Anda di halaman 1dari 1

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ...........................

MTs. ............................

Alamat : Jl. ..........................................................

S U R AT K E PU T U S AN
KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH ................................
NOMOR : ......................................................
T E N TAN G
PEMBAGIAN TUGAS GURU SEBAGAI BENDAHARA
MADRASAH ................................................
TAHUN PELAJARAN ............................................
Kepala ..............................................................................................................:
Menimbang

: Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Proses Belajar Mengajar/Praktik dan


Bimbingan Konseling di di Madrasah ....................................... Tahun Pelajaran
....................., perlu menentapkan pembagian tugas tambahan guru sebagai Bendahara
.........................

Mengingat

: a. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;


b. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional
Pendidikan;
c. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 84/1993;
d. Surat Edaran Bersama Mendikbud dan Kepala BAKN No. 0433/PP/1993 dan N0.
25 tahun 1993.

Memperhatikan : a. Kalender Kemenag Kabupaten .................... Tahun Pelajaran ............................;


b. Rapat Dewan Guru Madrasah Tsanawiyah .............. Tanggal ......................
M E M U T U S K AN
Menetapkan
Pertama

:
: Terhitung mulai tanggal ................ samapi dengan ................... memberi tugas
tambahan sebagai Bendahara ..............................:
1. Nama
2. Tempat/tanggal lahir
3. Pendidikan
4. Jabatan

Kedua
Ketiga

: ...........................................
: ..............................................
: ................................................
: ......................................

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan


sebagaimana mestinya.
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : .......................
T a n g g a l : .....................
Kepala Madrasah

..........................................................