Anda di halaman 1dari 8

TEKNOLOGI MAKLUMAT &

KOMUNIKASI
TAHUN 6
MEI
2016

NAMA :..

KELAS:..

1 JAM

SK HIJRAH BADONG, DARO


PEPERIKSAAN PERTENGAHAN
TAHUN 2016

TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI


Tahun 6
1 JAM
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian.
2. Jawab semua soalan
DISEDIAKAN OLEH

DISEMAK OLEH

------------------------MUHAMMAD FITRI BIN AB RAHMAN


GURU TMK

-------------------------MOHD ARIF BIN RAZALI


KETUA PANITIA TMK

Kertas soalan ini mengandungi 6 halaman bercetak

Arahan: Kertas ini mengandungi dua bahagian, Bahagian A dan Bahagian B. Jawab semua soalan.
Hitamkan jawapan bagi soalan Bahagian A pada ruangan jawapan yang disediakan. Jawab semua
soalan bagi Bahagian B pada ruangan yang disediakan.
Bahagian A (20 markah)
1. Antara berikut, yang manakah mempunyai

C. Satu set pernyataan yang menyerupai

aturcara komputer?

bahasa aturcara komputer.

A. Dapur gas

D. Gambarajah yang menggunakan simbol

B. Kipas elektrik

geometri untuk menunjukkan langkah-

C. Cerek elektrik

langkah algoritma.

D. Mesin basuh automatik

6. Rajah di bawah menunjukkan satu simbol

2. Antara yang berikut, yang manakah bukan

yang digunakan dalam carta alir.

merupakan alatan digital?


A. Televisyen pintar
B. Lampu suluh
C. Jam tangan digital

Apakah nama simbol ini dalam carta alir?

D. Telefon pintar

A. Terminal
B. Proses

3. Baca pernyataan di bawah.

C. Pilihan

Satu urutan langkah-langkah untuk

D. Penyambung

menyelesaikan suatu masalah atau

7. Simbol yang manakah digunakan untuk

melaksanakan suatu tugasan.

menunjukkan permulaan atau penamatan

Pernyataan di atas merujuk kepada

carta alir?

A. Algoritma

A.

B. Pseudokod
C. Carta alir

B.

D. Proses
4. Antara peralatan di bawah, yang manakah

C.

tidak mempunyai set arahan komputer?


A. Komputer tablet

D.

B. Telefon pintar
C. Pemain DVD

8. Apakah simbol yang digunakan untuk

D. Basikal

menunjukkan sambung carta alir ke


bahagian lain?

5. Sesetengah perkakasan harian mempunyai

A.

aturcara komputer. Apakah yang


dimaksudkan oleh aturcara komputer?

B.

A. Satu urutan langkah-langkah untuk


menyelesaikan suatu masalah.

C.

B. Satu set arahan mengikut urutan yang


mengarahkan komputer membuat

D.

sesuatu.

9. Apakah yang dimaksudkan dengan


pseudokod?
A. Satu set arahan mengikut urutan yang
mengarahkan komputer membuat
sesuatu.
B. Satu urutan langkah-langkah yang untuk

C. Pilihan tunggal
D. Urutan masalah

12. Proses menghasilkan aturcara komputer


dikenali sebagai __________

menyelesaikan suatu masalah atau


melaksanakan suatu tugasan.
C. Gambarajah yang menggunakan simbolsimbol geometri untuk menunjukkan
langkah-langkah algoritma.
D. Satu pernyataan yang menyerupai
bahasa aturcara komputer.

A. psedokod

C. carta alir

B. pengaturcaraan

D. algoritma

13. Antara simbol-simbol berikut, yang


manakah tidak digunakan dalam
penghasilan carta alir.
A.

10. Antara yang berikut, yang manakah


Simbol
A

B.

Kegunaan
Untuk menunjukkan

C.

aktiviti pemprosesan yang


dilaksanakan dalam carta

D.

alir
Untuk menunjukkan
B

permulaan atau penamatan

14. Berikut antara kepentingan menggunakan


algoritma, pseudokod dan carta alir dalam
penyelesaian masalah, kecuali
A. dapat memberi gambaran sebenar
langkah-langkah penyelesaian.
B. dapat memudahkan kerja-kerja menulis

suatu carta alir


Untuk menunjukkan arta
C

alir yang disambung ke


bahagian lain
Untuk menunjukkan
aktiviti membaca

kod aturcara.
C. dapat menyelesaikan masalah dengan
tepat.
D. dapat menjimatkan tenaga pengaturcara

data,menyimpan
data,memaparkan data dan
mencetak data
padanan yang betul tentang kegunaan

15. Antara perisian yang berikut, yang


manakah tidak sesuai digunakan untuk
membangunkan carta alir.
A. Microsoft Paint
B. Microsoft Word
C. Microsoft Access
D. Microsoft Power Point

simbol dalam carta alir?

11. Suatu arahan atau urutan arahan yang


melibatkan penyelesaian masalah yang
menggunakan langkah-langkah secara
tertib. Namun, bukan semua masalah boleh
diselesaikan dengan aliran secara urutan.
Apakah cara lain bagi menyelesaikan
masalah tersebut?
A. Pilihan masalah
B. Urutan tunggal
3

16. Yang manakah menunjukkan perbezaan


antara pseudokod dan carta alir?
Pseudokod
A Bahasa
pengaturcaraan

Carta alir
Gambarajah yang
disusun secara

disusun secara

berurutan

berurutan
Bahasa

Gambarajah yang

pengaturcaraan

disusun secara

yang disusun

rawak

secara rawak
Bahasa

Gambarajah yang

pengaturcaraan

menggunakan

yang

simbol-simbol

menggunakan

geometri

bahasa biasa
D Bahasa

19. Apakah fungsi set arahan dalam satu


aturcara?
A. Membantu melaksanakan aktiviti harian
dengan teratur
B. Membangunkan aturcara komputer
melalui pengekodan
C. Untuk membenarkan akses kepada
komputer
D. Untuk menyelenggara perisian dan
perkakasan komputer
20. Peralatan manakah yang berikut
mempunyai aturcara komputer?
A. Lampu siling
B. Mesin kira
C. Kerusi
D. Meja

Gambarajah yang

pengaturcaraan

disusun secara

secara pilihan

pilihan tunggal

Ruangan jawapan Bahagian A.


1. =A= =B= =C= =D=

tunggal

2. =A=

=B=

=C=

=D=

3. =A=

=B=

=C=

=D=

4. =A=

=B=

=C=

=D=

5. =A=

=B=

=C=

=D=

Apakah kegunaan simbol tersebut?


A. Untuk menunjukkan aktiviti membaca
data, menyimpan data, memaparkan data

6. =A=

=B=

=C=

=D=

7. =A=

=B=

=C=

=D=

8. =A=

=B=

=C=

=D=

dan mencetak data


B. Untuk menunjukkan permulaan atau
penamatan suatu carta alir
C. Untuk menunjukkan carta alir yang
disambung ke bahagian lain
D. Untuk menunjukka aktiviti pemprosesan

9. =A=

=B=

=C=

=D=

10. =A=

=B=

=C=

=D=

11. =A=

=B=

=C=

=D=

12. =A=

=B=

=C=

=D=

13. =A=

=B=

=C=

=D=

14. =A=

=B=

=C=

=D=

15. =A=

=B=

=C=

=D=

16. =A=

=B=

=C=

=D=

17. =A=

=B=

=C=

=D=

18. =A=

=B=

=C=

=D=

17. Rajah di bawah menunjukkan satu simbol


yang digunakan dalam carta alir.

yang dilaksanakan dalam carta alir


18. Bagaimanakah aturcara komputer
dihasilkan?
A. Menggunakan nombor dan teks
B. Menggunakan aplikasi komputer
C. Menggunakan sistem komputer benam
D. Menggunakan bahasa pengaturcaraan

19. =A=

=B=

=C=

=D=

20. =A=

=B=

=C=

=D=

Bahagian B

(30 markah)

1. Kenal pasti samada pernyataan berikut betul atau salah.


Pernyataan

(5 markah)
Betul /
Salah

a.

Simbol terminal digunakan untuk menunjukkan permulaan (MULA) atau

b.

penamatan (TAMAT) sesuatu carta alir.


Simbol penyambung digunakan untuk menunjukkan aktiviti membaca,

c.

menyimpan, memaparkan dan mencetak data.


Simbol pilihan digunakan untuk menunjukkan aktiviti pemprosesan

d.

carta alir.
Simbol proses digunakan untuk menunjukkan pilihan YA atau

e.

TIDAK dalam carta alir.


Simbol garis alir digunakan untuk menghubungkan simbol dalam carta
alir bagi menunjukkan aliran penyelesaian masalah atau aktiviti.

2. Masukkan jawapan yang betul bagi melengkapkan pseudokod dan carta alir berdasarkan kepada
algoritma di bawah.
(12 markah)
Algoritma
Murid beratur di luar kelas apabila loceng rehat dibunyikan.
Murid bergerak ke kantin.
Murid membeli makanan dan minuman.
Murid bergerak ke meja untuk makan.
Murid beratur apabila loceng dibunyikan bagi menandakan waktu rehat tamat.
Pseudokod
Carta alir
1. Mula.
Mula
2. ____________________ dibunyikan.
3. ____________________ ke kantin.
4. ____________________ makanan
dan minuman.
5. _____________________ di meja.
6. _____________________
dibunyikan.
7. _____________________ ke kelas.
8. Tamat

Tamat

3. Susun semula pernyataan yang diberikan ke dalam carta alir di yang disediakan.
Potong sotong

Mula

Goreng sotong

Salut sotong dengan tepung

Hidang sotong goreng

Tamat

(7 markah)

Bersihkan sotong

4. Lengkapkan carta alir berdasarkan situasi yang diberikan.

(6 markah)

Situasi
Norehan pergi ke pasar untuk membeli

Carta alir

bekalan bahan mentah. Dia membawa wang


sejumlah RM20.00 Jika harga ayam dan
harga sayur kurang daripada RM20.00, dia
akan membeli kedua-duanya. Sebaliknya,
dia akan membeli seekor ayam sahaja.
Tidak

Ya

---------KERTAS SOALAN TAMAT-----------