Unsur penipuan dan riba dihapuskan dalam perniagaan.

F9

Masyarakat Madinah bekerjasama memajukan negara.

[ 1 markah ]
(iii)

Sosial :

F10

Masyarakat Madinah dianggap sebagai satu ummah.

F11

Masyarakat Madinah tidak boleh bermusuhan sesame sendiri

F12

Masyarakat Madinah bebas beragama

F13

Adat yang tidak bertentangan dengan Islam boleh diamalkan.

F14

Keselamatan orang bukan Islam dijamin selagi mematuhi


Piagam Madinah.
[ 1 markah ]

(b)

Bagaimanakah Piagam Madinah dapat mengekalkan keharmonian penduduk


Madinah ?

F1

Setiap kaum terikat dengan undang-undang

F2

Tiada perbezaan taraf dalam kalangan masyarakat

F3

Masyarakat hidup bersatu padu

F4

Tidak berlaku penindasan dalam masyarakat

F5

Semua rakyat mendapat hak yang sama

F6

Konsep keadilan sosial dipraktikkan

F7

Dapat menyusun kehidupan masyarakat yang sistematik.

F8

Setiap kaum mematuhi peraturan dan cara hidup bermasyarakat.

F9

Semua rakyat bertanggungjawab mempertahankan negara

F10

Setiap kaum menghormati agama dan kebudayaan kaum

[mana-mana 2x1m]
(c)

Beberapa ciri kerajaan Islam di Madinah sebenarnya dipraktikkan di negara


kita Malaysia.
Buktikan kebenaran pernyataan tersebut.

H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7

Semua rakyat bebas mengamalkan agama masing-masing


Keselamatan negara tanggungjawab bersama
Kebebasan mengamalkan adat
saling bekerjasama memajukan ekonomi
Masyarakat Madinah mempunyai peluang ekonomi sama rata
Masyarakat Madinah tidak boleh bermusuhan sesama sendiri
Masyarakat dianggap sebagai satu ummah/konsep 1Malaysia

Mana-mana jawapan yang munasabah


[ mana-mana 2x1 m]

( d)

Piagam Madinah patut dijadikan panduan kepada pemimpin dalam


membina sesebuah negara.

Berikan pendapat anda.


F1

Membuat perlembagaan terlebih dahulu sebelum membina negara

F2

Satu perlembagaan yang adil

F3

Memberi keadilan sosial tanpa mengira agama/ kaum/ warna kulit

F4

Hak setiap kaum dipelihara oleh perlembagaan

F5

Tanggungjawab setiap warganegara memepertahankan negara

F6

Memberi jaminan keselamatan harta dan nyawa kepada setiap


warganegara

F7

Digubal melalui musyawarah/perbincangan,perundingan

F8

Nilai hidup berasaskan semangat ukhwah

F9

Sistem ekonomi yang telus dan adil

F10

Undang-undang kekeluargaan setiap kaum boleh diamalkan


Mana-mana yang munasabah.

[mana-mana 3x1markah]