Anda di halaman 1dari 2

TEORI HERMENEUTIKA FARID ESACK

MAKALAH

Disusun untuk memenuhi mata kuliah Pengantar Hermeneutika


yang dibina oleh bapak Dr. Edi Susanto, M.Fil.I

Oleh:
Kelompok 8
HADIRAH

(18201401010317)

INSULALAH

(18201401010321)

SITI TOLHAH

(18201401010297)

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM


JURUSAN TARBIYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAMEKASAN
2016

DAFTAR ISI

SAMPUL..................................................................................................................i
DAFTAR ISI............................................................................................................ii

A. JUDUL MAKALAH..........................................................................................1
B. PENDAHULUAN..............................................................................................1
Latar Belakang................................................................................................1
Rumusan Masalah...........................................................................................1
Tujuan.............................................................................................................2
C. PEMBAHASAN.................................................................................................2
Riwayat Hidup Farid Esack............................................................................2
Pemikiran Farid Esack tentang Teori Hermeneutika......................................3
D. PENUTUP..........................................................................................................5
Kesimpulan.....................................................................................................5
DAFTAR RUJUKAN

ii