Anda di halaman 1dari 26

Bismillahirrahmannirahim..

Assalamualaikum warahmatullah, selamat


sejahtera, salam sehati sejiwa
Indah berbalam si awan petang,
Berarak di celah pepohon ara;
Pemanis kalam selamat datang,
Awal bismillah pembuka bicara.
Yang dihormati Pegawai JPN, PPD, Pengetua, Guru Besar, Guru-guru tuan
dan puan-puan.

05/23/16

1. Falsafah Pendidikan Kebangsaan digubal selari dengan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum


Kebangsaan) 1997
2. Falsafah Pendidikan Kebangsaan
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara
menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi
dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang
berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara

05/23/16

Penting bagi murid menguasai mata pelajaran teras seperti Bahasa,


Matematik, Sains dan Sejarah. Mereka juga digalakkan untuk memperolehi
dan menguasai maklumat dan pengetahuan dalam bidang lain yang
menyumbang kepada kemenjadian secara holistik, seperti seni, muzik dan
sukan dan mengaplikasi pengetahuanyang diperolehi dalam kehidupan
seharian.
Kemahiran berfikir aras tinggi dan kemampuan mendepani situasi kehidupan
yang semakin mencabar dan kompleks memerlukan kapasiti pemikiran yang
bukan sekadar tahu dan faham tetapi melangkau sehingga penyelesaian

Kemahiran abad ke 21 adalah dihasilkan oleh Partnership for 21st Century


Skill yang menyatakan hasil murid dan sistem sokongan merangkumi
kemahiran hidup dan kerjaya, kemahiran belajar dan inovasi (pemikiran kritis,
komunikasi, kolaborasi dan kreativiti) serta kemahiran informasi, media dan
teknologi.
Rumusan dari pelbagai penjelasan tentang kemahiran yang diperlukan oleh
murid sebagai kemahiran abad ke 21 adalah kemahiran berfikir, komunikasi,
kerja sepasukan, kepimpinan, fleksible, berinisiatif dan terarah kendiri,
teknologi maklumat dan komunikasi, keusahawanan, belajar sepanjang hayat

Elemen perpaduan sentiasa menjadi antara fokus utama negara. Perpaduan


sebenarnya melangkau jauh daripada keinginan melihat rakyat berbilang
kaum hidup bersatu sebagai rakyat Mlysia, tetapi roh perpaduan ini diberi
penekanan supaya masyarakat itu mengamalkan hidup bersatu padu tetapi
perpaduan juga seharusnya dipanjangkan merentas sempadan negara.
Misalnya apabila negara jiran menghadapi musibahkita sebagai rakyat
negara berdekatan turut berupaya memainkan peranan membantu keranan
kesan musibah di negara jiran itu tidak mustahil memberi kesan kepada
negara berdekatan.

Kemahiran Komunikasi mempunyai hasrat untuk mengupayakan rakyat


Malaysia memain peranan sebagai global player.

Rumusan yang dapat dibuat adalah 4 perkara ini merupakan antara elemen
nilai tambah baharu yang diselaraskan dlm penggubalan KSSR bagi
melahirkan profil murid spt yang dihasratkan.
Perkara lain sprt FPK, Wawasan 2020, MBE, 4 Pillars of Education Unesco,
Konsep Ulul Albab dan lain-lain yang menjadi asas pertimbangan
pembangunan KSSR (2011) masih dikekalkan.

1. Penjajaran semula/ Semakan kandungan kurikulum berlaku dalam tempoh 8 ke 10 tahun


2. Penjajaran semula/ Semakan kandungan kurikulum agar selaras dengan standard antarabangsa dilakukan
untuk;
a. menambah baik proses pengajaran dan pembelajaran*
b. melonjakkan pencapaian semua murid*
c. memastikan setiap murid memiliki dan menguasai pengetahuan & kemahiran yang diperlukan dalam
abad ke-21*
i.

Mampu berfikir secara kritis & kreatif

ii.

Mempunyai kemahiran kepimpinan yang mantap

iii. Berupaya berkomunikasi dengan berkesan pada peringkat global


iv. Berupaya mengharungi dan mengatasi cabaran masa depan
d. meningkatkan kedudukan pencapaian negara*
e. setiap kanak-kanak menghargai keunikan identiti sebagai warganegara Malaysia*
f. meningkatkan keberhasilan dan kualiti kemenjadian murid*
* pppm

Kerangka KSSM dibina berasaskan Kerangka KSSR yang menekankan kesepaduan tunjang-tunjang tertentu bagi
melahirkan insan yang seimbang dari segi JERI yang berfikiran kreatif, kritis dan inovatif.

Pembaharuan dalam KSSR (Semakan) Aspek, Prinsip & Strategi


1.
Aspek Kandungan
Aspek Pedagogi
Aspek Pentaksiran
2.
Prinsip Kandungan

Penambahbaikan kandungan mengikut trend global dan tanda aras antarabangsa

Memperkukuhkan penerapan KBAT


Prinsip Pedagogi
Pendekatan pembelajaran mendalam, kontekstual dan berkesan
Prinsip Pentaksiran
Perkembangan pembelajaran murid ditaksir secara berterusan
3.
Strategi Kandungan
Penjajaran semula kandungan kurikulum sesuai dengan tahun dan tahap persekolahan
Mengeksplisitkan KBAT dalam penyataan standard DSKP
Strategi Pedagogi

Peruntukan waktu mengikut jam, penggabungan mata pelajaran dan modul tambahan

Strategi Pentaksiran

Perkembangan dan pencapaian murid ditaksir berdasarkan Standard Prestasi yang diintegrasikan
dalam DSKP.

PEMIKIRAN KOMPUTASIONAL
Definisi:
Pemikiran Komputasional merupakan keupayaan berfikir secara logik dan
sistematik dalam menyelesaikan masalah menggunakan prinsip sains
komputer melalui kemahiran algoritma dan pengaturcaraan.
Kemahiran:
Menyelesaikan

masalah

kompleks

dengan

pemikiran

komputasional

Tanda Aras Antarabangsa turut dilakukan dalam membangunkan KSSR


Semakan.
Dilakukan terhadap kurikulum negara-negara maju dunia seperti UK, Amerika,
Finland Jepun dan negara Scandinavia.
Kurikulum negara-negara serantau yang telah menampakkan keberkesanan
turut ditanda aras.

Pembelajaran secara mendalam:


membolehkan murid mendapat pengalaman bermakna dan memperoleh
kefahaman yang tinggi;
menggunakan pendekatan inkuiri melalui aktiviti seperti pembelajaran
berasaskan projek, pembelajaran berasaskan masalah dan pendekatan
STEM, ke arah penyelesaian masalah dan membuat keputusan.
KBAT diaplikasikan dalam p&p semasa melaksanakan pembelajaran secara
mendalam.

05/23/16

KBAT:
Keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam
membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat
keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu.

Dibangunka.n selaras Taksonomi Bloom.


Tahap pemikiran dalam Taksonomi Bloom semakan Anderson menunjukkan
tahap pemikiran mengingat dan memahami dikelaskan sebagai KBAR.
Manakala tahap pemikiran dikategorikan sebagai KBAT merujukan kepada
kemahiran mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta.

Daripada pentaksiran yang dibuat dengan merujuk Standard Tahap


Penguasaan murid dipastikan.
Maksud TP adalah..

Dibangunkan dengan merujuk model-model pentaksiran terutama Taksonomi


Bloom semakan yang mencadangkan 6 tahap. Setiap tahap membawa
indikator tersendiri dan susun daripada peringkat mudah ke peringkat
kompleks.

05/23/16

DSKP mempunyai 3 lajur utama iaitu:


Standard Kandungan
Standard Pembelajaran
Standard Prestasi
Catatan (Optional)
Pelaksana kurikulum dituntut untuk Up Pack kurikulum dan terjemahkan
dalam PdP.

05/23/16

1. Falsafah Pendidikan Kebangsaan digubal selari dengan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum


Kebangsaan) 1997
2. Falsafah Pendidikan Kebangsaan
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara
menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi
dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang
berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara

05/23/16

Murid diberi peluang mengambil mata pelajaran elektif sebanyak 2 jam sehingga 12 jam seminggu (bergantung
kepada kombinasi mata pelajaran elektif yang dipilih).

05/23/16

Nota Mata Pelajaran Elektif Menengah Atas


1. Murid diberi peluang mengambil mata pelajaran elektif sebanyak 2 jam sehingga 12 jam seminggu (bergantung kepada kombinasi mata pelajaran
elektif yang dipilih).
2. Mata Pelajaran Elektif Sastera dan Elektif Bahasa:
masa diperuntukan untuk setiap mata pelajaran ialah 2 jam seminggu.
3. Mata Pelajaran Elektif Stem, Elektif Kemanusiaan dan Sasteras Ikhtiasas, Elektif Kesenian dan Elektif Pengajian Islam:
masa yang diperuntukan untuk setiap mata pelajaran ialah 3 jam seminggu.

05/23/16

1. Falsafah Pendidikan Kebangsaan digubal selari dengan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum


Kebangsaan) 1997
2. Falsafah Pendidikan Kebangsaan
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara
menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi
dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang
berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara