Anda di halaman 1dari 11

SCHOOL OF EDUCATION AND SOCIAL DEVELOPMENT

UNIVERSITI MALAYSIA SABAH


LOCKED BAG NO.2073,
88999 KOTA KINABALU, SABAH, MALAYSIA
PROGRAM

: MASTER OF EDUCATION

SEMESTER

: SEMESTER 2

ACADEMIC SESSION : 2015/ 2016


COURSE NAME

: SCIENCE, TECHNOLOGY & SOCIETY EDUCATION

COURSE CODE

: TS60204

CREDIT HOURS

: 4 CREDIT HOURS

LECTURER

: DR. SOPIAH ABDULLAH

TITLE OF ASSIGNMENT

: BINCANGKAN 5 ISU BIOETIKA DALAM

ORGANISMA TERUBAHSUAI GENETIK (GMO)

INDIVIDUAL ASSIGNMENT

Submitted By:
MP1512343T

NASIHIN BIN AZMI

PENGENALAN
0

GMO adalah perupakan pengubahsuaian genetik organisma melibatkan pemindahan DNA


(asid deoksiribonukleik ) atau bahan genetik daripada satu organisma

ke dalam spesis

organisma yang berbeza. Oleh kerana melalui teknologi genetik kini, kita boleh mengenal
pasti gen yang menentukan ciri-ciri tertetu terhadap sesuatu organisma. Gen sesuai boleh
dimasukkan terus ke dalam organisma yang ingin kita ubahsuai .Walaupun teknik yang
diperlukan untuk mewujudkan organisma GM ini agak canggih dan komplikated, namun
sebenarnya ia adalah kaedah lanjutan daripada apa yang telah berlaku selama sepuluh ribu
tahun dahulu tetapi dengan menggunakan kaedah konvensional. Kaedah tut, pendebungaan
silang dan sebagainya adalah antara kaedah tradisional yang telah dipraktikkan.
Organisma diubahsuai secara genetik (GMO ) khasnya dalam tanaman telah menjadi
sangat kontroversi di UK dan beberapa negara lain di dunia. Bantahan utama adalah
disebabkan bahayanya GMO kepada kesihatan manusia , kerosakan kepada alam sekitar serta
hasil kajian yang' luar biasa ' berkenaan teknologi ini dan kesannya pada masa akan datang.
Oleh itu, beberapa sarjana telah mengkaji isu-isu etika yang dibangkitkan dalam
pembangunan dan penggunaan teknologi GM terhadap hidupan khasnya dalam pertanian dan
keselamatannya sebagai sumber makanan. Secara perspektifnya, pada organisma yang
dilaksana pengubahsuaian ini, ia berpandukan dengan mempertimbangkan lima prinsip
bioetika utama iaitu yang pertama berkenaan prinsip kebajikan manusia secara umum , kedua
berkenaan penyelenggaraan hak-hak masyarakat, ketiga berkenaan prinsip keadilan, keempat
berkenaan keperluan untuk memastikan keselamatan makanan untuk generasi masa kini dan
masa depan dan kelima adalah berkenaan keselamatan untuk pengguna dan penjagaan alam
sekitar adakah sudah

cukup jelas atau sebaliknya. Lain-lain isu pula lebih kepada

kebimbangan bahawa organisma GM yang ' luar biasa ' ini, bakal menjadi satu organisma
yang lebih kompleks dan tak terbendung setelah termutasi dan berevousi serta bakal menjadi
masalah besar pada masa hadapan.
Kebimbangan pengkaji terhadap kesihatan manusia secara holistik telah timbul atas
beberapa sebab. Realitinya diketahui bahawa organisma GM boleh membawa bersama-sama
gabungan gen baru yang tidak ditemui dalam alam semula jadi dan rasa tidak senang
mengenai kemungkinan kesannya kepada manusia dalam tempoh jangka panjang . Laporan
media di Britain mengesahkan bahawa kesan kesihatan yang negatif pada haiwan yang diberi
makan dengan kentang GMO mungkin telah menguatkan lagi kebimbangan ini. Penggunaan
antibiotik rintangan gen penanda di kilang- kilang atau pusat penyelidikan GMO juga telah
memberi tumpuan perhatian terhadap risiko yang mungkin meningkat kepada rintangan
1

manusia bagi antibiotik melalui rantai makanan. Kemungkinan peningkatan terhadap


pendedahan bahan yang tidak menentu untuk alergik juga melalui gabungan gen baru juga
telah dibangkitkan yang melibatkan kegagalan agensi kerajaan Britain dan jabatan yang
terlibat untuk menangani secukupnya dengan wabak BSE (bovine spongiform encephalitis)
mempersulitkan lagi keyakinan orang ramai terhadap hidupan GM.
GM dalam tanaman khasnya yang telah dimodefikasi dengan toleran terhadap racun
rumpai contohny akan menggalakkan petani/peladang menggunakan racun herba dalam
spektrum yang lebih luas dan secara tidak langsung memberi kesan negatif kepada hidupan
serangga dan burung. Selain itu, gen yang memberikan toleransi racun herba mungkin juga
berhijrah dari tumbuhan yang ditanam kepada tumbuah liar dan menyebabkan ia juga
( tumbuhan liar) akan toleran kepada racun rumpai. Terdapat juga kebimbangan tentang
kerosakan kepada spesies bukan sasaran melibatkan ciri tanaman tahan serangga dan
penciptaan veriaty baru ini akan merosakkan rantai makanan dan ekosistem secara
berperingkat.
Tanpa mengira bioetika dan keselamatan, tanaman GM hanya satu langkah ke
hadapan dalam ' perindustrian ' pertanian. Berapa banyakkah risiko tanaman GM kepada
alam sekitar adalah sukar untuk dihakimi pada peringkat ini. Mungkin GMO akan
merosakkan dalam keadaan tertentu dan mungkin juga ia meningkatkan atau memberi kesan
positif pada pihak lain. Jelas sekali , tanaman GM hanya boeh dipasarkan apabila
pengeluarnya telah memenuhi standard keselamatan yang sesuai dan juga terbukti memberi
kesan positif terhadap alam sekitar. Walaupun mereka menawarkan prospek peningkatan
sumber makanan yang ketara dalam kebajikan manusia , terdapat risiko yang perlu dijaga
terhadap . teknologi tanaman GM adalah bermula di peringkat awal pembangunannya lagi..
Setakat ini, pengubahsuaian genetik dibuat kepada tanaman makanan terutamanya, lebih
terfokus kepada ciri toleran terhadap ' racun herba dan serangga perosak dalam tanaman
yang ditanam di negara maju . Oleh itu, tanaman yang ditanam, mempunyai survival pada
tahap yang lebih rendah terhadap penggunaan agrokimia dan pengurusan ladang yang masih
tidak cukup effisien lagi. Walau bagaimanapun , skop penambahbaikan yang ditawarkan oleh
pengubahsuaian genetik pada masa akan datang adalah lebih luas dan pengguna mendapat
faedah lebih jelas. Ia termasuk peningkatan tahap mikronutrien makanan , penyingkiran
alergen makanan dan pengeluaran vaksin tertentu. Di peringkat global pula, keupayaan untuk
menghasilkan tumbuhan yang mempunyai ciri rintangan kepada tanah masin dan dapat
bertahan dalam jangka masa panjang khasnya melibatkan tanaman bijirin, serta ciri
berkeupayaan menggunakan nitrogen atmosfer, ia secara tidak langsung dapat menangani
2

masalah kekurangan makanan khasnya di beberapa negara miskin di dunia seperti Afrika.
Penggunaan pengubahsuaian genetik terhadap tanaman telah dibangunkan juga melampau
industri makanan. Contohnya adalah penghasilan variety kapas yang telah diubahsuai
genetiknya untuk menentang haiwan perosak seperti kumbang perosak buah kapas. Selain itu,
pewarna biru yang ada dalam beberapa pengeluar jeans telah diperkenalkan ke dalam
beberapa jenis kapas yang mempunyai ciri buah warna berkenaan. Ditambah pula, untuk
jangka panjang,tumbuhan GM dilihat memepunyai potensi sebagai pengganti menunjukkan
bahawa bahan api industri dan terutamanya bahan api untuk penjanaan elektrik boleh
semakin berasaskan tumbuhan GM dan bukan bahan api fosil, dan bahan binaan tidak lama
lagi boleh ditanam dalam fesyen disesuaikan

Isu Pertama: Kebajikan dan Peranan Sesuatu kerajaan Dalam Menentukan Peraturan
Melibatkan Produk GM
Satu tujuan asas dasar kerajaan awam adalah untuk melindungi dan menjaga kebajikan
rakyat. Di dalam konteks ini, konsep kebajikan biasanya difahami dari segi keselamatan
awam: Kebolehupayaan untuk membuat akses kepada bahan makanan yang selamat dan
berkhasiat, perlindungan daripada kemudaratan alam sekitar, dan meningkatkan penyelidikan
dan pembangunan (R & D) untuk memberi pengetahuan di mana penyediaan maklumat
keselamatan itu boleh dibina dan sebagainya. Satu soalan asas tentang tanaman GM ialah
sama ada dan bagaimana dibangunkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan sama
ada pengenalan GM boleh merosakkan kesejahteraan manusia secara langsung atau tidak
langsung, dengan merosakkan perkara-perkara lain yang kita fikir bernilai, seperti alam
persekitaran flora dan fauna. Hujah mengenai kebajikan manusia lalu menolak idea
berkenaan sama sekali tanpa penyelidikan mendalam adalah satu perkara yang merugikan. .
Sejak soalan mengenai kebajikan manusia sering menimbulkan perdebatan tentang
kebarangkalian risiko dan manfaat yang terlibat, isu-isu etika sering dikaburi oleh masalah
saintifik dan penilaian terhadap risiko. Tetapi ia selalunya, melibatkan persoalan yang
berbeza seperti 'Kenapa buruk?' dan 'bagaimana ia berlaku? ".
Keprihatinan kerajaan terhadap kebajikan rakyat terfokus khasnya dalam amalan
kawal selia produk GM. Salah satu tugas syarikat yang memperkenalkan tanaman GM, sama
ada dalam ujian eksperimen atau untuk kegunaan komersil, adalah untuk memastikan bahawa
mereka tidak membahayakan atau memberi apa-apa kemudaratan. Sistem kawal selia untuk
tanaman GM dan produknya contohnya jika melibatkan Kesatuan Eropah (EU) adalah
3

berlandaskan prosedur yang ketat. Berjaga-jaga bagi mengelakkan bahaya kepada pengguna
dan alam sekitar adalah keutamaan matlamat kawal selia. Penggunaan garis panduan prinsip
berjaga-jaga terhadap risiko ketidakseimbangan bagi mengelakkan bahaya dan kesan yang
positif juga telah diperkenalkan. Ini kerana beberapa tafsiran prinsip berjaga-jaga, perlu
memberi keutamaan mutlak untuk prinsip pertama sebelum terarah mencari positif sematamata sahaja. Selain itu, prosedur rawatan juga adalah sebagai amalan biasa dalam pengawal
selia kerana GM melibatkan teknologi baru dan jika kemudaratan dijangka sangat besar, kita
harus memberi perhatian kepada resiko berkenaan dari awal lagi. Prinsip berjaga-jaga juga
boleh difahami sebagai satu peringatan bahawa manusia kebanyakannya terlalu mudah
seronok dengan sesuatu yang baru, dan perlu diberi amaran resiko-resiko yang mendatang.
Dengan ini dapat dilihat bahawa prinsip kawal selia yang sedia ada masih belum
menghasilkan preskripsi yang jelas dan tepat, tetapi lebih kepada gesaan agar saintis, kerajaan
dan petani lebih berhati-hati dalam kajian serta penggunaan GM.. Namun begitu,
kebimbangan mengenai risiko yang besar atau sangat kecil kepada penduduk negara-negara
maju bukanlah menjadi penghalang kepada R & D, manfaatnya yang boleh memberi sumber
makanan yang lebih baik dari segi kuantiti dan kualiti melibatkan penduduk dunia miskin
adalah perangsang kajian demi kajian terus dibuat.

Isu Kedua: Hak dan Pilihan Pengguna


Salah satu aspek dalam membicarakan hak kepenggunaan adalah untuk memastikan
pengguna mempunyai hak membuat pilihan sendiri, kerana kita biasanya akan memilih apa
yang baik untuk kita dan mengelakkan apa yang berbahaya. Tetapi bagi sesetengah pengguna
di UK dan EU, mengelakkan makanan GM itu sendiri kebanyakan mereka akan berbuat
demikian jika pilihan yang jelas telah diberi kepada mereka. Di Amerika Syarikat (AS) petani
pemproses makanan dan kerajaan telah bersetuju mengenai keperluan untuk mengelakkan
pendedahan pengguna kepada bahaya. Walau bagaimanapun, mereka telah menentang
permintaan berkenaan. Kebanyakannya dari Eropah, untuk menerima syarat-syarat pelabelan
mandatori yang akan membolehkan pengguna untuk mengelakkan produk GM, terutamanya
apabila kedua-dua alternatif yang tidak ketara dinyatakan. Permintaan untuk pilihan
pengguna berdasarkan faktor bagi mengelakkan bahaya perlu dibenarkan dalam konteks
peraturan untuk ahli-ahli politik, pengawal selia dan pengeluar makanan. Pengeluar di AS
telah melihat keperluan pelabelan yang rumit, yang dikenakan untuk membolehkan pengguna
untuk memilih untuk tidak mengambil makanan GM dan ini sebenarnya satu hal yang
4

meruikan mereka. Dianggap sebagai satu perkara yang aneh jika pengeluar yang menawarkan
pilihan dan kos tambahan kepada penggun.
Pengguna mempunyai hak mutlak untuk memilih apa yang dimakan dan apa yang
tidak. Dari satu segi, ini tidak dapat dinafikan sama sekali. Tiada siapa yang
bertanggungjawab untuk membeli-belah di mana-mana kedai tertentu atau untuk membeli
sesuatu produk samada baik atau sebaliknya. Hak untuk memilih menyebabkan sukar apabila
ia melibatkan kos dan bagaimana kos berkenaan diselenggara dan pihak yang manakah akan
terbeban dengan kos berkanaan. Hakikatnya, hak pengguna untuk mengetahui apa yang ada
dalam makanan yang diproses dengan memerlukan pelabelan tertentu dan kos berkenaan
sepatutnya dikenakan pada pengeluar. Namun isunya di sini, siapakah pengeluar yang
sanggup menerima tambahan kos pelabelan yang menyebabkan margin keuntungan mereka
berkurangan atau merugikan mereka?. Kos ini mungkin akan dipindahkan kepada pengguna
dalam bentuk harga yang lebih tinggi atau diserap dalam bentuk pulangan yang lebih rendah
bagi pengeluar ataupun gaji yang lebih rendah untuk pekerja mereka. Tidak ada kata sepakat
mengenai kos pelabelan bahan-bahan GM. Kos itu mungkin sedikit, atau boleh menjadi
besar.
Satu persoalan lagi adalah sejauh mana hak pengguna untuk memilih sedangkan duti
ke atas pengeluar melebihi kewajipan untuk melabel produk berkenaan. Jika semua jenama
beberapa makanan diproses kini mengandungi soya GM, pengguna makanan berhadapan
dengan pilihan yang kritikal. Hak untuk tidak mengambil makanan GM mempunyai erti
apabila tiada makanan bukan GM untuk dimakan di tempat mereka, atau tidak ada cara untuk
mengetahui yang mana satukah yang bebas dari GM. Pengguna mempunyai hak untuk
membeli pelbagai produk bukan GM namun mengapa sebaliknya pengeluar telah memilih
untuk menghasilkannya? Sudah tentu, jika ada permintaan dan menguntungkan, ia adalah
berkemungkinan bahawa pasaran akan membekalkannya. Oleh itu, jika pasaran tetap
membekalkannya, sudah tentu ada daya tarik yang menyebabkan pengeluar berbuat
demikian.

Isu ketiga: Prinsip Keadilan

Apabila memperimbangkan kepentingan kebajikan masyarakat atau hak-hak individu,


kumpulan, industri atau negara tertentu, kita cuba untuk mencapai keseimbangan yang adil
atau mendapatkan hasil yang menguntungkan kedua-dua belah pihak. Sebagai contoh, jika
soal melindungi hak-hak pengguna dengan menyediakan pelabelan yang mencukupi adalah
sangat mahal dan biasanya pengguna bersetuju untuk berbuat apa-apa untuk mencegah
bahaya, kebanyakan orang akan mengatakan apa pula akan berlaku kepada pengeluar yang
melibatkan soal kerugian mereka, terutamanya jika pengeluar produk berkenaan miskin atau
hanya industri kecil-kecilan sahaja. Pelabelan bermaklumat tetapi murah pasti dikehendaki
oleh majoriti pengguna, ia mungkin mendapat sokongan awam yang lebih meluas. Prinsipprinsip yang dipertaruhkan tidak kompleks tetapi pelaksanaannya untuk mendapat kata
sepakat adalah rumit kerana kebiasaanya pengeluar lebih berkepentingan dalam membesarbesarkan kesukaran mematuhi peraturan-peraturan baru dan kumpulan pendesak pula
mempunyai kepentingan bertentangan dalam membesar-besarkan permintaan orang ramai
untuk hak pelabelan mereka.
Isu keadilan selanjutnya yang dibincangkan dalam beberapa bahagian laporan adalah
sama ada syarikat agrokimia yang mempunyai kuasa dominasi dalam pasaran, penyelidik,
pengguna dan perniagaan yang tidak teratur dan pengguna negara membangun. Kos produk
baru dalam penyelidikan kebiasaanya hanya syarikat besar mempunyai sumber untuk
melaksanakannya. Syarikat-syarikat besar secara semula jadi menjalankan penyelidikan
dalam mempertngkatkan kepentingan mereka dan memberi mereka lebih keuntungan
berbanding pesaing mereka. Mereka juga memperoleh paten untuk melindungi teknologi dan
produk mereka. Jika benih bukan GM terus menawarkan kelebihan kepada petani yang tidak
dapat ditandingi oleh benih GM, masalah ini mungkin tidak berlaku. Walau bagaimanapun,
dalam beberapa tempat di dunia seperti di Amerika Syarikat, ia kelihatan bahawa hampir
semua jenis terbaik daripada tanaman utama akan diubah suai secara genetik dalam masa
sepuluh tahun. Jika negara-negara miskin dikecualikan daripada menerima pakai benih GM,
tanaman tuai mereka boleh menjadi tidak ekonomik dan bekalan makanan dalam negeri
mereka akan berkurangan. Jurang antara kaya dan miskin mungkin akan berkembang.

Isu keempat: Sempadan Luar Tabii Berkenaan Alam Semula jadi


6

Banyak pihak mempersoalkan adakah oganisma GM ini wajar atau sesuatu benda yang jijik.
Idea manipulasi genetik manusia pula seolah-olah mencetuskan tindak balas tersebut. Adakah
ia masuk akal untuk mendakwa bahawa beberapa jenis tumbuh-tumbuhan GM yang 'luar
biasa' dengan cara yang sama dapat dijalankan kepada manusia? Jika ciri 'unnaturalness'
kepada teknologi pengubahsuaian genetik adalah diterima sebagai alasan untuk tidak
meluluskan tanaman GM, walaupun risiko kesihatan dan alam sekitar telah dihapuskan,
proses ini juga boleh melanggar beberapa sempadan penting. Pengklonan Dolly pada tahun
1997 mencetuskan gelombang rasa tidak senang tentang kemungkinan pengklonan manusia
pula dijalankan.
Rasa tidak senang juga terhasil dari isu pelanggaran 'halangan spesies', supaya 'gen
ikan' misalnya boleh dimasukkan ke dalam strawberi. Adakah wajar atau sebaliknya. Adakah
ia memberi kesan yang lain terhadap kewujudan wabak penyakit atau sebagainya. Wabak
BSE (bovine spongiform encephalitis)

contohnya meluas

disebabkan dengan memberi

makan daging binatang ternak dan perkara yang 'luar biasa' untuk memberi makan daging
kepada haiwan herbivor (pemakan rumput).

Mengambil satu contoh, apabila peruncit

makanan di UK, bertanya kepada orang ramai sama ada mereka ingin membeli produk yang
mengandungi bahan-bahan GM, sambutan secara amnya negatif. Dalam aspek kepercayaan
agama dan ahli teologi pula, dari perspektif Yahudi dan Kristian, ia adalah satu kebenaran
yang penting bahawa Tuhan mencipta alam semula jadi untuk maksud-Nya sendiri. Bukan
semata-mata untuk kegunaan kita, dan tujuan ini adalah penting, bahawa sesungguhnya ia
adalah wajib bagi kita untuk menghormati alam semula jadi sebagai sebahagian daripada
penciptaan tersebut. Perspektif islam lebih linear dengan membenarkan sebarang kajian untuk
maslahat kebaikan hidup kemanusiaan tanpa melanggari batasan.
Kebimbangan bahawa tanaman GM melanggar halangan semula jadi menimbulkan
persoalan: bagaimana set sifat sempadan dan mengapa pelanggaran mereka salah? Ahli-ahli
antropologi telah menorokai soalan ini dalam membincangkan idea dari sudut pencemaran.
Sesetengah pengkritik tanaman GM berkata pendebungaan kacuk daripada tanaman GM
sebagai 'pencemaran'. Konsep pencemaran yang dikatakan oleh sesetengah ahli antropologi
untuk merujuk kepada sempadan haram, dan mereka berfikir bahawa semua budaya seolaholah mempunyai beberapa konsep pencemaran, kerana semua budaya mempunyai beberapa
konsep 'perkara-perkara di tempat yang salah. Grit dalam minyak akan menghancurkan enjin.
habuk arang batu di udara akan memberi paru-paru yang rosak dan kehitaman. Adakah
mungkin bahawa beberapa pihak yang takut kepada tanaman pencemaran GM adalah
7

berkeadaan perkara yang sama dengan contoh-contoh diatas? Amalan semulajadi atau luar
tabii adalah perbezaan yang mana ahli sains menilai dan

memberi pengertian yang

mendalam dan berbeza. Apa sahaja yang berlaku, di makmal sama ada dalam tabung uji,
didefinesikan berlaku sebagai hasil daripada proses semula jadi.

Isu kelima: Pantang Larang Yang Melibatkan Aspek Moral Pihak Konservatif
Jika satu titik melukis garisan antara semula jadi dan tidak semula jadi adalah untuk
menyediakan satu bentuk keselesaan dalam urusan kita dengan dunia, apakah sumber
keselesaan itu, dan sejauh mana kita boleh lakukan tanpanya? Dua jawapan kepada soalan itu
boleh dipinjam, satu dari kajian Mary Douglas dan juga Martin Heidegger. Ahli antropologi
Mary Douglas adalah salah satu daripada pengkaji yang mengkaji terhadap kaedah merawat
pencemaran dan pantang larang sepenuhnya berkenaan GM dari sudut ahli sekular. Menurut
pandangan beliau, pantang larang adalah adalah pantulan dan lampiran dari jurang dalam
masyarakat yang berbeza. Isunya apakah punca pantang larang tersebut?. Soalan itu timbul
sama ada pantang larang perlu diutamakan sehingga setiap kali mereka berada dalam
kesusahan dan kepayahan?. Mempertahankan pantang larang adalah rumit kerana ia datang
dalam dua lapisan yang berbeza yang tidak mudah untuk dipisahkan. Percubaan untuk
memodenkan sistem kepercayaan itu adalah sesuatu yang sukar. Ini adalah pertahanan
konservatif moral secara umum. Ia memberangkan puak yang mendokong rasionalis dan
progresif, kerana ia lebih tertumpu terhadap menghasilkan keuntungan besar dan menilai
golongan konservatif sebagai khurafat. Konservatif membalas bahawa mereka bersetuju
bahawa kita perlu membayar harga untuk memelihara alam sekitar. Terdapat beberapa
perkara yang boleh kita lakukan tetapi tidak semuanya perlu dirobek, dan mungkin
sebahagian daripadanya akan mempunyai kesan yang baik mahupun sebaliknya. Kita tidak
perlu menafikan kemajuan yang bersifat materialistik apabila kita tidak membu Terdapat
pertahanan lagi pandangan yang dari segi moral konservatif alam sekitar yang perlu
dipertimbangkan.
Pada pandangan Heidegger, teknologi adalah bencana moral. Kita menjadi
manipulator dalam banyak perkara dan kehilangan hubungannya

dengan rasa. Beliau

menyatakan bahawa semua bentuk pertanian perindustrian adalah budaya memiskinkan alam
dan tanaman GM akan menjadi satu lagi langkah ke hadapan di jalan yang sudah

membinasakan. Ia menjadi justifikasi mengharamkan tanaman GM atas alasan harga yang


yang perlu dibayar kerana kerosakan alam itu adalah terlalu tinggi.
Satu pandangan lagi adalah bahawa terdapat lebih kepada interaksi kita dengan dunia
fizikal daripada manipulasi teknikal daripadanya. Pandangan ini menjelaskan mengapa
sesetengah pencinta alam mahu mengaudit alam sekeliling untuk memasukkan dimensi
inkues saintifik yang paling teliti dan bermaklumat ke dalam resiko fizikal yang ditimbulkan
oleh pengenalan tanaman GM akan berkurangan. Jika tanaman baru menukar rupa alam
sekitar, mengubah hidupan liar di kawasan itu, menuntut tabiat kerja baru dan sebagainya,
mereka mengenakan kos yang tidak mudah ditangkap oleh analisis kos .Kami mungkin raguragu sama ada terdapat banyak prospek hidup dengan sempurna harmoni dengan alam semula
jadi, tidak kira apa bentuk pertanian yang kita mengamalkannya.
Dunia di mana perbahasan isu-isu ini adalah dunia yang sudah mempunyai tumbuhtumbuhan, haiwan dan tanah yang sudah berubah dari zaman dahulukala. Ia adalah sebuah
dunia di mana kita telah ditukar sektor pertaniannya dari satu pekerjaan bergantung kepada
tenaga dan kuasa otot manusia dan haiwan ke dalam aktiviti industri yang canggih. Seperti
setiap aktiviti ekonomi yang lain, peningkatan produktiviti telah membawa banyak
keuntungan dan banyak juga kerugian. Ia adalah perlu untuk diingat bahawa tanaman GM
pada peringkat awalnya, merupakan teknologi pembangunan di dunia maju, tambahan agak
marginal kepada manipulasi saintifik alam lebih setengah abad yang lalu.
pemprosesan makanan moden dan penggantian kedai runcit dengan rangkaian pasar
raya yang besar mempunyai kesan yang radikal. Pengguna mahu mendapatkan keseragaman
dan kepelbagaian produk, dan nilai yang tinggi diletakkan bukan sahaja kepada keseragaman
sahaja tetapi juga kepada kualiti penyimpanan dan ciri-ciri untuk memudahkan proses
pergudangan dan pengangkutan. Ia adalah tekanan mmercepatkan lagi monokultur tanaman.

Kesimpulan
Isu-isu yang melibatkan kebajikan umum rakyat samada terjejas atau sebaliknya menjadi
penentu kepada kebolehterimaan etika tanaman GM. Dari segi teoritikalnya, hal ini juga
bermakna isu produk GM adalah suatu perkara yang melibatkan isu bekalan makanan,
kerosakkan alam sekitar, dan apa-apa risiko kepada kesihatan manusia. Produk GM juga
menimbulkan isu hak yang melibatkan pengguna samada memilih apa produk yang mereka
9

hendak gunakan. Kosnya pula boleh dikenakan samada kepada pengeluar atau pengguna.
Bebanan kos dan faedah teknologi pertanian jatuh pada masyarakat kaya dan miskin dan
masing-masing menimbulkan persoalan keadilan, serta isu-isu sukar bagaimana pembuat
dasar boleh mengemudi perubahan teknologi ini agar ia senantiasa memberi kesan baik
kepada mereka yang paling memerlukan. Saya berfikir bahawa keputusan mengenai apa yang
luar biasa tidak boleh menjadi satu dasar awam, tetapi pilihan pengguna utuk diberi
keupayaan untuk menolak, apa yang mereka rasakan sebagai produk 'luar biasa' perlulah
diberi. Tanaman GM semestinya akan meningkatkan teknologi monokultur dan tidak ada
bantahan etika untuk makanan GM ini selain daripada isu yang melibatkan risiko langsung
atau tidak langsung kepada kesihatan manusia atau alam sekitar.

Rujukan
Biotechnology in California Series, Publication 8078.
http://anrcatalog.ucdavis.edu/pdf/8078.pdf
Dador, D. 2013. New flu vaccine made from tobacco plant in the works.
http://abclocal.go.com/kabc/story?section=news/health/your_health&id=9115757
International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications. 2013
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=6722
The Golden Rice Project. 2013 http://www.goldenrice.org/
Swaminathan, N. 2008. Good and Evil: A cancer vaccine from tobacco plants.
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=cancer-vaccine-tobacco-plants
Wines, Michael. 2013. Like-Minded Rivals Race to Bring Back the Chestnut Tree.
http://www.nytimes.com/2013/07/14/us/like-minded-rivals-race-to-bring-back-anamerican-icon.html?_r=2&

10