Anda di halaman 1dari 21

PERANCANGAN STRATEGIK, PELAN TINDAKAN & PELAN OPERASI PANITIA GEOGRAFI 2016-2018

SMK TUNKU PUTRA, BATU PAHAT


VISI PANITIA GEOGRAFI

PANITIA GEOGRAFI MENJADI PANITIA YANG CEMERLANG DALAM SETIAP PEPERIKSAAN

MISI PANITIA GEOGRAFI


PANITIA GEOGRAFI BERUSAHA MENINGKATKAN KECEMERLANGAN MATA PELAJARAN GEOGRAFI MELALUI AKTIVITI
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN YANG CEMERLANG
MATLAMAT PANITIA GEOGRAFI
Menyediakan peluang belajar yang terbaik dengan penyediaan kemudahan pengajaran pembelajaran yang
teratur, sempurna, dan terkini serta mewujudkan iklim persekolahan yang kondusif.
Melahirkan pelajar-pelajar yang berkualiti dan berdaya saing.
Menghasilkan pelajar yang dapat merancang dan mengurus aktiviti-aktiviti kecemerlangan dengan cekap,
pantas, tepat, dan bijaksana
Mencapai prestasi akademik yang membanggakan

OBJEKTIF PANITIA GEOGRAFI


Pada tahun 2016-2018, Panitia Geografi Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Putra :
Mencapai 100% kelulusan dalam mata pelajaran Geografi dan berjaya mencapai sekurang-kurangnya band 4 bagi PBSMR
Dapat melahirkan pelajar yang berbakat dalam menghasilkan kreativiti tersendiri, berkeyakinan tinggi, berketerampilan dari segi rohani,
jasmani, emosi dan intelek.

PERANCANGAN STRATEGIK, PELAN TINDAKAN & PELAN OPERASI PANITIA GEOGRAFI 2016-2018
SMK TUNKU PUTRA, BATU PAHAT
KEKUATAN (S)
1. Kurikulum bawah pimpinan Penolong Kanan Kurikulum yang
berpengalaman, proaktif, dan komited.
2. Pasukan Guru Kanan Mata Pelajaran yang berpengalaman,
komited dan bertanggungjawab
3. Komitmen guru yang tinggi terhadap P & P
4. Pelajar yang boleh dididik dan rajin.
5. Masalah disiplin pada tahap yang rendah
6. Pencapaian akademik di tahap yang baik.
7. Pengurusan panitia yang berkesan.
8. Kemudahan prasarana mencukupi dan suasana bilik
darjah/sekolah yang kondusif
9. Sumber kewangan mencukupi.
10. Sekolah satu sesi boleh mengadakan kelas tambahan pada
waktu petang.
11. Mendapat kerjasama daripada semua pihak dalam pengajaran &
pembelajaran
PELUANG (O)
1. PIBG bersedia memberi sokongan moral dan kewangan bagi
menjayakan program sekolah
2. Terdapat ibu bapa yang mementingkan pelajaran anak-anak
3. Kerjasama yang baik dengan Jabatan/Agensi Kerajaan yang lain
4. Hubungan baik dengan agensi luar/industri
5. Persekitaran sekolah yang kondusif

KELEMAHAN (W)
1. Motivasi pelajar untuk belajar masih perlu ditingkatkan.
2. Terdapat pelajar berprestasi sederhana dan rendah

ANCAMAN / CABARAN (T/C)


1. Ada ibu bapa kurang memberi perhatian kepada sahsiah dan
pendidikan anak.
2. Tahap sosio-ekonomi ibu bapa berada pada tahap sederhana
dan rendah
3. Pengaruh rakan sebaya yang bermasalah

PERANCANGAN STRATEGIK, PELAN TINDAKAN & PELAN OPERASI PANITIA GEOGRAFI 2016-2018
SMK TUNKU PUTRA, BATU PAHAT
PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA GEOGRAFI
(2014 2016)

Bidang

GEOGRAFI

Isu Strategi

Matlamat Strategik

Objektif

Keputusan Penilaian PBS


Cemerlang

Meningkatkan pencapaian
prestasi dalam PBS kepada
100% Band 4 dan ke atas.

Meningkatkan Pencapaian
PBS dari segi kualiti dan
kuantiti

Pencapaian Penilaian PBS


tidak mencapai target

Mencapai keputusan target


dalam penilaian PBS

Meningkatkan pencapaian
PBS dari segi kualiti

Pengurusan panitia tidak


mencapai tahap KPI yang
ditetapkan

Mencapai tahap kecekapan


pengurusan panitia
berdasarkan KPI

Meningkatkan kecekapan
pengurusan panitia

Petunjuk
Prestasi
Utama

TOV
2013

Peratus Band
Cemerlang
meningkat

Peratus
program
panitia
dilaksanakan
dalam setahun

100%

Sasaran
2014

2015

2016

100%

100%

100%

100%

100%

100%

PERANCANGAN STRATEGIK, PELAN TINDAKAN & PELAN OPERASI PANITIA GEOGRAFI 2016-2018
SMK TUNKU PUTRA, BATU PAHAT
PELAN TAKTIKAL/TINDAKAN PANITIA GEOGRAFI
PELAN TAKTIKAL/TINDAKAN
STRATEGI :
i)
ii)

Meningkatkan tahap pencapaian kecemerlangan dalam mata pelajaran Geografi


Meningkatkan minat, keyakinan dan motivasi pelajar dalam mata pelajaran Geografi

Strategi 1

Meningkatkan keputusan akademik yang lebih cemerlang dalam mata pelajaran Geografi

Bil

Program/
Projek

Tanggung
jawab

Modul P&P
Geografi Mengikut
Aras

Panitia
Matapelajara
n

Tempoh/
Hari

Jan - Okt

Kos/
Sumber

Output

PCG
Panitia

Pelajar dapat membuat


latihan mengikut tahap
pencapaian pelajar

PCG
Panitia

Prestasi pelajar dalam


bidang akademik akan
meningkat

GKMP
2

Program Latih Tubi


Terancang

PLAN J
3

(Menetapkan
Piawai Akademik)

K/P Geografi

Jan Okt

GKMP
Jan
K/P Geografi

Guru dapat menghabiskan


sukatan dan memberi
jumlah latihan mengikut
piawaian akademik

KPI

Sasaran

Pelan Kontingensi

100%

Menggunakan
modul yang
disediakan oleh
JPN, PPD dan guru
MP

% peningkatan
prestasi pelajar

100%

100% piawaian
diikut

Semua
guru mata
pelajaran
Geografi

Dikepilkan bersama
Buku Persediaan
Mengajar Guru

% penglibatan
pelajar
% Penyertaan
pelajar

PERANCANGAN STRATEGIK, PELAN TINDAKAN & PELAN OPERASI PANITIA GEOGRAFI 2016-2018
SMK TUNKU PUTRA, BATU PAHAT
GKMP
4

Pakej Percutian
(Kerja Masa Cuti)

Strategi 2

K/P
Geografi

Mac,
Mei-Jun
& Sept

PCG
Pantia

Pelajar dapat menguasai


topik mata pelajaran
semasa cuti panjang

100% Pelajar
mengulang kaji
ketika cuti

100%

Meningkatkan minat,keyakinan dan motivasi pelajar dalam mata pelajaran Geografi

Bil

Program/
Projek

Tanggung
jawab
GKMP

Pertandingan
rekabentuk
model BBM

Kajian Geografi
Tempatan
(KGT)

Tempoh/
Hari

Kos/
Sumber

Output

KPI

Sasaran

Pelan Kontingensi

Panitia

Minat pelajar terhadap


mata pelajaran Geografi
meningkat

100% Penyertaan
pelajar

Semua
pelajar 1,
2 dan 3

Pelajar dapat menguasai


kemahiran penyelesaian
masalah secara kreatif dan
kritis

Peningkatan
prestasi pelajar
dalam subjek ini

Semua
pelajar 1,
2 dan 3

PCG
Jul-Okt

K/P Geografi

GKMP
Feb-Julai
K/P Geografi

-Kitar semula
4

Minggu Alam
Sekitar

Strategi 3

GKMP
Oktober
K/P Geografi

PCG
Panitia

Pelajar dapat menghayati


kepentingan pendidikan
alam sekitar

100% Penyertaan
pelajar

Semua
pelajar 1,
2 dan 3

Sikap pelajar yang memberi kesan terhadap prestasi mereka bagi mata pelajaran Geografi

-pertandingan poster
-pertandingan kuiz
alam sekitar

PERANCANGAN STRATEGIK, PELAN TINDAKAN & PELAN OPERASI PANITIA GEOGRAFI 2016-2018
SMK TUNKU PUTRA, BATU PAHAT
Bil

Program/
Projek
Sesi Kaunseling
bagi pelajar
bermasalah

Strategi 4
Bil

Program/
Projek

Tanggung
jawab

Tempoh/
Hari

Kos/
Sumber

K. Panitia/
Kaunselor

Mac
&
Sept

Pelajar lebih terbuka dalam


mempelajari subjek
Geografi

KPI

% Peningkatan
prestasi pelajar

Sasaran

Pelan Kontingensi

100%

Meningkatkan kualiti pengurusan Panitia Geografi


Tanggung
jawab

Tempoh/
Hari

Mesyuarat
Panitia Mata
Pelajaran
Geografi

GKMP
K. Panitia

Penyemakan
latihan Geogarfi

GKMP
K. Panitia
Guru Kimia

Mac,
Jun, Sept

Penyemakan
Fail Panitia
Geografi

GKMP
K. Panitia

April,
Ogos

Output

Jan - Okt

Kos/
Sumber

Output

Isu panitia dapat dikesan


dan diselesaikan

KPI

Bilangan
mesyuarat
dijalankan

Sasaran

Pelan Kontingensi

4 kali

Bilangan isu
diselesaikan

100%

Latihan diberi dan disemak

Bilangan
penyemakan
setahun setiap guru

2 kali

Fail Panitia Geografi


dikemaskini

Bilangan
penyemakan fail
setahun setiap
panitia

2 kali

PERANCANGAN STRATEGIK, PELAN TINDAKAN & PELAN OPERASI PANITIA GEOGRAFI 2016-2018
SMK TUNKU PUTRA, BATU PAHAT
PELAN OPERASI PANITIA GEOGRAFI
PELAN OPERASI (1.1)
Nama Program
Matlamat
Objektif
Tempoh
Sasaran
Kos:
Langkah

: Modul Pengajaran dan Pembelajaran Geografi Ikut Aras


: Meningkatkan tahap pencapaian kecemerlangan akademik
: Pelajar dapat menguasai latihan modul yang diberikan
: Bulan Januari hingga Oktober
: Pelajar Tingkatan 1,2 dan 3
: PCG panitia
Proses Kerja

Tanggungjawab

KPI

Sasaran

Mesyuarat kurikulum menetapkan


program

Pengetua
Penolong Kanan

Bilangan Mesyuarat

1 kali

Mesyuarat panitia membincang dan


merancang program
menetapkan tajuk
kos
pelaksanaan
tarikh/tempoh masa

GKMP
Ketua Panitia

Bilangan Mesyuarat

1 kali

Taklimat pendedahan melalui kelas

Guru M/P

Bilangan taklimat

1 kali

Pelaksanaan Program

Guru M/P

Bilangan program
% pelaksanaan

1 panitia 1 program
100%

Pemantauan Program

GKMP

Bilangan pemantauan

1 kali

Pelaporan program

Ketua Panitia

Bilangan pelaporan

Status/Pelan
Kontigensi

Pemberitahuan
dalam kelas

PERANCANGAN STRATEGIK, PELAN TINDAKAN & PELAN OPERASI PANITIA GEOGRAFI 2016-2018
SMK TUNKU PUTRA, BATU PAHAT
PELAN OPERASI (1.2)
Nama Program
Matlamat
Objektif
Tempoh
Sasaran
Kos
Langkah

:
:
:
:
:
:

Program Latih Tubi terancang


Meningkatkan penguasaan topik-topik sukar
Pelajar dapat menguasai topik mata pelajaran semasa p&p
Bulan Jan - Okt
Pelajar Tingkatan 1, 2 dan 3
Proses Kerja

Tanggungjawab

KPI

Sasaran

Mesyuarat kurikulum menetapkan


program

Pengetua
Penolong Kanan

Bilangan Mesyuarat

1 kali

Mesyuarat panitia membincang dan


merancang program
menetapkan tajuk
kos
pelaksanaan
tarikh/tempoh masa

GKMP
Ketua Panitia

Bilangan Mesyuarat

1 kali

Taklimat pendedahan melalui kelas

Guru M/P

Bilangan taklimat

1 kali

Pelaksanaan Program

Guru M/P

Bilangan program
% pelaksanaan

1 panitia 1 program
100%

Pemantauan Program

GKMP

Bilangan pemantauan

1 kali

Pelaporan program

Ketua Panitia

Bilangan pelaporan

Status/Pelan
Kontigensi

Pemberitahuan
dalam kelas

PERANCANGAN STRATEGIK, PELAN TINDAKAN & PELAN OPERASI PANITIA GEOGRAFI 2016-2018
SMK TUNKU PUTRA, BATU PAHAT
PELAN OPERASI (1.3)
Nama Program
Matlamat
Objektif
Tempoh
Sasaran
Kos

:
:
:
:
:
:

Langkah
1

Menetapkan Piawai Akademik (PLAN J)


Meningkatkan pencapaian Geografi Menengah Rendah
Guru dapat menghabiskan sukatan dan memberi jumlah latihan mengikut piawaian akademik
Bulan Jan-Okt
Pelajar Tingkatan 1, 2 dan 3
Proses Kerja

Mesyuarat Kurikulum menetapkan


program
Mesyuarat Jawatankuasa:
- bentang kertas kerja
- mengenalpasti pelajar terlibat
- tetapkan bahan
- anggaran kos
- agihan tugas
- hal-hal lain

Tanggungjawab

KPI

Status/Pelan
Kontigensi

Sasaran

Pengetua

Bilangan Mesyuarat

1 kali

GKMP
Ketua Panitia

Bilangan Mesyuarat

1 kali

Taklimat kepada pelajar

Guru Mata Pelajaran

Bilangan taklimat

1 kali

Penyediaan bahan

Guru Mata Pelajaran

Bil . tempoh masa

3 minggu

Pelaksanaan Program

Guru terlibat
Pelajar terlibat

Bil. tempoh masa

Jan-Oktober

Penilaian Program

Guru Kanan Mata


Pelajaran

Bil tempoh masa

Jan-Oktober

Pelaporan

Ketua Panitia

Bilangan laporan

1 laporan

PERANCANGAN STRATEGIK, PELAN TINDAKAN & PELAN OPERASI PANITIA GEOGRAFI 2016-2018
SMK TUNKU PUTRA, BATU PAHAT
PELAN OPERASI (1.4)
Nama Program
Matlamat
Objektif
Tempoh
Sasaran
Kos

:
:
:
:
:
:

Langkah
1

Pakej Percutian (Kerja Masa Cuti)


Meningkatkan Penguasaan topik-topik penting
Melatih tubi topik-topik penting
Bulan Mac, Mei-Jun & Sept
Pelajar Tingkatan 1, 2 dan 3
Proses Kerja

Mesyuarat Kurikulum menetapkan


program
Mesyuarat Jawatankuasa:
- bentang kertas kerja
- mengenalpasti pelajar terlibat
- tetapkan bahan
- anggaran kos
- agihan tugas
- hal-hal lain

Tanggungjawab

KPI

Status/Pelan
Kontigensi

Sasaran

Pengetua

Bilangan Mesyuarat

1 kali

GKMP
Ketua Panitia

Bilangan Mesyuarat

1 kali

Taklimat kepada pelajar

Guru Mata Pelajaran

Bilangan taklimat

1 kali

Penyediaan bahan

Guru Mata Pelajaran

Bil . tempoh masa

3 minggu

Pelaksanaan Program

Guru terlibat
Pelajar terlibat

Bil. tempoh masa

Mac-Oktober

Penilaian Program

Guru Kanan Mata


Pelajaran

Bil tempoh masa

Mac-Oktober

Pelaporan

Ketua Panitia

Bilangan laporan

1 laporan

PELAN OPERASI (2.1)

PERANCANGAN STRATEGIK, PELAN TINDAKAN & PELAN OPERASI PANITIA GEOGRAFI 2016-2018
SMK TUNKU PUTRA, BATU PAHAT
Nama Program
Matlamat
Objektif
Tempoh
Sasaran
Kos

:
:
:
:
:
:

Langkah
1

Pertandingan Rekabentuk Model BBM


Meningkatkan minat, keyakinan dan motivasi pelajar dalam Geografi
Meningkatkan minat pelajar dalam mata pelajaran geografi
Bulan Ogos Oktober
Pelajar Tingkatan 1,2 dan 3
PCG Panitia
Proses Kerja

Mesyuarat Kurikulum menetapkan


program
Mesyuarat Jawatankuasa:
- bentang kertas kerja
- mengenalpasti pelajar terlibat
- tetapkan bahan
- anggaran kos
- agihan tugas
- hal-hal lain

Tanggungjawab

KPI

Sasaran

Status/Pelan
Kontigensi

Pengetua

Bilangan Mesyuarat

1 kali

GKMP
Ketua Panitia

Bilangan Mesyuarat

1 kali

Taklimat kepada pelajar

Guru Mata Pelajaran

Bilangan taklimat

1 kali

Penyediaan bahan

Guru Mata Pelajaran

Bil . tempoh masa

3 minggu

Pelaksanaan Program

Guru terlibat
Pelajar terlibat

Bil. Tempoh masa

Julai- Oktober

Penilaian Program

Guru Kanan Mata


Pelajaran

Bil tempoh masa

Julai-Oktober

Pelaporan

Ketua Panitia

Bilangan laporan

1 laporan

PERANCANGAN STRATEGIK, PELAN TINDAKAN & PELAN OPERASI PANITIA GEOGRAFI 2016-2018
SMK TUNKU PUTRA, BATU PAHAT
PELAN OPERASI (2.2)
Nama Program
Matlamat
Objektif
Tempoh
Sasaran
Kos
Langkah

:
:
:
:
:
:

Kajian Geografi Tempatan


Meningkatkan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis
Meningkatkan minat pelajar terhadap mata pelajaran Geografi
Bulan Feb hingga Julai
Semua pelajar Tingkatan 1, 2 dan 3
PCG panitia
Proses Kerja

Mesyuarat Kurikulum menetapkan


program

Mesyuarat Jawatankuasa:
-Bentuk dan lantikan jawatankuasa
-Tetapkan aktiviti
-Tetapkan tarikh
-Anggaran kos
-Agihan tugas
-hal-hal lain

Mempromosikan program

Tanggungjawab
Pengetua

KPI

Sasaran

Status/Pelan
Kontigensi

Bilangan Mesyuarat

1 kali

Bilangan mesyuarat

1 kali

Ketua Panitia

Bilangan promosi

1 kali

Penyediaan bahan

AJK Program

Bilangan tempoh masa

3 minggu sebelum
program

Pelaksanaan program

AJK Program

Bilangan program

Feb- Julai

Pemantauan program

Guru Kanan Mata


Pelajaran

Bilangan pemantauan

Sepanjang program
dijalankan

Penilaian dan Pelaporan

Ketua Panitia

Guru Kanan Mata


Pelajaran
Ketua Panitia

Bilangan laporan

1 kali
1 minggu selepas
program

PERANCANGAN STRATEGIK, PELAN TINDAKAN & PELAN OPERASI PANITIA GEOGRAFI 2016-2018
SMK TUNKU PUTRA, BATU PAHAT
PELAN OPERASI (2.3)
Nama Program
Matlamat
Objektif
Tempoh
Sasaran
Kos
Langkah

:
:
:
:
:
:

Minggu Alam Sekitar


Meningkatkan minat, keyakinan dan motivasi pelajar dalam Geografi
Meningkatkan penghayatan pendidikan alam sekitar
Bulan Oktober
Pelajar Tingkan 1, 2 dan 3
PCG panitia
Proses Kerja

Tanggungjawab

KPI

Sasaran

Status/Pelan
Kontigensi

Mesyuarat Kurikulum menetapkan


program

Pengetua

Bilangan Mesyuarat

1 kali

Mesyuarat Jawatankuasa:
-Bentuk dan lantikan jawatankuasa
-Tetapkan aktiviti
-Tetapkan tarikh
-Anggaran kos
-Agihan tugas
-hal-hal lain

Guru Kanan Mata


Pelajaran
Ketua Panitia

Bilangan mesyuarat

1 kali

Mempromosikan program

Guru M/P

Bilangan promosi

1 kali

Penyediaan bahan

Guru M/P

Bilangan tempoh masa

3 minggu sebelum
program

Pelaksanaan program

Guru M/P

Bilangan program

Sekurang-kurangnya 3
aktiviti

Pemantauan program

Guru M/P

Bilangan pemantauan

Sepanjang program
dijalankan

Penilaian dan Pelaporan

Guru M/P

Bilangan laporan

1 kali
1 minggu selepas
program

PERANCANGAN STRATEGIK, PELAN TINDAKAN & PELAN OPERASI PANITIA GEOGRAFI 2016-2018
SMK TUNKU PUTRA, BATU PAHAT
PELAN OPERASI (3.1)
Nama Program
Matlamat
Objektif
Tempoh
Sasaran
Kos
Langkah

:
:
:
:
:
:

Sesi Kaunseling bagi pelajar bermasalah


Meningkatkan minat, keyakinan dan motivasi pelajar
Meningkatkan minat pelajar terhadap mata pelajaran Geografi
Bulan Januari November
Pelajar Tingkatan 1,2 & 3
Proses Kerja

Tanggungjawab

KPI

Sasaran

Status/Pelan
Kontigensi

Mesyuarat Kurikulum menetapkan


program

Pengetua

Bilangan Mesyuarat

1 kali

Mesyuarat Jawatankuasa:
-Bentuk dan lantikan jawatankuasa
-Tetapkan aktiviti
-Tetapkan tarikh
-Anggaran kos
-Agihan tugas
-hal-hal lain

Guru Kanan Mata


Pelajaran
Ketua Panitia

Bilangan mesyuarat

1 kali

Mempromosikan program

Guru M/P

Bilangan promosi

1 kali

Penyediaan bahan

Guru M/P

Bilangan tempoh masa

3 minggu sebelum
program

Pelaksanaan program

Guru M/P

Bilangan program

Jan- November

Pemantauan program

Guru M/P

Bilangan pemantauan

Sepanjang program
dijalankan

Penilaian dan Pelaporan

Guru M/P

Bilangan laporan

1 kali
1 minggu selepas
program

PERANCANGAN STRATEGIK, PELAN TINDAKAN & PELAN OPERASI PANITIA GEOGRAFI 2016-2018
SMK TUNKU PUTRA, BATU PAHAT
PELAN OPERASI (4.1)
Nama Program
Matlamat
Tempoh
Sasaran
Kos
Langkah

:
:
:
:
:

Mesyuarat Panitia Mata Pelajaran Geografi


Meningkatkan kualiti pengurusan bidang kurikulum Panitia Geografi
Bulan Januari, April, Jun, September (4 kali setahun)
Semua guru geografi
Proses Kerja

Tanggungjawab

KPI

Sasaran

Status/Pelan
Kontigensi

Mesyuarat Kurikulum menetapkan


program dan waktu

Pengetua
Penolong Kanan

Bilangan mesyuarat

1 kali

Menyediakan surat panggilan


mesyuarat

ketua Panitia

Bilangan surat

4 surat

Mendapatkan tandatangan pengetua


untuk surat panggilan mesyuarat

Ketua Panitia

Bilangan tandatangan

4 tandatangan

Memaklumkan tarikh dan agenda


mesyuarat kepada ahli panitia

Ketua Panitia

Bilangan makluman

Semua ahli panitia BM

Menyediakan bahan mesyuarat

Setiausaha PKPA

Bilangan penyediaan

4 kali

Menyediakan bilik mesyuarat

Setiausaha PKPA

Bilangan penyediaan

4 kali

Pelaksanaan program mesyuarat


membincang hal-hal panitia

Ketua Panitia

Bilangan mesyuarat

4 kali setahun

Menulis minit mesyuarat

Ketua Panitia

Bilangan minit mesyuarat

4 minit mesyuarat

Menghantar minit mesyuarat kepada


Guru Kanan Mata Pelajaran untuk
semakan

Bilangan penghantaran

4 kali

10

Menghantar minit mesyuarat kepada


pengetua dan Penolong Kanan untuk
pengesahan dan tandatangan

Bilangan penghantaran

4 kali

Ketua Panitia

Ketua Panitia

11

Menyimpan minit mesyuarat dalam fail


panitia

Ketua Panitia

12

Pelaporan program

Ketua Panitia

Bilangan minit mesyuarat

4 minit mesyuarat

Bilangan laporan

2 laporan (Jun, Okt)

PERANCANGAN STRATEGIK, PELAN TINDAKAN & PELAN OPERASI PANITIA GEOGRAFI 2016-2018
SMK TUNKU PUTRA, BATU PAHAT
PELAN OPERASI (4.2)
Nama Program
Matlamat
Objektif
Tempoh
Sasaran
Kos
Langkah

:
:
:
:
:
:

Penyemakan Latihan Geografi


Meningkatkan kualiti pengurusan Panitia Geografi
Latihan diberi, dibuat dan disemak
Mac, Jun, September
Pelajar Tingkatan 1,2 dan 3
Proses Kerja

Mesyuarat Kurikulum menetapkan


program

Mesyuarat Jawatankuasa
Bentang program
Tetapkan tarikh/tempoh masa
Tetapkan kekerapan
penyemakan buku oleh guru
Tetapkan cara penyemakan
Hal-hal lain

Pelaksanaan program

4
5

Tanggungjawab

KPI

Sasaran

Penolong Kanan

Bilangan mesyuarat

1 kali

Guru Kanan Mata


Pelajaran

Bilangan mesyuarat

1 kali

Guru Kanan Mata


Pelajaran

Bilangan penyemakan

2 kali

Penilaian program
Perbincangan dengan guru mata
pelajaran hasil penyemakan

Guru Kanan Mata


Pelajaran

Bilangan penilaian

2 kali

Pelaporan program

Guru Kanan Mata


Pelajaran

Bilangan laporan

Status/Pelan
Kontigensi
-

PERANCANGAN STRATEGIK, PELAN TINDAKAN & PELAN OPERASI PANITIA GEOGRAFI 2016-2018
SMK TUNKU PUTRA, BATU PAHAT
PELAN OPERASI (4.3)
Nama Program
Matlamat
Objektif
Tempoh
Sasaran
Kos
Langkah

:
:
:
:
:
:

Penyemakan Fail Panitia Geografi


Meningkatkan kualiti pengurusan Panita Geografi
Semua fail panitia Geografi dikemas kini
Bulan Mac/April/Julai/Ogos
Ketua Panitia Mata Pelajaran
Proses Kerja

Tanggungjawab

KPI

Sasaran

Status/Pelan
Kontigensi

Mesyuarat Kurikulum menetapkan


program

Penolong Kanan

Bilangan mesyuarat

1 kali

Mesyuarat Jawatankuasa
Bentang program
Tetapkan tarikh/tempoh masa
Tetapkan cara mengemaskini
Tetapkan cara penyemakan
Hal-hal lain

Guru Kanan Mata


Pelajaran
Ketua Panitia

Bilangan mesyuarat

1 kali

Pelaksanaan program

Guru Kanan Mata


Pelajaran

Bilangan penyemakan

2 kali

Penilaian program
Perbincangan dengan Ketua Panitia
hasil penyemakan

Guru Kanan Mata


Pelajaran

Bilangan penilaian

2 kali

Pelaporan program

Guru Kanan Mata


Pelajaran

Bilangan laporan

2 laporan
(Jun, Oktober)

PERANCANGAN STRATEGIK, PELAN TINDAKAN & PELAN OPERASI PANITIA GEOGRAFI 2016-2018
SMK TUNKU PUTRA, BATU PAHAT
PENILAIAN, MAKLUMBALAS DAN PENAMBAHBAIKAN BERTERUSAN
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUNKU PUTRA
BATU PAHAT
BORANG PENGUKURAN PRESTASI DAN MAKLUM BALAS
Panitia Geografi Menjadi Panitia Yang Cemerlang
Dalam Setiap Peperiksaan

MISI

Berusaha Meningkatkan Kecemerlangan Mata Pelajaran


Geografi Melalui Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Yang Berkesan

VISI

.
BIDANG

KURIKULUM

( TANDAKAN X )

PENTAD. PEJABAT

HAL EHWAL MURID

KO KURIKULUM

KEWANGAN

KEMUD. DAN FIZIKAL

SUMBER MANUSIA

PERHUBUNGAN LUAR

MATLAMAT
SASARAN PRESTASI
OBJEKTIF

INISIATIF /
TINDAKAN

KEY PERFORMANCE
INDICATOR (KPI)
2016

2017

2018

2012
Pengetua

1. Meningkatkan
pencapaian dari
segi kualiti dan
kuantiti

% cemerlang
meningkat

Penolong Kanan

100

100

100

PRESTASI SEBENAR

Guru Kanan M/P


Ketua Panitia
Semua Guru

2013

2016

PERANCANGAN STRATEGIK, PELAN TINDAKAN & PELAN OPERASI PANITIA GEOGRAFI 2016-2018
SMK TUNKU PUTRA, BATU PAHAT
Pengetua

2. Meningkatkan
pencapaian
PBSMR dari segi
kualiti

Penolong Kanan
% penguasaan Band 4

45%

50%

70%

Guru Kanan Mata


Pelajaran
Ketua Panitia
Semua Guru
Pengetua
Penolong Kanan

3. Melaksanakan
program berfokus

% penguasaan Band

100

100

100

Guru Kanan Mata


Pelajaran
Ketua Panitia
Semua Guru

4. Meningkatkan
kecekapan
pengurusan
panitia

% program panitia
yang dilaksanakan
dalam setahun

Disediakan oleh :

.......................................................
(EN. MD YAZID BIN A. SAMAD)
KETUA PANITIA GEOGRAFI
SMK TUNKU PUTRA, BATU PAHAT

Pengetua

100

100

100

Penolong Kanan
Guru Kanan Mata
Pelajaran

PERANCANGAN STRATEGIK, PELAN TINDAKAN & PELAN OPERASI PANITIA GEOGRAFI 2016-2018
SMK TUNKU PUTRA, BATU PAHAT
Pelaksanaan ( tandakan _/ )
Bil

Program/Aktiviti

Objektif

Tindakan

Sasaran
J

Modul P&P Geografi


Mengikut Aras

Pelajar dapat menguasai


latihan modul yang diberikan

Pelajar
Tingkatan 1,2
dan 3

Program Latih Tubi


terancang

Pelajar dapat menguasai topik


mata pelajaran semasa p&p

Pelajar
Tingkatan 1,2
dan 3

PLAN-J (Menetapkan
Piawai Akademik)

Guru dapat menghabiskan


sukatan dan memberi jumlah
latihan mengikut piawaian
akademik

Pakej Percutian (Kerja


Masa Cuti)

Melatih tubi topik-topik penting

Guru Mata
Pelajaran
Tingkatan 1,2
&3
Guru Mata
Pelajaran
Tingkatan 1,2
&3

Pertandingan rekabentuk
model BBM

Meningkatkan minat pelajar


dalam mata pelajaran geografi

Pelajar
Tingkatan 1,2
dan 3

Ketua Panitia
Geografi

Kajian geografi
Tempatan (KGT)

Meningkatkan minat pelajar


terhadap mata pelajaran
Geografi
Meningkatkan penghayatan
pendidikan alam sekitar

Pelajar
Tingkatan 1,2
dan 3

Minggu Alam Sekitar

Sesi Kaunseling bagi


pelajar bermasalah

Meningkatkan minat pelajar


terhadap mata pelajaran
Geografi

Mesyuarat Panitia Mata


Pelajaran Geografi

Meningkatkan kualiti
pengurusan bidang kurikulum
Panitia Geografi

Pelajar
Tingkatan 1,2
dan 3
Pelajar
Tingkatan 1,2
dan 3

Pelajar
Tingkatan 1,2
dan 3
Pelajar
Tingkatan 1,2
dan 3

Guru Mata
Pelajaran
Tingkatan 1,2
&3

/
/

9
Guru Geografi
/

Guru Mata
Pelajaran
Tingkatan 1,2
&3
Guru Mata
Pelajaran
Tingkatan 1,2
&3

Ketua Panitia
Geografi
Guru Mata
Pelajaran
Tingkatan 1,2
&3
Ketua Panitia
Geografi

PERANCANGAN STRATEGIK, PELAN TINDAKAN & PELAN OPERASI PANITIA GEOGRAFI 2016-2018
SMK TUNKU PUTRA, BATU PAHAT
10
Penyemakan Buku
Latihan Geografi

Latihan diberi, dibuat dan


disemak

Penyemakan Fail Panitia


Geografi

Semua fail panitia Geografi


dikemaskini

11

Semua pelajar
Ketua Panitia
Geografi

/
/

/
/

/
/

Ketua Panitia
dan Guru
Geografi

/
GKMP