Anda di halaman 1dari 21

Topik

Permintaan
dan
Penawaran

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat:

1.

Menerangkan hukum permintaan dan penawaran;

2.

Melakarkan keluk permintaan dan penawaran;

3.

Menerangkan keluk permintaan dan penawaran;

4.

Mengaplikasikan empat penentu permintaan dan penawaran; dan

5.

Membandingkan peralihan keluk permintaan dan penawaran dan


pergerakan di sepanjang keluk permintaan dan penawaran.

PENGENALAN

Dalam Topik 1, anda telah mempelajari tentang ekonomi pasaran bebas. Di


dalam ekonomi pasaran bebas, tiada sebarang badan pusat yang
bertanggungjawab untuk membuat keputusan berkenaan pengeluaran dan
penggunaan. Sebaliknya, setiap individu bebas untuk mendapatkan barangan
yang memaksimumkan kepuasannya dan pengeluar bebas menjual barangan
yang dapat memaksimumkan keuntungan mereka. Sistem pasaran yang
kompleks akan mengawalselia keputusan kedua-dua pihak untuk menentukan
keseimbangan pasaran.
Konsep permintaan dan penawaran adalah konsep asas dalam ekonomi pasaran.
Sistem harga akan menentukan bagaimana sumber, barangan dan perkhidmatan
diagihkan. Pengagihan dilakukan berdasarkan kepada kehendak dan
kesanggupan untuk membayar. Sesiapa yang ada kehendak dan sanggup untuk
membayar akan memperoleh apa yang diingini.

TOPIK 2

PERMINTAAN DAN PENAWARAN

29

Dalam topik ini, kita akan membincangkan operasi sistem pasaran melalui
konsep permintaan dan penawaran. Kita juga akan cuba untuk memahami faktor
yang mempengaruhi pasaran.

2.1

PERMINTAAN

Dalam analisis ekonomi, konsep permintaan digunakan untuk menghurai,


menganalisa dan meramalkan gelagat pembeli di pasaran.
Permintaan boleh didefinisikan sebagai jumlah barangan yang diperlukan
dan boleh dibeli oleh pengguna pada tahap harga yang berbeza pada satusatu masa.

Permintaan boleh diterangkan dengan menggunakan jadual dan keluk yang


menunjukkan kuantiti barangan yang diperlukan dan yang boleh dibeli oleh
pengguna pada satu-satu masa dan pada harga yang berbeza. Pada masa yang
sama, pemboleh ubah yang lain dianggap sebagai kekal dan tidak berubah
(sesetengah penulis menggunakan terma ceteris paribus untuk menghuraikan
keadaan di mana pemboleh ubah lain tidak berubah).
Dua fakta penting yang perlu anda fahami mengenai definisi di atas adalah
hubungan antara kuantiti permintaan dengan:
(a)

Harga; dan

(b)

Pembolehubah yang berkaitan.

Permintaan tidak hanya merujuk kepada kuantiti tetapi juga kepada hubungan
antara kuantiti diminta dan harga. Oleh itu, permintaan boleh diterangkan
dalam bentuk jadual dan keluk yang menghubungkan kuantiti dengan harga.
Untuk mengukur perubahan dalam kuantiti diminta, kita andaikan bahawa
pemboleh ubah lain yang mempengaruhi permintaan tidak berubah apabila
harga berubah. Antara pemboleh ubah yang lain adalah pendapatan, citarasa
pengguna, harga barangan lain yang berkaitan dan ramalan pengguna tentang
apa yang akan berlaku pada masa hadapan.

30

TOPIK 2

PERMINTAAN DAN PENAWARAN

AKTIVITI 2.1
Bagaimanakah harga sesuatu barangan atau perkhidmatan ditentukan
di pasaran? Kenapa sesetengah barangan mempunyai harga yang
berbeza pada masa yang berbeza? Bincangkan di dalam kelas.

2.1.1

Hukum Permintaan

Rajah 2.1: Keluk Permintaan

Keluk permintaan dengan kecerunan yang negatif menunjukkan bahawa


terdapat hubungan songsang antara kuantiti diminta dengan harga. Apabila
harga meningkat, kuantiti diminta akan menurun dan apabila harga jatuh,
kuantiti diminta akan naik. Hubungan songsang ini dikenali sebagai hukum
permintaan. Terdapat dua penerangan untuk hukum permintaan iaitu:
(a)

Kesan penggantian; dan

(b)

Hukum utiliti sut berkurangan.

Kesan penggantian berlaku apabila perubahan harga menyebabkan pengguna


menggantikan barangan yang terhad dengan barangan yang lain pada harga
yang lebih rendah tetapi yang masih lagi menghasilkan tahap utiliti yang sama.
Hukum utiliti sut berkurangan pula menerangkan hubungan negatif ini dengan
menggunakan konsep utiliti dan kepuasan.
Hubungan antara harga dan kuantiti diminta digambarkan melalui Jadual 2.1.
Jadual permintaan dan keluk permintaan pula diilustrasikan pada Rajah 2.1.

TOPIK 2

PERMINTAAN DAN PENAWARAN

31

Jadual 2.1: Jadual Permintaan


Harga (RM)

Kuantiti diminta (Unit)

60

50

40

30

20

10

SEMAK KENDIRI 2.1


Bagaimanakah harga sesuatu barangan memberi kesan kepada kuantiti
yang diminta?

2.1.2

Permintaan dan Kuantiti Diminta

Kita perlu memahami perbezaan antara terma berikut: permintaan, kuantiti diminta,
peralihan keluk permintaan dan pergerakan di sepanjang keluk permintaan.
(a)

Keluk permintaan menggambarkan hubungan antara harga dan kuantiti pada


satu-satu masa sahaja; dengan andaian faktor lain tidak berubah.
Walaubagaimanapun, ia tidak dapat menunjukkan hubungan untuk jangka
masa yang lebih panjang disebabkan oleh perubahan lain penentu permintaan.

(b)

Pergerakan di sepanjang keluk permintaan menunjukkan perubahan kuantiti


diminta yang disebabkan oleh perubahan dalam harga barangan itu sendiri.
Pergerakan ini berkait dengan hukum permintaan. Apabila harga berubah,
pembeli akan mengubah kuantiti barangan yang mereka sanggup beli.

(c)

Perubahan permintaan merujuk kepada peralihan keluk permintaan


disebabkan oleh perubahan pemboleh ubah yang lain (seperti harga barangan
lain, jangkaan dan citarasa pengguna).Pergerakan keluk permintaan ke kanan
menunjukkan peningkatan permintaan, manakala penurunan permintaan
menyebabkan keluk permintaan bergerak ke kiri.

Rajah 2.2(a) menunjukkan konsep perubahan kuantiti diminta. Pergerakan dari


titik A ke titik B menunjukkan peningkatan kuantiti diminta. Manakala
pergerakan dari titik A ke titik C menunjukkan penurunan kuantiti diminta.
Rajah 2.2(b) pula menunjukkan perubahan permintaan. Peralihan dari titik A ke

32

TOPIK 2

PERMINTAAN DAN PENAWARAN

titik B menunjukkan peningkatan permintaan dan peralihan dari titik A ke titik C


menunjukkan penurunan permintaan.

Rajah 2.2: Perubahan kuantiti diminta dan perubahan permintaan

2.1.3

Penentu Permintaan

Setelah kita memahami perbezaan antara perubahan permintaan dan perubahan


kuantiti diminta, kita akan lihat pula dengan lebih mendalam apakah faktor
yang mempengaruhi permintaan (penentu permintaan).
(a)

Harga Barangan Berkaitan


Perubahan harga barangan berkaitan akan menyebabkan keluk permintaan
beralih. Terdapat dua jenis barangan berkaitan; barangan pengganti dan
barangan penggenap.

Rajah 2.3: Dua jenis barangan berkaitan

TOPIK 2

PERMINTAAN DAN PENAWARAN

33

Barangan pengganti adalah barangan yang boleh digunakan sebagai


pengganti kepada barangan yang sedang digunakan. Contoh barangan
pengganti adalah mentega dan marjerin atau daging dan ikan.

Andaikan barangan Y merupakan pengganti kepada barangan X. Apabila


harga Y meningkat, pengguna akan kurang membeli Y dan
menggantikannya dengan barangan X. Akibatnya, kuantiti Y yang diminta
menurun, manakala kuantiti X yang diminta meningkat. Sebaliknya akan
berlaku apabila harga Y jatuh. Rajah 2.4 menunjukkan keadaan ini. Dalam
kedua-dua diagram, A adalah titik asal dan B adalah titik baru selepas
perubahan harga berlaku.
Harga marjerin (Y) yang meningkat dari P1 ke P2 akan mendorong
pengguna
untuk
mengurangkan
penggunaan
marjerin
dan
menggantikannya dengan mentega (X). Di sini, kita dapati bahawa
walaupun harga mentega tidak berubah, permintaan mentega telah
meningkat disebabkan oleh peningkatan harga marjerin.

Rajah 2.4: Perubahan harga barangan pengganti

34

TOPIK 2

PERMINTAAN DAN PENAWARAN

Barangan penggenap adalah barangan yang perlu digunakan bersama untuk


mendatangkan sebarang kepuasan. Contoh barangan penggenap adalah
kereta dan minyak atau pen dan dakwat.

Andaikan sekarang barangan Z adalah penggenap bagi barangan X.


Peningkatan harga Z akan menyebabkan kuantiti diminta bagi kedua-dua
barangan Z dan X jatuh. Sebaliknya akan berlaku sekiranya harga Z jatuh.
Keadaan ini digambarkan oleh Rajah 2.5.
Sebagai contoh, andaikan harga minyak (Z) naik dari P1 ke P2. Ini akan
menyebabkan kuantiti minyak yang diminta berkurangan. Akibat daripada
kenaikan harga minyak, pengguna akan mengurangkan permintaan untuk
kereta (X) walaupun harga kereta tidak berubah.

Rajah 2.5: Perubahan harga barangan penggenap

Apabila penggunaan sesuatu barangan tidak memberi kesan kepada


penggunaan barangan yang lain, kedua-dua barangan tersebut dikatakan
sebagai tidak berkaitan. Contohnya, perubahan harga gula tidak akan
memberi kesan kepada permintaan terhadap kereta kerana kereta dan gula
tidak mempunyai sebarang hubungan.

TOPIK 2

(b)

PERMINTAAN DAN PENAWARAN

35

Pendapatan
Kebiasaannya, pendapatan berhubung secara positif dengan permintaan.
Apabila pendapatan meningkat, permintaan akan meningkat dan
sebaliknya.
Namun, hubungan ini hanya terpakai untuk barangan normal. Kadangkadang, peningkatan pendapatan akan menyebabkan permintaan untuk
sesetengah barangan jatuh. Ini berlaku khususnya untuk barangan
bawahan. Oleh itu, hubungan antara permintaan dan pendapatan boleh
menjadi petunjuk kepada jenis sesuatu barangan sama ada ia barangan
keperluan, bawahan, normal atau mewah.

Rajah 2.6: Hubungan antara pendapatan dan permintaan dan jenis barangan

Walaupun kebiasaannya pendapatan akan menentukan jenis barangan, kita


boleh juga mengkategorikan barangan secara umum. Sebagai contoh, beras
hancur dianggap sebagai barangan bawahan. Manakala barangan
berjenama antarabangsa seperti kereta sport ataupun pakaian berjenama
dianggap sebagai barangan mewah. Barangan keperluan pula adalah
barangan yang permintaannya tidak bergantung kepada harga seperti gula,
garam atau beras biasa.
(c)

Citarasa pengguna
Pengguna memiliki citarasa yang sentiasa berubah dari semasa ke semasa.
Apabila citarasa pengguna terhadap sesuatu barangan meningkat, mereka
akan meningkatkan penggunaan barangan tersebut. Oleh itu, keluk
permintaan barangan tersebut akan beralih ke kanan. Sebagai contoh, kita
boleh lihat yang penduduk Malaysia semakin menggemari makanan segera
seperti KFC atau McDonalds. Pada masa dahulu, agak sukar untuk
penduduk Malaysia untuk hanya makan ayam goreng tanpa nasi. Namun,
dengan perubahan masa dan iklan yang berkesan di media massa,
kesemuanya telah mengubah citarasa penduduk Malaysia terhadap
makanan segera.

36

(d)

Jangkaan terhadap perubahan harga dan pendapatan pada masa hadapan


Pengguna mungkin dapat menjangka perubahan harga dan pendapatan yang
akan berlaku pada masa hadapan. Sebagai contoh, pengguna mungkin dapat
meramal yang harga akan meningkat semasa musim perayaan. Sekiranya harga
dijangka akan meningkat, permintaan semasa akan turut meningkat.
Sebaliknya, permintaan semasa akan turun jika harga dan pendapatan dijangka
akan jatuh pada masa hadapan.

TOPIK 2

PERMINTAAN DAN PENAWARAN

Untuk memahami dengan lebih baik apa yang telah kita bincangkan di atas,
mari kita gunakan contoh permintaan untuk mentega. Dalam contoh ini, kita
akan lihat apa yang akan menyebabkan permintaan mentega meningkat dan
seterusnya menyebabkan keluk permintaan untuk mentega bergerak ke kanan.
Seperti yang kita ketahui, mentega bukanlah makanan tradisional negara kita
tetapi melalui pendedahan masyarakat terhadap makanan luar negara, mentega
telah dapat diterima oleh kebanyakan penduduk negara ini terutamanya untuk
dimakan bersama roti atau sebagai salah satu bahan untuk membuat kek.
Justeru, disebabkan oleh perubahan citarasa ini, keluk permintaan mentega
telah beralih ke kanan.
Marjerin adalah pengganti kepada mentega. Oleh itu, sekiranya harga marjerin
naik, permintaan untuk mentega akan jatuh. Roti pula boleh dianggap sebagai
pelengkap kepada mentega. Maka, sekiranya harga roti naik (atau turun),
permintaan untuk mentega akan turun (atau naik). Begitu juga dengan
pendapatan, sekiranya pendapatan meningkat, orang ramai mungkin akan
menggantikan marjerin dengan mentega kerana marjerin dianggap oleh
sesetengah pengguna sebagai barangan bawahan. Rajah 2.7 di bawah
menunjukkan peralihan keluk permintaan mentega disebabkan oleh beberapa
faktor.

TOPIK 2

PERMINTAAN DAN PENAWARAN

Rajah 2.7: Peralihan keluk permintaan mentega

AKTIVITI 2.2
Untuk meningkatkan kefahaman anda tentang permintaan, bincangkan
bagaimana faktor berikut mempengaruhi permintaan kopi:
(a)

Citarasa.

(b)

Harga barangan berkaitan (barangan pengganti dan barangan


penggenap).

(c)

Pendapatan.

(d)

Jangkaan perubahan harga dan pendapatan pada masa hadapan.

Bentangkan jawapan anda semasa kelas tutorial.

37

38

TOPIK 2

2.1.4

PERMINTAAN DAN PENAWARAN

Permintaan Individu dan Permintaan Pasaran

Pasaran terdiri daripada sekumpulan individu. Oleh itu, jadual atau keluk
permintaan pasaran adalah hasil campur semua jadual dan keluk permintaan
individu yang ada di dalam pasaran tersebut. Kita boleh memperoleh jadual atau
keluk permintaan pasaran dengan mencampurkan kuantiti diminta oleh setiap
individu pada setiap tahap harga. Hubungan antara harga dan kuantiti di
pasaran dipengaruhi oleh pemboleh ubah atau penentu yang sama seperti yang
mempengaruhi permintaan individu.
Jadual 2.2 dan rajah 2.8 menggambarkan bagaimana kita boleh mendapatkan
jadual dan keluk permintaan pasaran daripada jadual dan keluk permintaan
individu. Andaikan terdapat hanya dua orang pengguna di pasaran. Pada harga
RM2 seunit, kuantiti diminta oleh Pengguna 1 adalah 25 unit manakala kuantiti
diminta oleh Pengguna 2 adalah 50 unit. Oleh itu, kuantiti diminta di pasaran ini
pada harga RM2 seunit adalah 75 unit dan seterusnya untuk tahap harga yang
lain.
Jadual 2.2: Permintaan Individu dan Permintaan Pasaran
Kuantiti diminta (Unit)
Pengguna 1

Pengguna 2

Permintaan Pasaran
(unit)

30

60

90

25

50

75

20

40

60

15

30

45

10

20

30

10

15

Harga (RM)

TOPIK 2

PERMINTAAN DAN PENAWARAN

39

Rajah 2.8: Permintaan individu dan permintaan pasaran

LATIHAN 2.1
Tentukan sama ada kenyataan berikut adalah BENAR (B) atau SALAH
(S).
1.

Permintaan adalah jumlah barangan atau komoditi yang mampu


dimiliki dan dibeli dengan relahati pada harga tertentu oleh
pengguna.

2.

Keluk permintaan akan beralih ke kanan jika semua penentu


permintaan kecuali harga barangan itu sendiri kekal tidak
berubah.

2.2

PENAWARAN

Apakah yang dimaksudkan dengan penawaran?


Dalam teori permintaan, kita telah melihat bagaimana gelagat pengguna di
pasaran. Walau bagaimanapun, pasaran bukan hanya terdiri daripada pengguna
sahaja; ia juga melibatkan penjual dan pengeluar. Seterusnya, kita akan lihat
gelagat penjual di pasaran. Dalam analisis ekonomi, gelagat penjual di pasaran
dianalisis dan diramal dengan menggunakan konsep penawaran.

40

TOPIK 2

PERMINTAAN DAN PENAWARAN

Penawaran boleh didefinisikan sebagai jadual atau keluk yang


menghubungkan kuantiti barangan yang akan dijual pada satu-satu masa
pada tahap harga berbeza dengan mengandaikan faktor lain tidak berubah.

Semasa kita mengukur perubahan kuantiti yang ditawarkan, faktor lain yang
boleh mempengaruhi jumlah barangan yang sanggup ditawar oleh penjual
dianggap sebagai tidak berubah (andaian ceteris paribus). Faktor ini yang juga
dipanggil sebagai penentu penawaran terdiri daripada harga input atau faktor
pengeluaran, harga barangan lain, teknologi dan jangkaan masa hadapan
pembekal/penjual.

AKTIVITI 2.3
Anda mungkin pernah mendengar ungkapan Jika tiada permintaan,
maka tiadalah penawaran. Adakan anda bersetuju bahawa penawaran
sangat berkait rapat dengan permintaan?
Sekiranya harga turun, apakah yang akan berlaku kepada jumlah
permintaan? Adakah anda bersetuju yang permintaan akan naik jika
harga jatuh?
Bagaimana pula dengan penawaran? Adakah penawaran juga akan naik
jika harga jatuh?

2.2.1

Hukum Penawaran

Jika anda adalah seorang penjual atau pengeluar sesuatu barangan, anda
mungkin akan memperoleh keuntungan yang tinggi jika harga jualan anda naik.
Sebaliknya akan berlaku jika harga jualan anda jatuh. Oleh itu, kuantiti barangan
yang anda jual akan naik sekiranya harga naik dan ianya akan jatuh jika harga
jatuh. Hubungan positif antara harga dan penawaran ini dikenali sebagai hukum
penawaran.
Jadual 2.3 adalah contoh jadual penawaran. Ia menunjukkan kuantiti ditawarkan
oleh penjual atau pengeluar pada tahap harga yang berbeza. Rajah 2.9 pula
adalah contoh keluk penawaran yang dilakarkan berdasarkan kepada Jadual 2.3.
Rajah 2.9 menunjukkan keluk penawaran bercerun positif.

TOPIK 2

PERMINTAAN DAN PENAWARAN

41

Jadual 2.3: Jadual Penawaran Barangan X


Harga (RM)

Kuantiti ditawarkan (Unit)

10

20

30

40

50

60

Rajah 2.9: Keluk penawaran barangan X

Terdapat tiga sebab yang menerangkan hubungan positif antara penawaran dan
harga:
(a)

Peningkatan pengeluaran akan membawa kepada peningkatan kos


disebabkan oleh masalah pulangan berkurangan. Konsep ini akan
dibincangkan dengan lebih mendalam dalam Topik 5;

(b)

Peningkatan harga akan menyebabkan keuntungan meningkat. Ini


seterusnya akan mendorong firma untuk meningkatkan pengeluarannya;
dan

(c)

Jika harga kekal pada tahap yang tinggi untuk jangka masa yang lama, ia
akan menarik lebih ramai pengeluar untuk memasuki pasaran tersebut
yang seterusnya akan meningkatkan jumlah penawaran. Teori ini akan
dibincangkan dengan lebih lanjut lagi dalam Topik 8.

42

2.2.2

TOPIK 2

PERMINTAAN DAN PENAWARAN

Penawaran dan Kuantiti Ditawarkan

Sama seperti yang telah dibincangkan sebelum ini di teori permintaan,


penawaran dan kuantiti ditawarkan adalah dua konsep yang berbeza. Perubahan
kuantiti ditawarkan berlaku apabila terdapat perubahan harga barangan itu
sendiri.
Harga barangan mempengaruhi secara positif kuantiti ditawarkan. Jika harga
naik, kuantiti ditawarkan akan naik dan sebaliknya. Perubahan dalam kuantiti
ditawarkan yang berlaku disebabkan oleh perubahan harga ditunjukkan oleh
pergerakan di sepanjang keluk penawaran yang sama.
Sebaliknya, perubahan permintaan merujuk kepada peralihan keluk penawaran
yang disebabkan oleh perubahan penentu penawaran. Penentu penawaran
terdiri daripada kos pengeluaran, jangkaan penjual dan harga barangan lain.
Perubahan kuantiti ditawarkan merujuk kepada pergerakan di sepanjang
keluk penawaran yang sama, manakala perubahan penawaran digambarkan
dengan peralihan keluk permintaan ke kiri atau ke kanan.

Rajah 2.10: Pergerakan di sepanjang keluk dan peralihan keluk permintaan

Rajah 2.10(a) menggambarkan perubahan kuantiti ditawarkan yang berlaku


disebabkan oleh perubahan harga barangan itu sendiri. Apabila harga naik, kuantiti
ditawarkan akan naik dari titik A ke titik B. Manakala apabila harga jatuh, kuantiti
ditawarkan akan jatuh dari titik A ke titik C. Perhatikan bagaimana kedua-dua

TOPIK 2

PERMINTAAN DAN PENAWARAN

43

pergerakan ini berlaku di atas keluk yang sama. Ini dikenali sebagai perubahan
kuantiti ditawarkan.
Rajah 2.10(b) pula menunjukkan perubahan permintaan yang berlaku disebabkan
oleh perubahan penentu penawaran seperti harga barangan lain, kos pengeluaran,
jangkaan harga masa hadapan dan jumlah pengeluar. Sebagai contoh, kenaikan kos
pengeluaran akan menyebabkan penawaran berkurangan dan ini akan menyebabkan
keluk penawaran beralih ke kiri dari titik A pada keluk S0 ke titik C pada keluk S2.
Sebaliknya, penurunan kos penawaran akan menyebabkan penawaran di pasaran
S1). Perhatikan di sini yang
naik dan keluk penawaran beralih ke kanan (S0
perubahan penawaran bukan disebabkan oleh perubahan harga, tetapi oleh penentu
penawaran yang lain. Pergerakan atau peralihan keluk penawaran ini dikenali sebagai
perubahan penawaran.

2.2.3

Penentu Penawaran

Seterusnya kita akan membincangkan penentu penawaran dengan lebih lanjut.


(a)

Harga Barangan Lain


Penawaran boleh dipengaruhi oleh harga barangan berkaitan dalam proses
pengeluaran. Terdapat dua jenis hubungan yang wujud semasa proses
pengeluaran:
(i)

Pengganti dalam penawaran; dan

(ii)

Penggenap dalam penawaran.

Pengganti dalam penawaran merujuk kepada barangan yang boleh


dihasilkan untuk menggantikan pengeluaran barangan yang lain tanpa
perlu melakukan sebarang perubahan yang besar ke atas proses
pengeluaran. Sebagai contoh, pengeluaran tepung beras dan tepung pulut
boleh dilakukan dengan menggunakan mesin dan peralatan yang sama.
Sekiranya keuntungan atau harga barangan pengganti dalam penawaran
meningkat, pengeluar akan beralih ke barangan tersebut dan
mengurangkan pengeluaran barangan yang satu lagi. Contohnya, jika
harga tepung beras naik, pengeluar akan mengurangkan pengeluaran
tepung pulut untuk menggantikannya dengan tepung beras bagi
meningkatkan keuntungannya.
Penggenap dalam penawaran pula merujuk kepada barangan yang
dihasilkan bersama-sama semasa proses pengeluaran. Contohnya, dalam
proses pengeluaran minyak petrol daripada minyak mentah, beberapa
produk lain seperti gas dan minyak diesel juga akan dihasilkan. Jika harga

44

TOPIK 2

PERMINTAAN DAN PENAWARAN

minyak petrol naik, peningkatan penawaran minyak petrol yang terhasil


juga akan menyebabkan peningkatan penawaran minyak diesel dan gas.
(b)

Perubahan Kos Pengeluaran


Kos pengeluaran boleh berubah disebabkan oleh beberapa faktor seperti
perubahan harga faktor pengeluaran, perubahan teknologi, pungutan cukai
dan pemberian subsidi oleh kerajaan (sila lihat Rajah 2.11).

Rajah 2.11: Faktor yang membawa kepada perubahan kos pengeluaran

Semasa proses pengeluaran, pengeluar akan menggunakan kombinasi


input atau faktor pengeluaran. Harga faktor pengeluaran ditentukan oleh
pasaran faktor pengeluaran. Perubahan harga faktor pengeluaran akan
mempengaruhi kos pengeluaran. Oleh itu, jika harga faktor pengeluaran
jatuh, kos pengeluaran juga akan jatuh. Keadaan ini akan mendorong
pengeluar untuk meningkatkan pengeluaran walaupun tiada sebarang
kenaikan pada harga barangan itu sendiri. Justeru, penurunan harga faktor
pengeluaran akan menyebabkan keluk penawaran beralih ke kanan
disebabkan oleh peningkatan penawaran.
Perubahan dasar kerajaan berkaitan dengan cukai dan subsidi juga akan
mempengaruhi keluk penawaran. Apabila pengeluar perlu membayar
cukai, kos pengeluaran akan meningkat dan ini akan menyebabkan keluk
penawaran beralih ke kiri. Sebaliknya, apabila pengeluar mendapat
bantuan subsidi, kos pengeluarannya akan berkurangan dan keluk
penawaran akan beralih ke kanan.
Penemuan teknologi baru yang dapat mengurangkan kos pengeluaran juga
akan menyebabkan keluk penawaran beralih ke kanan.

TOPIK 2

PERMINTAAN DAN PENAWARAN

45

(c)

Jangkaan harga
Sekiranya pengeluar menjangka harga barangan yang dikeluarkannya akan
meningkat pada masa hadapan, beliau akan meningkatkan penawaran dan
keluk penawaran akan beralih ke kanan. Sekiranya harga dijangka akan
jatuh, pengeluaran akan jatuh dan keluk penawaran akan beralih ke kiri.

(d)

Bilangan pengeluar
Keluk penawaran akan bergerak ke kanan apabila bilangan pengeluar
bertambah. Sebaliknya akan berlaku apabila bilangan pengeluar
berkurangan.

AKTIVITI 2.4
Kenaikan harga tidak akan mempengaruhi pembelian kereta
KLANG: Minat untuk membeli kereta di Malaysia tidak akan berkurangan
walaupun harga petrol dan diesel meningkat, menurut pakar automotif, Tan Sri
SM Nasimuddin SM Amin.
Menurut beliau, kenaikan harga minyak di Malaysia tidak seteruk negara lain di
Eropah, Jepun dan Korea, di mana jualan kereta terus meningkat walaupun harga
minyak meningkat secara mendadak.
Beliau juga berkata, cadangan untuk mengurang atau menghentikan cukai jalan
akan memudahkan penjualan kereta di negara ini, terutamanya semasa kenaikan
harga minyak.
Ianya satu perkara yang baik kerana ia akan mengurangkan beban, kata
Pengarah Urusan Kumpulan Naza yang menyokong cadangan penghapusan cukai
jalan untuk semua jenis kenderaan. Kumpulan Naza yang beroperasi sejak tahun
1975, terlibat dalam perniagaan import dan jualan kereta yang memerlukan AP.
Nasimudin ditemubual selepas menghadiri upacara pembukaan bilik pameran
Kia Motors milik Perstimas Sdn Bhd oleh Timbalan Menteri Kewangan, Datuk Dr
Ng Yen Yen di sini semalam.

Sumber: Harian Metro Online (2005)

Berdasarkan keratan akhbar di atas, nyatakan pendapat anda tentang


kesan kenaikan harga petrol kepada penawaran kereta dan barangan
lain. Pada pendapat anda, apakah yang perlu kerajaan lakukan untuk
mengatasi masalah kenaikan harga petrol?

46

TOPIK 2

2.2.4

PERMINTAAN DAN PENAWARAN

Penawaran Individu dan Penawaran Pasaran

Sama seperti permintaan pasaran, penawaran pasaran diperoleh dengan


mencampurkan kuantiti yang ditawarkan oleh semua penjual pada setiap tahap
harga. Jadual 2.4 dan Rajah 2.12 menunjukkan bagaimana keluk penawaran
pasaran diperoleh.
Andaikan hanya terdapat dua penjual di pasaran. Pada harga RM1 seunit,
Penjual 1 akan menawarkan 10 unit manakala Penjual 2, lima unit. Oleh itu,
kuantiti ditawarkan pada RM1 adalah 15 unit. Begitu juga untuk harga yang
seterusnya.
Jadual 2.4: Penawaran Individu dan Penawaran Pasaran
Kuantiti Ditawarkan (Unit)
Penjual 1

Penjual 2

Penawaran Pasaran
(Unit)

10

15

20

10

30

30

15

45

40

20

60

50

25

75

Harga (RM)

Rajah 2.12: Penawaran individu dan penawaran pasaran

TOPIK 2

PERMINTAAN DAN PENAWARAN

47

Berikut adalah peta konsep yang boleh membantu anda untuk


menggambarkan isi kandungan yang dibincangkan di dalam topik ini.

Permintaan adalah kuantiti yang diminta dan yang mampu dibayar oleh
pengguna pada tahap harga yang berbeza. Permintaan ditentukan oleh harga
barangan itu sendiri, harga barangan berkaitan, pendapatan, citarasa dan
jangkaan masa hadapan.

Hubungan negatif antara kuantiti diminta dan harga dikenali sebagai


Hukum Permintaan.

Perubahan kuantiti diminta yang disebabkan perubahan harga barangannya


sendiri akan membawa kepada pergerakan di sepanjang keluk permintaan.
Manakala perubahan permintaan yang disebabkan oleh perubahan faktor
lain selain harga barangan tersebut akan membawa kepada peralihan keluk
permintaan.

48

TOPIK 2

PERMINTAAN DAN PENAWARAN

Peningkatan permintaan akan mengalihkan keluk permintaan ke kanan,


manakala penurunan permintaan akan mengalihkannya ke kiri.

Penawaran adalah kuantiti yang sanggup dijual oleh penjual pada tahap
harga yang berbeza. Penawaran ditentukan oleh harga barangan itu sendiri,
harga barangan yang berkaitan, kos pengeluaran dan jangkaan masa
hadapan.

Hubungan positif antara kuantiti ditawarkan dan harga dikenali sebagai


hukum penawaran.

Perubahan kuantiti ditawarkan yang disebabkan perubahan harga


barangannya sendiri ditunjukkan oleh pergerakan disepanjang keluk
penawaran.

Perubahan penawaran yang disebabkan oleh perubahan faktor lain selain


harga barangan tersebut akan membawa kepada peralihan keluk penawaran.

Peningkatan penawaran akan mengalihkan keluk permintaan ke kanan,


manakala penurunan penawaran akan mengalihkannya ke kiri.

Permintaan pasaran adalah hasil campur kesemua permintaan individu


manakala penawaran pasaran adalah hasil campur kesemua penawaran
individu.

Barangan pengganti

Keluk permintaan

Barangan penggenap

Penawaran

Hukum penawaran

Penentu penawaran

Hukum permintaan

Penentu permintaan

Keluk penawaran

Permintaan

Anda mungkin juga menyukai