Anda di halaman 1dari 1

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Swt., yang Maha Pengasih lagi Maha
Penyayang yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada
penulis sehingga dapat menyelesaikan Makalah Teknik Penulisan Laporan yang
berjudul, Metodologi Penelitian Karya Tulis Ilmiah.
Makalah ini telah penulis usahakan semaksimal mungkin dan tentunya
dengan bantuan berbagai pihak sehingga makalah ini dapat terselesaikan dengan
baik. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih
kepada:
1; Ibu Hj. Hanifah Handayani, M.T selaku ketua Yayasan Bina Islami;
2; Bapak Drs. H. Nahdudin Islamy, M.Si selaku Direktur Akamigas Balongan,

Indramayu;
3; Ibu Hj. Indah Dhamayantie, M.T selaku ketua Program Studi Teknik Kimia;
4; Bapak Hadi Purnawan, M.Pd selaku Dosen Mata Kuliah Teknik Penulisan

Laporan;
5; Kepada Orang Tua dan teman-teman khususnya prodi teknik kimia.

Namun tidak lepas dari semua itu penulis menyadari bahwa dalam
makalah ini pasti terdapat kekurangan serta kesalahan, maka penulis membuka
kesempatan bagi pembaca yang ingin memberikan kritik maupun saran
membangun kepada penulis untuk sarana pembelajaran dalam pembuatan
makalah selanjutnya serta sebagai perbaikan makalah ini sehingga dapat relevan
bagi pembaca.