Anda di halaman 1dari 66

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

Dasar dan Hala Tuju

2015 2017
Sekolah Menengah
Kebangsaan Sri Terbilang

Contoh Hasil
Perbengkelan
Pemudah Cara

Abdul Razak bin Alias


Institut Aminuddin Baki
Bandar Enstek
abdulrazakal@iab.edu.my

Kumpulan
Untuk
NPQEL Ambilan 2/2013
Kumpulan SB3
______________________________________
IPG Keningau, Sabah
[nama peserta]
22 25 Julai 2013
Contoh ini adalah bagi tujuan pembelajaran.

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

RANGKA KERJA MEMBINA PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI


Misi

Visi

Nilai

JANGKA MASA PANJANG


(3 5 TAHUN)
Matlamat / Bidang
Keberhasilan Utama
(KRA) 1

Objektif 1

Matlamat / Bidang
Keberhasilan Utama
(KRA) 2

Matlamat / Bidang
Keberhasilan Utama
(KRA) 3

JANGKA MASA PENDEK


(1 TAHUN)
Strategi 1

Pelan Taktikal

Objektif 2

Strategi 2

Operasi 1
Operasi 2
Operasi 3
Operasi 4

Objektif 3

Strategi 3 dan

Pelan Operasi
1

Pelan Operasi
2

Pelan Operasi
3

Pelan Operasi
4

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

MISI
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti
Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi
Memenuhi Aspirasi Negara

VISI
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara
Sejahtera

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

MISI
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi
Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara
Membangun

Usaha atau kegiatan membangun (memajukan atau mengembangkan)


murid

Potensi

Kemampuan murid untuk mencapai, menghasilkan, atau melakukan


sesuatu; keupayaan

Individu

Murid

Melestarikan

Membiarkan atau memelihara sesuatu supaya kekal

Sistem

Keteraturan, teratur

Pendidikan

Ilmu pengetahuan. Latihan atau ajaran Ilmu didik, ilmu mendidik,


pengetahuan mendidik

Berkualiti

Melebihi yang lain. Baik kualitinya; tinggi nilainya

Memenuhi

Mencapai sesuatu yang diperlukan

Aspirasi

Keinginan yg kuat (utk mencapai, mengadakan, dll sesuatu),


cita-cita

Aspirasi Negara

Merujuk kepada Aspirasi Negara dalam Pendidikan


5 ASPIRASI SISTEM
1. Akses: 100% enrolmen merentas semua peringkat pendidikan
daripada prasekolah hingga menengah atas menjelang tahun 2020.
2. Kualiti: Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam
pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam tempoh
15 tahun.
3. Ekuiti: 50% pengurangan dalam jurang pencapaian (bandar-luar
bandar,sosioekonomi,gender) menjelang tahun 2020.
4. Perpaduan: Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian
pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai
kepelbagaian.
5. Kecekapan: Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid
mengikut peruntukan sedia ada.
6 ASPIRASI MURID
1. Pengetahuan: Setiap kanak-kanak akan dapat membaca, menulis
dan mengira, menguasai mata pelajaran teras seperti Matematik dan
Sains dan mempunyai pengetahuan kukuh mengenai Malaysia, Asia
da Dunia.
2. Kemahiran Berfikir: Setiap kanak-kanak akan belajar cara
mendapat pendidikan sepanjang hayat, cara untuk menghubung kait
pelbagai pengetahuan yang berbeza dan cara untuk menjana
pengetahuan baru.

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA


3. Kemahiran Memimpin: Setiap kanak-kanak akan dapat mencapai
potensi diri sepenuhnya melalui peluang bekerja berkumpulan dan
memegang peranan kepimpinan formal dan informal.
4. Kemahiran Dwibahasa: Setiap kanak-kanak pada tahap minimum
akan dapat menguasai Bahasa Malaysia dan Bahasa Ingggeris,
digalakkan mempelajari bahasa tambahan.
5. Etika Kerohanian: Setiap kanak-kanak akan mempunyai asas moral
yang kukuh untuk mendepani pelbagai cabaran kehidupan dan
membantu mereka, dengan berani membuat keputusan yang tepat.
6. Identiti Nasional: Setiap kanak-kanak tanpa mengira agama, etnik
atau status sosio ekonomi akan berasa bangga dikenali sebagai
anak Malaysia.
SMKST berusaha atau giat membangun (memajukan atau mengembangkan) kemampuan setiap
murid untuk mereka mempunyai pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin,
kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian dan identiti nasional. Kemampuan ini akan
dibangunkan oleh SMKST dengan pengekalan keteraturan Ilmu didik yang baik kualitinya; tinggi
nilainya.

VISI
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera
Pendidikan

Ilmu pengetahuan. Latihan atau ajaran Ilmu didik, ilmu mendidik,


pengetahuan mendidik

Berkualiti

Melebihi yang lain. Baik kualitinya; tinggi nilainya

Insan

Manusia (murid)

Terdidik

Mendapat latihan (asuhan, pengajaran dll) yang sempurna;


terlatih

Negara

Malaysia

Sejahtera

Bebas daripada segala macam kesusahan dll; aman sentosa


dan makmur; selamat

SMKST adalah institusi yang memberi ilmu pengetahuan yang baik kualitinya; tinggi nilainya
yang akan menghasilkan atau mengeluarkan kumpulan murid yang mendapat asuhan,
pengajaran yang sempurna ke arah membina negara Malaysia yang aman sentosa dan makmur.

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

NILAI
Kolaboratif;
Kepelbagaian;
Kecemerlangan;
Inovasi;
Integriti;
Hormat
Kolaboratif

Semua warga sekolah mengamalkan pendekatan yang melibatkan


kerjasama dan interaksi dua atau lebih individu dalam merancang,
melaksana dan menyelesaikan sebarang masalah secara berkesan.

Kepelbagaian

Semua warga sekolah akan menggunakan berbagai-bagai pendekatan


dalam amalan pengajaran, pembelajaran dan pengurusan.

Kecemerlangan

Semua warga akan memastikan setiap perkara yang dilakukan adalah


elok / indah / gemilang.

Inovasi

Semua warga sekolah akan menghasilkan dan menggunakan sesuatu


yang baru dalam pendekatan pengajaran, pembelajaran dan
pengurusan.

Integriti

Semua warga sekolah menjadi sifat kejujuran dan ketulusan sebagai


amalan.

Hormat

Semua warga sekolak mengamalkan sifat untuk beralah atau menerima


kehendak atau pendapat orang lain

PIAGAM PELANGGAN
Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Terbilang komited dan berjanji akan memberikan perkhidmatan yang
baik kepada semua pelanggan kami
Murid
1. Pengajaran dan pembelajaran akan bermula dalam tempoh 5 minit waktu jadual bermula.
2. Latihan akan disemak dan dikembalikan dan tempoh 2 hari selepas latihan diserahkan.
Kepada Guru Dan Kakitangan
3. Buku Rekod Mengajar yang disahkan akan dikembalikan dalam tempoh 1 hari selepas
diserahkan.
4. Bahan dan peralatan yang telah diluluskan pembelian akan serahkan kepada pemohon dalam
tempoh 1 minggu selepas pesanan diterima.
Kepada Waris (Ibu Bapa / Penjaga)
5. Setiap aduan akan diberi maklumbalas dalam tempoh 1 minggu aduan diterima.
6. Laporan ujian, pentaksiran dan peperiksaan akan diserahkan dalam tempoh 2 minggu selepas
dilaksanakan.

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

MATLAMAT STRATEGIK

1.
2.
3.
4.

Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.


Pencapaian prestasi sukan dan kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.
Pencapaian sahsiah terpuji oleh semua murid
Pencapaian prestasi pengurusan dan kepimpinan yang cemerlang.

KRA1

KRA3
Pencapaian
sahsiah terpuji
oleh semua
murid

Pencapaian
prestasi
akademik
yang tinggi
oleh semua
murid

KRA4
Pencapaian
prestasi
kepimpinan
dan
pengurusan
sekolah yang
cemerlang

KRA2
Pencapaian
prestasi sukan
& kokurikulum
yang tinggi
oleh semua
murid

Empat (4) Bidang Keberhasilan Utama Sekolah

OBJEKTIF

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

Sekolah berada dalam band 3 pada tahun 2017.


1.

Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.


1A

Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR)


1.1
1.2
1.3

1B

Pentaksiran Pusat (PP) Tahun 6


1.4
1.5

1C

1.7

1.9

100 peratus murid memperoleh pencapaian sekurang-kurangnya D (Tahap


Minimum) semua mata pelajaran Pentaksiran Pusat Tingkatan 3 pada tahun
2017.
5.00 peratus murid memperoleh pencapaian A (Tahap Cemerlang) semua mata
pelajaran dalam Pentaksiran Pusat Tingkatan 3 pada tahun 2017.

Pentaksiran Sekolah (PS) Tingkatan 3


1.10
1.11

1F

100 peratus murid memperoleh pencapaian sekurang-kurangnya D (Tahap


Minimum) semua mata pelajaran dalam Pentaksiran Pusat Tahun 6 pada tahun
2017.
5.00 peratus murid memperoleh pencapaian A (Tahap Cemerlang) semua mata
pelajaran dalam Pentaksiran Pusat Tahun 6 pada tahun 2017.

Pentaksiran Pusat (PP) Tingkatan 3


1.8

1E

100 peratus murid memperoleh pencapaian sekurang-kurangnya D (Tahap


Minimum) semua mata pelajaran dalam Pentaksiran Pusat Tahun 6 pada tahun
2017.
5.00 peratus murid memperoleh pencapaian A (Tahap Cemerlang) semua mata
pelajaran dalam Pentaksiran Pusat Tahun 6 pada tahun 2017.

Pentaksiran Sekolah (PS) Tahun 6


1.6

1D

100 peratus murid lulus dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah pada tahun
2015.
2.00 peratus murid memperoleh 5A dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah pada
tahun 2015.
2.50 Gred Purata Sekolah dalam dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah pada
tahun 2015.

100 peratus murid memperoleh pencapaian sekurang-kurangnya D (Tahap


Minimum) semua mata pelajaran Pentaksiran Sekolah Tingkatan 3 pada tahun
2017.
5.00 peratus murid memperoleh pencapaian A (Tahap Cemerlang) semua mata
pelajaran dalam Pentaksiran Sekolah Tingkatan 3 pada tahun 2017.

Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) Tingkatan 5


1.12

1G

100 peratus murid layak mendapat sijil dalam peperiksaan Sijil Pelajaran
Malaysia pada tahun 2017.
1.13
2.00 peratus murid memperoleh A semua mata pelajaran dalam peperiksaan Sijil
Pelajaran Malaysia pada tahun 2017.
1.14
4.50 Gred Purata Sekolah dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia pada
tahun 2017.
Literasi dan Numerasi

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA


1.15
1.16
1.17
1H

Kemahiran Dwibahasa
1.18

2.

100 peratus murid mencapai standard literasi Bahasa Melayu pada tahun 2017.
100 peratus murid mencapai standard literasi Bahasa Inggeris pada tahun 2017.
100 peratus murid mencapai standard numerasi pada tahun 2017.

73.00 peratus menguasai tahap minimum kemahiran dwibahasa pada tahun


2017.

Pencapaian prestasi kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.


2A

Pencapaian Markah Kokurikulum Murid


2.1

2B

Aspek Pentaksiran Sukan dan Kokurikulum


2.2
2.3
2.4

2C

2.6
2.7
2.8

100 peratus murid memperoleh Indeks Jisim Badan (Body Mass Index BMI)
pada tahap normal pada tahun 2017.

Pencapaian Sukan dan Permainan


2.10
2.11

2F

100 peratus murid memperolehi skor 6 (daripada 10) dan ke atas dalam aspek
perkhidmatan aktiviti ekstra kurikulum pada tahun 2017.
100 peratus murid memperolehi skor 6 (daripada 10) dan ke atas dalam aspek
anugerah aktiviti ekstra kurikulum pada tahun 2017.
100 peratus murid memperolehi skor 6 (daripada 10) dan ke atas dalam aspek
khidmat masyarakat aktiviti ekstra kurikulum pada tahun 2017.
100 peratus murid memperolehi skor 6 (daripada 10) dan ke atas dalam aspek
nilam aktiviti ekstra kurikulum pada tahun 2017.

Indeks Jisim Badan / Body Mass Index (BMI)


2.9

2E

100 peratus murid memperoleh markah 30 (daripada 50) dan ke atas dalam
penglibatan aktiviti sukan dan kokurikulum pada tahun 2017.
100 peratus murid memperoleh markah 24 (daripada 40) dan ke atas dalam
penyertaan aktiviti sukan dan kokurikulum pada tahun 2017.
100 peratus murid memperolehi markah 12 (daripada 20) dan ke atas dalam
prestasi aktiviti sukan dan kokurikulum pada tahun 2017.

Aspek Pentaksiran Aktiviti Ekstra Kurikulum


2.5

2D

90.00 peratus murid mencapai purata nilai gred kumulatif sekurang-kurang 7.00
pada tahun 2017.

10 pencapaian sekurang-kurangnya tempat ketiga di peringkat daerah dalam


sukan dan permainan pada tahun 2015 2017.
5 pencapaian tempat pertama di peringkat daerah dalam sukan dan permainan
pada tahun 2015 2017.

Pencapaian KoAkademik
2.12

2G

10 pencapaian sekurang-kurangnya tempat ketiga di peringkat daerah dalam koakademik pada tahun 2015 2017.
2.13
5 pencapaian tempat pertama di peringkat daerah dalam ko-akademik pada
tahun 2015 2017.
Pencapaian Unit Beruniform

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA


2.14
2.15
3.

Pencapaian sahsiah terpuji oleh semua murid.


3A

Sikap dan Tingkah Laku Positif Murid


3.1

3B

3C

98.00 peratus murid tidak tercatat melakukan kes ringan pada tahun 2017.
99.00 peratus murid tidak tercatat melakukan kes sederhana pada tahun 2017.
99.50 peratus murid tidak tercatat melakukan kes berat pada tahun 2017.

Kehadiran Ke Sekolah
3.5

3D

100.00 peratus murid memperoleh skor 5 dan ke atas dalam memperlihatkan


sikap dan perlakuan positif pada tahun 2017.

Salah Laku Disiplin


3.2
3.3
3.4

100 peratus murid hadir ke sekolah melebihi 90.00 peratus kehadiran setahun
setiap murid pada tahun 2017.

Ujian PAFA
3.6

4.

4 pencapaian sekurang-kurangnya tempat ketiga di peringkat daerah dalam unit


pakaian seragam pada tahun 2015 2017.
2 pencapaian tempat pertama di peringkat daerah dalam unit pakaian seragam
pada tahun 2015 2017.

100 peratus murid lulus ujian PAFA pada tahun 2017.

Pencapaian prestasi kepimpinan dan pengurusan sekolah yang cemerlang


4A

Prestasi Kewangan
4.1

4B

Kepuasan Pelanggan
4.2
4.3

4C

80.00 peratus dan lebih kehadiran ibu bapa ke program sekolah pada tahun
2017.

Hubungan Luar
4.5

4E

Kurang daripada 10 bilangan aduan pelanggan yang diterima sekolah pada


tahun 2017.
Skor Tahap Kepuasan Pelanggan melebihi skor 4.00 pada
tahun 2017.

Penglibatan Ibu Bapa


4.4

4D

Sekolah menerima Laporan Audit Cemerlang pada tahun 2017.

5 dan lebih bilangan sekolah luar hadir melaksanakan penanda arasan pada
tahun 2017.

Sarana Sekolah
4.6
4.7
4.8

Tahap Cemerlang aspek Iklim Sekolah pada tahun 2017.


Tahap Cemerlang aspek Komunikasi Berkesan pada tahun 2017..
Tahap Cemerlang aspek Sokongan Terhadap Kejayaan Murid pada tahun
2017.

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA


4.9
4.10
4.11
4F

Tahap Cemerlang aspek Tanggungjawab Bersama pada tahun 2017.


Tahap Cemerlang aspek Keputusan Bersama pada tahun 2017.
Tahap Cemerlang aspek Kerjasama Dengan Komuniti pada tahun 2017.

Sarana Ibu Bapa


4.12
4.13
4.14

5.00 peratus tahap Asas penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak
pada tahun 2017.
45.00 peratus tahap Sedang penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anakanak pada tahun 2017.
50.00 peratus tahap Cemerlang penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran
anak-anak pada tahun 2017.

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

PERANCANGAN STRATEGIK 2015 2017


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SRI TERBILANG
MISI

VISI

NILAI

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti


Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi
Memenuhi Aspirasi Negara

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik


Negara Sejahtera

Kolaboratif; Kepelbagaian;
Kecemerlangan; Inovasi;
Integriti; Hormat

Disi apabila keputusan sebenar diperolehi


untuk perbandingan

MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI

Matlamat
Strategik

1. Pencapaian
prestasi
akademik yang
tinggi oleh semua
murid.

Objektif

Petunjuk
Prestasi
Utama
(KPI)

Penarafan Sekolah
Berdasarkan SKPM

Band Sekolah

1A Ujian Penilaian
Sekolah Rendah
(UPSR)

% Murid Lulus

Sasaran
TOV

2015
[AR]
5

2016
[AR]
4

1.00

100.00
[98.00]
2.00

3.
4.

2.35

2.30

5.

T/S
(Tidak
Tersedia)

T/S

98.00

100.00

98.50

Gred Purata
Sekolah
1B Pentaksiran
Pusat (PP) Tahun 6

% Murid
Memperoleh
Pencapaian
Sekurangkurangnya D
(Tahap
Minimum)
Semua Mata
Pelajaran
% Murid
Memperoleh
Pencapaian A
(Tahap
Cemerlang)

Murid
1.
2.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
T/S

T/S

Pegawai
Bertanggungjawab

2017
[AR]

4
5]

% Murid
Memperoleh
5A

Inisiatif / Strategi

4.00

5.00

12.
13.
14.

Meningkatkan keyakinan belajar murid.


Meningkat semangat cintakan sekolah
oleh murid.
Meningkatkan motivasi belajar murid.
Menyediakan kecukupan latihan kepada
murid.
Meningkat tahap kecergasan dan
kesihatan murid.
Menyediakan kecukupan masa
pembelajaran murid.
Menyediakan insentif dan pengiktirafan
kepada kejayaan murid
Membolehkan murid untuk mengambil
berat tanggungjawab sosial.
Membolehkan murid menghargai alam
sekitar.
Membangunkan etika, moral dan
profesionalisme murid.
Meningkatkan kerohanian (spiritual) di
kalangan murid.
Meningkatkan kemahiran berkomunikasi
di kalangan murid.
Membolehkan murid menjadi pemimpin.
Mewujudkan semangat kerja sepasukan
di kalangan murid.

PK Akademik
PK KoKu
PK Akademik
PK Akademik
PK KoKu
PK Akademik
PK HEM
PK KoKu
PK KoKu
PK HEM
PK HEM
PK HEM
PK KoKU
PK KoKU

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

Matlamat
Strategik

Objektif

Petunjuk
Prestasi
Utama
(KPI)

Sasaran
TOV

2015
[AR]

Inisiatif / Strategi

2016
[AR]

2017
[AR]

Semua Mata
Pelajaran
1C Pentaksiran
Sekolah (PS) Tahun
6

T/S

T/S

100.00

100.00

% Murid
Memperoleh
Sekurangkurangnya D
(Tahap
Minimum)
Semua Mata
Pelajaran
T/S

T/S

4.50

5.00

% Murid
Memperoleh
Pencapaian A
(Tahap
Cemerlang)
Semua Mata
Pelajaran
1D Pentaksiran
Pusat (PP)
Tingkatan 3

93.00

95.00

97.00

100.00

% Murid
Memperoleh
Pencapaian
Sekurangkurangnya D
(Tahap
Minimum)
Semua Mata
Pelajaran
3.50

4.00

4.50

5.00

% Murid
Memperoleh
Pencapaian A
(Tahap
Cemerlang)
Dalam Semua
Mata Pelajaran
1E Pentaksiran
Sekolah (PS)
Tingkatan 3

15. Membolehkan murid untuk berfikiran


kritikal dan menyelesaikan masalah.
16. Membolehkan murid memiliki kemahiran
teknologi dan komunikasi.
17. Menyediakan murid dengan kemahiran
pembelajaran sepanjang hayat.
18. Membolehkan murid untuk bersifat
globalisasi.
19. Membolehkan murid berkemahiran
keusahawanan.
20. Menyediakan murid dengan kemahiran
pengurusan.
21. Menyediakan murid dengan kemahiran
belajar.
22. Meningkatkan penglibatan murid dalam
aktiviti sukan dan permainan.
23. Meningkatkan penyertaan murid dalam
pertandingan sukan dan permainan di
peringkat daerah.
24. Menyediakan murid untuk
memperlihatkan kekemasan diri.
25. Menyediakan murid untuk
memperlihatkan keyakinan diri.
26. Menyediakan murid untuk
memperlihatkan kemesraan, kesopanan
dan sikap hormat-menghormati.
27. Menyediakan murid untuk mengamalkan
ketepatan masa dan kesegeraan
28. Menyediakan murid untuk menjaga
kebersihan sekolah.
29. Menyediakan murid untuk menjaga harta
benda sekolah dengan tidak melakukan
vandalisme.

PK Akademik
PK Akademik
PK Akademik
PK KoKu
PK KoKu
PK KoKu
PK Akademik
PK KoKu
PK KoKu
PK HEM
PK KoKu
PK HEM
PK KoKu
PK HEM
PK HEM

Guru
93.00

% Murid
Memperoleh
Pencapaian
Sekurangkurangnya D
(Tahap
Minimum)

Pegawai
Bertanggungjawab

95.00

97.00

100.00

30. Meningkatkan kompetensi guru dalam


pengajaran dan pembelajaran
31. Meningkatkan kompetensi guru dalam
pengurusan bilik darjah
32. Mewujudkan budaya kerja cemerlang di
kalangan guru dan kakitangan
33. Meningkat kesedaran kendiri dan
kesedaran sosial di kalangan guru
34. Meningkatkan kompetensi guru dalam

PK Akademik
PK HEM
PK Akademik
PK HEM
PK Akademik

10

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

Matlamat
Strategik

Objektif

Petunjuk
Prestasi
Utama
(KPI)

Sasaran
TOV

2015
[AR]

Inisiatif / Strategi

2016
[AR]

2017
[AR]

Semua Mata
Pelajaran
3.50

4.00

4.50

5.00

% Murid
Memperoleh
Pencapaian A
(Tahap
Cemerlang)
Dalam Semua
Mata Pelajaran
1F Sijil Pelajaran
Malaysia (SPM)
Tingkatan 5

% Murid Layak
Mendapat Sijil
1.00

97.00
[96.00]

99.00
[100.00

100.00
[90.00]

1.50

1.75

2.00

% Murid
Memperoleh A
Dalam Semua
Mata Pelajaran
5.00

4.75

4.50

Gred Purata
Sekolah
97.00

98.00

99.00

100.00

98.00

100.00

% Murid
Menguasai
Literasi Bahasa
Melayu
% Murid
Menguasai
Literasi Bahasa
Inggeris
98.00
% Murid
Menguasai
Numerasi

Pencapaian Markah
Kokurikulum

70.00
% Murid
Berupaya
(Tahap
Minimum)
80.00
% Murid
Mencapai
Purata Nilai

PK HEM

37. Meningkatkan kompetensi guru dan staf


sokongan dalam pengurusan kewangan.
38. Meningkatkan kompetensi guru dan staf
sokongan dalam pengurusan aset.
39. Meningkatkan kerja-kerja
penyelenggaraan dan penyenggaraan
peralatan dan bangunan sekolah.

Pengetua
Pengetua
Pengetua

40. Meningkatkan kerjasama antara sekolah


dan rumah
41. Meningkatkan kerjasama antara sekolah
dan agensi luar / komuniti
42. Meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam
pembelajaran anak-anak di dalam dan di
luar sekolah

PK HEM
PK KoKu
PK Akademik

Persekitaran
96.00

2. Pencapaian
prestasi sukan &
kokurikulum yang

PK Akademik

Hubungan Luar (Ibu Bapa Komuniti dll)


5.50

1H Kemahiran
Dwibahasa

penggunaan ICT
35. Meningkatkan kompetensi guru dalam
kajian tindakan.
36. Memantapkan kompetensi guru dalam
pengurusan murid.
Kepimpinan dan Pengurusan

95.00

1G Linus

Pegawai
Bertanggungjawab

97.00

99.00

71.00

85.00

100.00

72.00

85.75

100.00

73.00

90.00

43. Memperkukuhkan budaya membaca di


sekolah
44. Menyediakan persekitaran pembelajaran
yang kondusif
45. Mewujudkan budaya penyayang di
kalangan warga sekolah
46. Menyediakan prasarana yang
membolehkan murid berehat /
mengadakan perbincangan di luar bilik
darjah.
47. Memastikan sekolah selamat.
48. Mewujudkan sekolah yang ceria.
49. Mewujudkan warga sekolah yang
pentingkan kesihatan.
50. Meningkatkan semangat patriotik di
kalangan warga sekolah.
51. Mewujudkan hubungan jaringan dan

PK Akademik
PK Akademik
PK HEM
Pengetua

Pengetua
Pengetua
PK Koku
PK HEM
Pengetua

11

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

Matlamat
Strategik

Objektif

tinggi oleh semua


murid.

Petunjuk
Prestasi
Utama
(KPI)

Sasaran
TOV

2015
[AR]

2016
[AR]

Inisiatif / Strategi

Pegawai
Bertanggungjawab

2017
[AR]

Gred Kumulatif
Sekurangkurangnya 7.00

jalinan.
52. Membina etos / watak sekolah

Pengetua

Kajian Semula 2015


2B Aspek
Pentaksiran Sukan
dan Kokurikulum

97.00
% Murid
Memperoleh
Markah 30 dan
Ke Atas Dalam
Penglibatan

99.00
98.00

97.00
% Murid
Memperoleh
Markah 24 dan
Ke Atas Dalam
Penyertaan
97.00

100.00

99.00

100.00

99.00

100.00

99.00

100.00

99.00

100.00

99.00

100.00

PK HEM
PK Akademik
PK Akademik

98.00

97.00
% Murid
Memperoleh
Skor 6 dan Ke
Atas Dalam
Aspek
Perkhidmatan

98.00

97.00
% Murid
Memperoleh
Skor 6 dan Ke
Atas Dalam
Aspek
Anugerah

98.00

97.00
% Murid
Memperoleh
Skor 6 dan Ke
Atas Dalam
Aspek Khidmat
Masyarakat

98.00

97.00
% Murid

99.00

53. Memantapkan pengurusan bilik darjah


dikalangan guru
54. Meningkatkan tahap keupayaan murid
dalam penggunaan dwi bahasa
55. Meningkatkan kebolehan KBAT
(Kemahiran Berfikir Aras Tinggi)

98.00

% Murid
Memperoleh
Markah 12 dan
Ke Atas Dalam
Prestasi
2C Aspek
Pentaksiran Aktiviti
Ekstra Kurikulum

12

100.00

98.00

13 13

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

Matlamat
Strategik

Objektif

Petunjuk
Prestasi
Utama
(KPI)

Sasaran
TOV

2015
[AR]

Inisiatif / Strategi

2016
[AR]

2017
[AR]

99.00

100.00

Memperoleh
Skor 6 dan Ke
Atas Dalam
Aspek Nilam
2D Indeks Jisim
Badan / Body Mass
Index (BMI)
2E Pencapaian
Sukan dan
Permainan

97.00
% Murid
Memperoleh
BMI Tahap
Normal

98.00

2
Bilangan
Pencapaian
Tempat Ke Tiga
Di Peringkat
Daerah

Bilangan
Pencapaian
Tempat
Pertama Di
Peringkat
Daerah
2F Pencapaian Ko
Akademik

1
Bilangan
Pencapaian
Tempat Ke Tiga
Di Peringkat
Daerah

1
Bilangan
Pencapaian
Tempat
Pertama Di
Peringkat
Daerah
2G Pencapaian Unit
Beruniform

1
Bilangan
Pencapaian
Tempat Ke Tiga
Di Peringkat
Daerah

Bilangan
Pencapaian

Pegawai
Bertanggungjawab

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

Matlamat
Strategik

Objektif

Petunjuk
Prestasi
Utama
(KPI)

Sasaran
TOV

2015
[AR]

Inisiatif / Strategi

2016
[AR]

2017
[AR]

100.00

100.00

97.75

98.00

98.75

99.00

99.25

99.50

Pegawai
Bertanggungjawab

Tempat
Pertama Di
Peringkat
Daerah

3. Pencapaian
sahsiah terpuji
oleh semua murid

3A Sikap dan
Tingkah Laku Positif
Murid
a. memperlihatkan
kekemasan diri.
b. memperlihatkan
keyakinan diri.
c. memperlihatkan
kemesraan,
kesopanan dan
sikap hormatmenghormati.
d. mengamalkan
ketepatan masa dan
kesegeraan
e. menjaga
kebersihan sekolah.
f. menjaga harta
benda sekolah
dengan tidak
melakukan
vandalisme.
(Skor 5: Hampir
Keseluruhan)
3B Salah Laku
Disiplin

98.00
% Murid
Memperoleh
Skor 5 dan Ke
Atas

99.00

97.00
% Murid Tidak
Tercatat
Melakukan Kes
Ringan

97.50

98.00
% Murid Tidak
Tercatat
Melakukan Kes
Sederhana

98.50

98.75
% Murid Tidak
Tercatat

99.00

14

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

Matlamat
Strategik

Objektif

Petunjuk
Prestasi
Utama
(KPI)

Sasaran
TOV

2015
[AR]

Inisiatif / Strategi

2016
[AR]

2017
[AR]

98.00

100.00

100.00

100.00

Baik

Cemerlang

12

10

3.90

4.00

70.00

80.00

Sedan
g

Cemerlang

Pegawai
Bertanggungjawab

Melakukan Kes
Berat

3C Kehadiran Ke
Sekolah

95.00
% Murid Hadir
Ke Sekolah
Melebihi 90.00
Peratus
Kehadiran
Setahun

3D PAFA

96.00

98.00
% Lulus

4. Pencapaian
prestasi
kepimpinan dan
pengurusan
sekolah yang
cemerlang

4A Prestasi
Kewangan
4B Kepuasan
Pelanggan

Laporan Audit

100.00
Berteguran
20

Bilangan Aduan
Pelanggan

Tanpa
Teguran

15

3.75
Skor Tahap
Kepuasan
Pelanggan
4C Penglibatan
Ibubapa

3.80
40.00

% Kehadiran
Ibubapa Ke
Program
Sekolah

4D Hubungan Luar

60.00

T/S
Bilangan
Sekolah Luar
Hadir
Melaksanakan
Penanda
Arasan

4E Sarana Sekolah

Asas
Tahap
Pencapaian
Aspek Iklim
Sekolah

Sedan
g
Asas

Cemer-

15

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

Matlamat
Strategik

Objektif

Petunjuk
Prestasi
Utama
(KPI)

Sasaran
TOV

Tahap
Pencapaian
Aspek
Komunikasi
Berkesan

2015
[AR]
Sedan
g

2016
[AR]
Sedan
g

Asas
Tahap
Pencapaian
Aspek
Sokongan
Terhadap
Kejayaan Murid

Sedan
g

Asas

Cemerlang
Sedan
g

Sedan
g

Asas
Tahap
Pencapaian
Aspek
Keputusan
Bersama
Asas

50.00

Sedan
g

Tahap
Pencapaian
Aspek
Kerjasama
Dengan
Komuniti
4E Sarana Ibu Bapa

Cemerlang

Sedan
g

Sedan
g
Cemerlang

Sedan
g
5.00

% Tahap Asas
Penglibatan Ibu
Bapa Dalam
Pembelajaran
Anak-anak.
45.00
% Tahap
Sedang
Penglibatan Ibu
Bapa Dalam

10.00
30.00

Pegawai
Bertanggungjawab

2017
[AR]
lang

Cemerlang
Sedan
g

Tahap
Pencapaian
Aspek
Tanggungjawa
b Bersama

Inisiatif / Strategi

45.00

16

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

Matlamat
Strategik

Objektif

Petunjuk
Prestasi
Utama
(KPI)

Sasaran
TOV

2015
[AR]

Pembelajaran
Anak-anak.

% Guru
Memperolehi
Sekurangkurangnya Skor
5 dalam
Standard 4
SKPM

Pegawai
Bertanggungjawab

2017
[AR]

45.00
5.00

45.00

80.00

25.00

% Tahap
Cemerlang
Penglibatan Ibu
Bapa Dalam
Pembelajaran
Anak-anak.
4F PdP Guru

2016
[AR]

Inisiatif / Strategi

50.00

45.00
100.00

90.00
85.00

17

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

18

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

Dasar dan Hala Tuju

2015 2017
Sekolah Menengah
Kebangsaan Sri Terbilang

Pelan Taktikal
2015

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

MISI
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti
Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi
Memenuhi Aspirasi Negara

VISI
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara
Sejahtera

MISI
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi
Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

21

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

Membangun

Usaha atau kegiatan membangun (memajukan atau mengembangkan)


murid

Potensi

Kemampuan murid untuk mencapai, menghasilkan, atau melakukan


sesuatu; keupayaan

Individu

Murid

Melestarikan

Membiarkan atau memelihara sesuatu supaya kekal

Sistem

Keteraturan, teratur

Pendidikan

Ilmu pengetahuan. Latihan atau ajaran Ilmu didik, ilmu mendidik,


pengetahuan mendidik

Berkualiti

Melebihi yang lain. Baik kualitinya; tinggi nilainya

Memenuhi

Mencapai sesuatu yang diperlukan

Aspirasi

Keinginan yg kuat (utk mencapai, mengadakan, dll sesuatu),


cita-cita

Aspirasi Negara

Merujuk kepada Aspirasi Negara dalam Pendidikan


5 ASPIRASI SISTEM
6. Akses: 100% enrolmen merentas semua peringkat pendidikan
daripada prasekolah hingga menengah atas menjelang tahun 2020.
7. Kualiti: Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam
pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam tempoh
15 tahun.
8. Ekuiti: 50% pengurangan dalam jurang pencapaian (bandar-luar
bandar,sosioekonomi,gender) menjelang tahun 2020.
9. Perpaduan: Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian
pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai
kepelbagaian.
10. Kecekapan: Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid
mengikut peruntukan sedia ada.
6 ASPIRASI MURID
7. Pengetahuan: Setiap kanak-kanak akan dapat membaca, menulis
dan mengira, menguasai mata pelajaran teras seperti Matematik dan
Sains dan mempunyai pengetahuan kukuh mengenai Malaysia, Asia
da Dunia.
8. Kemahiran Berfikir: Setiap kanak-kanak akan belajar cara
mendapat pendidikan sepanjang hayat, cara untuk menghubung kait
pelbagai pengetahuan yang berbeza dan cara untuk menjana
pengetahuan baru.
9. Kemahiran Memimpin: Setiap kanak-kanak akan dapat mencapai
potensi diri sepenuhnya melalui peluang bekerja berkumpulan dan
memegang peranan kepimpinan formal dan informal.
10. Kemahiran Dwibahasa: Setiap kanak-kanak pada tahap minimum
akan dapat menguasai Bahasa Malaysia dan Bahasa Ingggeris,
digalakkan mempelajari bahasa tambahan.

22

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA


11. Etika Kerohanian: Setiap kanak-kanak akan mempunyai asas moral
yang kukuh untuk mendepani pelbagai cabaran kehidupan dan
membantu mereka, dengan berani membuat keputusan yang tepat.
12. Identiti Nasional: Setiap kanak-kanak tanpa mengira agama, etnik
atau status sosio ekonomi akan berasa bangga dikenali sebagai
anak Malaysia.
SMKST berusaha atau giat membangun (memajukan atau mengembangkan) kemampuan setiap
murid untuk mereka mempunyai pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin,
kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian dan identiti nasional. Kemampuan ini akan
dibangunkan oleh SMKST dengan pengekalan keteraturan Ilmu didik yang baik kualitinya; tinggi
nilainya.

VISI
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera
Pendidikan

Ilmu pengetahuan. Latihan atau ajaran Ilmu didik, ilmu mendidik,


pengetahuan mendidik

Berkualiti

Melebihi yang lain. Baik kualitinya; tinggi nilainya

Insan

Manusia (murid)

Terdidik

Mendapat latihan (asuhan, pengajaran dll) yang sempurna;


terlatih

Negara

Malaysia

Sejahtera

Bebas daripada segala macam kesusahan dll; aman sentosa


dan makmur; selamat

SMKST adalah institusi yang memberi ilmu pengetahuan yang baik kualitinya; tinggi nilainya
yang akan menghasilkan atau mengeluarkan kumpulan murid yang mendapat asuhan,
pengajaran yang sempurna ke arah membina negara Malaysia yang aman sentosa dan makmur.

NILAI
Kolaboratif;
Kepelbagaian;

23

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

Kecemerlangan;
Inovasi;
Integriti;
Hormat
Kolaboratif

Semua warga sekolah mengamalkan pendekatan yang melibatkan


kerjasama dan interaksi dua atau lebih individu dalam merancang,
melaksana dan menyelesaikan sebarang masalah secara berkesan.

Kepelbagaian

Semua warga sekolah akan menggunakan berbagai-bagai pendekatan


dalam amalan pengajaran, pembelajaran dan pengurusan.

Kecemerlangan

Semua warga akan memastikan setiap perkara yang dilakukan adalah


elok / indah / gemilang.

Inovasi

Semua warga sekolah akan menghasilkan dan menggunakan sesuatu


yang baru dalam pendekatan pengajaran, pembelajaran dan
pengurusan.

Integriti

Semua warga sekolah menjadi sifat kejujuran dan ketulusan sebagai


amalan.

Hormat

Semua warga sekolak mengamalkan sifat untuk beralah atau menerima


kehendak atau pendapat orang lain

PIAGAM PELANGGAN
Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Terbilang komited dan berjanji akan memberikan perkhidmatan yang
baik kepada semua pelanggan kami
Murid
7. Pengajaran dan pembelajaran akan bermula dalam tempoh 5 minit waktu jadual bermula.
8. Latihan akan disemak dan dikembalikan dan tempoh 2 hari selepas latihan diserahkan.
Kepada Guru Dan Kakitangan
9. Buku Rekod Mengajar yang disahkan akan dikembalikan dalam tempoh 1 hari selepas
diserahkan.
10. Bahan dan peralatan yang telah diluluskan pembelian akan serahkan kepada pemohon dalam
tempoh 1 minggu selepas pesanan diterima.
Kepada Waris (Ibu Bapa / Penjaga)
11. Setiap aduan akan diberi maklumbalas dalam tempoh 1 minggu aduan diterima.
12. Laporan ujian, pentaksiran dan peperiksaan akan diserahkan dalam tempoh 2 minggu selepas
dilaksanakan.

MATLAMAT STRATEGIK

24

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

5.
6.
7.
8.

Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.


Pencapaian prestasi sukan dan kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.
Pencapaian sahsiah terpuji oleh semua murid
Pencapaian prestasi pengurusan dan kepimpinan yang cemerlang.

KRA1

KRA3
Pencapaian
sahsiah terpuji
oleh semua
murid

Pencapaian
prestasi
akademik
yang tinggi
oleh semua
murid

KRA4
Pencapaian
prestasi
kepimpinan
dan
pengurusan
sekolah yang
cemerlang

KRA2
Pencapaian
prestasi sukan
& kokurikulum
yang tinggi
oleh semua
murid

Empat (4) Bidang Keberhasilan Utama Sekolah

OBJEKTIF
Sekolah berada dalam band 4 pada tahun 2015.
3.

Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

25

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

1A

Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR)


3.1
3.2
3.3

1B

Pentaksiran Pusat (PP) Tahun 6


3.4
3.5

1C

3.9

3.11

3.13
3.14

97.00 peratus murid layak mendapat sijil dalam peperiksaan Sijil Pelajaran
Malaysia pada tahun 2015.
1.50 peratus murid memperoleh A semua mata pelajaran dalam peperiksaan Sijil
Pelajaran Malaysia pada tahun 2015.
5.00 Gred Purata Sekolah dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia pada
tahun 2015.

Literasi dan Numerasi


3.15
3.16
3.17

1H

95.00 peratus murid memperoleh pencapaian sekurang-kurangnya D (Tahap


Minimum) semua mata pelajaran Pentaksiran Sekolah Tingkatan 3 pada tahun
2015.
4.00 peratus murid memperoleh pencapaian A (Tahap Cemerlang) semua mata
pelajaran dalam Pentaksiran Sekolah Tingkatan 3 pada tahun 2015.

Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) Tingkatan 5


3.12

1G

95.00 peratus murid memperoleh pencapaian sekurang-kurangnya D (Tahap


Minimum) semua mata pelajaran Pentaksiran Pusat Tingkatan 3 pada tahun
2015.
4.00 peratus murid memperoleh pencapaian A (Tahap Cemerlang) semua mata
pelajaran dalam Pentaksiran Pusat Tingkatan 3 pada tahun 2015.

Pentaksiran Sekolah (PS) Tingkatan 3


3.10

1F

Tidak terlibat 2015.


Tidak terlibat 2015.

Pentaksiran Pusat (PP) Tingkatan 3


3.8

1E

Tidak terlibat 2015.


Tidak terlibat 2015.

Pentaksiran Sekolah (PS) Tahun 6


3.6
3.7

1D

100 peratus murid lulus dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah pada tahun
2015.
2.00 peratus murid memperoleh 5A dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah pada
tahun 2015.
2.50 Gred Purata Sekolah dalam dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah pada
tahun 2015.

98.00 peratus murid mencapai standard literasi Bahasa Melayu pada tahun
2015.
97.00 peratus murid mencapai standard literasi Bahasa Inggeris pada tahun
2015.
99.00 peratus murid mencapai standard numerasi pada tahun 2015.

Kemahiran Dwibahasa

26

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA


3.18
4.

71.00 peratus menguasai tahap minimum kemahiran dwibahasa pada tahun


2015.

Pencapaian prestasi kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.


2A

Pencapaian Markah Kokurikulum Murid


4.1

2B

Aspek Pentaksiran Sukan dan Kokurikulum


4.2
4.3
4.4

2C

4.6
4.7
4.8

4.11

4 pencapaian sekurang-kurangnya tempat ketiga di peringkat daerah dalam


sukan dan permainan pada tahun 2015.
1 pencapaian tempat pertama di peringkat daerah dalam sukan dan permainan
pada tahun 2015.

Pencapaian KoAkademik
4.12
4.13

2G

98.00 peratus murid memperoleh Indeks Jisim Badan (Body Mass Index BMI)
pada tahap normal pada tahun 2015.

Pencapaian Sukan dan Permainan


4.10

2F

98.00 peratus murid memperolehi skor 6 (daripada 10) dan ke atas dalam aspek
perkhidmatan aktiviti ekstra kurikulum pada tahun 2015.
98.00 peratus murid memperolehi skor 6 (daripada 10) dan ke atas dalam aspek
anugerah aktiviti ekstra kurikulum pada tahun 2015.
98.00 peratus murid memperolehi skor 6 (daripada 10) dan ke atas dalam aspek
khidmat masyarakat aktiviti ekstra kurikulum pada tahun 2015.
98.00 peratus murid memperolehi skor 6 (daripada 10) dan ke atas dalam aspek
nilam aktiviti ekstra kurikulum pada tahun 2015.

Indeks Jisim Badan / Body Mass Index (BMI)


4.9

2E

98.00 peratus murid memperoleh markah 30 (daripada 50) dan ke atas dalam
penglibatan aktiviti sukan dan kokurikulum pada tahun 2015.
98.00 peratus murid memperoleh markah 24 (daripada 40) dan ke atas dalam
penyertaan aktiviti sukan dan kokurikulum pada tahun 2015.
98.00 peratus murid memperolehi markah 12 (daripada 20) dan ke atas dalam
prestasi aktiviti sukan dan kokurikulum pada tahun 2015.

Aspek Pentaksiran Aktiviti Ekstra Kurikulum


4.5

2D

85.00 peratus murid mencapai purata nilai gred kumulatif sekurang-kurang 7.00
pada tahun 2015.

3 pencapaian sekurang-kurangnya tempat ketiga di peringkat daerah dalam koakademik pada tahun 2015.
2 pencapaian tempat pertama di peringkat daerah dalam ko-akademik pada
tahun 2015.

Pencapaian Unit Beruniform


4.14
4.15

2 pencapaian sekurang-kurangnya tempat ketiga di peringkat daerah dalam unit


pakaian seragam pada tahun 2015.
Tiada pencapaian tempat pertama di peringkat daerah dalam unit pakaian
seragam pada tahun 2015.

27

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

5.

Pencapaian sahsiah terpuji oleh semua murid.


3A

Sikap dan Tingkah Laku Positif Murid


5.1

3B

Salah Laku Disiplin


5.2
5.3
5.4

3C

96.00 peratus murid hadir ke sekolah melebihi 98.00 peratus kehadiran setahun
setiap murid pada tahun 2015.

Ujian PAFA
3.6

6.

97.50 peratus murid tidak tercatat melakukan kes ringan pada tahun 2015.
98.50 peratus murid tidak tercatat melakukan kes sederhana pada tahun 2015.
99.00 peratus murid tidak tercatat melakukan kes berat pada tahun 2015.

Kehadiran Ke Sekolah
5.5

3D

98.00 peratus murid memperoleh skor 5 dan ke atas dalam memperlihatkan


sikap dan perlakuan positif pada tahun 2015.

100 peratus murid lulus ujian PAFA pada tahun 2015.

Pencapaian prestasi kepimpinan dan pengurusan sekolah yang cemerlang


4A

Prestasi Kewangan
6.1

4B

Kepuasan Pelanggan
6.2
6.3

4C

2 dan lebih bilangan sekolah luar hadir melaksanakan penanda arasan pada
tahun 2015.

Sarana Sekolah
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11

4F

60.00 peratus dan lebih kehadiran ibu bapa ke program sekolah pada tahun
2015.

Hubungan Luar
6.5

4E

Kurang daripada 15 bilangan aduan pelanggan yang diterima sekolah pada


tahun 2015.
Skor Tahap Kepuasan Pelanggan melebihi skor 3.80 pada tahun 2015.

Penglibatan Ibu Bapa


6.4

4D

Sekolah menerima Laporan Audit Tanpa Teguran pada tahun 2015.

Tahap Sedang aspek Iklim Sekolah pada tahun 2015.


Tahap Sedang aspek Komunikasi Berkesan pada tahun 2015.
Tahap Sedang aspek Sokongan Terhadap Kejayaan Murid pada tahun 2015.
Tahap Sedang aspek Tanggungjawab Bersama pada tahun 2015.
Tahap Sedang aspek Keputusan Bersama pada tahun 2015.
Tahap Sedang aspek Kerjasama Dengan Komuniti pada tahun 2015.

Sarana Ibu Bapa

28

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA


6.12
6.13
6.14

30.00 peratus tahap Asas penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak
pada tahun 2015.
45.00 peratus tahap Sedang penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anakanak pada tahun 2015.
25.00 peratus tahap Cemerlang penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran
anak-anak pada tahun 2015.

29

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

PELAN TAHUNAN 2015


MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN TAHUNAN, INISIATIF
Matlamat
Strategik

1. Pencapaian
prestasi
akademik yang
tinggi oleh semua
murid.

Objektif

Petunjuk
Prestasi
Utama
(KPI)

Sasaran
TOV

OTI1
[AR]

Inisiatif / Strategi

OTI2
[AR]

ETR
[AR]

Penarafan Sekolah
Berdasarkan SKPM

Band Sekolah

1A Ujian Penilaian
Sekolah Rendah
(UPSR)

% Murid Lulus

98.50

99.00

99.50

100.00

1.00

1.00

1.50

2.00

2.35

2.40

2.45

2.50

% Murid
Memperoleh
5A
Gred Purata
Sekolah

1B Pentaksiran
Pusat (PP) Tahun 6

% Murid
Memperoleh
Pencapaian
Sekurangkurangnya D
(Tahap
Minimum)
Semua Mata
Pelajaran

T/S
(Tidak
Tersedia)

T/S

T/S

T/S

% Murid
Memperoleh
Pencapaian A
(Tahap
Cemerlang)
Semua Mata
Pelajaran
1C Pentaksiran
Sekolah (PS) Tahun
6

T/S
% Murid
Memperoleh
Sekurangkurangnya D
(Tahap
Minimum)
Semua Mata
Pelajaran

T/S

Pegawai
Bertanggungjawab

T/S

T/S

T/S

T/S

T/S

T/S

Murid
1.
2.

Meningkatkan motivasi belajar murid.


Menyediakan kecukupan latihan kepada
murid.
3. Menyediakan kecukupan masa
pembelajaran murid.
4. Meningkat tahap kecergasan dan
kesihatan murid.
5. Menyediakan insentif dan pengiktirafan
kepada kejayaan murid
6. Meningkatkan kerohanian (spiritual) di
kalangan murid.
7. Membolehkan murid menjadi pemimpin.
8. Menyediakan murid dengan kemahiran
belajar.
9. Meningkatkan penglibatan murid dalam
aktiviti sukan dan permainan.
10. Meningkatkan penyertaan murid dalam
pertandingan sukan dan permainan di
peringkat daerah.

PK HEM
PK Akademik
PK Akademik
PK KoKu
PK Akademik
PK HEM
PK KoKu
PK Akademik
PK KoKu
PK KoKu

Guru
11. Meningkatkan kompetensi guru dalam
pengajaran dan pembelajaran
12. Meningkatkan kompetensi guru dalam
pengurusan bilik darjah
13. Mewujudkan budaya kerja cemerlang di
kalangan guru dan kakitangan
14. Meningkat kesedaran kendiri dan
kesedaran sosial di kalangan guru
15. Meningkatkan kompetensi guru dalam
penggunaan ICT
16. Meningkatkan kompetensi guru dalam
kajian tindakan.
17. Memantapkan kompetensi guru dalam
pengurusan murid.

PK Akademik
PK HEM
PK Akademik
PK HEM
PK Akademik
PK Akademik
PK HEM

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

Matlamat
Strategik

Objektif

Petunjuk
Prestasi
Utama
(KPI)

Sasaran
TOV

T/S

OTI1
[AR]

Inisiatif / Strategi

OTI2
[AR]

T/S

ETR
[AR]

4.50

T/S

% Murid
Memperoleh
Pencapaian A
(Tahap
Cemerlang)
Semua Mata
Pelajaran
1D Pentaksiran
Pusat (PP)
Tingkatan 3

93.00

95.00

% Murid
Memperoleh
Pencapaian
Sekurangkurangnya D
(Tahap
Minimum)
Semua Mata
Pelajaran
3.50

4.00

18. Meningkatkan kompetensi guru dan staf


sokongan dalam pengurusan kewangan.
19. Meningkatkan kompetensi guru dan staf
sokongan dalam pengurusan aset.
20. Meningkatkan kerja-kerja
penyelenggaraan dan penyenggaraan
peralatan dan bangunan sekolah.

PK Akademik
PK Akademik
PK Akademik

21. Meningkatkan kerjasama antara sekolah


dan rumah
22. Meningkatkan kerjasama antara sekolah
dan agensi luar / komuniti
23. Meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam
pembelajaran anak-anak di dalam dan di
luar sekolah

PK HEM
PK HEM
PK HEM

Persekitaran

93.00

93.50

94.00

95.00

% Murid
Memperoleh
Pencapaian
Sekurangkurangnya D
(Tahap
Minimum)
Semua Mata
Pelajaran
3.50
% Murid
Memperoleh
Pencapaian A
(Tahap
Cemerlang)
Dalam Semua

30

Kepimpinan dan Pengurusan

Hubungan Luar (Ibu Bapa Komuniti dll)

% Murid
Memperoleh
Pencapaian A
(Tahap
Cemerlang)
Dalam Semua
Mata Pelajaran
1E Pentaksiran
Sekolah (PS)
Tingkatan 3

Pegawai
Bertanggungjawab

3.75

3.90

4.00

24. Memperkukuhkan budaya membaca di


sekolah
25. Menyediakan persekitaran pembelajaran
yang kondusif
26. Mewujudkan budaya penyayang di
kalangan warga sekolah
27. Menyediakan prasarana yang
membolehkan murid berehat /
mengadakan perbincangan di luar bilik
darjah.
28. Memastikan sekolah selamat.
29. Mewujudkan sekolah yang ceria.
30. Mewujudkan warga sekolah yang
pentingkan kesihatan.
31. Meningkatkan semangat patriotik di
kalangan warga sekolah.
32. Mewujudkan hubungan jaringan dan
jalinan.
33. Membina etos / watak sekolah
Kajian Semula 2015

PK Akademik
PK HEM
PK HEM
PK Akademik

PK HEM
PK Akademik
PK HEM
PK Koku
PK HEM
PK Koku

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

Matlamat
Strategik

Objektif

Petunjuk
Prestasi
Utama
(KPI)

Sasaran
TOV

OTI1
[AR]

Inisiatif / Strategi

OTI2
[AR]

Pegawai
Bertanggungjawab

ETR
[AR]

Mata Pelajaran
1F Sijil Pelajaran
Malaysia (SPM)
Tingkatan 5

95.00

95.50

96.00

97.00

1.00

1.00

1.25

1.50

5.50

5.50

5.25

5.00

97.00

97.50
[97.60]

98.00
[99.00]

96.00

96.50

97.00

98.00

98.50

99.00

70.00

70.00

70.50

71.00

80.00

80.00

83.00

85.00

97.00

97.00

97.50

98.00

% Murid Layak
Mendapat Sijil

34. Memantapkan pengurusan bilik darjah


dikalangan guru
35. Meningkatkan tahap keupayaan murid
dalam penggunaan dwi bahasa
36. Mengupayakan murid dengan kebolehan
KBAT (Kemahiran Berfikir Aras Tinggi)

PK HEM
PK Akademik

31

PK Akademik

% Murid
Memperoleh A
Dalam Semua
Mata Pelajaran
Gred Purata
Sekolah
1G Linus
% Murid
Menguasai
Literasi Bahasa
Melayu
% Murid
Menguasai
Literasi Bahasa
Inggeris
% Murid
Menguasai
Numerasi
1H Kemahiran
Dwibahasa

2. Pencapaian
prestasi sukan &
kokurikulum yang
tinggi oleh semua
murid.

Pencapaian Markah
Kokurikulum

2B Aspek
Pentaksiran Sukan
dan Kokurikulum

% Murid
Berupaya
(Tahap
Minimum)
% Murid
Mencapai
Purata Nilai
Gred Kumulatif
Sekurangkurangnya 7.00
% Murid
Memperoleh
Markah 30 dan
Ke Atas Dalam

32

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

Matlamat
Strategik

Objektif

Petunjuk
Prestasi
Utama
(KPI)

Sasaran

Inisiatif / Strategi

TOV

OTI1
[AR]

OTI2
[AR]

ETR
[AR]

97.00

97.00

97.50

98.00

97.00

97.00

97.50

98.00

97.00

97.00

97.50

98.00

Penglibatan

% Murid
Memperoleh
Markah 24 dan
Ke Atas Dalam
Penyertaan
% Murid
Memperoleh
Markah 12 dan
Ke Atas Dalam
Prestasi
2C Aspek
Pentaksiran Aktiviti
Ekstra Kurikulum

% Murid
Memperoleh
Skor 6 dan Ke
Atas Dalam
Aspek
Perkhidmatan
97.00

97.00

97.50

98.00

% Murid
Memperoleh
Skor 6 dan Ke
Atas Dalam
Aspek
Anugerah

97.00

97.00

97.50

98.00

% Murid
Memperoleh
Skor 6 dan Ke
Atas Dalam
Aspek Khidmat
Masyarakat

97.00

97.00

97.50

98.00

97.00

98.00

% Murid
Memperoleh
Skor 6 dan Ke
Atas Dalam
Aspek Nilam
2D Indeks Jisim
Badan / Body Mass

% Murid

Pegawai
Bertanggungjawab

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

Matlamat
Strategik

Objektif
Index (BMI)

2E Pencapaian
Sukan dan
Permainan

Petunjuk
Prestasi
Utama
(KPI)

Sasaran
TOV

OTI1
[AR]

Inisiatif / Strategi

OTI2
[AR]

ETR
[AR]

Memperoleh
BMI Tahap
Normal
2

98.00

98.00

98.50

99.00

Bilangan
Pencapaian
Tempat Ke Tiga
Di Peringkat
Daerah
Bilangan
Pencapaian
Tempat
Pertama Di
Peringkat
Daerah

2F Pencapaian Ko
Akademik

Bilangan
Pencapaian
Tempat Ke Tiga
Di Peringkat
Daerah
Bilangan
Pencapaian
Tempat
Pertama Di
Peringkat
Daerah

2G Pencapaian Unit
Beruniform

Bilangan
Pencapaian
Tempat Ke Tiga
Di Peringkat
Daerah
Bilangan
Pencapaian
Tempat
Pertama Di
Peringkat
Daerah

3A Sikap dan

Pegawai
Bertanggungjawab

33

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

Matlamat
Strategik
3. Pencapaian
sahsiah terpuji
oleh semua murid

Objektif
Tingkah Laku Positif
Murid
a. memperlihatkan
kekemasan diri.
b. memperlihatkan
keyakinan diri.
c. memperlihatkan
kemesraan,
kesopanan dan
sikap hormatmenghormati.
d. mengamalkan
ketepatan masa dan
kesegeraan
e. menjaga
kebersihan sekolah.
f. menjaga harta
benda sekolah
dengan tidak
melakukan
vandalisme.
(Skor 5: Hampir
Keseluruhan)
3B Salah Laku
Disiplin

Petunjuk
Prestasi
Utama
(KPI)

Sasaran
TOV

OTI1
[AR]

OTI2
[AR]

Inisiatif / Strategi
ETR
[AR]

% Murid
Memperoleh
Skor 5 dan Ke
Atas

34

97.00

97.00

97.00

97.50

98.00

98.00

98.00

98.50

98.75

98.75

99.00

99.00

95.00

95.00

95.50

96.00

% Murid Tidak
Tercatat
Melakukan Kes
Ringan
% Murid Tidak
Tercatat
Melakukan Kes
Sederhana
% Murid Tidak
Tercatat
Melakukan Kes
Berat

3C Kehadiran Ke
Sekolah

Pegawai
Bertanggungjawab

% Murid Hadir
Ke Sekolah
Melebihi 90.00
Peratus

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

Matlamat
Strategik

Objektif

Petunjuk
Prestasi
Utama
(KPI)

Sasaran
TOV

OTI1
[AR]

Inisiatif / Strategi

OTI2
[AR]

Pegawai
Bertanggungjawab

ETR
[AR]

Kehadiran
Setahun
3D PAFA

98.00

100.00

Berteguran

20

10

13

Tanpa
Teguran

15

3.75

3.75

3.75

3.80

40.00

40.00

50.00

60.00

T/S

Asas

Sedan
g

Asas

% Lulus

4. Pencapaian
prestasi
kepimpinan dan
pengurusan
sekolah yang
cemerlang

4A Prestasi
Kewangan
4B Kepuasan
Pelanggan

Laporan Audit

Bilangan Aduan
Pelanggan
Skor Tahap
Kepuasan
Pelanggan

4C Penglibatan
Ibubapa

% Kehadiran
Ibubapa Ke
Program
Sekolah

4D Hubungan Luar
Bilangan
Sekolah Luar
Hadir
Melaksanakan
Penanda
Arasan
4E Sarana Sekolah
Tahap
Pencapaian
Aspek Iklim
Sekolah
Tahap
Pencapaian
Aspek
Komunikasi
Berkesan

Sedan
g

Asas
Tahap
Pencapaian
Aspek

Sedan
g

35

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

Matlamat
Strategik

Objektif

Petunjuk
Prestasi
Utama
(KPI)

Sasaran
TOV

OTI1
[AR]

Inisiatif / Strategi

OTI2
[AR]

Pegawai
Bertanggungjawab

ETR
[AR]

Sokongan
Terhadap
Kejayaan Murid

Asas

Tahap
Pencapaian
Aspek
Tanggungjawa
b Bersama

Sedan
g
Asas

Tahap
Pencapaian
Aspek
Keputusan
Bersama
4E Sarana Ibu Bapa

Sedan
g
Asas

Tahap
Pencapaian
Aspek
Kerjasama
Dengan
Komuniti

Sedan
g
50.00

45.00

35.00

45.00

45.00

45.00

5.00

10.00

20.00

% Tahap Asas
Penglibatan Ibu
Bapa Dalam
Pembelajaran
Anak-anak.
% Tahap
Sedang
Penglibatan Ibu
Bapa Dalam
Pembelajaran
Anak-anak.
% Tahap
Cemerlang
Penglibatan Ibu
Bapa Dalam

30.00

45.00

36

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

Matlamat
Strategik

Objektif

Petunjuk
Prestasi
Utama
(KPI)

Sasaran
TOV

OTI1
[AR]

Pembelajaran
Anak-anak.

TOV:
Take Of Value (Nilai Titik Mula)
ETR:
Expected Targeted Result (Sasaran Keputusan Dianggarkan)
OTI:
Operational Targeted Increment (Sasaran Kenaikan Operasional)
PELAN TAKTIKAL 1-2015

OTI2
[AR]

Inisiatif / Strategi

Pegawai
Bertanggungjawab

ETR
[AR]
25.00

AR:

Actual Results (Keputusan Sebenar)

37

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

INISIATIF / STRATEGI

Program/
Projek

Bil

S1 Menyediakan masa tambahan pembelajaran murid.


S2 Memberi latihan tambahan mengikut aras pencapaian murid.
Tanggung
jawab

Tempoh/
Hari /
Kekerapan

Kos/
Sumber

Output / Outcome

KPI

Sasaran

Kelas Tambahan Lanjutan


Petang
AM1

Guru B & K

Sepanjang
tahun
(mulai
6 Feb 15)

RM10,000.00 /
SUWA / PIBG

Peningkatan
Pencapaian ujian
bulanan

Gred Purata
Sekolah

Semua murid tingkatan


3 dan 5 dalam
kelompok pencapaian
sederhana dan rendah

Kelas Tambahan Hujung


Minggu
AM1

PK Akademik

Sepanjang
tahun / Sabtu
Minggu 1 & 3
(Mulai
10 Feb 15)

RM 5,000.00 /
PIBG

Peningkatan
Pencapaian ujian
bulanan

Gred Purata
Sekolah

Semua murid tingkatan


3 dan 5 dalam
kelompok pencapaian
tinggi

Modul Latihan Kerja Rumah

PK Akademik

Sepanjang
tahun

RM 10,000.00

Murid
menyempurnakan
modul

% pelajar
menyempurnakan
modul

Semua murid

e-Latihan

PK Akademik

Sepanjang
tahun

Tiada

Pelajar menggunakan
e-Latihan

% murid
menggunakan
e-Latihan

Murid yang mempunyai


kemudahan komputer
dan akses internet di
rumah

Mentor-mentee

PK Akademik

Sepanjang
Tahun

RM 10,000.00

Pencapaian ujian
khas

% markah ujian
post

Murid yang pencapaian


mata pelajaran di
bawah skor 40 %,
semua tingkatan

PELAN TAKTIKAL 2-2015

Pelan
Kontingensi

38

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

INISIATIF / STRATEGI

Program/
Projek

Bil

Kem Motivasi
a.
b.
c.
d.
e.

S4 Menyediakan murid untuk memperlihatkan keyakinan diri.


S9 Meningkatkan motivasi belajar murid.
Tanggung
jawab
Guru B & K

Tingkatan 1
Tingkatan 2
Tingkatan 3
Tingkatan 4
Tingkatan 5

Tempoh/
Hari /
Kekerapan
3 hari;

Kos/
Sumber

Output / Outcome

KPI

Sasaran

RM 25,000.00 /
PIBG

Peningkatan
keyakinan murid
dalam pembelajaran

Skor Tahap
Keyakinan Murid

Semua murid

3 5 Feb 15
2 4 Mac 15
6 8 Apr 15
4 6 May 15
1 3 Jun 15

Hari Anugerah Pembelajaran


Cemerlang

PK Akademik

13 Apr 15

RM 3,000.00 /
PIBG

Pertambahan
bilangan murid
menerima anugerah

Bilangan Murid
Menerima Hadiah

Semua murid

Potret Gemilang

Guru B & K

Sepanjang
tahun

Tiada

Pertambahan
bilangan pelajar
kelompok gemilang

Bilangan Murid
Kelompok
Gemilang

Semua murid

Hadiah dan Sijil Pencapaian

Guru B & K

Setiap kali
selepas ujian /
peperiksaan

RM 2,000.00

Pertambahan
bilangan murid
menerima hadiah dan
sijil

Bilangan murid
menerima hadiah
dan sijil

Semua murid

PELAN TAKTIKAL 3-2015

Pelan
Kontingensi

39

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

INISIATIF / STRATEGI

Bil

Program/
Projek

S43 Memperkukuhkan budaya membaca di kalangan warga sekolah

Tanggung
jawab

Tempoh/
Hari /
Kekerapan

Kos/
Sumber

Output / Outcome

KPI

Sasaran

Meningkatkan keceriaan bilik


sumber / perpustakaan

Guru Pusat
Sumber

Februari

RM 5,000.00 /
PIBG

Kehadiran murid dan


guru menggunakan
pusat sumber /
perpustakaan
meningkat

% Kehadiran

Mewujudkan mini perpustakaan


di setiap kelas

Guru Kelas

Januari April

Mohon sumbangan
daripada ibu bapa

Tahap kepuasan
murid terhadap bahan
bacaan meningkat

Skor Tahap
Kepuasan

Semua murid

Menggiatkan pelaksanaan
program Nilam

GKMP
Bahasa

Januari
November

Tiada

Bilangan murid yang


mencapai anugerah
Nilam meningkat

% Murid Mencapai
Anugerah Nilam

Semua murid

Mengadakan kerjasama dengan


Perpustakaan Daerah

Guru Pusat
Sumber

Januari Disember

RM 1,000.00

Bilangan murid yang


meminjam buku
meningkat

% Murid Meminjam
Buku

Semua murid

PELAN TAKTIKAL 4-2015

Pelan
Kontingensi

40

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

INISIATIF / STRATEGI

Bil

Program/
Projek

S14 Menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif

Tanggung
jawab

Tempoh/
Hari /
Kekerapan

Kos/
Sumber

Output / Outcome

KPI

Sasaran

Membina Pondok Bacaan

PK Akademik

Jun

RM 500.00 /
Peruntukan
Kerajaan, PIBG

5 pondok bacaan
dIbina

Bilangan bacaam
dibina

Semua warga sekolah

Kebersihan dan Keceriaan


Tandas
- Memantapkan Operasi
Pengurusan Tandas

Penyelaras
Kebersihan
dan Keceriaan
Sekolah

Sepanjang
Tahun

RM 5,000.00 /
Peruntukan
Kerajaan, PIBG

Kesedaran murid
terhadap pentingnya
menjaga kebersihan
meningkat

Skor Tahap
Kepuasan Murid
Terhadap
Kebersihan dan
Keceriaan

Semua warga sekolah

Mewujudkan Ruang Informasi

PK
Pentadbiran

April

RM 5,000.00 /
Peruntukan
Kerajaan, PIBG

10 tempat yang
dikenal pasti
disediakan ruang
untuk dilekatkan
informasi

Skor Tahap
Kepuasan Murid
Terhadap Ruang
Informasi

Semua warga sekolah

Pertandingan Kebersihan dan


Keceriaan Kelas

PK HEM

Sepanjang
Tahun

RM 1,200.00 /
PIBG

Kelas Bersih dan


Ceria

Kelas Memperolehi
Markah Melebihi
90.00 %

Semua murid dan guru

PELAN TAKTIKAL 5-2015

Pelan
Kontingensi

41

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

INISIATIF / STRATEGI

Bil

Program/
Projek

S10 Meningkatkan kompetensi guru dalam pengajaran dan pembelajaran

Tanggung
jawab

Tempoh/
Hari /
Kekerapan

Kos/
Sumber

Output / Outcome

KPI

Sasaran

Melaksanakan Komuniti
Pembelajaran Profesionalisme
Berfokus

PK
Pentadbiran

1 Bulan Sekali
(Januari
Oktober)

Tiada

Peningkatan
pengetahuan dan
kemahiran guru
dalam penyelesaian
masalah

Skor Tahap
Keupayaan Guru

Semua guru

Menggunakan Pendekatan
Coaching dan Mentoring Dalam
Membangunkan
Profesionalisme Guru

Pengetua

Sepanjang
Tahun

Tiada

Guru berupaya
menyelesaikan
masalah sendiri

Skor Tahap
Keupayaan Guru

Semua guru

Lawatan Penanda Arasan

PK
Pentadbiran

Mac dan April

RM 5,000.00 /
Sumbangan Guru

Peningkatan
keupayaan guru
dalam PdP

Skor Tahap
Pencerapan

Semua guru

PELAN TAKTIKAL 6-2015

Pelan
Kontingensi

42

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

INISIATIF / STRATEGI

Bil

Program/
Projek

S16 Meningkat tahap kecergasan dan kesihatan murid.


S17 Membolehkan murid menjadi pemimpin.
S18 Mewujudkan semangat kerja sepasukan di kalangan murid.
Tanggung
jawab

Tempoh/
Hari /
Kekerapan

Kos/
Sumber

Output / Outcome

KPI

Sasaran

Kejohanan Olahraga Tahunan


Sekolah (AM3, AM5)

SU Sukan

Februari

RM 5,000.00 /
Peruntukan
Kerajaan, PIBG

Penglibatan murid
dalam kejohanan

% Penglibatan

Semua murid

Kejohanan Merentas Desa

SU Sukan

Mac

RM 5,000.00 /
Peruntukan
Kerajaan, PIBG

Penglibatan murid
dalam kejohanan

% Penglibatan

Semua murid

3.

Pertandingan Sukan dan


Permainan

SU Sukan

April - Mei

RM 10,000.00 /
Peruntukan
Kerajaan, PIBG

Penglibatan murid
dalam kejohanan

% Penglibatan

Semua murid

4.

Kejohanan Olahraga Tahunan


MSSD

SU Sukan

Mac

RM 5,000.00 /
Peruntukan
Kerajaan, PIBG

Penglibatan murid
dalam kejohanan

% Penglibatan

Semua murid

PELAN TAKTIKAL 7-2015

Pelan
Kontingensi

Pencapaian Emas;
Perak; dan Gangsa

43

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

INISIATIF / STRATEGI

Program/
Projek

Bil

S19 Membolehkan murid untuk mengambil berat tanggungjawab sosial.


S20 Meningkat tahap kesihatan murid.
Tanggung
jawab

Tempoh/
Hari /
Kekerapan

Kos/
Sumber

Output / Outcome

KPI

Sasaran

Bebas Denggi
*AM4

PK HEM

Februari

RM 500.00 /
Peruntukan
Kerajaan, PIBG

Kesedaran murid
terhadap Bahaya
Denggi

Skor
Tanggungjawab
Sosial [Indikator
Kemahiran
Insaniah]

Semua murid

Anti Dadah

Guru B & K

Mac

RM 500.00 /
Peruntukan
Kerajaan, PIBG

Kesedaran murid
terhadap Bahaya
Dadah

Skor
Tanggungjawab
Sosial [Indikator
Kemahiran
Insaniah]

Semua murid

Anti Rokok

Guru B & K

April Mei

RM 500.00 /
Peruntukan
Kerajaan, PIBG

Kesedaran murid
terhadap Bahaya
Rokok

Skor
Tanggungjawab
Sosial [Indikator
Kemahiran
Insaniah]

Semua murid

Penyakit Berjangkit

PK HEM

Ogos

RM 500.00 /
Peruntukan
Kerajaan, PIBG

Kesedaran murid
terhadap Penyakit
Berjangkit

Skor
Tanggungjawab
Sosial [Indikator
Kemahiran
Insaniah]

Semua murid

Pemeriksaan Kesihatan

PK HEM

Okt

RM 500.00 /
Peruntukan
Kerajaan, PIBG

Kesedaran murid,
guru dan kakitangan
terhadap pentingnya
penjagaan kesihatan

Skor
Tanggungjawab
Sosial [Indikator
Kemahiran
Insaniah]

Semua murid, guru


dan kakitangan

PELAN TAKTIKAL 2-2015

Pelan
Kontingensi

44

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

INISIATIF / STRATEGI

Bil

Program/
Projek
Bengkel Kerja KBAT

S55 Mengupayakan murid dengan kebolehan KBAT (Kemahiran Berfikir Aras Tinggi)

Tanggung
jawab
Penyelaras
KBAT

Tempoh/
Hari /
Kekerapan
3 hari;

Kos/
Sumber

Output / Outcome

KPI

Sasaran

Tiada

Peningkatan Peratus
Prestasi Guru
Menggunakan KBAT
Dalam PdP

Peratus Prestasi

Semua guru

2 Feb 15
3 Feb 15
4 Feb 15
10 Okt 15
2

Pencerapan Berfokus KBAT

PK Akademik

Sepanjang
Tahun

Tiada

Semua Guru Dicerap

Peratus Guru
Dicerap

Semua Guru

Penyediaan Soalan Ujian /


Peperiksaan 2:2:6 (Nisbah
soalan 2 Soalah Aras Rendah;
2 Soalan Aras Sederhana; 6
Soalan Aras Tinggi

SU
Peperiksaan

4 Kali
Setahun

Tiada

Semua Mata
Pelajaran Mematuhi
Dasar

Peratus Mata
Pelajaran
Mematuhi

Semua Guru

Peningkatan
Pencapaian Dalam
Ujian dan
Peperikasan

Peratus Gred
Pencapaian

Semua Guru

Pelan
Kontingensi

45

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

Dasar dan Hala Tuju

2015 2017
Sekolah Menengah
Kebangsaan Sri Terbilang

Pelan Operasi
2015

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

PELAN OPERASI

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA


Matlamat Strategik

Pencapaian prestasi akademik yang tinggi


oleh semua murid.

Strategi

S1 Meningkatkan keyakinan belajar murid.


S3 Meningkatkan motivasi belajar murid.

Nama Program / Projek

Kem Motivasi

Objektif Program / Projek

Keyakinan murid tingkatan 5 untuk menghadapi


peperiksaan SPM meningkat dari 10% kepada 90% selepas
program

Tanggungjawab

Guru Bimbingan dan Kaunseling

Tempoh / Hari

3 hari / 1 3 Jun 15

Tempat

Dewan Sekolah

Sasaran

Semua murid tingkatan 5

Kos / Anggaran Perbelanjaan

RM 5,000.00

Sumber

Sumbangan PIBG

Jawatankuasa

Pengetua
Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Guru Bimbingan & Kaunseling
Guru 1
Guru 2
Guru 3
Guru 4

Ringkasan Program

Murid-murid akan diberi motivasi berkaitan dengan hala


tuju masa depan dan langkah-langkah yang perlu diambil
menjelang peperiksaan SPM.

Langkah
1

Proses Kerja

Tanggungjawab

Tarikh
Jangkaan

KPI

Penasihat
Pengerusi
Penyelaras/SU

Sasaran

Mesyuarat Jawatankuasa:

PK PTD

7 Mei 15

- Bentang kertas kerja


- Lantikan J/Kuasa
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
Taklimat kepada yang
terlibat

Kertas
cadangan
diluluskan

PK PTD
PK KOKU
Guru B & K
GKMP
Penyelaras
Program

Penyelaras
Program

11 Mei 15

Penerangan
program
disampaikan

Semua guru
dan murid

Status /
Pelan
Kontigensi

48

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

Langkah
3

Proses Kerja
Mempromosikan program

Tanggungjawab
Penyelaras
Program

Tarikh
Jangkaan
08 Mei 15

- surat pemberitahuan
- surat jemputan

KPI
Surat
makluman
diedarkan

Sasaran

Status /
Pelan
Kontigensi

Pengerusi dan
JK PIBG
Semua ibu
bapa
Penceramah /
fasilitator luar
Tiada

Penyediaan bahan

AJK

28 Mei 15
hingga
1 Jun 15

Siap untuk
digunakan

Penyediaan tempat dan


peralatan

AJK

30 21 Mei 15

Siap untuk
digunakan

Tiada

Pelaksanaan Program

Penyelaras
Program

1 3 Jun 15

Keakuran
jadual

Jawatankuasa
dan murid

Penilaian, Pelaporan dan


Post Mortem

Penyelaras
Program

1 dan 3 Jun 15

Kajian
Keyakinan
Murid - Pra
dan Post

Murid

49

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

TERIMA KASIH.
Pensyarah Kanan
Jabatan Mentoring & Coaching
Institut Aminuddin Baki
Bandar Enstek

Pengalaman Mengajar & Mentadbir


1990

Mula mengajar, SMK Kuala Krau

1992 1999

PK Kokurikulum SMK Kuala Krau


PK HEM, SMK Kuala Krau

Bidang Latihan
di IAB

Coaching &
Mentoring

GKMP T & V, SMK Kuala Krau

SENARAI SEMAK INTERVENSI SEKOLAH DENGAN ASPIRASI MURID

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

ASPIRASI MURID

INTERVENSI
(Program / Aktiviti)
1. Gerak Gempur Kecemerlangan
2.

Pengetahuan: Setiap kanak-kanak


akan dapat membaca, menulis dan
mengira, menguasai mata pelajaran
teras seperti Matematik dan Sains dan
mempunyai pengetahuan kukuh
mengenai Malaysia, Asia da Dunia.

Kemahiran Berfikir: Setiap kanakkanak akan belajar cara mendapat


pendidikan sepanjang hayat, cara untuk
menghubung kait pelbagai pengetahuan
yang berbeza dan cara untuk menjana
pengetahuan baru.

1. Kajian lapangan
2. Pertandingan Reka Cipta
3.

Kemahiran Memimpin: Setiap kanakkanak akan dapat mencapai potensi diri


sepenuhnya melalui peluang bekerja
berkumpulan dan memegang peranan
kepimpinan formal dan informal.

Kemahiran Dwibahasa: Setiap kanakkanak pada tahap minimum akan dapat


menguasai Bahasa Malaysia dan
Bahasa Ingggeris, digalakkan
mempelajari bahasa tambahan.

Etika Kerohanian: Setiap kanak-kanak


akan mempunyai asas moral yang
kukuh untuk mendepani pelbagai
cabaran kehidupan dan membantu
mereka, dengan berani membuat
keputusan yang tepat.

1. Aktiviti Persatuan-persatuan
2. Pertandingan Sukan dan Permainan, Ko
Akademik
3. Kursus Kepimpinan
4. 1 Murid 1 Jawatan
5.
1. Pertandingan Choral Speaking
2. Kem Bahasa
3. Kelas Bahasa Arab dan Bahasa Mandarin
4. Pertandingan Syarahan Bahasa Melayu
dan Bahasa Inggeris
5.
1. Solat Hajat
2. Gotong Royong (Bulanan)
3.

Identiti Nasional: Setiap kanak-kanak


tanpa mengira agama, etnik atau status
sosio ekonomi akan berasa bangga
dikenali sebagai anak Malaysia.

1. Sambutan Bulan Kemerdekaan dan Hari


Malaysia
2.

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

KAD SKOR
Matlamat
Strategik

Objektif

Penarafan Sekolah
Berdasarkan SKPM
1. Pencapaian
prestasi
akademik yang
tinggi oleh semua
murid.

Petunjuk
Prestasi
Utama
(KPI)
Band Sekolah

Sasaran
TOV

2015
[AR]
5

2016
[AR]
4

1A Ujian Penilaian
Sekolah Rendah
(UPSR) / Akhir
Tahun
Tahun 6
Tahun 5
Tahun 4
Tahun 3
Tahun 2
Tahun 1

% Murid Lulus

Tahun 6
Tahun 5
Tahun 4
Tahun 3
Tahun 2
Tahun 1

% Murid
Memperoleh
5A

Tahun 6
Tahun 5
Tahun 4
Tahun 3
Tahun 2
Tahun 1

Gred Purata
Sekolah

2017
[AR]
4

98.50
-

100.00
-

1.00
-

2.00
-

2.35
-

2.30
-

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

Matlamat
Strategik

1. Pencapaian
prestasi
akademik yang
tinggi oleh semua
murid.

Objektif

Petunjuk
Prestasi
Utama
(KPI)

TOV

Sasaran
2015
2016
[AR]
[AR]

2017
[AR]

T/S
]
95.00
[
]
93.00
[
]
91.00
[
]
89.00
[
]
87.00
[
]

100.00
[
]
99.00
[
]
97.00
[
]
95.00
[
]
93.00
[
]
92.00
[
]

1B Pentaksiran
Pusat (PP) Tahun 6
Tahun 6
Tahun 5
Tahun 4
Tahun 3
Tahun 2

% Murid
Memperoleh
Pencapaian
Sekurangkurangnya D
(Tahap
Minimum)
Semua Mata
Pelajaran

Tahun 1

Tahun 4
Tahun 3

Tahun 6
Tahun 5

T/S
(Tidak
Tersedia)
-

T/S
% Murid
Memperoleh
Pencapaian A
(Tahap
Cemerlang)
Semua Mata
Pelajaran

[
[
[
[

Tahun 2
[
Tahun 1
[

T/S
]
3.00
]
2.50
]
2.00
]
1.50
]
1.00
]

98.00
]
97.00
[
]
95.00
[
]
93.00
[
]
91.00
[
]
89.00
[
]
[

[
[
[
[
[
[

4.00
]
3.50
]
3.00
]
2.50
]
2.00
]
1.50
]

[
[
[
[
[
[

5.00
]
4.00
]
3.50
]
3.00
]
2.50
]
2.00
]

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

Matlamat
Strategik

Objektif
1C Pentaksiran
Sekolah (PS) Tahun
6

Petunjuk
Prestasi
Utama
(KPI)
% Murid
Memperoleh
Sekurangkurangnya D
(Tahap
Minimum)
Semua Mata
Pelajaran

TOV
T/S

Sasaran
2015
2016
[AR]
[AR]
T/S
100.00

2017
[AR]
100.00

T/S

T/S

4.50

5.00

93.00

95.00

97.00

100.00

3.50

4.00

4.50

5.00

93.00

95.00

97.00

100.00

% Murid
Memperoleh
Pencapaian A
(Tahap
Cemerlang)
Semua Mata
Pelajaran
1D Pentaksiran
Pusat (PP)
Tingkatan 3

% Murid
Memperoleh
Pencapaian
Sekurangkurangnya D
(Tahap
Minimum)
Semua Mata
Pelajaran
% Murid
Memperoleh
Pencapaian A
(Tahap
Cemerlang)
Dalam Semua
Mata Pelajaran

1E Pentaksiran
Sekolah (PS)
Tingkatan 3

% Murid
Memperoleh
Pencapaian
Sekurangkurangnya D
(Tahap
Minimum)
Semua Mata
Pelajaran

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

Matlamat
Strategik

Objektif

1F Sijil Pelajaran
Malaysia (SPM)
Tingkatan 5

Petunjuk
Prestasi
Utama
(KPI)
% Murid
Memperoleh
Pencapaian A
(Tahap
Cemerlang)
Dalam Semua
Mata Pelajaran

Sasaran
2015
2016
[AR]
[AR]
4.00
4.50

2017
[AR]
5.00

95.00

97.00

99.00

100.00

1.00

1.50

1.75

2.00

5.50

5.00

4.75

4.50

97.00

98.00

99.00

100.00

98.00

100.00

100.00

100.00

72.00

73.00

85.75

90.00

TOV
3.50

% Murid Layak
Mendapat Sijil
% Murid
Memperoleh A
Dalam Semua
Mata Pelajaran
Gred Purata
Sekolah

1G Linus
% Murid
Menguasai
Literasi Bahasa
Melayu

96.00
% Murid
Menguasai
Literasi Bahasa
Inggeris
98.00
% Murid
Menguasai
Numerasi
1H Kemahiran
Dwibahasa

Pencapaian Markah
Kokurikulum
2. Pencapaian
prestasi sukan &
kokurikulum yang
tinggi oleh semua
murid.

70.00
% Murid
Berupaya
(Tahap
Minimum)
80.00
% Murid
Mencapai
Purata Nilai
Gred Kumulatif
Sekurangkurangnya 7.00

97.00

99.00

71.00

85.00

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

Matlamat
Strategik

Objektif
2B Aspek
Pentaksiran Sukan
dan Kokurikulum

Petunjuk
Prestasi
Utama
(KPI)
% Murid
Memperoleh
Markah 30 dan
Ke Atas Dalam
Penglibatan

TOV
97.00

Sasaran
2015
2016
[AR]
[AR]
99.00
98.00

2017
[AR]
100.00

99.00

100.00

99.00

100.00

99.00

100.00

99.00

100.00

99.00

100.00

99.00

100.00

97.00
% Murid
Memperoleh
Markah 24 dan
Ke Atas Dalam
Penyertaan

98.00

97.00
% Murid
Memperoleh
Markah 12 dan
Ke Atas Dalam
Prestasi
2C Aspek
Pentaksiran Aktiviti
Ekstra Kurikulum

98.00

97.00
% Murid
Memperoleh
Skor 6 dan Ke
Atas Dalam
Aspek
Perkhidmatan

98.00

97.00
% Murid
Memperoleh
Skor 6 dan Ke
Atas Dalam
Aspek
Anugerah

98.00

97.00
% Murid
Memperoleh
Skor 6 dan Ke
Atas Dalam
Aspek Khidmat
Masyarakat

98.00

97.00
% Murid
Memperoleh
Skor 6 dan Ke
Atas Dalam
Aspek Nilam

98.00

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

Matlamat
Strategik

Objektif
2D Indeks Jisim
Badan / Body Mass
Index (BMI)
2E Pencapaian
Sukan dan
Permainan

Petunjuk
Prestasi
Utama
(KPI)
% Murid
Memperoleh
BMI Tahap
Normal

TOV
97.00

Sasaran
2015
2016
[AR]
[AR]
99.00
98.00

2017
[AR]
100.00

2
Bilangan
Pencapaian
Tempat Ke Tiga
Di Peringkat
Daerah

Bilangan
Pencapaian
Tempat
Pertama Di
Peringkat
Daerah
2F Pencapaian Ko
Akademik

1
Bilangan
Pencapaian
Tempat Ke Tiga
Di Peringkat
Daerah

1
Bilangan
Pencapaian
Tempat
Pertama Di
Peringkat
Daerah
2G Pencapaian Unit
Beruniform

1
Bilangan
Pencapaian
Tempat Ke Tiga
Di Peringkat
Daerah

Bilangan
Pencapaian
Tempat
Pertama Di
Peringkat
Daerah

14

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

Matlamat
Strategik

3. Pencapaian
sahsiah terpuji
oleh semua murid

Objektif
3A Sikap dan
Tingkah Laku Positif
Murid
a. memperlihatkan
kekemasan diri.
b. memperlihatkan
keyakinan diri.
c. memperlihatkan
kemesraan,
kesopanan dan
sikap hormatmenghormati.
d. mengamalkan
ketepatan masa dan
kesegeraan
e. menjaga
kebersihan sekolah.
f. menjaga harta
benda sekolah
dengan tidak
melakukan
vandalisme.
(Skor 5: Hampir
Keseluruhan)
3B Salah Laku
Disiplin

Petunjuk
Prestasi
Utama
(KPI)
% Murid
Memperoleh
Skor 5 dan Ke
Atas

TOV
98.00

Sasaran
2015
2016
[AR]
[AR]
100.00
99.00

2017
[AR]
100.00

97.75

98.00

98.75

99.00

99.25

99.50

98.00
]

100.00
[
]

97.00
% Murid Tidak
Tercatat
Melakukan Kes
Ringan

97.50

98.00
% Murid Tidak
Tercatat
Melakukan Kes
Sederhana

98.50

98.75
% Murid Tidak
Tercatat
Melakukan Kes
Berat

99.00

3C Kehadiran Ke
Sekolah
Tahun 6
% Murid Hadir

95.00
]

96.00

15

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

Matlamat
Strategik

Objektif
Tahun 5
Tahun 4
Tahun 3

Petunjuk
Prestasi
Utama
(KPI)
Ke Sekolah
Melebihi 90.00
Peratus
Kehadiran
Setahun

Tahun 2
Tahun 1
3D PAFA
4A Prestasi
Kewangan
4. Pencapaian
prestasi
kepimpinan dan
pengurusan
sekolah yang
cemerlang

TOV
95.00
]
93.00
[
]
91.00
[
]
89.00
[
]
87.00
[
]
[

98.00
% Lulus

Berteguran

Laporan Audit
4B Kepuasan
Pelanggan

20
Bilangan Aduan
Pelanggan

4C Penglibatan
Ibubapa

4D Hubungan Luar

4E Sarana Sekolah

Skor Tahap
Kepuasan
Pelanggan
% Kehadiran
Ibubapa Ke
Program
Sekolah
Bilangan
Sekolah Luar
Hadir
Melaksanakan
Penanda
Arasan
Tahap
Pencapaian
Aspek Iklim
Sekolah
Tahap
Pencapaian

Sasaran
2015
2016
[AR]
[AR]
[
]
98.00
96.00
[
]
[
]
93.00
93.00
[
]
[
]
91.00
91.00
[
]
[
]
89.00
89.00
[
]
[
]
87.00
87.00
[
]
[
]
100.00
100.00
Baik
Tanpa
Teguran

12
15

3.75

2017
[AR]
99.00
[
]
98.00
[
]
97.00
[
]
96.00
[
]
95.00
[
]
100.00
Cemerlang
10

3.90

4.00

70.00

80.00

Sedan
g

Cemerlang

3.80
40.00
60.00

T/S
2

Asas
Sedan
g
Asas
Sedan
g

Sedan
g

Cemerlang

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

Matlamat
Strategik

Objektif

Petunjuk
Prestasi
Utama
Aspek(KPI)
Komunikasi
Berkesan

TOV

Sasaran
2015
2016
[AR]
[AR]

Asas
Tahap
Pencapaian
Aspek
Sokongan
Terhadap
Kejayaan Murid
Tahap
Pencapaian
Aspek
Tanggungjawa
b Bersama
Tahap
Pencapaian
Aspek
Keputusan
Bersama

4E Sarana Ibu Bapa

Tahap
Pencapaian
Aspek
Kerjasama
Dengan
Komuniti
% Tahap Asas
Penglibatan Ibu
Bapa Dalam
Pembelajaran
Anak-anak.
% Tahap
Sedang
Penglibatan Ibu
Bapa Dalam
Pembelajaran
Anak-anak.

2017
[AR]

Cemerlang
Sedan
g

16

Sedan
g

Asas

Cemerlang
Sedan
g

Sedan
g

Asas

Cemerlang

Asas

Sedan
g

50.00

Sedan
g

45.00

Sedan
g
Cemerlang

Sedan
g
5.00

10.00

45.00

30.00

45.00
5.00

45.00

50.00

17

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

Matlamat
Strategik

Objektif

Petunjuk
Prestasi
Utama
(KPI)
% Tahap
Cemerlang
Penglibatan Ibu
Bapa Dalam
Pembelajaran
Anak-anak.

TOV

Sasaran
2015
2016
[AR]
[AR]

45.00
25.00

2017
[AR]

Anda mungkin juga menyukai