Anda di halaman 1dari 6

POST MORTEM KEPUTUSAN SPM TAHUN 2015

MATA PELAJARAN

SAINS (BIOLOGI)

Analisis Pencapaian SPM

A+

A-

B+

C+

BIL
&
PERATUS
LULUS

2014

13

27

53

2015

12

37.5

20

62.5

8.13

32

-1

-3

+2

+6

-6

-12

-15

15.4

-4

15.5

-0.27

-19

GRED (BIL &PERATUS)

SPM

PERBEZAAN

BIL
&
PERATUS
GAGAL
24

GPMP

47

7.86

BIL
TIDAK
HADI
R
0

BIL
CALO
N
51

Perbandingan Pencapaian Keseluruhan Dengan Sasaran (KPI) 2015:


GRED (BIL &PERATUS)

SPM

BIL
& PERATUS
LULUS

BIL
&
PERATUS
GAGAL

GPM
P

BIL
TIDAK
HADI
R

BIL
CALO
N

A+

A-

B+

C+

SPM 2015

12

37.5

20

62.5

8.13

32

ETR
[ KPI 2015 ]

14

18

56.25

14

43.75

7.19

32

PERBEZAAN

-2

-2

-2

+2

-1

-2

-13

-6

-18.75

+6

+18.
75

+0.9
4

1.

RUMUSAN / ANALISIS PENCAPAIAN :

Secara keseluruhannya keputusan Peperiksaan SPM tidak mencapai target yang telah ditetapkan . SPM 2015 mencatat
peratusan lulus sebanyak 37.5 % dan GPMP 8.13 yang membawa kepada hanya 12 pelajar yang lulus .Pencapaian ini merosot
sebanyak 15. 4% di mana menunjukkan jumlah peratusan yang agak besar. GPMP yang ducatatkan amat mendukactakan iaitu
8.13 .
ETR yang disasarkan bagi tahun 2015 adalah 56.25% dan GPMP 7.19 .Jika dibandingkan ETR keputusann memang jauh bagi
calon 2015. Tiada pelajar yang berupaya untuk mendapat cemerlang di mana pencapaiana yang tertinggi adalah hanya C+
iaitu seramai 2 orang.

2.

KEKUATAN :
1- Latih tubi di dalam kelas menggunakan soalan daripada Percubaan sekolah berasrama penuh.
2- Guru menyelitkan teknik menjawab soalan Biologi di dalam kelas semasa pengajaran dan pembelajaran
3- Pelajar sudah mula menjawab secara ringkas dan padat.

3.

KELEMAHAN :
1- Pelajar gagal menguasai konsep Biologi
2- Pelajar sangat lemah dengan sukatan Tingkatan 4
3- Pelajar tidak menghafal fakta dan lemah dalam membuat pengolahan ayat bagi bahgian peneranganPelajar tidak menjawab
mengikut peruntukan markah yang diberi
1- Pelajar hanya didedahkan teknik menjawab Kertas 3 pada tahun ini. Kebanyakan pelajar masih tidak menguasai menjawab
Kertas 3

4.

ISU & STRATEGI PENINGKATAN SPM 2016

ISU

PUNCA

INTERVENSI/PROGRAM

GURU
BERTANGGUNGJAWAB

SASARAN
(MURID)1

KERTAS 1:
1- Asas
pengetahun
Biologi murid
lemah
2- Murid tidak
menguasai
kandungan
pelajaran
Tingkatan 4
1- Murid tidak
dapat
menjawab
soalan
berbentuk
KBAT
2- Terlalu banyak
skop yang
dikeluarkan di
dalam kertas 1
melibatkan
soalan
Tingkatan 4

1- Pelajar tidak
membuat
nota pendek
untuk
diulangkaji
hanya
mengharapka
n nota guru
2- Murid tidak
mengingti
fakta
terutama
subjek
Tingkatan 4
3- Murid tidak
membuat
persediaan
lebih awal
untuk
mengulangkaj
i topik
Tingkatan 4

1- Guru
memperbanyakkan
soalan Objektif
daripada Percubaan
Sekolah Berasrama
penuh.
2- Pelajar diwajibkan
menjawab 20
soalan objektif
seminggu daripada
topik yang diajar di
dalam kelas
3- Sukatan pelajaran
perlu dihabiskan
Bulan Julai

1- Nurulshahida
binti Abdul
Mutalib
(Guru
matapelajaran
5U dan 5M)

Pelajar 5U dan
5M

KERTAS 2:
1) Sebilangan
murid tidak
mejawab dan
meninggalkan
soalan tanpa
jawapan
2) Murid tidak
mampu
menghuraikan
fakta beserta
penerangan
dalam soalan
struktur.
3) Murid tidak
menjawab
soalan esei
mengikut
pecahan
markah yang
diberi.
4) Murid tidak
faham
kehendak
soalan
menyebabkan
jawapan
tersasar dari
skema
pemarkahan

1. Murid kurang
memahami
kehendak
soalan
2. Murid agak
kabur, isi
tidak jelas,
terlalu pendek
3. Murid
mengulang
fakta yang
telah diberi
terutama
pada
bahagian esei
4. Murid tidak
menulis fakta
dan
menghafal
fakta dengan
baik
5. Murid lemah
dalam
membuat
pengolahan
ayat bagi
bahagian
penerangan
6. Murid tidak
mahu

1- Menjelaskan
teknik menulis
jawapan esei
dengan
mengaplikasi ke
dalam latihan
bertulis.

2- Kemahiran
menjawab esei
diselit semasa
pengajaran dan
pembelajaran

3- Sukatan
pelajaran perlu
dihabiskan
Bulan Julai

4- Ulangkaji
Intensif Biologi
di mana
Menyelesaikan
pelbagai soalan
yang diambil
dari buku latih
tubi/ kertas
soalan SPM
sebenar

1- Nurulshahida
Abdul Mutalib
(Guru
matapelajara
n5U dan 5M)

mencuba
berfikir secara
mendalam
apabila
menjawab
soalan
berbentuk
KBAT
7. Bagi pilihan
jawapan esei
Bahagian B
pelajar tidak
memilih
soalan
dengan tepat
sebelum
menjawab
Kertas 3
1- Murid baru
sahaja
didedahkan
dengan
teknik
menjawab
kertas 3
tahun ini.

1- Murid tidak
mengaplikasi
cara-cara
mendapat
jawapan yang
mudah di
dalam kertas
3

2- Pelajar
keliru
dengan
format
kertas 3

2- Murid masih
tidak
menguasai
Teknik
menjawab
kertas 3

1- Guru memberikan
satu soalan latihan
Kertas 3 seminggu
untuk murid mula
membiasakan diri
menjawab Kertas 3
memandangkan
kertas ini penting
untuk menaikkan
gred lulus pelajar

Nurulshahida Abdul
Mutalib (Guru
matapelajaran 5U dan
5M)

Disediakan oleh :
.........................................
(NURULSHAHIDA ABDUL MUTALIB)
Ketua Panitia SAINS
SMK Mak Mandin.