Anda di halaman 1dari 8

JADUAL SPESIFIKASI ITEM

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN 5, NEGERI PERAK


MATA PELAJARAN :BAHASA MELAYU KERTAS 2 (1103/2)
TAHUN 2016
BIL
1

3
4
5

TAJUK

Pengetahuan

Kefahaman

Rumusan [30 markah]


P Aras R (2m)
S Aras R (12m)
T Aras T (4m)
K Aras S (3m)
Markah Bahasa : 10m
Pemahaman [35 markah]
2a : Petikan Umum
(i) maksud rangkai kata
[2m]
(ii) pemahaman petikan
[3m]
(iii) KBAT
[4m]
2 b : Cerpen (Ting. 5)
Cinta Ahmad Mutawakkil
(m/s 50-51)
Permulaan: Akhirnya,
setelah agak lama buntu,
Ahmad Mutawakkil ...
hingga
... takkan kita orang
Melayu tak tahu nak balas
budi?
(i) Pemahaman petikan
Berdasarkan petikan di
atas, mengapakah
penduduk kampung
menyukai keluarga Tuan
Booth?
[2m]

Aplikasi
R

Analisis
R

/
/

Sintesis
R

Penilaian
R

JUMLAH
R

(14+7)

(2+1)

(4+2)

21m

3m

6m

/
/

2m
/

3m
/

4m
2m

Cadangan skema;
-keluarga Tuan Booth
tidak pernah memusuhi
penduduk kampung
-isteri Tuan Booth kerap
menghidangi orang
kampung dengan
masakan yang sedap dan
menu Orang Putih
-Tuan Booth akan
meraikan pasangan
pengantin di estetnya
apabila ada majlis
perkahwinan
-Tuan Booth tahu cara
berbudi
(ii) KBAT
Pada pandangan anda,
apakah usaha-usaha yang
perlu dilakukan untuk
membudayakan budi
bahasa di peringkat
sekolah? [3m]

Cadangan skema;
- kempen budi bahasa
- sekolah penyayang
- memberi salam
- ucapan terima kasih
- program 3 S- sapa,
senyum, salam
- kem bina insan
7

(ii) Komsas
Jelaskan satu pengajaran
yang terdapat dalam
petikan di atas dan satu

3m

4m

pengajaran lain daripada


cerpen tersebut yang tidak
terdapat dalam petikan.
[4m]
Dalam petikan:
-Kita hendaklah
mengamalkan budi
bahasa dalam kehidupan.
Contohnya, ...
-Kita janganlah memusuhi
orang lain yang berbeza
budaya. Contohnya,...
-Kita hendaklah
memenuhi undangan
pihak lain. Contohnya, ...

Dalam cerpen;
-Kita hendaklah memupuk
semangat cinta akan
negara. Contohnya, ...
-Kita hendaklah rajin untuk
menuntut ilmu supaya
dapat meningkatkan
pengetahuan.
Contohnya,...
-Kita hendaklah
bekerjasama dalam
melakukan sesuatu
perkara. Contohnya, ...
2c : Prosa Klasik (T5)
- Burung Terbang
Dipipiskan Lada
(m/s 35-36)
Permulaan: Maka ada
seorang anak Seri Bija
Diraja, Tun Umar
namanya ...

2m

hingga
... Maka segala orang Siam
pun kembalilah.

(i) Berikan maksud


rangkai kata perahunya
olang-oleng.
[2m]

10

-sampan/kolek/jampul Tun
Umar terayun-ayun/
tergoyang-goyang
/terbuai-buai
(ii)Pemahaman Petikan :
Nyatakan cara-cara yang
dilakukan oleh penduduk
Melaka untuk mengusir
tentera Siam daripada
perairan Melaka. [3m]
Cadangan skema;
-Bendahara menyuruh
Tun Umar menyuluh /
memeriksa perahu Siam
-Tun Umar melanggar
beberapa buah perahu
Siam sehingga kalah/
terbalik
-Bendahara menyuruh
seluruh penduduk
memasang/ mengikat/
menambat puntung api
pada semua pohon bakau,
nyirih dan tumpu-tumpu
api.
(iii) KBAT
Pada pendapat anda,
apakah kepentingan
menggunakan strategi
yang berkesan untuk

3m

3m

mengalahkan musuh [3m]


Cadangan skema;
-Menakutkan pihak musuh
-Mengelakkan banyak
nyawa daripada terkorban
-Menjimatkan
masa,tenaga,kos dan
peralatan
-Meminimumkan risiko
kekalahan.
11

12

2d : Sajak (T4)
Gelanggang
(i)Berikan maksud rangkai
kata kukuhkan ukhuwah
[2m]
-eratkan/ rapatkan/
dekatkan silaturahim /
persaudaraan
(i)
KBAT
Pada pandangan anda,
apakah kesan-kesan yang
akan berlaku sekiranya
generasi muda tidak
mempertahankan
kedaulatan tanah air. [3m]
Cadangan skema;
- negara akan dijajah
semula
-Ketamadunan bangsa
akan hilang
-bangsa akan hilang jati
diri
-negara akan menjadi
huru-hara/rakyat
berpecah-belah

/
2m

3m

13

14

15

16
17

(ii) Komsas
Huraikan dua nilai yang
terdapat dalam sajak di
atas. [4m]
-nilai patriotisme.
Contohnya,...
-nilai keberanian.
Contohnya, ...
-nilai bersatu-padu/
perpaduan. Contohnya, ...
-nilai pengorbanan.
Contohnya, ...
-nilai kesyukuran.
Contohnya, ...
3. Tatabahasa
3a Morfologi
(i) jentik
(ii) jejentik
(iii) bengkok
(iv) bengkang-bengkok
(v) kejar
(vi) kejar-mengejar
3 b Sintaksis
Petikan gabungkan
ayat-ayat tunggal menjadi
tiga ayat majmuk.[ 6m]
3 c membetulkan
kesalahan ejaan dan
imbuhan.[3 ayat]
3 d membetulkan
kesalahan istilah dan
bahasa [1 petikan]

4m

/
/

/
/

3m

2m

1m

4m

1m

1m

3m

2m

1m

4m

1m

1m

/
/

18

3 e Peribahasa
[1 peribahasa 1 situasi]

i. anak dagang
ii. bagai kaca terhempas
ke batu
iii. Yang lama dikelek,
yang baharu didukung
19

4. Novel Komsas
4(a)-KBAT
- Jelaskan dua contoh
sikap tabah yang dapat
dikaitkan dengan
perwatakan watak
utama. [7 markah]

2m

2m

Cadangan skema;
-watak utama:Lili (JMJ)
-watak utama:Dahlia(SBE)

7m

-watak utama seorang


yang tabah menghadapi
cabaran. Contohnya, ...
-watak utama seorang
yang tabah menjaga
keluarga. Contohnya, ...

20

Pernyataan -1m
Contoh/huraian 1m
4 b Komsas
-Berdasarkan dua buah
novel yang anda pelajari,
huraikan dua persamaan
latar masyarakat yang
terdapat dalam setiap
novel tersebut. [8 markah]

8m

2m

Cadangan skema;
1 latar masyarakat 1m
Contoh JMJ 1m
Contoh SBE 1m
Pengetahuan

Jumlah : 13

7 6
26

Kefahaman
34 2 2
38

Aplikasi
8 11
19

64
Aras soalan :

Soalan Rendah
Soalan Sederhana
Soalan Tinggi

(R)
(S)
(T)

Analisis
13 7
20

Sintesis
7
7
46

= 50 %[55m]
= 30 %[33m]
= 20 %[22m]

Penilaian
55m

33m

22m