Anda di halaman 1dari 16

MEDIA & PUBLISITI

Ahli
jawatankuasa
media
danpublisititelahmenyediakanrekabentuk
yang
berpadanandengantujuan program latihan yang telahdijalankanbersesuaiandengantajuk
program iaitu PROGRAM KE ARAH USAHAWAN WANITA BERJAYA.

1.

Ahli-ahlijawatankuasa

Cik Azfa Zulaikha binti Abdul Aziz (Ketua)

Cik Nur fakhrianib tYakob

Encik Mohd Solihin bin Mohamed Zain

2.

Tanggungjawab/Sasaran/Tugasan

Tanggungjawab dan Tugasan

Mendapatkan dan merekabentuk yang berpadanan dengan program latihan.

menyediakan banner, flyers dan buku program untuk latihan program.

Sasaran

mencuba sehabis baik untuk mendapat publisiti sebanyak yang boleh melalui sosial
media untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang latihan program yang telah
diadakan oleh pihak UNIMAS, FAkulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia (FSKPM).
Terdapatpelbagai medium sosial media telahdigunakanuntukmempromosikanlatihan program
untukmendapatperhatiandaripadamasayarakatdansupayadiketahuioleh
orang
sekelilingsepertimelaluiFSKPM Website, UNIMAS Official Website, Instagram, UNIMAS
Official Facebook page, Twitter, Electronic Billboard of UNIMAS (EBB), danjuga FCSHD
UNIMAS Facebook page.

LAMPIRAN:

1.Banner ( 1920 x 580 )

2.Flyers

3.Electronic Billboard UNIMAS

4.Website FSKPM

5.Website UNIMAS Official

6.Instagram UNIMAS Official

7.Facebook UNIMAS Official

8.Twitter

9.Write-upArtikel

10.FCSHD UNIMAS Facebook Page

11.Buku program

IMAGES BEFORE, DURING AND AFTER TRAINING PROGRAM

Kesimpulannya, kesemua ahli jawatankuasa media dan publisiti telah menunaikan


tanggungjawab dan tugas mereka dengan sungguh baik sebelum, sedang dan selepas selesai
program latihan dengan bantuan dan bimbingan ahli jawatankuasa yang lain juga. Tanpa
semangat kerjasama, ahli jawatankuasa ini tidak dapat mencapai segala pencapaian yand
telah dimiliki dan melaksanakan tugas yang telah diberikan untuk program latihan ini.