Anda di halaman 1dari 13

1249/1

Rajah di bawah berkaitan dengan perkembangan petempatan awal tamadun


Mesopotamia.
Perkampungan

Bandar

Negara Kota

Apakah faktor asas yang membawa kepada perkembangan tersebut?


A Kekayaan hasil galian
B Kekuatan angkatan tentera
C Kemajuan aktiviti pertanian
D Kesetiaan rakyat terhadap raja

Apakah kesan pengamalan sifat terbuka dalam masyarakat Indus?


A Penyebaran agama Hindu
B Perkembangan bidang penulisan
C Pertukaran teknologi
D Perluasan pengaruh

Apakah persamaan antara Bandar Harappa dan Mohenjo-Daro dalam tamadun Indus?
A Dijadikan bandar diraja
B Dibina secara terancang
C Diterajui golongan artisan
D Dimajukan oleh orang Aryan

Mengapakah sistem penanaman secara bergilir diamalkan pada zaman Dinasti Tang di
China?
A Mengurangkan tenaga kerja
B Menjimatkan masa
C Meminimumkan kos
D Mengekalkan kesuburan tanah

Sejak tahun 100 Masihi, perdagangan maritim antara India dengan Alam Melayu
telah berkembang.
Apakah kepentingan Alam Melayu kepada India pada masa itu?
A
B
C
D

Pembekal tenaga buruh


Pusat kesusasteraan
Pembekal rempah ratus
Pusat keagamaan

1249/1 PMA MAIWP 2015

1249/1
6

Pada tahun 509 S.M., Rom mengamalkan sistem pemerintahan republik yang ditadbir
oleh dua orang konsul.
Mengapa dua orang konsul tersebut dilantik?
A
B
C
D

Memilih pemimpin berwibawa


Menghalang pemusatan kuasa
Mengukuhkan hubungan luar
Memudahkan perluasan empayar

Rajah berikut menunjukkan tahap perkembangan sesebuah pelabuhan dalam kerajaan


awal di Asia Tenggara.
Pelabuhan
pembekal

Pelabuhan
X

Pelabuhan
Entrepot

Pelabuhan X dalam rajah tersebut ialah


A Pelabuhan bebas
B Pelabuhan nelayan
C Pelabuhan bandar
D Pelabuhan kerajaan

Unsur mitos merupakan elemen penting dalam kerajaan awal di Asia Tenggara.
Apakah kepentingan unsur tersebut?
A
B
C
D

Mendaulatkan sistem perundangan


Mengiktirafkan golongan pendeta
Mengekalkan warisan tradisi
Memperkukuhkan kedudukan pemerintah

Antara yang berikut, yang manakah berkaitan dengan masyarakat Arab Jahiliah?
I Menghalalkan amalan riba
II Menjalankan pemerintahan berpusat
III Menjalin kerjasama antara kabilah
IV Mengamalkan perkahwinan bebas
A I dan II

1249/1 PMA MAIWP 2015

1249/1
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
10

Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama iaitu surah al-Alaq ayat 1-5 pada 6
Ogos 610 Masihi (17 Ramadan).
Apakah yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW menerusi
surah tersebut?
A
B
C
D

11

Penyatuan umat di bawah satu akidah


Membaca untuk meningkatkan ilmu
Pembelaan terhadap agama
Mengekalkan persamaan taraf sesama manusia

Tokoh berikut telah memberi sumbangan dalam perkembangan Islam.

Abdullah bin Abu Bakar


Amir bin Fuhairah
Abdullah bin Arqat

Apakah sumbangan mereka?


A Meneruskan dakwah ke Taif
B Menandatangani Perjanjian Hudaibiyah
C Membantu Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah
D Menamatkan pemulauan terhadap orang Islam

12

Bagaimanakah kedudukan orang yahudi seperti yang terkandung dalam Piagam


Madinah?
I
II
III
IV

Diiktiraf sebagai penduduk Madinah


Bebas menjalin hubungan dengan pihak luar
Terlibat dalam pentadbiran negara
Dijamin keselamatan negara

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
1249/1 PMA MAIWP 2015

1249/1
D III dan IV

13

Jadual 4 berkaitan dengan peperangan yang berlaku antara orang Quraisy Makkah
dengan orang Islam.
Peristiwa
Perang
Khandak

Tahun
627 Masihi
Jadual 4

Pihak yang
Menang
Tentera Islam

Apakah faktor kemenangan tentera Islam dalam peperangan tersebut?


A
B
C
D
14

Bilangan tentera ramai


Strategi perang mantap
Bantuan luar diperoleh
Peralatan perang lengkap

Tindakan berikut dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW selepas Perang Badar
berakhir.
Mengampunkan tawanan perang
Membebaskan tawanan wanita
Apakah kesan daripada tindakan tersebut?
A
B
C
D

15

Islam diterima dengan kerelaan


Suku yang bertelagah berdamai
Pengukuhan pentadbiran kerajaan Islam
Kebebasan beragama diamalkan

Maklumat berikut berkaitan dengan Perjanjian Hudaibiyah.


Tahun
630 Masihi

1249/1 PMA MAIWP 2015

Peristiwa
Orang Arab Quraisy melanggar
syarat Perjanjian Hudaibiyah
5

1249/1

16

Apakah kesan peristiwa tersebut?


A Sistem kabilah dimansuhkan
B Urusan perdagangan terjejas
C Kota Makkah dikuasai Islam
D Penduduk Madinah berhijrah
Apakah sumbangan Khalifah Uthman bin Affan kepada kemajuan sistem pertahanan
negara Islam Madinah?
A
B
C
D

17

Menubuhkan angkatan tentera laut


Melantik panglima tentera sebagai gabenor
Membina markas tentera
Mewujudkan pasukan tentera tetap

Tokoh berikut telah membantu mengukuhkan pemerintahan Khalifah Abu Bakar alSiddiq.

Khalid bin al-Walid


Usamah bin Zaid

Apakah bantuan yang diberikan oleh tokoh-tokoh tersebut?


A
B
C
D
18

Antara yang berikut, yang manakah sumbangan Khalifah Abu Bakar al-Siddiq kepada
kerajaan Islam Madinah?
I Memerangi golongan al-Riddah
II Memperkenalkan pelbagai cukai
III Menubuhkan Jabatan Kehakiman
IV Menyelesaikan perpecahan umat Islam
A
B
C
D

19

Mengatasi ancaman kuasa luar


Mempelbagaikan kegiatan pertanian
Memperkukuhkan sistem pendidikan
Menggubal undang-undang

I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV

Sistem wazarah telah diperkenalkan oleh kerajaan Bani Umaiyah.


Bagaimanakah sistem tersebut dilaksanakan?

1249/1 PMA MAIWP 2015

1249/1

A
B
C
D
20

Bagaimanakah khalifah dilantik pada zaman pemerintahan kerajaan Bani Abbasiyah?


A
B
C
D

21

Ulama dilantik menjadi pentadbir


Pelbagai jabatan kerajaan ditubuhkan
Wazir dilantik mengetuai pentadbiran
Urus setia menguruskan rekod kewangan

Pemilihan dilakukan oleh ulama


Melalui perundingan Majlis Syura
Mengamalkan sistem pewarisan
Berdasarkan wasiat khalifah terdahulu

Dasar sosial Islam yang diamalkan kerajaan Turki Uthmaniyah telah menarik minat
orang Kristian di Eropah untuk memeluk Islam.
Apakah aspek yang ditekankan dalam dasar tersebut?
A
B
C
D

22

Jurai keturunan
Warisan bangsa
Kecemerlangan individu
Pengumpulan kekayaan

Maklumat berikut berkaitan dengan tokoh pengembara Islam pada abad ke-14
Tokoh
Ibn Battuta

Keterangan
Hasil tulisan beliau menjadi rujukan
sejarawan hingga kini

Mengapakah tulisan beliau menjadi rujukan sehingga kini?


A
B
C
D
23

Keunikan ilustrasi
Ketepatan fakta
Kepelbagaian teknik
Keindahan bahasa

Apakah persamaan pendapat tokoh berikut tentang cara kedatangan Islam ke Asia
Tenggara?

John Crawford
Emmanuel Gadinho Eredia
Snouck Hurgronje

A Mengislamkan pemerintahan
B Menerusi aktiviti penaklukan
1249/1 PMA MAIWP 2015

1249/1
C Melalui kegiatan perdagangan
D Menjalankan perkahwinan siasah
24

Tokoh berikut memainkan peranan penting membantu Melaka menyebarkan Islam di


Asia Tenggara.
Tokoh
Bendahara Tun Perak

Negeri
Melaka

Bagaimanakah beliau melaksanakannya?


A
B
C
D
25

Menyertai para ulama


Menjalankan peluasan kuasa
Menghasilkan kitab ilmu tasawuf
Mengislamkan golongan pemerintah

Jadual 5 berkaitan dengan pengislaman pemerintah di Asia Tenggara.


Negeri
Pattani

Pemerintah
Raja Phaya Tu Nak Pa diislamkan oleh
Syeikh Said
Raja Malik al-Salih diislamkan oleh Syeikh
Ismail dari Semenanjung Tanah Arab
Jadual 5

Pasai

Mengapakah para ulama mengislamkan golongan raja?


A
B
C
D
26

Mempengaruhi rakyat jelata


Mendapatkan anugerah raja
Menguasai bidang pentadbiran
Menyekat pengaruh agama lain

Golongan raja di Asia Tenggara menggunakan gelaran berikut setelah kedatangan


Islam.

Zillulah fil-alam
Zillullah fil-ardh

Mengapakah gelaran tersebut digunakan?


A
B
C
D

Melambangkan kemakmuran kerajaan


Mengekalkan warisan tradisi
Mengesahkan kewibawaan
Memelihara hak penduduk

1249/1 PMA MAIWP 2015

1249/1

27

28

Selepas kedatangan Islam, sistem politik di Asia Tenggara mengalami perubahan.


Apakah perubahan tersebut?
I
II
III
IV

Institusi kesultanan diperkenalkan


Islam dijadikan asas perundangan
Pembesar dilantik secara musyawarah
Sistem raja berkuasa mutlak tamat

A
B
C
D

I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV

Tokoh berikut berperanan penting dalam Kesultanan Melayu Melaka.

Makhdum Sayid Abdul Aziz


Maulana Abu Bakar
Maulana Sadar Jahan

Apakah peranan mereka?


A
B
C
D

Menasihati pemerintah
Menetapkan istiadat diraja
Mengetuai utusan diplomatik
Menguatkuasakan undang-undang

29

Pernyataan di atas merujuk kepada


A
B
C
D

30

Nahkoda dalam sebuah kapal diertikan


sebagai imam
Anak buah kapal sebagai makmum

Undang-Undang Johor
Undang-Undang Perak
Undang-Undang Laut Melaka
Undang-Undang Pelabuhan Kedah

Rajah 2 menerangkan tentang kaedah pendidikan dalam masyarakat Melayu


tradisional.

1249/1 PMA MAIWP 2015

Penceritaan lisan

1249/1

Pendidikan
Tidak Formal

Pembelajaran pantang-larang
X

Apakah X?
A Pembacaan kitab
B Menghadap guru
C Menerusi pantun
D Pengajian sekolah pondok

31

Maklumat berikut berkaitan dengan pendidikan formal di Tanah Melayu

Terdapat sukatan pelajar


Dilaksanakan secara kelas
Pengajaran mengikut tahap

Maklumat tersebut berkaitan dengan


A
B
C
D
32

Sekolah pondok
Pembelajaran di masjid
Sistem madrasah
Pengajaran di istana

Antara berikut, manakah perbendaharaan kata bahasa Melayu yang berasal daripada
bahasa Arab?
I

adil

1249/1 PMA MAIWP 2015

10

1249/1
II daulat
III hakim
IV puasa
A
B
C
D
33

Mengapakah institusi baitulmal diperkenalkan oleh Kesultanan Melayu Melaka?


A
B
C
D

34

35

Menetapkan kadar cukai


Menguruskan harta kerajaan
Mengendalikan adat istiadat istana
Menentukan bidang tugas pembesar

Aktiviti perdagangan yang pesat turut memperkembangkan bidang percukaian di


Melaka. Sebanyak 6 peratus cukai dikenakan kepada pedagang dari ?
I
II
III
IV

Siam
Jepun
Ceylon
Tanah Arab

A
B
C
D

I,II dan III


I,II dan IV
I,III dan IV
II,III dan IV

Golongan berada dan berkemampuan dikehendaki membayar zakat dan hasil kutipan
ini akan di simpan di
A
B
C
D

36

I,II dan III


I,II dan IV
I,III dan IV
II,III dan IV

Baitulmal
Balairung
Masjid
Istana

Maklumat berikut menunjukkan golongan baru dalam era Reformation di Eropah.


Masa

1249/1 PMA MAIWP 2015

Peristiwa
11

1249/1
Abad ke-16

Kemunculan golongan yang


mengendalikan Counter Reformation

Apakah peranan golongan tersebut?


A
B
C
D

37

Menyekat perkembangan kuasa bangsawan


Memperkukuhkan kuasa golongan monarki
Memperluaskan ajaran agama Kristian
Mempertahankan Gereja Katolik

Apakah implikasi daripada keadaan di bawah?


Pada Zaman Gelap, kuasa pusat di Rom yang mentadbir wilayah-wilayah
telah musnah. Keadaan ini telah membawa kepada kewujudan tuan tanah.

38

I
II
III
IV

Mereka menyerahkan tanah kepada tuan tanah


Mereka membayar cukai yang tinggi kepada tuan tanah
Mereka mencari perlindungan daripada tuan tanah
Mereka mencari pekerjaan lain

A
B
C
D

I,II dan III


I,II dan IV
I,III dan IV
II, III dan IV

Jadual 1 menunjukkan nilai eksport getah Tanah Melayu antara tahun 1930 1932.
Tahun
1930
1931
1932

Nilai (Paun Sterling)


28 208 000
13 806 000
9 077 000

Mengapakah nilai eksport getah Tanah Melayu merosot dalam tempoh tersebut?
A
B
C
D

Kekurangan buruh mahir


Kekurangan sumber modal
Penumpuan kepada perlombongan
Pergantungan kepada pasaran dunia

1249/1 PMA MAIWP 2015

12

1249/1

Penjelajahan

39

40

Portugal
Perancis
Sepanyol
Britain
Belanda

Faktor manakah yang mendorong penjelajahan oleh kuasa-kuasa Eropah di atas?


I
II
III
IV

Kestabilan politik
Semangat pelayar Islam
Semangat inkuiri yang meningkat
Keadaan ekonomi yang berkembang maju

A
B
C
D

I,II dan III


I,II dan IV
I,III dan IV
II, III dan IV

Peralatan di atas banyak membantu dalam bidang pertanian. Apakah


keistimewaannya?
A Menjadikan tanaman lebih subur

1249/1 PMA MAIWP 2015

13

1249/1
B Mengelakkan tanaman lebih subur
C Membolehkan tanah digunakan secara maksimum
D Membolehkan penanaman bijih benih dilakukan dengan pantas
**KERTAS SOALAN TAMAT**
MENINJAU SEJARAH HENDAKLAH DENGAN RASA CINTA, SEAKANAKAN KITA TURUT HIDUP DENGAN MEREKA.

Disediakan oleh,

Disemak oleh,

..NORRIZAH..
.

(MOHAMMAD AMIRUL OTHMAN)

(NORRIZAH BT JAMALI)

Guru Subjek Sejarah PMA

Guru SMA MAIWP

Disahkan oleh,

.
(NIK NOOR SYAFAWATI BINTI NIK MOHAMED NASIR)
Sheikhah AlMudirah PMA

1249/1 PMA MAIWP 2015

14