Anda di halaman 1dari 27

PERANAN AGAMA

A. AGAMA
MORAL

SEBAGAI

SUMBER

NILAI

. Menjadi kod dan nilai etika serta aturan moral


yang dinamik dan menjadi pedoman dalam
mengatur kehidupan spiritual.
. Weber
(1930)

dengan
adanya
kod
etika,Protestan
dapat
menyumbangkan
kemakmuran ekonomi dan industri moden
. Etika Protestan membentuk peribadi yang lasak,
semangat daya usaha, kegiatan perusahaan dan
kejayaan kewangan dalam diri rakyat Amerika.

B. AGAMA SEBAGAI SUMBER


PENYATUAN
Agama
sangat
penting
kerana
dapat
membangunkan ikatan sosial dan menyatukan
semua individu bagi membentuk masyarakat.
Mempunyai fungsi integratif kerana ajaran agama
mengandungi nilai-nilai pemersatuan yang ada
dalam setiap doktrinnya.
Upacara
keagamaan
dapat
mengukuhkan
integrasi sosial dan memperbaharui solidariti
kelompok.

C. PENDORONG DAN PENGESAHAN


PROGRAM
PEMBANGUNAN
Perubahan sosiobudaya yang cepat tidak bererti
menurunkan
peranan
agama
dalam
pembangunan.
Agamawan sering digunakan untuk memberi
pengesahan program pembangunan yang tidak
mendapat sambutan.
Apabila
terdapatnya
pengesahan,
program
sebegini dapat segera diterima oleh masyarakat.

D. MENUMBUHKAN SEMANGAT
KEBANGSAAN
Mehden (1968)- agama sangat penting bagi
pertumbuhan nasionalisme yang membuat kajian
di Filipina, Burma dan Indonesia.
Agama merupakan identiti yang membezakan
antara penjajah dengan anak negeri.
Menganggap dirinya sebagai suatu bangsa yang
memiliki bahasa, sejarah, adat istiadat dan
agama yang sama.
Di Malaysia peranan ulama dalam hubungannya
dengan gerakan nasionalis sebelum dan selepas
adalah cukup kuat.

E. PERPADUAN NASIONAL
Agama juga dilihat sebagai faktor penentu selain
menjadi salah satu aspek perpaduan.
Geertz (1973) pembentukan negara yang
berdaulat timbul kerana faktor sentimen
primodial.

AGAMA ISLAM
ASAS HUBUNGAN ETNIK MENURUT ISLAM
AL TAARUF
Berkenal-kenalan

bagi

membina

kehidupan

bermasyarakat yang kukuh.


Tidak terhad kepada umat Islam sahaja.
Dengan bertaaruf dengan bangsa lain, kita mampu
mengenali mereka dengan lebih mendalam lagi
seterusnya
menimbulkan
rasa
hormat
terhadap
kepercayaan dan dan budaya mereka.

AL TAFAHUM
Aspek yang menganjurkan umatnya saling memahami
antara satu sama lain.

Kehidupan yang lebih sejahtera mampu dicapai apabila


masyarakat saling memahami.
Perpecahan dan sengketa dapat dielakkan.
Semangat persefahaman boleh dipupuk melalui gotong
royang perdana, rumah terbuka dan hari keluarga .

Al Taawun
Bermaksud tolong menolong.
Apabila aspek ini sudah sebati dalam kehidupan
masyarakat plural, hubungan sosial bermasyarakat
bertambah mantap.
Bantu-membantu dan bekerjasama mestilah bertujuan
kearah kebaikan, mengelakkan musibah demi mencapai
kepentingan dalam konteks masyarakat plural di
samping menolak segala keburukan

AL TADHAMUN
Bermaksud jamin-menjamin dimana masyarakat itu
perlulah saling melindungi antara satu sama lain.
Dapat
melahirkan
rasa
tanggungjawab
untuk
membantu mereka yang dilanda kesusahan tanpa
mengira etnik dan agama.
Dapat disempurnakan melalui sedekah, zakat, khairat,
wakaf dan sebagainya.

AL UKHUWWAH
Semangat persaudaraan dalam masyarakat plural
menganjurkan
konsep
hidup
bersandarkan
persaudaraan atas dasar iman dan takwa kerana ia
mampu menyatupadukan masyarakat berbanding
pendekatan yang lain.
Melahirkan perasaan yang ikhlas dan jujur dan akan
mengasihi etnik yang lain seperti saudaranya sendiri.

AL MAHABBAH
Bermaksud berkasih sayang.
Apabila masyarakat mempunyai sifat ini, mereka akan
dapat bermesra dengan mudah dan menghapuskan
permusuhan dan sengketa.

APLIKASI HUBUNGAN SOSIAL MENURUT ISLAM


A. KEMESRAAN KOMUNIKASI
. Merupakan titik permulaan menuju ke arah hubungan
sosial yang cemerlang.
. Boleh dimulakan dengan mengucap salam bagi masyarakat
muslim dan bertanya khabar dengan mereka yang bukan
muslim.
. Dapat mengelakkan diri daripada sifat angkuh dan
bermasam muka serta memandang rendah terhadap orang
lain.

B. BUDAYA ZIARAH MENZIARAHI


Masyarakat kini lebih gemar menggunakan medium
teknologi untuk bertanya khabar.
Amalan ini perlulah dipupuk kembali kerana dapat
merapatkan
hubungan
masyarakat
yang
semakin
renggang.

C. MENGAMBIL BERAT
Mengambil berat akan masyarakat sekeliling kita.
Konteks mengambil berat bukanlah bersikap menyibuk
akan hal orang lain tetapi lebih menjurus kepada sikap
yang boleh membina ikatan mesra dan perasaan kasih
sayang
melalui
nasihat,
teguran
membina
serta
perkongsian masalah.
D. SIKAP SALING MENGHORMATI
Perlu peka dengan keadaan sekeliling serta bersedia
membantu

mereka yang berada dalam kesusahan.

E. MENJAGA HAK HAK JIRAN


Dalam konteks masyarakat majmuk, hubungan
kejiranan perlulah dijaga serapi yang mungkin
bagi mewujudkan suasana yang aman lagi
harmoni bagi mengelakkan persengketaan.
Dalam konteks masyarakat di Malaysia yang
terdiri daripada pelbagai etnik, masyarakat
perlulah menunaikan hak jirannya iaitu dengan
mewujudkan ikatan persaudaraan antara satu
sama lain.
Jiran non muslim juga turut berhak menikmati
hak-hak jiran sebagaimana yang diperoleh oleh
jiran yang Muslim.

ISLAM BUKAN PENGHALANG


PEMBENTUKAN HUBUNGAN ETNIK
Islam memberikan beberapa garis panduan tatacara
hubungan sesama Muslim dan juga tatacara dalam
menjalin hubungan etnik yang berbeza.
Pendekatan Islam adalah satu pendekatan, modal
insan yang bersepadu unutk membangun dan
memajukan negara bagi melahirkan masyarakat
yang gemilang tanpa mengira latar belakang
agama, keturunan dan etnik.
Penciptaan manusia yang terdiri daripada pelbagai
bangsa ini sudah lama dikatakan dalam surah AlHujurat, ayat 13 dan mereka diberi kebebasan
beragama dan tidak ada pula paksaan terhadap
mereka untuk memeluk islam (Al-Baqarah ayat 256)

Di
dalam
surah
Al-Nisa, ayat
58
Allah
telah
memerintahkan untuk berlaku adil dan keadilan haruslah
diberi tanpa mengira kaum dan agama.
Dari segi perlaksanaannya haruslah tidak mempunyai
dasar pilih kasih dan pengecualian sama ada terhadap
orang Islam atau bukan Islam.
Di Malaysia, hubungan Islam dengan mereka yang bukan
Islam banyak ditentukan melalui konsiderasi agama.
Sikap toleransi turut bercambah kini dalam masyarakat
etnik.
Keharmonian hidup masyarakat dan bernegara tidak akan
dapat dicapai sekiranya tidak wujud kebebasan beragama,
toleransi, saling memahami dan mencintai perpaduan
Malah Islam mengakui bentuk-bentuk kepelbagaian
budaya
dan
agama
serta
kepercayaan
dengan
menggariskan panduan tentang pengiktirafan Allah S.W.T
terhadap budaya, agama dan sistem kepercayaan yang
diredaiNya.

AGAMA BUDDHA
Agama Buddha merupakan yang kedua terbesar di
Malaysia yang majoritinya dianuti oleh etnik Cina .
Agama ini diasaskan oleh Siddharta Guatama yang selalu
memikirkan punca penderitaan dan kemalaratan.
Antara ajaran moral Buddha yang terpenting adalah
menghormati kehidupan sama ada manusia, tumbuhan
ataupun haiwan. Pengikut Buddha tidak boleh membunuh
atau menyembelih binatang untuk dimakan kerana
binatang dianggap sebagai agama mereka. Malah mereka
tidak boleh memandang binatang sebagai kejadian yang
lebih rendah daripada mereka.
Ketenangan rohani dan kasih sayang terhadap semua
yang bernyawa amat ditekankan oleh agama ini.

Buddhisme
juga
mengamalkan
ajaran yang menitik beratkan
keselamatan orang sekeliling dan
kesejahteraan orang lain dengan
mengamalkan prinsip 5 Larangan
.
5 LARANGAN:

Tidak
Tidak
Tidak
Tidak

membunuh
mencuri
berzina
berbohong

AGAMA KRISTIAN

Merupakan agama monothesis yang berdasarkan


kehidupan, ajaran dan kematian Jesus of Nazareth
Ajaran kristian berpusat kepada 4 tema utama
iaitu, kemuliaan tuhan, menerima tuhan sebagai
pencipta alam, yang maha pengasih, pengampun
dan penyayang.
Imej christ bermaksud memuliakan tuhan,
rohaniah
tuhan
muncul
apabila
tuhan
menggunakan kuasa tertingginya dlm dunia untuk
yang
berdosa
utntuk
menolong
dan
menyelamatkan orang yang berdosa, individu
yang memasuki rohaniah tuhan akan menerima
kehidupan abadi

Kehidupan abadi bermaksud persaudaraan


yang rapat dengan tuhan.
Dua rukun utama dalam ajaran kristian,
cinta tuhan dengan sekuat hati, jiwa raga
dan minda, cintai jiran kamu seperti kamu
mencintai diri sendiri.
Nilai utama yang menjadi panduan
kehidupan orang kristian adalah cinta atau
kasih sayang dalam bentuk keadilan,
keampunan dan taat

PRINSIP YANG DIAMALKAN OLEH AGAMA


KRISTIAN
Menghormati antara satu sama lain
membawa kepada kemesraan dalam masyarakat
mengekalkan kesejahteraan sesama hubungan
etnik

Love the Lord your God with all your heart


and with all your soul and with all your
mind and with all your strength. The
second to this: Love your neighbour as
yourself. There is no commandment
greater than these. (Mark 12:30-31)

Berkasih sayang
mengikat hubungan persaudaraan
You have heard that it was said, love
your neighbours and hate your enemy.
But i tell you: Love your enemies and pay
for those who persecute you, that you
may be sons of your Father in the Heaven.
He causes his sun to rise on the evil and
the good, and sends rain on the righteous
and the unrighteous. (Matthew 5:43-45)

Menjalani kehidupan yang bermoral


maksud kehidupan yang bersih dari
segala gejala sosial dan perkara yang
boleh merosakkan perpaduan antara
etnik
jenayah yang bertujuan untuk menyakiti
manusia
perkara yang tidak bermoral terhadap
diri sendiri
Makin meningkat kehidupan yang tidak

Kerjasama
bertujuan untuk membina pertalian persaudaraan ke arah
kebaikan untuk mencapai kepentingan bersama serta
menolak perkara yang memberikan keburukan
merangkumi aspek perkahwinan, kekeluargaan, perniagaan
dan komuniti masyarakat

Two are better than one, because they have a


good return for their labour: if either of them falls
down, one can help the other up. But pity anyone
who falls and had no one to get them up. Also if
two lie down together, they will keep warm. But
how can one keep warm alone? Though one may be
overpowered, two can defend themselves. A cord
of three strands is not quickly broken.
(Ecclesiastes 4:9-12)

Memupuk persefahaman
membina perasaan saling mempercayai
antara kelompok masyarakat.
Mengelak perpecahan antara kelompok
etnik

Making your ear attentive to wisdom


and
inclining
your
heart
to
understanding (Proverb 2:2)
Whoever keeps his mouth and his
tongue keeps himself out of trouble
(Proverbs 21:23)

Kesamarataan
menekankan bahawa semua manusia
dicipta samarata
Kesemua manusia adalah sama di mata
tuhan tidak mengira jantina, agama,
warna kulit dan perbezaan yang lain.
There is neither Jew nor Greek,
slave nor free, male nor female, for
you are all one in Christ Jesus
(Galatians 3:28)

MENCARI TITIK PERTEMUAN


Perpisahan dan pengasingan penganut pelbagai agama
akan terjadi apabila agama itu telah diideologi dan
dipolitikkan.
Perbalahan antara penganut pelbagai agama mungkin
berlaku daripada pelbagai aspek di mana isu-isu sensitif
perlulah dielakkan untuk menggelakkan perkara ini dari
berlaku.
Perkahwinan di mana salah satu pasangan telah
meninggalkan agama asal.
Kes Veeran v Deepa
Konflik di antara penduduk di kawasan kejiranan.
Peristiwa Kampung Medan
Konflik juga akan berlaku apabila terdapat dominasi
sesuatu kaum dalam bidang-bidang tertentu.
Kes pergaduhan di Lowyat

Bagaimanapun, di sebalik semua konflik


yang berlaku, kesepaduan antara kaum
masih lagi kukuh yang menjadikan Malaysia
sebagai negara yang harmoni,
Pokok pangkalnya, perlu kita tanamkan
dalam diri kita bahawa segala konflik dan
perbalahan berpunca daripada sikap ego,
prejudis dan mementingkan diri daripada
segelintir pihak.
Namun,keamanan dan keharmonian di
negara kita dapat dikekalkan sehingga ke
hari ini kerana terdapat juga sifat-sifat positif
dalam masyarakat kita yang membantu
dalam mencapai kesepaduan kaum.

Sesebuah syarikat di Malaysia yang maju dan


mencapai
taraf
dunia
terhasil
daripada
kerjasama masyarakat yang terdiri daripada
penganut pelbagai agama.
Ketika berlaku malapetaka atau bencana alam,
masyarakat dari penganut pelbagai agama akan
turut serta turun padang bagi menghulurkan
bantuan.
Dalam Program Latihan Khidmat Negara
( PLKN ), para pelajar berbilang bangsa dan
pelbagai agama menetap di satu tempat yang
sama dalam usaha melahirkan modal insan yang
cemerlang.
Program Soup Kitchen.
Penciptaan kumpulan Whatsapp di sesebuah
kawasan kejiranan.