Anda di halaman 1dari 6

POST MORTEM KEPUTUSAN SPM TAHUN 2015

MATA PELAJARAN

SAINS (KIMIA)

Analisis Pencapaian SPM


GRED (BIL &PERATUS)

SPM

BIL
&
PERATUS
LULUS

BIL
&
PERATUS
GAGAL

GPMP

28

7.71

A+

A-

B+

C+

2014

13

27

23

45

2015

21

11

34.3

21

65.6

-5

-5

-6

-11

10.7

-6

10.6

PERBEZAAN

-1

-1

-3

-1

-2

55

BIL
TIDAK
HADI
R

BIL
CALO
N

51

8.13

32

-0.42

-19

Perbandingan Pencapaian Keseluruhan Dengan Sasaran (KPI) 2015:


GRED (BIL &PERATUS)

SPM
A+

A-

B+

C+

21

-1

-1

-2

-1

SPM 2015
ETR
[ KPI 2015 ]
PERBEZAAN

1.

0
0

-1

RUMUSAN / ANALISIS PENCAPAIAN :

-1

BIL
& PERATUS
LULUS

BIL
&
PERATUS
GAGAL

GPM
P
8.13

BIL
TIDAK
HADI
R

BIL
CALO
N

32

11

34.3

21

65.6

15

17

53.13

15

46.87

7.43

32

-7

-6

-18.83

-7

-8.73

-0.7

Secara keseluruhannya keputusan Peperiksaan SPM tidak mencapai target yang telah ditetapkan . SPM 2015 mencatat
peratusan lulus sebanyak 34.3 % dan GPMP 8.13 yang membawa kepada hanya 11 pelajar yang lulus .Pencapaian GPMP
merosot sebanyak 0.42 di mana pada tahun 2015 tiada pelajar mendapat A berbanding pada tahun 2014 ada seorang pelajar
mendapat A+ dan seorang pelajar mendapat AETR yang disasarkan bagi tahun 2015 adalah 53.13% dan GPMP 7.43

2.

KEKUATAN :
1- Pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas menggunakan Modul Kimia mengikut topic
2- Pelajar telah didedahkan dengan soalan Berbentuk SPM selepas habis sesuatu topik diajar di dalam kelas
3- Untuk Kertas 3 kelas tambahan untuk amali telah diadakan memandangkan waktu pengajaran 4 masa seminggu tidak
mencukupi

3.

KELEMAHAN :
12345-

Pelajar mempunyai masalah menguasai konsep asas


Pelajar tidak dapt membina persamaan Kimia
Terlalu banyak fakta yang perlu dihafal pelajar
Murid sukar menjawab soalan KBAT dan sukar mengaitkan soalan KBAT dengan isi pelajaran
Kelengkapan makmal yang tidak cukup untuk menjalankan eksperimen

4.

ISU & STRATEGI PENINGKATAN SPM 2016


ISU
KERTAS 1:
1. Tajuk
Tingkatan 4
tidak
dikuasai oleh
murid
sepenuhnya
2. Terlalu
banyak skop
yang perlu
murid
ketahui
3. Tidak
memahami
arahan
soalan dan
salah tafsir
kehendak
soalan.

PUNCA
1- Pelajar tidak
dapat
meghuraikan
jawapan
mengikut
markah yang
diperuntukkan
2- Jawapan
pelajar
meleret-leret
tanpa tujuan
dan tiada
markah diberi
4. Tajuk
Tingkatan 4
tidak dikuasai
oleh murid
sepenuhnya
5. Terlalu banyak
skop yang
perlu murid
ketahui
6. Tidak
memahami
arahan soalan
dan salah
tafsir
kehendak

INTERVENSI/PROGRAM

1- Memperbanyakkan
latih tubi yang
terancang di mana
topik yang
melibatkan
sebatian karbon
yang
meghubungkaitkan
alkana, alkena
alcohol dam ester.
2- Mengedarkan nota
ringkas dan padat
kepada pelajar

3- Pelajar membuat
sekurangkurangnya 20
soalan objektif
seminggu
berkaitan topic
yang diajar

GURU
BERTANGGUNGJAWAB

SASARAN
(MURID)1

Goh Chui Lee

Pelajar tingkatan
5U dan 5M

(Guru matapelajaran
Kimia)

soalan.
KERTAS 2:
1) Sebilangan
pelajar tidak
mejawab
dan
meninggalka
n soalan
tanpa
jawapan
2) Pelajar tidak
menjawab
dengan baik
soalan esei
1. Pelajar tidak
mampu
menghuraik
an fakta
beserta
penerangan

1- Pelajar tidak
menguasai
kandungan
pelajaran
Tingkatan 4
2- Pelajar tidak
dapat
menjawab
soalan
berbentuk
KBAT

1- Pelajar diwajibkan
menjawab 20
soalan objektif
seminggu daripada
topik yang diajar
di dalam kelas

Goh Chui Lee


(Guru matapelajaran
Kimia)

Pelajar tingkatan
5U dan 5M

2- Sukatan pelajaran
perlu dihabiskan
Bulan Julai

3- Terlalu banyak
skop yang
dikelurkan did
lam kertas 1
melibatkan
soalan
Tingkatan 4

Kertas 3
1- Kebanyakan
murid tidak
mengetahui

1- Huraian
eksperime
n tidak

1- Fokus kepada
penulisan laporan
ekperimen

Goh Chui Lee

Pelajar tingkatan
4U dan 4M

format
soalan
Kertas 3

2- Murid keliru
dengan
format
kertas 3

lengkap
dan
melukis
gambaraja
h susunan
radas
tanpa
huraian
2- Murid
hanya
didedahkan
dengan
teknik
menjawab
kertas 3
tahun ini.
3- Pelajar
sering
membuat
kesilapan
dalm
soalan
mendefinisi
secara
operasi di
mana
pelajar
hanya
mendefini
secara
teori
sahaja

mengikut format
yang bersistematik
2- Memperbanyakkan
soalan Kertas 3
supaya murid akan
biasa dengan
format SPM Kertas
3 yang sentiasa
berulang setiap
tahun.
3- Teknik menjawab
Kertas 3 diberikan
kepada murid
semasa sesi
pengajaran dan
pembelajaran

(Guru matapelajaran
Kimia)

Disediakan oleh :
.........................................
(NURULSHAHIDA ABDUL MUTALIB)
Ketua Panitia SAINS
SMK Mak Mandin.