Anda di halaman 1dari 3

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

DINAS
KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS RAWAT INAP
WATUMALANG
Jalan Kyai Jebeng Lintang No. Kelurahan Wonoroto,
Kecamatan Watumalang
KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS RAWAT INAP WATUMALANG
NOMOR : ........./............/........./2013
TENTANG

PELIBATAN PASIEN DALAM PENYUSUNAN RENCANA LAYANAN


KLINIS
KEPALA UPTD PUSKESMAS RAWAT INAP WATUMALANG
Menimbang

Bahwa

untuk

menjamin

tercapainya

hasil

mutu

pelayanan yang sesuai harapan pasien, diperlukan


pemahaman akan hak dan kewajiban pasien baik oleh
petugas pemberi layanan klinis maupun oleh pasien dan
keluarga.

Bahwa dalam penyusunan rencana layanan klinis pasien

memiliki hak untuk dilibatkan dan diberi peluang untuk


bekerjasama

dan

mengambil

keputusan

terhadap

layanan yang akan diperoleh.


c

Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b,

perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas


Rawat Inap Watumalang tentang Pelibatan Pasien dalam
Penyusunan Rencana Layanan Klinis.

Mengingat

UU Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan;

UU Nomor 44 Tahun 2009, tentang Rumah Sakit;

Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 128/Men.Kes/SK/II/

2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas;

Peraturan

No.290/MENKES/PER/III/2008

Tindakan Kedokteran;
Peraturan

Menteri

Kesehatan
Tentang

Menteri

No.1691/MENKES/PER/VIII/2011

Persetujuan
Kesehatan

Tentang

Keselamatan

.
e
.

Pasien Rumah Sakit;


Surat Keputusan Bupati Wonosobo No. 445/300/2010
tentang Penetapan Puskesmas Watumalang sebagai
Puskesmas

Rawat

Inap

dan

Penetapan

Puskesmas

Kalikajar II Sebagai Puskesmas Baru.


f.

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS RAWAT INAP


WATUMALANG

TENTANG

PELIBATAN

PASIEN

PENYUSUNAN RENCANA LAYANAN KLINIS.


Pertama

Menentukan penyusunan rencana layanan klinis


sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

Kedua

Mewajibkan
melibatkan

Ketiga

semua
pasien

petugas
dalam

kesehatan

penyusunan

untuk
rencana

layanan klinis yang akan dilakukan.


Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapannya, maka akan diadakan pembetulan
sebagaimana mestinya.

Watumalang, 1 Mei 2013


Kepala UPTD Puskesmas Rawat
Inap
Watumalang

dr.Dian Hayu Noormawati


NIP.19780725 200801 2 018

Daftar
Lampiran
Nomor
Tanggal

: Surat Keputusan
Kepala UPTD
Puskesmas Rawat
Inap
Watumalang
:
/
/
/2013
:
Mei 2013

PENYUSUNAN RENCANA LAYANAN KLINIS


Dalam menyusun rencana layanan klinis, pemberi layanan klinis harus:
1. Melibatkan pasien dalam penyusunan rencana layanan klinis yang akan
diberikan kepada pasien.
2. Menjelaskan tujuan layanan klinis yang akan diberikan.
3. Memberikan pendidikan kesehatan mengenai penyakit yang diderita
pasien.
4. Memberikan informed consent sebagai bukti tertulis telah dilakukan
pelibatan pasien dalam penyusunan rencana layanan klinis.

Kepala
UPTD Puskesmas Rawat Inap Watumalang

dr. Dian Hayu Noormawati


NIP. 19780725 200801 2 018