Anda di halaman 1dari 1

SURATKEBENARANTEMUBUAL

Saya____________________________________________________nomborkad
pengenalan_____________________gurudiSekolah______________________________
dengan ini membenarkan ___________________________________ pelajar Master Of
EducationSemester3dariOUMLahadDatuLearningCenteruntukmenemubualsayaatas
tujuan kajian Faktorfaktor yang mempengaruhi kesepaduan teknologi dalam pengajaran
dalambilikdarjah.
SayabersetujuuntukditemubualdisekitarSekolah________________________________
sahajadansegalamaklumatsulittentangdirisayatidakdisebarkankepadaumum.
Sayajugabersetujutidakakanmengenakansebarangtindakankeataspelajarini
selagimanasegalamaklumatyangtelahsayaberikantidakdisalahgunakanuntuk
tujuantujuanlain.

TandatanganGuruDitemubual

TandatanganPenemubual

__________________________

_____________________