Anda di halaman 1dari 2

MEMBENTUK BANGSA INDONESIA

YANG BERKARAKTER PANCASILA

MAKALAH
Sebagai tugas Matakuliah Pendidikan Pancasila

Oleh :
Wahyu Ikhwan Nanda M.

142010101004

Afifatun Hasanah

142010101005

Nikmatul Maula Nur R.

142010101006

Fransiska Nooril Firdhausi

142010101007

Prajesiaji Praba Kumara

142010101008

Herlinda Puji Lestari

142010101009

Novera Denita

142010101010

UNIVERSITAS JEMBER
2016

DAFTAR ISI

Halaman
HALAMAN...............................................................................................

DAFTAR ISI .............................................................................................

ii

BAB 1. PENDAHULUAN .......................................................................

1.1 Latar Belakang Masalah ......................................................

1.2 Rumusan Masalah ................................................................

1.3 Tujuan ....................................................................................

1.4 Manfaat ..................................................................................

BAB 2. PEMBAHASAN ..........................................................................

2.1 Arti Penting Pancasila .........................................................

2.2 Perlunya Memancasilakan Bangsa Indonesia....................

2.3 Upaya-upaya Untuk Memancasilakan Bangsa Indonesia

BAB 4. KESIMPULAN ...........................................................................

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................

13

LAMPIRAN ..............................................................................................

15

Anda mungkin juga menyukai