Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran

: Matematik

Tarikh

: 15 Februari 2016

Masa

: 11.50 pagi - 12.50 tengah hari

Tempoh

: 60 minit

Tahun

:3Z

Bilangan murid

: 34 orang

Bidang pembelajaran

: Nombor dan operasi

Tajuk

: 2. Tambah dalam lingkungan 10000

Standard Kandungan

: Murid dibimbing untuk:


2.3 Menyelesaikan masalah tambah.

Standard Pembelajaran

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid


berupaya untuk:
(i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik
tambah yang diberi.
(ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan
penambahan hingga tiga nombor.

Pengetahuan sedia ada

: Murid berupaya membuat penambahan dengan


sebarang tiga nombor hingga empat digit.

Penerapan nilai

: Keyakinan diri , memberi perhatian serta respon

Bahan Bantu Mengajar

: Topeng lembu, kertas majong , pen marker, power point,


kad harta karun.

KBKK

: Menghubung kaitkan, membuat gambaran mental,


menganalisis, menjana idea

Elemen merentas kurikulum : Keusahawanan


Strategi

: Berpusatkan murid dan berpusatkan bahan

Fasa dan

Isi kandungan dan cadangan

masa

aktiviti

1. Persediaan

a. Lima orang murid diminta

Cadangan komunikasi

Catatan

Soalan :

Strategi:

Pemerhatian

membuat lakonan di depan

Berapa ekor lembu peladang

Berpusatkan

dan analisis

kelas.

ada?
Siapakah yang datang

murid

Pelakon:
( 5 minit )

membeli lembu dengan

Peladang: Seorang
: 3 orang

peladang?
Lukas dan Nur Izzah membeli

Pembeli : 2 orang

berapa ekor lembu dengan

Keadaan:

peladang?

Lembu

Teknik:
Simulasi
Resos:
Topeng lembu

Pembeli- Lukas dan


Nur Izzah datang ke

KBKK:

ladang Pak Ali untuk

memberi

membeli lembu dengan

perhatian serta

Pak Ali.

respon

Lembu coklat: 120 ekor


Lembu putih hitam: 5 ekor

Nilai:
Keadilan
Topeng lembu
b. Murid diminta beri

EMK :
Keusahawanan

perhatian semasa
menyaksikan lakonan
kawan.
c. Murid menjawab soalan
yang dikemukan oleh guru.
2.Imaginasi
Penjanaan idea

Sintesis idea
( 22 minit )

a. Murid diminta mereka

Cikgu ingin anda berbincang

Strategi:

cerita berdasarkan ayat

dalam kumpulan masing-

Berpusatkan

matematik di bawah:
3900 + 3200 = 7100

masing untuk membina

murid

cerita berdasarkan ayat


matematik yang diberi.
Mari kita membuat
perbincangan terhadap ayat

Resos:
power point

matematik yang dibina oleh


setiap kumpulan.
iii. Kumpulan manakah yang
membina ceritra dengan
baik? Kenapa anda

Teknik:
soal jawab
Nilai:
Kesederhanaan

berpandangan begitu?
KBKK:
b. Bincangkan rekaan cerita

menghubung

bagi setiap murid dalam

kaitkan

kumpulan dan pilih cerita


terbaik untuk dibentang

EMK:

kepada kelas.
c. Beri sebab kenapa cerita

Keusahawanan

tersebut dipilih.
d. Bincangkan hasil
pembentangan murid.
e. Ulang aktiviti a hingga d
dengan contoh lain.
Ayat matematik:
2400 + 1600 = 4000
(epal hijau, epal merah)

f.

Bincangkan cerita yang


dibina murid.

3.Perkembang

Aktiviti: Harta karun Misteri

an

membahagikan murid-

Berpusatkan

a. Guru membahagikan murid

murid kepada enam

murid

( 28 minit)
Penambahbaika
n

kepada enam kumpulan.


b. Guru akan
menampalkan gambar

Sekarang, cikgu akan

kumpulan.
Ketua dalam kumpulan akan
keluar untuk memilih kad

Strategi:

KBKK:
Menjana idea,

harta karun di depan

harta karun telah ditampal

menyelesaikan

kelas dan ayat

di mounting board.
iii.
Masa yang diberi

masalah

matematik tambah

untuk menjawab

akan ditampal di

soalan adalah 15

belakang gambar harta


karun.

iv.

depan untuk

masing-masing, ketua
kumpulan akan keluar ke

karun dan balik ke


kumpulan asal

harta karun dan balik ke

untuk

kumpulan asal.
d. Murid dalam kumpulan

melengkapkan ayat

dikehendaki berbincang
v.

mereka cerita berdasarkan


vi.

kad harta karun,


kertas majong,
pen marker.

matematik.
Selepas itu, barulah

dipilih.
Anda dikehendaki
berbincang dalam

yang dibina dalam kertas

kumpulan dan

yang disediakan.
Murid diberi masa lima

menulis cerita yang

belas minit untuk

dibina dalam kad

menjalankan aktiviti

manila yang

sahaja.
g. Kumpulan yang berjaya

Resos:

matematik yang

ayat matematik yang dipilih

f.

bekerjasama

anda mereka cerita EMK:


Keusahawanan
bagi ayat

ayat matematik.
e. Selepas itu, barulah

tadi dan menulis cerita

Nilai:

memilih satu harta

depan untuk memilih satu

untuk melengkapkan

Perbincangan

minit sahaja.
Ketua kumpulan
akan keluar ke

c. Dalam kumpulan

Teknik:

vii.

menjawab paling banyak

disediakan.
Kumpulan yang
berjaya membina

soalan dikira pemenang.


h. Guru membimbing

paling banyak cerita


dikira pemenang.

kumpulan yang lemah


dalam menjawab soalan.

4.Tindakan

Murid menjawab soalan

i. Selesaikan tugasan yang


diberi.

Strategi:

Pelaksanaan

dalam lembaran kerja.


(sila rujuk lampiran 1)

amalan
berterusan

Berpusatkan
murid

Murid yang lemah dibimbing

Penutup

untuk menjawab soalan

KBKK:

yang diberi.

Menghubung

( 5 minit)

kaitkan
ABM:
Lembaran kerja
Nilai:
Teliti
EMK:
Keusahawanan

Pentaksiran

: Berdasarkan kepada keupayaan murid dalam membina cerita berdasarkan ayat


matematik yang diberi serta menyelesaikan masalah harian yang melibatkan
penambahan hingga tiga nombor dalam lembaran kerja yang diberi.

Lampiran 1
Nama

kelas:

1. 234 + 321 + 67 =
( )

2 1000 + 23 + 37=
( )

31230 + 71 + 10 =
()