Anda di halaman 1dari 6

editorial

secci a crrec dOriol Bohigas

Un Pla territorial
per a lmbit metropolit
de Barcelona
Juli Esteban
1

Entre els mesos de maig i setembre del 2008 ha estat sotms a consulta pblica i institucional lAvantprojecte del
pla territorial metropolit de Barcelona, que comprn set
comarques i 164 municipis.
Al meu parer, podem considerar que la presentaci
pblica duna proposta dordenaci de lespai metropolit de Barcelona s una fita en la histria dels projectes
daquest territori. Des del punt de vista ms estrictament
disciplinari, caldria destacar aqu la novetat que representa abordar el planejament dun mbit de 3.200 km
amb relaci a les metodologies i tcniques propositives
dels plans urbanstics.
Cal recordar que va ser lany 1953 quan es va produir el reconeixement oficial del primer mbit metropolit de planejament amb laprovaci del denominat Plan
comarcal de ordenacin urbana de Barcelona. En aquell
moment, la limitada extensi del terme municipal de
Barcelona (97 km) ja exigia, de fet, un mbit supramunicipal de planejament. Lordenaci dels 476 km dun
mbit comarcal de Barcelona compost per 27 municipis era encara operable amb tcniques urbanstiques,
per b que llavors encara fora precries i que facilitaren
una gesti mpliament tolerant amb els interessos privats ms immediats. Una dcada desprs, i amb motiu
dels treballs de revisi del Pla de 1953 que havia estat
mpliament desbordat, va tenir lloc la proposta dun
nou mbit de planejament que es considerava necessari
per resoldre els problemes de laglomeraci urbana de
Barcelona i per articular en lmbit territorial adequat el
desenvolupament urb necessari, tenint en compte la situaci i els creixements previsibles. Aquest mbit qued
expressat en un document que, a falta dun instrument
adient en la legislaci del moment, es va denominar Pla
director de lrea metropolitana de Barcelona. Comprenia ja les set comarques que des de llavors shan associat
18

1
mbits projectuals
de lespai metropolit
de Barcelona.

A territorial plan
for Barcelonas
metropolitan sphere

Un plan territorial para


el mbito metropolitano
de Barcelona

The preliminary Barcelona Metropolitan


Area Territorial Plan, which covers seven
counties and 164 municipalities, was put
forward for public and institutional consultation between May and September 2008.

Entre mayo y septiembre de 2008 se ha sometido a consulta pblica e institucional el


anteproyecto del Plan Territorial Metropolitano de Barcelona, que comprende siete
comarcas y 164 municipios.

In my opinion, we can consider the public


presentation of a proposal for planning
Barcelonas metropolitan space as a
milestone in this territorys planning history.
From the strictly disciplinary viewpoint, it
is important to highlight here that tackling
the planning of an area measuring 3,200 km
using urban plan proposal methodologies
and techniques represents a new departure.

En mi opinin, podemos considerar que la


presentacin pblica de una propuesta de
ordenacin del espacio metropolitano de
Barcelona constituye un hito en la historia
de los proyectos de dicho territorio. Desde
el punto de vista ms estrictamente disciplinario, habra que destacar aqu la novedad
que representa abordar el planeamiento de
un mbito de 3.200 km2 en relacin con las
metodologas y tcnicas propositivas de los
planes urbansticos.

One must remember that official recognition


of the first metropolitan planning sphere
came about in 1953 with the approval of the
so-called Barcelona Urban Planning County
Plan. In fact, at that time, the limited extension of the municipal district of Barcelona (97
km) already demanded a supra-municipal
planning sphere. The zoning of the 476 km
of a county sphere of Barcelona made up of
27 municipalities was still operable with urban planning techniques, although still quite
precarious, and facilitated a management
broadly tolerant with the most immediate
private interests. A decade later, for the
revision works of the 1953 Plan which had
been broadly overwhelmed a proposal was
put forth for a new planning sphere. This was
considered necessary to resolve Barcelonas
problems of urban sprawl and to integrate
the required urban development into the
appropriate territorial sphere, given the situation and foreseeable growth. This sphere
was described in a document that, for want
of a suitable instrument in the legislation of
the time, was called the Barcelona Metropolitan Area Master Plan. It already comprised
the seven counties that since then have been
associated to the Barcelona metropolitan
entity, in which the greater area or metropolitan region was distinguished along

Es preciso recordar que fue en 1953 cuando


se produjo el reconocimiento oficial del primer mbito metropolitano de planeamiento con la aprobacin del llamado Plan Comarcal de Ordenacin Urbana de Barcelona.
En aquel momento, la limitada extensin
del trmino municipal de Barcelona (97 km2)
ya exiga, de hecho, un mbito supramunicipal de planeamiento. La ordenacin
de los 476 km2 de un mbito comarcal de
Barcelona compuesto por 27 municipios era
todava operable con tcnicas urbansticas,
si bien por entonces an muy precarias y
que facilitaron una gestin ampliamente
tolerante con los intereses privados ms
inmediatos. Una dcada despus, y con motivo de los trabajos de revisin del Plan de
1953 que haba sido ampliamente desbordado, tuvo lugar la propuesta de un nuevo
mbito de planeamiento que se consideraba necesario para resolver los problemas de
la aglomeracin urbana de Barcelona y para
articular en el mbito territorial adecuado
el desarrollo urbano necesario, dados la
situacin y los crecimientos previsibles. Este
mbito qued expresado en un documento
que, a falta de un instrumento adecuado en
la legislacin del momento, se denomin

al fet metropolit de Barcelona, en el qual shan distingit


lrea gran o regi metropolitana i lrea petita que va ser
lmbit de la Corporaci Metropolitana (1974-1987) i del
conjunt dinstitucions metropolitanes que la succeren.
Uns 160 municipis i 3.200 km lrea gran, i una trentena
de municipis i 500 km, la petita. Caldrien tcniques encara urbanstiques per a la definici del projecte espacial
de lrea petita, per tcniques dun altre tipus per a la
definici del projecte espacial de lrea gran.
Desprs del Pla director hi va haver diversos episodis
de planejament supramunicipal que cal esmentar. Un
de molt reeixit, que tingu per protagonista lrea petita, fou laprovaci lany 1976 del Pla general metropolit,
un document duna gran transcendncia tant per la seva
eficcia real com pel que va ser la seva aportaci metodolgica. s un document prou conegut i encara vigent.
En canvi, amb relaci a lrea gran hi va haver dos intents que culminaren el procs delaboraci tcnica, per
que no van assolir la fase de tramitaci i aprovaci per
lAdministraci. El primer en els anys setanta, quan una
denominada Comisin Gestora del rea Metropolitana va
elaborar un document, fora interessant, amb el ttol de
Plan de Ordenacin del rea Metropolitana de Barcelona.
El segon intent va venir propiciat per la Llei de 1987
que va dissoldre la Corporaci Metropolitana, i que va
establir la via dun pla territorial primer de cinc comarques, que desprs sampli a set per revisar el Pla
general metropolit. Una proposta de revisi per eixamplament de lmbit en els mateixos termes en qu shavia
proposat els anys seixanta, per amb una intenci fora
diferent. Aquest Pla territorial metropolit va culminar
la seva elaboraci tcnica lany 1998, per la Comissi
mixta Generalitat-Administraci local que havia de
valorar-lo i tramitar-lo no va prendre cap iniciativa en
aquest sentit.

2
El pla comarcal
de Barcelona
(J. Soteras, 1953).
3
El Pla director de
lrea Metropolitana
(M. Ribas, X. Subias,
L.Gelp, M. de Sol
i altres).

with the inner area that was the sphere of


the Metropolitan Corporation (1974-1987)
and the set of metropolitan institutions that
followed. Some 160 municipalities and 3,200
km made up the greater area and some
thirty municipalities and 500 km, the inner
area. Urban planning techniques would still
be needed to define the spatial planning of
the inner area, but techniques of a different
type would be needed to define the spatial
design of the greater area.
After the Master Plan there were several
episodes of supramunicipal planning to be
remembered. One that was very successful,
tackling the inner area, was the approval
in 1976 of the General Metropolitan Plan, a
document of great importance due to both
its real efficacy and its methodological contribution. It is quite a well-known document
that is still current today.
In contrast, in relation with the greater area,
there were two attempts that completed the
technical drafting process but did not make
it through the phase of processing and approval by the Administration. The first was in
the 1970s, when a so-called Metropolitan Area
Managing Committee produced quite an interesting document with the title Barcelona
Metropolitan Area Zoning Plan.
The second attempt was sparked by the
Law of 1987 that dissolved the Metropolitan
Corporation, and established the route of a
territorial plan first for five counties, later
extended to seven to review the General
Metropolitan Plan. A proposal for revision
by expanding the sphere in the same terms
as those proposed in the sixties, but with
quite a different intention. The technical
drafting of this Metropolitan Territorial Plan
was completed in the year 1998, but the
mixed Catalan Government-Local Administration Committee that had to evaluate and
process it took no initiatives in this sense.

Plan Director del rea Metropolitana de Barcelona. Comprenda ya las siete comarcas
que desde entonces se han asociado al hecho metropolitano de Barcelona, en el cual
se han venido distinguiendo el rea grande
o regin metropolitana y el rea pequea
que fue el mbito de la Corporacin Metropolitana (1974-1987) y del conjunto de instituciones metropolitanas que la sucedieron.
Alrededor de 160 municipios y 3.200 km2 el
rea grande y unos 30 municipios y 500 km2
la pequea. Seran necesarias tcnicas an
urbansticas para la definicin del proyecto
espacial del rea pequea, pero tcnicas ya
de otro tipo para la definicin del proyecto
espacial del rea grande.
Con posterioridad al Plan Director hubo
varios episodios de planeamiento supramunicipal a recordar. Uno de ellos result
un xito y tuvo como protagonista al rea
pequea: la aprobacin, en 1976, del Plan
General Metropolitano, un documento de
gran trascendencia tanto por su eficacia real
como por lo que represent su aportacin
metodolgica. Se trata de un documento
bastante conocido y an vigente.
En cambio, en relacin con el rea grande
tuvieron lugar dos intentos que culminaron
el proceso de elaboracin tcnica, pero que
no alcanzaron la fase de tramitacin y aprobacin por la Administracin. El primero en
los aos setenta, cuando una denominada
Comisin Gestora del rea Metropolitana
elabor un documento, muy interesante,
con el ttulo de Plan de Ordenacin del rea
Metropolitana de Barcelona.
El segundo intento vino propiciado por
la ley de 1987 que disolvi la Corporacin
Metropolitana, que estableci la va de un
plan territorial primero de cinco comarcas,
luego ampliado a siete para revisar el Plan
General Metropolitano. Una propuesta de
revisin por ensanchamiento del mbito

editorial | 19

La sortida, fa uns mesos, a debat pblic duna proposta


de Pla territorial metropolit representa un pas important en la superaci dels dos factors habitualment inhibidors del planejament descala territorial: un de carcter
poltic i laltre de carcter tcnic o metodolgic, que tenen capacitat de potenciar-se mtuament.
El planejament territorial que, per la seva mateixa
naturalesa, tracta de superar en un mbit gran i a llarg
termini els enfocaments sectorials duna banda i la fragmentaci municipal de laltra, s inevitablement conflictiu amb els punts de vista i les actituds ms freqents arreu del territori: locals o sectorials i quasi sempre a curt
termini. Daltra banda, s evident que el planejament
territorial s prescindible. s possible anar avanant
amb un cert ordre mitjanant instruments urbanstics
i sectorials, i els problemes derivats de labsncia dun
pla territorial superador daquests enfocaments poden
trigar un temps a ser percebuts, o fins i tot poden tenir
una certa acceptaci en els medis socials i econmics
com a conseqncies inevitables del creixement que, en
tot cas, cal tractar amb algun remei palliatiu o amb ms
infraestructures.
Cal, doncs, prou coratge per comprometres polticament amb un programa de planejament territorial com
ha fet el Govern de la Generalitat des del 2004. Aquest
coratge sha de basar en la convicci que en el territori
podem establir pautes i limitacions que afavoreixin les
opcions a favor dun pas ms funcional, ms cohesionat
i ms sostenible. Cal, per, tamb la convicci que serem capaos didentificar-les, dibuixar-les i explicarles perqu el planejament territorial sigui prou acceptat.
Aqu rau el repte metodolgic.
Aquest repte va ms enll del Pla territorial metropolit, en tant que implica tot el planejament territorial de
Catalunya que s en procs delaboraci. Als acords per
20

4
El Pla general
metropolit. Xarxa
viria (A.Serratosa,
J.A. Solans, 1976).
5
Els mbits dels
plans territorials de
Catalunya.

The emergence, a few months ago, for public debate of a Metropolitan Territorial Plan
proposal represents an important step in
overcoming the two factors that frequently
inhibit territorial-scale planning: one political and the other technical or methodological, which have the capacity to mutually
strengthen each other.

en los mismos trminos en que se haba


propuesto en los aos sesenta, pero con
una intencin bastante distinta. Este Plan
Territorial Metropolitano culmin su elaboracin tcnica en 1998, pero la Comisin
Mixta Generalitat-Administracin local
que deba valorarlo y tramitarlo no tom
ninguna iniciativa en este sentido.

Territorial planning which, by its very nature, tries to overcome in a large sphere and
in the long term, sectorial focuses, on the
one hand, and municipal fragmentation, on
the other is inevitably in conflict with the
viewpoints and attitudes most frequently
found around the entire territory, which are
local or sectorial and almost always shortterm. Moreover, it is evident that territorial
planning is dispensable. Advances can be
made with a certain order by using urban
planning and sectorial instruments, and
problems arising from the absence of a
territorial plan that overcomes such focuses
may take time to be perceived or may even
have a certain acceptance in social and
economic environments as inevitable consequences of the growth that, in any case,
needs to be treated with some palliative
remedy or with more infrastructures.

La salida, hace unos meses, a debate


pblico de una propuesta de Plan Territorial
Metropolitano representa un importante
paso en la superacin de los dos factores
habitualmente inhibidores del planeamiento de escala territorial: uno de carcter
poltico y el otro de carcter tcnico o
metodolgico, que tienen capacidad de
potenciarse mutuamente.

Therefore significant courage is required


to make a political commitment to a territorial planning programme as the Catalan
Government has done since 2004. This
courage should be based on the conviction
that in the territory, guidelines and limitations can be established that encourage
options favouring a more functional, more
cohesive and more sustainable country.
Also necessary, however, is the conviction
that we will be capable of identifying them,
drawing them and explaining them so
that the territorial planning is sufficiently
well accepted. Herein lies the methodological challenge.

El planeamiento territorial que, por su


propia naturaleza, trata de superar en un
mbito grande y a largo plazo los enfoques
sectoriales, por un lado, y la fragmentacin
municipal, por el otro es inevitablemente
conflictivo con los puntos de vista y actitudes ms frecuentes por todo el territorio,
que son locales o sectoriales y casi siempre
a corto plazo. Por otra parte, es evidente
que el planeamiento territorial es prescindible. Se puede ir avanzando con cierto orden
mediante instrumentos urbansticos y
sectoriales, y los problemas derivados de la
ausencia de un plan territorial superador de
dichos enfoques pueden tardar un tiempo
en ser percibidos o incluso pueden tener
cierta aceptacin en los medios sociales y
econmicos como consecuencias inevitables del crecimiento que, en cualquier caso,
hay que tratar con algn remedio paliativo
o con ms infraestructuras.
Es preciso, por lo tanto, suficiente valor para
comprometerse polticamente con un programa de planeamiento territorial como lo
ha hecho el Govern de la Generalitat desde
2004. Este valor debe basarse en la convic-

6a

6b

a la constituci del Govern tripartit de la Generalitat del


final del 2003 es va incloure lobjectiu delaborar els set
plans territorials parcials que han de cobrir tot el territori de Catalunya.
Penso que s fora clar per qu han de servir els plans
territorials, per no disposem de gaires referents tils
del que han de ser, ni aqu ni enlloc. A diferncia del planejament urbanstic, del qual els professionals i el pas
sencer tenen una llarga experincia, lelaboraci dels
plans territorials comporta inevitablement un esfor de
recerca i un cert tempteig de prova i error tant pel que fa
al contingut propositiu com al procs, necessriament
participatiu, delaboraci.
Amb relaci al contingut, podem dir que els plans territorials haurien de complir les condicions segents per
ser tils i viables:
Tenir una eficcia real en la regulaci dels processos
territorials i no ser noms una formulaci dobjectius.
Trobar el paper que els pertoca dins el complex entramat de competncies sectorials de creaci dinfraestructures i equipaments.
Respectar el marge de joc que pertoca als instruments
urbanstics i a les competncies municipals en aquesta
matria.
Tenir capacitat de resposta o adaptaci a oportunitats
i circumstncies no previstes.
Fer possible que la seva elaboraci i tramitaci es faci
en un perode de temps relativament curt.
El Pla territorial metropolit de Barcelona i els altres
plans territorials elaborats fins ara pel Programa de planejament territorial del Departament de Poltica Territorial i Obres Pbliques tenen un plantejament modest
que renuncia a desidertums impossibles, la qual cosa
els permet de complir satisfactriament aquestes condicions.

6a6b
LAvantprojecte de pla
territorial metropolit*
vol reforar lestructura nodal duna
implantaci massa
dispersa.
7
Lestructura en xarxa
contnua dels espais
oberts.
*
LAvantprojecte de pla
territorial metropolit
ha estat elaborat
per la Ponncia
tcnica formada
per J.Esteban,
J.M.Carrera, J. Juli,
E. Rosell, P. Montaa,
J.C.Montiel, J. Vendrell
i G. Carb, amb concreci propositiva i documental de lInstitut
dEstudis Territorials
sota la direcci
dO.Nello, J.Esteban
i J.M.Carrera, que ha
estat el coordinador
dels treballs.

This challenge goes beyond the Metropolitan


Territorial Plan, because it affects the entire territorial planning of Catalonia that is in process.
In the agreements for the constitution of the
tripartite government of Catalonia at the end
of 2003, the objective was included of producing the seven partial territorial plans that
should cover the entire territory of Catalonia.
I think that the purpose that territorial plans
should serve is quite clear, but not many
useful references of what they should be exist, neither here nor anywhere else. Unlike
urban planning, in which both professionals and the entire country have broad
experience, the production of territorial
plans inevitably involves efforts in research
and a certain amount of trial and error
exploration with regards to their contained
proposals and the process necessarily
participatory of producing them.

cin de que en el territorio pueden establecerse pautas y limitaciones que favorezcan


las opciones a favor de un pas ms funcional,
ms cohesionado y ms sostenible. Tambin
es necesaria, sin embargo, la conviccin de
que seremos capaces de identificarlas, dibujarlas y explicarlas para que el planeamiento
territorial sea suficientemente aceptado.
Aqu reside el desafo metodolgico.
Este reto va ms all del Plan Territorial
Metropolitano, puesto que atae a todo
el planeamiento territorial de Catalua
en elaboracin. En los acuerdos para la
constitucin del gobierno tripartito de la
Generalitat a finales de 2003 se incluy el
objetivo de elaborar los siete planes territoriales parciales que tienen que cubrir todo
el territorio de Catalua.

Find its role within the complex mesh of


sectorial competencies in the creation of
infrastructures and facilities.

Pienso que est bastante claro para qu


deben servir los planes territoriales, pero
referentes tiles de lo que deben ser no hay
demasiados, ni aqu ni en ningn otro lugar.
A diferencia del planeamiento urbanstico,
del que tanto los profesionales como el
pas entero tienen larga experiencia, la
elaboracin de los planes territoriales
conlleva inevitablemente un esfuerzo de
investigacin y un cierto tanteo de prueba y
error tanto por lo que afecta a su contenido
propositivo como al proceso necesariamente participativo de elaboracin.

Respect the margin for manoeuvre that


corresponds to urban planning instruments and the municipal competencies
in this subject.

En relacin con el contenido, puede afirmarse que los planes territoriales deberan
cumplir las siguientes condiciones para ser
tiles y viables:

Have a capacity for response or adaptation to unforeseen opportunities and


circumstances.

Tener una eficacia real en la regulacin


de los procesos territoriales y no ser tan
slo una formulacin de objetivos.

Make it possible for drafting and processing to be carried out in a relatively short
period of time.

Encontrar su papel dentro del complejo


entramado de competencias sectoriales de
creacin de infraestructuras y equipamientos.

In relation with the contents, it can be affirmed


that in order to be useful and viable, a territorial plan should meet the following conditions:
Have a real efficacy in the regulation of
territorial processes and not only be a
statement of objectives.

editorial | 21

La sistematitzaci de les propostes en les tres temtiques bsiques del tramat territorial els espais oberts
(amb un tractament zonal), els sistemes urbans (amb un
tractament per directrius) i les infraestructures de mobilitat (amb un tractament estructural) permet la definici dun projecte territorial obert en la imatge del seu
horitz, per amb moltes pautes vinculants o orientadores de la seva evoluci amb una lgica de desenvolupament sostenible en els tres components social, econmic
i ambiental.
Laltra exigncia per a la utilitat i la viabilitat dels plans
territorials s que el territori sels faci seus duna manera
suficient. Els mbits dels plans territorials no tenen per
ara una instituci poltica que els representi amb prou
legitimitat i capacitat de decisi; el dileg, per tant, ha
de tenir lloc directament amb els ajuntaments i les entitats representatives del territori. La figura de lAvantprojecte de pla com a document tcnic coherent i explcit
que permet direccionar b i treure profit propositiu del
procs de participaci ha demostrat fins ara que s una
eina metodolgica adequada. Segurament un territori
fsicament i polticament tan complex com s lmbit
metropolit requeria una participaci del territori des
de lorigen, com de fet s previst en el marc jurdic que
en regula la formulaci. Per aquest motiu lelaboraci de
lAvantprojecte lha portat a terme una ponncia tcnica
paritria reduda vuit persones de la Generalitat i
lAdministraci local del territori. Aquesta circumstncia t tamb molt a veure amb el fet que lAvantprojecte
hagi pogut sortir per al coneixement i el debat pblic, i
que la seva acollida hagi estat esperanadora dun bon
final en la seva tramitaci com a projecte i tamb que els
seus objectius sacompleixin en un grau estimable.
Evidentment, caldr un cert temps per a una avaluaci
crtica daquesta experincia, la qual permetr millorar
22

89
Les estratgies per a la
correcci dels processos urbanstics.

The Barcelona Metropolitan Territorial Plan


and the other territorial plans produced to
date by the Territorial Planning Programme
of the Territorial Policy and Public Works
Department have a modest approach that
renounces impossible desiderata, and this
allows them to meet the aforementioned
conditions satisfactorily.

Respetar el margen de juego que corresponde a los instrumentos urbansticos y


a las competencias municipales en esta
materia.

The systemisation of the proposals into the


three basic themes of the territorial sector
open spaces (with a zoning treatment), urban systems (with treatment by directives)
and infrastructures for mobility (with a
structural treatment) allows the definition
of a territorial project that is open in terms
of its horizon, but with numerous binding
or guiding lines that orient its evolution
with a logic of sustainable development in
its three components: social, economic and
environmental.

Hacer posible que su elaboracin y


tramitacin tenga lugar en un periodo de
tiempo relativamente breve.

The other demand for the use and viability


of the territorial plans is that the territory makes them sufficiently its own. The
spheres of the territorial plans do not have,
for the time being, any political institution that represents them with sufficient
legitimacy and decision-making capacity,
therefore the dialogue should be carried
out directly with town councils and bodies
representative of the territory. The figure
of the Preliminary Plan as a coherent and
explicit technical document that allows
good directing and advantage to be taken
of the participation process has shown itself,
to date, to be a suitable methodological
tool. Surely a territory as physically and
politically complex as the metropolitan
sphere needed territory participation from
the very start, as in fact is envisaged in the
legal framework that regulates its formulation. For this reason the drafting of the
preliminary plan has been carried out by
a small-sized (eight people) technical peer
committee from the Catalan Government

Tener capacidad de respuesta o adaptacin a oportunidades y circunstancias no


previstas.

El Plan Territorial Metropolitano de


Barcelona y los dems planes territoriales
elaborados hasta la fecha por el Programa
de Planeamiento Territorial del Departamento de Poltica Territorial y Obras Pblicas tienen un planteamiento modesto que
renuncia a desidertums imposibles, cosa
que les permite cumplir satisfactoriamente
las citadas condiciones.
La sistematizacin de las propuestas en las
tres temticas bsicas del tramado territorial
espacios abiertos (con un tratamiento zonal),
sistemas urbanos (con un tratamiento por
directrices) e infraestructuras de movilidad
(con un tratamiento estructural) permite la
definicin de un proyecto territorial abierto
en la imagen de su horizonte, pero con numerosas pautas vinculantes u orientadoras
de su evolucin con una lgica de desarrollo
sostenible en sus tres componentes: social,
econmico y ambiental.
La otra exigencia para la utilidad y viabilidad
de los planes territoriales es que el territorio
se los haga suyos en suficiente medida. Los
mbitos de los planes territoriales no tienen
por ahora una institucin poltica que los
represente con suficiente legitimidad y capacidad de decisin, por lo que el dilogo debe
realizarse directamente con los ayuntamientos y entidades representativas del territorio.
La figura del anteproyecto del Plan como do-

11

10

al seu torn linstrument i la metodologia, com ha succet amb les disciplines amb ms histria que interaccionen amb la realitat. En aquest moment, veig que el text
que acabo descriure des de la cuina del procs denota
potser una convicci excessiva en el sentit de la tasca i
la satisfacci pels resultats. En tot cas, cal estar sempre
disposats a revisar les conviccions i les valoracions i ho
farem amb molt de gust quan calgui, per b que tenim la
confiana que aix no comportar una correcci radical
del rumb. s
Juli Esteban
Juliol 2008

10
El mallat viari: especialitzaci funcional i
pauta dordenaci.
11
La dotaci ferroviria:
clau de la mobilitat
metropolitana.

and the local territory Administration. This


circumstance also has a great deal to do
with the fact that the preliminary project
has been able to be shown and debated
publicly, and that its reception has been
hopeful regarding a happy ending to its
processing as a project and also its objectives being fulfilled to a substantial degree.
It is true that some time will be needed for
a critical evaluation of this experience to
allow the instruments and methodology to
be improved, as has happened with disciplines with more history that interact with
reality. At this moment in time, I see that
the text that I have just written from the
kitchen of the process denotes perhaps an
excessive conviction in the sense of the task
and the satisfaction in the results achieved.
In any case, it is necessary to be always
prepared to review convictions and evaluations and we will do this with pleasure when
required, even though we are confident
that it will not involve a radical correction of
the path. s
Juli Esteban
July 2008
Translated by Debbie Smirthwaite

cumento tcnico coherente y explcito que


permite direccionar bien y sacar provecho
propositivo del proceso de participacin ha
demostrado hasta ahora ser una herramienta metodolgica adecuada. Seguramente un
territorio fsica y polticamente tan complejo
como el mbito metropolitano requera una
participacin del territorio desde el origen,
como de hecho est previsto en el marco
jurdico que regula su formulacin. Por este
motivo la elaboracin del anteproyecto la ha
llevado a cabo una ponencia tcnica paritaria reducida ocho personas de la Generalitat y la Administracin local del territorio.
Esta circunstancia tiene tambin mucho que
ver con el hecho de que el anteproyecto
haya podido salir a conocimiento y debate
pblico, y que su acogida haya sido esperanzadora de un final feliz en su tramitacin
como proyecto y tambin que sus objetivos
se cumplan en un grado estimable.
Cierto que se necesitar algn tiempo para
una evaluacin crtica de esta experiencia
para permitir mejorar el instrumental y la
metodologa, como ha venido sucediendo
con las disciplinas con ms historia que
interactan con la realidad. En este momento, veo que el texto que acabo de escribir
desde la cocina del proceso denota quizs
una excesiva conviccin en el sentido de
la tarea y la satisfaccin por los resultados
alcanzados. En cualquier caso, hay que estar
siempre dispuestos a revisar convicciones
y valoraciones y lo haremos con mucho
gusto cuando sea preciso, si bien tenemos
la confianza de que eso no conllevar una
correccin radical del rumbo. s
Juli Esteban
Julio 2008
Traducido por Jordi Palou

editorial | 23