Anda di halaman 1dari 15

Bincangkan 5

bioetika isu
Melibatkan organisma
DI SEDIAKAN:
NASIHIN
genetik
terubahsuai
BIN AZMI
(GMO)
( MP1512343T )

Apakah itu Bioetika?


Bioetika adalah istilah baru yang relatifnya dan terbentuk
dari dua kata Yunani (bios = hidup dan ethos = adat
istiadat atau moral), yang secara defenisinya bererti etika
melibatkan benda hidup. Bioetika dapat diertikan sebagai
ilmu pengetahuan untuk mempertahankan hidup dan
terpusat pada penggunaan ilmu-ilmu biologis untuk
memperbaiki mutu hidup. Dalam erti yang lebih luas,
bioetika adalah penerapan etika dalam ilmu-ilmu biologis,
ubat, pemeliharaan kesehatan dan bidang-bidang terkait.

Apakah organisma Ubah Suai


Genetik (GMO)?
Organisma Ubah Suai Genetik (GMO - Genetically
Modified Organism) ialah organisma sasaran yang
telah menerima gen secara kaedah kejuruteraan
genetik yang juga dikenali sebagai
organisma
merujuk

transgenik.
kepada

Manakala

kejuruteraan

transformasi
genetik

atau

rekombinan secara mudah adalah proses atau


teknologi

pemindahan

membawa

maklumat

segmen

genetik

gen

yang

daripada

suatu

Isu Bioetika
disebalik
Organisma
Terubah suai
Genetik (GMO)

Agama

kesan kepada Kesihatan


manusia

Kesan Kepada Alam Sekitar

Jaminan Kualiti

Hak Sensiviti Keatas Haiwan

Pelabelan GMO