Anda di halaman 1dari 26

PELAN STRATEGIK

Sekolah Kebangsaan Seri


Sebatik

2016 2020

Kumpulan
NPQEL Ambilan 2/2013
Kumpulan SB3
IPG Keningau, Sabah
22 25 Julai 2013

VISI
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera
Pendidikan

Ilmu pengetahuan, latihan atau ajaran Ilmu didik, ilmu mendidik,


pengetahuan mendidik.

Berkualiti

Melebihi yang lain, baik kualitinya dan tinggi nilainya.

Insan

Manusia (murid)

Terdidik

Mendapat latihan (asuhan, pengajaran dll) yang sempurna dan


terlatih.

Negara

Malaysia

Sejahtera

Bebas daripada segala macam kesusahan, aman sentosa


serta makmur.

SK Seri Sebatik adalah sekolah yang memberi ilmu pengetahuan yang baik kualitinya; tinggi
nilainya yang akan menghasilkan atau mengeluarkan kumpulan murid yang mendapat
asuhan, pengajaran yang sempurna ke arah membina negara Malaysia yang aman sentosa
dan makmur.

MISI
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi
Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara
Membangun

Usaha atau kegiatan membangun (memajukan atau


mengembangkan) murid

Potensi

Kemampuan murid untuk mencapai, menghasilkan, atau melakukan


sesuatu dan keupayaan

Individu

Murid

Melestarikan

Membiarkan atau memelihara sesuatu supaya kekal

Sistem

Keteraturan, teratur

Pendidikan

Ilmu pengetahuan, latihan atau ajaran Ilmu didik, ilmu mendidik,


pengetahuan mendidik.

Berkualiti

Melebihi yang lain, baik kualitinya dan tinggi nilainya.

Memenuhi

Mencapai sesuatu yang diperlukan

Aspirasi

Keinginan yg kuat (utk mencapai, mengadakan, dll sesuatu),


cita-cita

Aspirasi Negara

Merujuk kepada Aspirasi Negara dalam Pendidikan

5 ASPIRASI SISTEM
1. Akses: 100% enrolmen merentas semua peringkat pendidikan
daripada prasekolah hingga menengah atas menjelang tahun
2020.
2. Kualiti: Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam
pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam
tempoh 15 tahun.
3. Ekuiti: 50% pengurangan dalam jurang pencapaian (bandar-luar
bandar,sosioekonomi,gender) menjelang tahun 2020.
4. Perpaduan: Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian
pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai
kepelbagaian.
5. Kecekapan: Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid
mengikut peruntukan sedia ada.
6 ASPIRASI MURID
1. Pengetahuan: Setiap kanak-kanak akan dapat membaca,
menulis dan mengira, menguasai mata pelajaran teras seperti
Matematik dan Sains dan mempunyai pengetahuan kukuh
mengenai Malaysia, Asia da Dunia.
2. Kemahiran Berfikir: Setiap kanak-kanak akan belajar cara
mendapat pendidikan sepanjang hayat, cara untuk menghubung
kait pelbagai pengetahuan yang berbeza dan cara untuk
menjana pengetahuan baru.
3. Kemahiran Memimpin: Setiap kanak-kanak akan dapat
mencapai potensi diri sepenuhnya melalui peluang bekerja
berkumpulan dan memegang peranan kepimpinan formal dan
informal.
4. Kemahiran Dwibahasa: Setaip kanak-kanak pada tahap
minimum akan dapat menguasai Bahasa Malaysia dan Bahasa
Ingggeris, digalakkan mempelajari bahasa tambahan.
5. Etika Kerohanian: Setiap kanak-kanak akan mempunyai asas
moral yang kukuh untuk mendepani pelbagai cabaran kehidupan
dan membantu mereka, dengan berani membuat keputusan
yang tepat.
6. Identiti Nasional: Setiap kanak-kanak tanpa mengira agama,
etnik atau status sosio ekonomi akan berasa bangga dikenali
sebagai anak Malaysia.
SK Seri Sebatik berusaha atau giat membangun (memajukan atau mengembangkan)
kemampuan setiap murid untuk mereka mempunyai pengetahuan, kemahiran berfikir,
kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian dan identiti nasional.
Kemampuan ini akan dibangunkan oleh SK Seri Sebatik dengan pengekalan keteraturan Ilmu
didik yang baik kualitinya serta tinggi nilainya.

NILAI
Kolaboratif
Kepelbagaian
Kecemerlangan
Inovasi
Integriti
Hormat
Kolaboratif

Semua warga sekolah mengamalkan pendekatan yang melibatkan


kerjasama dan interaksi dua atau lebih individu dalam merancang,
melaksana dan menyelesaikan sebarang masalah secara berkesan.

Kepelbagaian

Semua warga sekolah akan menggunakan berbagai-bagai


pendekatan dalam amalan pengajaran, pembelajaran dan
pengurusan.

Kecemerlangan

Semua warga akan memastikan setiap perkara yang dilakukan


adalah elok / indah / gemilang.

Inovasi

Semua warga sekolah akan menghasilkan dan menggunakan


sesuatu yang baru dalam pendekatan pengajaran, pembelajaran dan
pengurusan.

Integriti

Semua warga sekolah menjadi sifat kejujuran dan ketulusan sebagai


amalan.

Hormat

Semua warga sekolak mengamalkan sifat untuk beralah atau


menerima kehendak atau pendapat orang lain

PIAGAM PELANGGAN
Sekolah Kebangsaan Seri Sebatik komited dan berjanji akan memberikan perkhidmatan yang baik
kepada semua pelanggan kami
Murid
1. Pengajaran dan pembelajaran akan bermula dalam tempoh 5 minit waktu jadual bermula.
2. Latihan akan disemak dan dikembalikan dan tempoh 2 hari selepas latihan diserahkan.
Kepada Guru Dan Kakitangan
3. Buku Rekod Mengajar yang disahkan akan dikembalikan dalam tempoh 1 hari selepas
diserahkan.
4. Bahan dan peralatan yang telah diluluskan pembelian akan serahkan kepada pemohon
dalam tempoh 1 minggu selepas pesanan diterima.
Kepada Waris (Ibu Bapa / Penjaga)
5. Setiap aduan akan diberi maklumbalas dalam tempoh 1 minggu aduan diterima.
6. Laporan ujian, pentaksiran dan peperiksaan akan diserahkan dalam tempoh 2 minggu
selepas dilaksanakan.

MATLAMAT STRATEGIK

1.
2.
3.
4.

Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.


Pencapaian prestasi sukan dan kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.
Pencapaian sahsiah terpuji oleh semua murid
Pencapaian prestasi pengurusan dan kepimpinan yang cemerlang.

KRA1

KRA3
Pencapaian
sahsiah terpuji
oleh semua
murid

Pencapaian
prestasi
akademik
yang tinggi
oleh semua
murid

KRA4
Pencapaian
prestasi
kepimpinan
dan
pengurusan
sekolah yang
cemerlang

KRA2
Pencapaian
prestasi sukan
&kokurikulum
yang tinggi
oleh semua
murid

Empat (4) Bidang Keberhasilan Utama Sekolah

OBJEKTIF
1.

Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid

1A

Pentaksiran Pusat (PP): Tahun 6


1.1
100 peratus murid memperoleh pencapaian sekurang-kurangnya C (Tahap
Minimum) mata pelajaran dalam Pentaksiran Pusat Tahun 6 pada tahun
2020.
1.2
8.00 peratus murid memperoleh pencapaian 6A (Tahap Cemerlang) mata
pelajaran dalam Pentaksiran Pusat Tahun 6 pada tahun 2020.

1B

Pentaksiran Sekolah (PS)


1.3
100 peratus murid memperoleh pencapaian sekurang-kurangnya Band 3
(Tahu, Faham dan Boleh Buat) mata pelajaran dalam Pentaksiran Sekolah
Tahun 6 pada tahun 2020.
1.4
5.00 peratus murid memperoleh pencapaian Band 6 (Tahu, Faham dan Boleh
Buat dengan beradab misali) mata pelajaran dalam Pentaksiran Sekolah
Tahun 6 pada tahun 2020.

1C
1D

Pra Sekolah
1.5
Band Sekolah
1.6
Sekolah mencapai band 2 pada tahun 2020.

Lain-lain mengikut sekolah


2

Pencapaian prestasi kokurikulum yang tinggi oleh semua murid


2A

Pencapaian KoAkademik
2.1 10 pencapaian sekurang-kurangnya tempat ketiga di peringkat daerah pada
tahun 2020.
2.2 5 pencapaian tempat pertama di peringkat daerah pada tahun 2020.

2B

Pencapaian kokurikulum
2.3 92% murid memperolehi Gred A dalam kokurikulum pada tahun 2020.

2C

Pencapaian Sukan dan Permainan


2.4 6 Pencapaian sekurang-kurangnya tempat ketiga diperingkat daerah pada tahun
2020.
2.5 3 Pencapaian diperingkat kebangsaan pada tahun 2020.

2D

Pencapaian Unit Beruniform


2.6 5 Pencapaian sekurang-kurangnya tempat ketiga diperingkat daerah pada tahun
2020.
2.7 3 Pencapaian diperingkat kebangsaan pada tahun 2020.

Pencapaian sahsiah terpuji oleh semua murid


3A

Pencapaian disiplin dalam SSDM


3.1 Pelajar mencapai 99% SSDM bermula tahun 2017.

3B

Kehadiran pelajar ke sekolah mencapai KPI KPM (95%) setiap tahun.

Pencapaian prestasi pengurusan dan kepimpinan yang cemerlang


4A

Penarafan PKS-SKPM sekolah-

4.1

Sekolah mencapai skor 93% PKS-SKPM versi 2013 pada tahun 2017.

4B
4.2

Pengurusan KewanganSekolah mencapai tahap cemerlang pengurusan kewangan bermula pada


tahun 2018

4C

Pemimpin pelapis sekolah

4D

(Lain-lain mengikut kesesuaian sekolah

PELAN STRATEGIK 2016 2020


SEKOLAH KEBANGSAAN SERI SEBATIK

Anjakan PPPM: 1,2,3,5 dan 9

Aspirasi Sistem:
Akses, Kualitit, Ekuiti, Kecekapan,
Perpaduan

Aspirasi Murid:
Pengetahuan, Kemahiran Berfikir,
Memimpin, Dwibahasa, Etika dan
Kerohanian dan Identiti Nasional

MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI


Isu Strategik

Pencapaian
akademik
oleh semua
murid masih
boleh
dipertingkatka
n.

Matlamat
Strategik

1.
Pencapaian
prestasi
akademik
yang tinggi
oleh semua
murid

Objektif

1APenta
ksiran
Pusat:
Tahun 6

Petunjuk
Prestasi
Utama
(KPI)
% Murid
Mencapai
Sekurangkurangnya C
(Tahap
Minimum)

UPSR
% Murid
Memperoleh
A

Sasaran
TOV

2016

2017

2018

2019

2020

90.00

96.0
0

97.00

98.00

99.00

100.00

2.00

4.00

Gred Purata
Sekolah

5.00

7.00

8.00

3.00

97.20
% Murid
Menguasai
Tahap
Minimum
(Lulus)

Inisiatif / Strategi

99.00
98.0
0

3.45

100.0
0

100.0
0

Murid
S1. Meningkatkan keyakinan belajar
murid.
S2. Meningkatkan peratus murid
cemerlang.
S3. Meningkatkan peratus murid
mendapat gred C.
S4. Meningkatkan prestasi murid tahun 1
hingga 5.
S5. Menyediakan murid dengan
kemahiran belajar.
S6. Meningkatkan kemahiran TMK
semua murid.

PK HEM
PK Akademik
PK Akademik
PK Akademik
PK Akademik
PK Akadmeik

PK Akademik

Guru

2.75

2.50
2.70

3.00

100.00

Pegawai
Bertanggungjawab

2.65

S7. Meningkatkan kompetensi guru


dalam pengajaran dan pembelajaran.
S8. Meningkatkan inovasi guru dalam
pdp.

PK Akademik

PK Akademik
Kepimpinan dan Pengurusan

Isu Strategik

Matlamat
Strategik

Objektif

Petunjuk
Prestasi
Utama
(KPI)

Sasaran
TOV

2016

2017

2018

Inisiatif / Strategi
2019

Pegawai
Bertanggungjawab

2020
S9. Meningkatkan pengurusan
pencerapan guru.

1B
Pentaksi
ran
Sekolah:

% Murid
Memperoleh
Sekurangkurangnya
Band 3

T/S

100.0
0
T/S

100.00
100.0
0

100.0
0

Persekitaran

PK HEM

S10. Mempertingkatkan persekitaran


pembelajaran abad ke-21

PK HEM
Penglibatan PIBK
S11. Meningkatkan pencapaian KPI 1
dalam enam aktiviti sekolah.

PK HEM

S12. Meningkatkan peratus penglibatan


ibubapa (Sarana Ibubapa)

PK HEM

S13. Meningkatkan peratus penglibatan


ibubapa dan komuniti (Sarana Sekolah).

1C
Pra
Sekolah

1D
Band
Sekolah

Meningkatka
n
penguasaan
murid
berdasarkan
enam
tunjang.

90

100
94
96

92

98

2
3

Peningkatan
band sekolah

Isu Strategik

Matlamat
Strategik

Objektif

Petunjuk
Prestasi
Utama
(KPI)

Sasaran
TOV

2016

Anjakan:

MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI

2017

2018

Inisiatif / Strategi
2019

Aspirasi Sistem:

Pegawai
Bertanggungjawab

2020

Aspirasi Murid:

Isu Strategik
Matlamat
Strategik

Pencapaian
sukan dan
kokurikulum
bagi semua
murid perlu
dipertingkatka
n

2.
Pencapaia
n prestasi
sukan dan
kokurikulu
m yang
tinggi oleh
semua
murid

Objektif

2A.
Pencapaia
n
sekurangkurangnya
tempat
ketiga
diperingkat
daerah

Petunjuk
Prestasi
Utama
(KPI)
Bilangan
pencapaia
n

Inisiatif / Strategi

Pegawai
Bertanggun
g-jawab

S1. Meningkatkan prestasi murid dalam bidang sukan dan


kokurikulum.

PK
Kokurikulum

S2.Meningkatkan prestasi murid dalam mewakili sekolah


ke peringkat yang lebih tinggi.

PK
Kokurikulum

Sasaran
TOV

201
6

2017

2018

201
9

2020

10
Murid:

Guru:
2B
Pencapaia
n ditempat
pertama
diperingkat
daerah.

Bilangan
pencapaia
n

S3. Peningkatkan profesionalisme guru dalam bidang


sukan dan kokurikulum.
PIBK:
S4 Penglibatan PIBK dalam kecemerlangan kokurikulum
sekolah

2C
Peningkat
an peratus
A dalam
kokurikulu
m.

PK
Kokurikulum

80
Peratus A

85

87

89

90

92

PK
Kokurikulum

Isu Strategik
Matlamat
Strategik

Anjakan:

Objektif

Petunjuk
Prestasi
Utama
(KPI)

Sasaran
TOV

201
6

2017

2018

Inisiatif / Strategi
201
9

Pegawai
Bertanggun
g-jawab

2020

Aspirasi Sistem:

Aspirasi Murid:

MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI


Isu
Strategik

Pencapaian
sahsiah
keseluruhan
murid perlu
dipertingkat
kan.

Matlamat
Strategik

3.
Pencapaian
sahsiah
terpuji oleh
semua
murid

Objektif

Meningkatka
n peratus
pencapaian
disiplin
dalam
SSDM.

Meningkatka
n peratus
kehadiran
murid

Petunjuk
Prestasi
Utama
(KPI)

Peratus
Pencapaia
n SSDM

Peratus
kehadiran
murid

Sasaran
TOV

97

2016

98

2017

99

2018

99

Inisiatif / Strategi
2019

2020

99

99

Murid:
S1. Meningkatkan sahsiah murid
S2. Meningkakan kehadiran
murid ke sekolah.

94

95

95

96

96

96

Pegawai
Bertanggun
g-jawab

PK HEM
PK HEM

Isu
Strategik

Matlamat
Strategik

Anjakan:

Objektif

Petunjuk
Prestasi
Utama
(KPI)

Sasaran
TOV

2016

2017

2018

Inisiatif / Strategi
2019

Aspirasi Sistem:

Pegawai
Bertanggun
g-jawab

2020

Aspirasi Murid:

MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI


Isu Strategik

Prestasi
pengurusan
dan
pentadbiran
sekolah
secara
keseluruhann
ya masih
perlu
dipertingkatka
n.

Matlamat
Strategik

Objektif

4.
Pencapaian
prestasi
pengurusan
dan
kepimpinan
yang
cemerlang

4A.
Meningkatka
n
pencapaian
skor PKSSKPM versi
2010
sekolah.

4B.
Meningkatka
n
pengurusan
kewangan
sekolah.

Petunjuk
Prestasi
Utama
(KPI)

Peratus
skor PKSSKPM

Sasaran
TOV

87.0

2016

89.0

2017

90.0

2018

91.0

Inisiatif / Strategi
2019

2020

92.0

93.0

Seder
hana

Baik

Baik

Cemerl
ang

Cemerl
ang

10

15

Cemerla
ng

Tahap
Pencapaia
n

20
4C
Membina
kepimpinan
pelapis
dalam
bidang
utama

Bilangan
pelapis
dihasilkan

95

100

100

100

100
100

4D
Semua staf
mencapai
tujuh hari

Peratus
staf
memenuhi
tujuh hari

S1. Membudayakan MS5 dan Skor 6


dalam penarafan PKS-SKPM.

Pegawai
Bertanggun
g-jawab

PK
Kurikulum

S2. Peningkatan kualiti pengurusan


kewangan.

Guru Besar

S3. Program kepimpinan pelapis.

Guru Besar

S4. Mempertingkatkan profesionalisme


staf.

PK
Kurikulum

Isu Strategik

Matlamat
Strategik

Objektif
berkursus.

Petunjuk
Prestasi
Utama
(KPI)

Sasaran
TOV

2016

2017

2018

Inisiatif / Strategi
2019

2020

Pegawai
Bertanggun
g-jawab

Isu Strategik

Matlamat
Strategik

Objektif

Petunjuk
Prestasi
Utama
(KPI)

Sasaran
TOV

2016

2017

2018

Inisiatif / Strategi
2019

2020

Pegawai
Bertanggun
g-jawab

Pelan Taktikal
2016

PELAN TAKTIKAL 1-2016

INISIATIF / STRATEGI

Program/
Projek

Bil

S1Menyediakan masa tambahan pembelajaran murid.


S2Memberi latihan tambahan mengikut aras pencapaian murid.
Tanggung
jawab

Tempoh/
Hari /
Kekerapan

Kos/
Sumber

Output / Outcome

KPI

Sasaran

Kelas Tambahan Lanjutan


Petang

Guru B & K

Sepanjang
tahun
(mulai
6 Feb 14)

RM10,000.00 /
SUWA / PIBG

Pencapaian ujian
bulanan

Gred Purata
Sekolah

Semua murid tingkatan


3 dan 5 dalam
kelompok pencapaian
sederhana dan rendah

Kelas Tambahan Hujung


Minggu

PK Akademik

Sepanjang
tahun / Sabtu
Minggu 1 & 3
(Mulai
10 Feb 14)

RM 5,000.00 /
PIBG

Pencapaian ujian
bulanan

Gred Purata
Sekolah

Semua murid tingkatan


3 dan 5 dalam
kelompok pencapaian
tinggi

Modul Latihan Kerja Rumah

PK Akademik

Sepanjang
tahun

RM 10,000.00

Murid
menyempurnakan
modul

% pelajar
menyempurna-kan
modul

Semua murid

e-Latihan

PK Akademik

Sepanjang
tahun

Tiada

Pelajar menggunakan
e-Latihan

% murid
menggunakan
e-Latihan

Murid yang mempunyai


kemudahan komputer
dan akses internet di
rumah

Mentor-mentee

PK Akademik

Sepanjang
Tahun

RM 10,000.00

Pencapaian ujian
khas

% markah ujian
post

Murid yang pencapaian


mata pelajaran di
bawah skor 40 %,
semua tingkatan

Pelan
Kontingensi

PELAN TAKTIKAL 2-2016

INISIATIF / STRATEGI

Program/
Projek

Bil

Minggu Bahasa Inggris


a.
b.
c.
d.
e.

Tingkatan 1
Tingkatan 2
Tingkatan 3
Tingkatan 4
Tingkatan 5

S4Menyediakan murid untuk memperlihatkan keyakinan diri.

Tanggung
jawab
Guru B & K

Tempoh/
Hari /
Kekerapan
3 hari;
3 5 Feb 14
2 4 Mac 14
6 8 Apr 14
4 6 May 14
1 3 Jun 14

Kos/
Sumber
RM 25,000.00 /
PIBG

Output / Outcome

Peningkatan
keyakinan murid
dalam pembelajaran

KPI

Skor Tahap
Keyakinan Murid

Sasaran

Semua murid

Pelan
Kontingensi

PELAN OPERASI

Matlamat Strategik

Pencapaian prestasi akademik yang tinggi


oleh semua murid.

Strategi

S1 Meningkatkan keyakinan belajar murid.


S3 Meningkatkan motivasi belajar murid.

Aspirasi Sistem

Aspirasi Murid

Nama Program / Projek

Kem Motivasi

Objektif Program / Projek

Keyakinan murid tingkatan 5 untuk menghadapi


peperiksaan SPM meningkat dari 10% kepada 90% selepas
program

Tanggungjawab

Guru Bimbingan dan Kaunseling

Tempoh / Hari

3 hari / 1 3 Jun 15

Tempat

Dewan Sekolah

Sasaran

Semua murid tingkatan 5

Kos / Anggaran Perbelanjaan

RM 5,000.00

Sumber

Sumbangan PIBG

Jawatankuasa

Pengetua
Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Guru Bimbingan & Kaunseling
Guru 1
Guru 2
Guru 3
Guru 4

Ringkasan Program

Murid-murid akan diberi motivasi berkaitan dengan hala


tuju masa depan dan langkah-langkah yang perlu diambil
menjelang peperiksaan SPM.

Langkah
1

Proses Kerja
Mesyuarat Jawatankuasa:
- Bentang kertas kerja
- Lantikan J/Kuasa
- Tetapkan tarikh

Tanggungjawab
PK PTD

Tarikh
Jangkaan
7 Mei 15

KPI
Kertas
cadangan
diluluskan

Penasihat
Pengerusi
Penyelaras/SU

Sasaran
PK PTD
PK KOKU
Guru B & K
GKMP
Penyelaras

Status /
Pelan
Kontigensi

Langkah

Proses Kerja

Tanggungjawab

Tarikh
Jangkaan

KPI

- Anggaran kos
- Agihan tugas

Sasaran
Program

Taklimat kepada yang


terlibat

Penyelaras
Program

11 Mei 15

Penerangan
program
disampaikan

Semua guru
dan murid

Mempromosikan program

Penyelaras
Program

08 Mei 15

Surat
makluman
diedarkan

Pengerusi dan
JK PIBG
Semua ibu
bapa

- surat pemberitahuan
- surat jemputan

Penceramah /
fasilitator luar
Tiada

Penyediaan bahan

AJK

28 Mei 15
hingga
1 Jun 15

Siap untuk
digunakan

Penyediaan tempat dan


peralatan

AJK

30 21 Mei 15

Siap untuk
digunakan

Tiada

Pelaksanaan Program

Penyelaras
Program

1 3 Jun 15

Keakuran
jadual

Jawatankuasa
dan murid

Penilaian, Pelaporan dan


Post Mortem

Penyelaras
Program

1 dan 3 Jun 15

Kajian
Keyakinan
Murid - Pra
dan Post

Murid

Status /
Pelan
Kontigensi

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

TERIMA KASIH.
Ketua Jabatan
Jabatan Mentoring & Coaching
Institut Aminuddin Baki
Bandar Enstek

Pengalaman Mengajar & Mentadbir


1990

Mula mengajar, SMK Kuala Krau

1992 1999

PK Kokurikulum SMK Kuala Krau


PK HEM, SMK Kuala Krau
GKMP T & V, SMK Kuala Krau

Bidang Latihan
di IAB

Coaching &
Mentoring

Anda mungkin juga menyukai