KERJA KURSUS GEOGRAFI

NAMA CALON : NUR ‘AMIRAH MOHD NOOR TINGKATAN : 2 KRK 3

NOMBOR KAD PENGENALAN : 920509-03-5380 ANGKA GILIRAN : NAMA SEKOLAH : SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SUL SULTAN IBRAHIM(1) TAJUK KERJA KURSUS : KOMPOSISI PENDUDUK DI KAMPUNG PENGKALAN PASIR, PASIR MAS, KELANTAN NAMA GURU : ENCIK MARZAIDIN YAACOB

ISI KANDUNGAN
BIL
1 2 3 4 5

TAJUK
PENGHARGAAN PENDAHULUAN OBJEKTIF KAJIAN KAWASAN KAJIAN KAEDAH KAJIAN

HALAMAN
1 2 3 4-7 8

6 7 8 9 10 11 12

KOMPOSISI PENDUDUK JENIS PEKERJAAN PENDUDUK MENGIKUT KAUM FAKTOR PERKAITAN ANTARA PENDUDUK DENGAN PEKERJAAN CADANGAN MENINGKATKAN PENDAPATAN PENDUDUK RUMUSAN RUJUKAN LAMPIRAN

9 - 11 12 - 14 15 16 17 18 19 - 22

PENGHARGAAN
Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam pengumpulan maklumat hingga terhasilnya laporan kajian mengenai dinamik penduduk di Kampung Pengkalan Pasir, Pasir Mas, Kelantan. Ucapan terima kasih ditujukan khususnya kepada pihak sekolah yang memberi pelbagai bantuan dan kebenaran menjalankan kajian. Setinggi-tinggi penghargaan kepada Encik Marzaidin Yaacob, guru mata pelajaran Geografi Tingkatan Tiga Rancangan Khas Tiga(2 katan Tiga(2KRK3) yang telah memberi panduan, nasihat serta bimbingan dan tunjuk ajar sepanjang masa kajian ini dijalankan dan juga kepada Tuan Pengetua SMKSIS yang banyak memberi dorongan. Dan yang paling utama ucapan ribuan terima kasih ini juga dituju ditujukan khas kepada ibu bapa tersayang iaitu Encik Mohd Noor bin Abdul Rahman dan Puan Nor Majidah binti Lajib kerana telah memberi banyak perhatian dan semangat kepada saya bagi menyempurnakan kajian ini. Terima kasih juga diucapkan kepada rakan-rakan seperjuangan yang telah memberi kerjasama serta sumbangan yang ikhlas yang dihulurkan

semasa kajian ini dijalankan. Ucapan terima kasih juga kepada semua penduduk di Kampung Pengkalan Pasir yang telah memberikan kerjasama yang baik semasa temu bual dijalankan. Wassalam….

PENDAHULUAN
Saya Nur ‘Amirah binti Mohd Noor, pelajar tingkata 2 ti 2KRK3 di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ibrahim Satu. Saya telah menjalankan kajian di kawasan kediaman saya. Saya menjalankan kajian tentang dinamik penduduk di sebahagian kawasan perumahan Kampung Pengkalan Pasir. Saya juga telah menjalankan temu bual tentang jenis pekerjaan penduduk di kawasan kajian. Kajian ini mengambil masa kirakira selama dua minggu untuk saya menulis laporan. Melalui kajian yang dijalankan, saya dapat mempelajari kaedah merekot data dan mempersembahkan data dalam bentuk graf dan jadual. Saya juga dapat mengenal pasti dinamik penduduk di kawasan kajian, dan juga jenis pekerjaan penduduk.

OBJEKTIF KAJIAN
Objektif kajian saya ialah : a. b. Menjalankan kajian di tempat tinggal saya. Mengenal pasti dinamik penduduk di kawasan kajian. Mengenal pasti tentang jenis-jenis pekarjaan penduduk di kawasan s kajian. Mengenal pasti perkaitan antara komposisi penduduk dengan gan pekerjaan di kawasan kajian.

c.

d.

e.

Mengenal pasti faktor yang mempengaruhi perkaitan antara g komposisi penduduk dengan jenis pekerjaan. Merekod dan mempersembahkan meklumat dan data dalam bentuk jadual, graf dan peta lakaran. Menyatakan huraian kajian antara komposisi penduduk dengan jenis kajian.

f.

g.

KAWASAN KAJIAN
Kawas n kajian saya merupakan sebahagian daripada kawasan Kawasan Kampung Pengkalan Pasir. Kampung Pengkalan Pasir terletak kira-kira 2 kilometer daripada pusat bandar Pasir Mas. Keluasan Kampung Pengkalan Pasir pula ialah kira-kira 4 kilometer persegi dan jumlah penduduk pula dianggarkan kira-kira 500 orang yang terdiri daripada kaum Melayu dan Cina. Kampung Pengkalan Pasir juga dihubungi oleh jalan raya yang berturap dan digunakan oleh ka ta, van dan motosikal. kareta, Penghulu di kawasan kajian, Kampung Pengkalan Pasir pula bernama Haji Roji bin Daud. Tok imam Kampung Pengkalan Pasir pula bernama Haji Musa bin Abdullah. Manakala bilal Kampung Pengkalan Pasir pula bernama Muhammad bin Bakar. Kemudahan fizikal yang ada di Kampung Pengkalan Pasir ialah sungai. Sungai ini menghubungkan Jalan Pasir Mas dengan jalan ke Kota Bharu dan di Kampung Pengkalan Pasir juga terdapat sawah padi di mana ianya menjadi rutin harian petani untuk mencari rezeki. Saya memilih kawasan Kampung Pengkalan Pasir sebagai kawasan kajian saya kerana kawasan ini adalah kawasan yang maju dan kawasan ini juga terdapat banyak kemudahan asas antaranya stesen minyak, kedai runcit, kedai makan dan di samping itu sekolah saya juga cuma 1 kilometer dari kawasan Kampung Pengkalan Pasir. Rumah saya juga terletak di Kampung Pengkalan Pasir.

KAEDAH KAJIAN

a. Rujukan dari penghulu kampung Saya mendapat maklumat tentang kadudukan secara khusus dan efektif.

b. Pemerhatian di kawasan kajian  Melalui pemerhatian ini saya dapat mengenal pasti keadaan ya kawasan kajian saya. c. Temubual bersama penduduk kampung  Tujuannya adalah untuk mengumpul maklumat dan data penting umpul tentang jenis pekerjaan mereka.

HASIL KAJIAN
Jadual menunjukkan komposisi punduduk di Kampung Pengkalan Pasir. Penduduk di kawasan kajian ini terdiri daripada kaum Melayu dan Cina. Didapati jumlah penduduk di Kampung Pengkalan Pasir (berdasarkan 50 buah rumah yang dipilih) iaitu seramai 500 orang. Bilangan kaum Melayu ialah seramai 484 orang penduduk. Manakala bilangan kaum Cina dianggarkan seramai 16 orang. Berpandukan graf, didapati peduduk di Kampung Pengkalan Pasir terdiri daripada kaum Melayu dan kaum Cina. Lebih separuh daripada jumlah penduduk Kampung Pengkalan Pasir terdiri daripada kaum Melayu iaitu seramai 484 orang, diikuti oleh kaum Cina iaitu seramai 16 orang. Secara keseluruhan bilangan lelaki lebihramai daripada bilangan perempuan. Bilangan lelaki kaum Melayu melebihi . bilangan perempuan kaun Melayu iaitu seramai 162 orang. Bagi kaum Cina pula, bilangan lelaki kaum Cina melebihi bilangan perempuan kaum Cina iaitu seramai 6 orang.

KOMPOSISI PENDUDUK MENGIKUT KAUM DI KAMPUNG PENGKALAN PASIR
JANTINA / KAUM LELAKI PEREMPUAN JUMLAH MELAYU CINA JUMLAH 323 161 484 11 334 5 166 16 500 Sumber : Soal selidik

HASIL KAJIAN L
Jadual dan graf menunjukkan jenis pek rjaan penduduk di pekerjaan Kampung Pengkalan Pasir. Seramai 9 orang daripada jumlah responden yang di temubual adalah ahli-ahli professional, seperti guru, polis dan pengurus bank. Tiga orang daripada jumlah responden yang di temubual bekerja sebagai peniaga. Semuanya merupakan peniaga Melayu. Dua daripada jumlah responden Melayu di kawasan kajian bekerja sebagai buruh. Responden yang lain bekerja sebagai petani dan kakitangan swasta.

JENIS PEKERJAAN PENDUDUK DI KAMPUNG PENGKALAN PASIR
JENIS PEKERJAAN Pengurus bank Buruh Guru Polis Peniaga Petani Kakitangan swasta Lain-lain Jumlah BILANGAN PEKERJA 3 10 15 17 32 34 35 40 186 Sumber : Soal selidik

FAKTOR PERKAITAN ANTARA PENDUDUK DENGAN PEKERJAAN
 Pendidikan penduduk di Kampung Pengkalan Pasir adalah tinggi.

Sumber utama pendapatan penduduk Kampung Pengkalan Pasir ialah berniaga.

 Kemudahan asas di Kampung Pengkalan Pasir ialah kereta api, masjid dan lain-lain lagi.  Bentuk muka bumi di Kampung Pengkalan Pasir ialah bertanah Aluvium.

Sejarah kampung ini ialah berniaga iaitu peniaga di kampung ini adalah turun temurun dari nenek moyang mereka a

CADANGAN MENINGKATKAN PENDAPATAN PENDUDUK
a. Mewujudkan bandar baru Pasir Mas.  Bandar Pasir Mas telah padat. Kampung Pengkalan Pasir boleh diwujudkan bandar baru kerana berhampiran dengan bandar. b. Menambahkan infrastuktur.  Infrastuktur dapat menambahkan pendapatan penduduk seperti membuka banyak peluang pekarjaan. c. Pasaran lebih luas.  Membuka pasaran yang lebih luas kepada penduduk untuk meningkatkan pendapatan penduduk. d. Pekerjaan.  Pekerjaan di kampung ini berkurang dan ia perlukan pekerjaan seperti berniaga dan lain-lain lagi. e. Menambah modal / pinjaman.  Kerajaan perlu memberi modal kepada penduduk kampung untuk meningkatkan pendapatan penduduk.

RUMUSAN
Kajian yang telah saya jalankan menunjukkan bahawa Kampung Pengkalan Pasir mempunyai komposisi penduduk yang berbilang kaum. Komposisi penduduk yang berbilang kaum tersebut adalah kaum Melayu dan kaum Cina. Secara am, kaum Melayu mengatasi kaum Cina. Kedudukan kawasan kajian membolehkan mereka pergi ke tempat karja dengan mudah. Namun begitu, ada juga yang menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam seperti bas untuk ke tempat kerja. Saya merasa amat bertuah kerana penduduk di kampung ini hidup dalam aman dan damai tanpa konflik. Mereka mempunyai interaksi yang

baik antara satu sama lain. Mereka sering kali mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti perpaduan yang dijalankan. Mereka juga saling bekerjasama antara satu sama lain. Malahan, mereka juga saling mengambil berat antara satu sama lain. Perpaduan antara penduduk juga dapat dilihat dalam kehidupan seharian penduduk Kampung Pengkalan Pasir. Penduduk Kampung Pengkalan Pasir sangat cintakan kampung halaman, malah mereka juga sangat cintakan negara Malaysia.

RUJUKAN
a. Buku teks  Geografi Tingkatan 2

 

Penulis - Abdul Aziz Bin Abdul Rahman - Lim Jin Choon - Ratnam Karuppiah Servai Editor - Nor Wati Binti Juahir - Norhasikin Binti Sharom Cetakan - Rina Sdn,Bhd Tahun keluar - 2004

Geografi Tingkatan 3

  

Penulis - Khaw Ah Seng - Habibah Binti Haji Lateh - Tan Koh Lim Editor - Juwairiah Binti Ismail Cetakan - PTS Publication & Distributors Sdn.Bhd B Tahun keluar - 2004

b.

Buku rujukan
 Tajuk

- i-STUDI TERBAIK GEOGRAFI TINGKATAN 1.2.3
 Pengarah

- Sabaruddin Abdul Rahman - Normala Ahmad  Cetakan - M&M Printers Sdn.Bhd  Penerbit - SNP Panpac (M) Sdn.Bhd npac

LAMPIRAN

SURAT KEBENARAN IBU BAPA / PENJAGA
Pengetua, Sekolah Menengah Sultan Ibrahim(1) 17000 Pasir Mas, Kelantan. Tuan, Menjalankan Kajian Geografi Tempatan (KGT) Merujuk perkara di atas saya ........................................................ ........... membenrkan anak jagaan saya ......................................................... pelajar . . .. dari tingkatan ............ untuk menjalankan Kajian Geografi Tempatan bagi memenuhi Sukatan Pelajaran Geografi Tingkatan Tiga. 2. Saya faham bahawa semasa menjalankan kajian ini, jika berlaku sesuatu yang tidak diingina kepada anak saya, saya tidak akan mengambil sebarang tindakan terhadap pihak sekolah. Sekian,terima kasih Yang benar, ........................... .......................................... ( )

Tel : 09-7909922

SURAT PENGENALAN DIRI PELAJAR
Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ibrahim(1) ekolah 17000 Pasir Mas, Kelantan. .

Tel : 09-7909922 Rujukan kami : Tarikh :

KEPADA SESIAPA YANG BERKENAAN Tuan / puan Kajian Geografi Tempatan (KGT) Pembawa surat ini ................................................................. adalah seorang ............................ pelajar tingkatan ................ dari Sekolah Kebangsaan Sultan Ibrahim(1) ............... 17000 Pasir Mas. Pelajar ini sedang membuat kajian luar untuk memenuhi syarat kehendak Kementerian Pelajaran Malaysia bagi mata pelajaran Geografi KBSM. 2. Kerjasama dan bantuan tuan didahului dengan ucapan terima kasih. Sekian, “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah ..................................................... ( HAJI ADNAN B. CHE OTHMAN) Pengetua, SMK Sultan Ibrahim(1) 17000 Pasir Mas, Kelantan.

SURAT KEBENARAN UNTUK MELAWAT / MENEMURAMAH DAN MENDAPAT BAHAN SUMBER
Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ibrahim(1) 17000 Pasir Mas, Kelantan. .

Tel : 09-7909922 Rujukan kami : Tarikh :

Tuan, Kajian Geografi Tempatan(KGT) Perkara di atas adalah dirujuk. 2. Adalah dimaklumkan bahawa pelajar-pelajar sekolah ini sedang menjalankan projek Kajian Geografi Tempatan. 3. Kajian ini merupakan sebahagia daripada pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Geografi KBSM. Kajian melibatkan pelajar sekolah mengumpul meklumat dan mendapatkan maklumat tentang beberapa aspek geografi tempatan. 4. Sehubungan itu, pihak kami berbesar hati jika pihak tuan dapat memberi kerjasama kepada pelajar untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan. 5. Kerjasama dan bantuan tuan didahului dengan ucapan terima kasih. Sekian. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah ........................................................ .................................................. (HAJI ADNAN B. CHE OTHMAN) Pengetua, SMK Sultan Ibrahim(1) 17000 Pasir Mas,

Kelantan.

TAMAT