Anda di halaman 1dari 8

JADUAL SPESIFIKASI ITEM

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN 4, NEGERI PERAK


MATA PELAJARAN : BAHASA MELAYU KERTAS 2 (1103/2)
TAHUN 2016
BIL

TAJUK

Rumusan [30 markah]

P Aras R
S Aras R
T Aras T
K Aras S
Pemahaman [35 markah]

3
4
5

2a : Petikan Umum
(i) maksud rangkai kata
[2 m]
(ii) pemahaman petikan
[3 m]
(iii) KBAT [4 m]
2 b : Cerpen
- Munsyi
(m.s : 61-62)
Tuan inikah yang
bernama Munsyi, sahabat
baik bonda saya.
hingga
... telah hilang identiti dan
jati diri di negara mewah
ini.
(i) Berdasarkan petikan,
mengapakah saya (Mel)
berasa malu dengan
gelagat anak-anak muda
sebangsanya. [2m]

Pengetahuan

Kefahaman

Aplikasi

Analisis
T

Penilaian

Sintesis
T

JUMLAH
R

21m

3m

6m

/
/

2m
/

3m
/

4m
2m

Cadangan skema;
-menyaksikan adegan
sumbang wajah-wajah
peribumi yang tidak segan
silu menjual bangsa
ibunda
-anak-anak muda tidak
segan silu merosakkan
agama yang murni.
-anak-anak muda telah
hilang identiti dan jati diri
di negara ini.
6

(ii) KBAT
Pada pendapat anda,
apakah usaha-usaha yang
perlu dilakukan oleh ibu
bapa untuk memulihkan
akhlak anak-anak muda
yang kian luntur.
[3m]

3m

Cadangan skema;
-memberikan didikan
agama sejak kecil
-menjadi suri teladan
-mengawasi pergaulan
anak-anak dengan rakan
sebaya
7

(ii) Komsas
Jelaskan satu perwatakan
saya(Mel) yang terdapat
dalam petikan di atas dan
satu perwatakan
saya(Mel) yang lain
daripada cerpen tersebut
yang tidak terdapat dalam

4m

petikan.

[4m]

Dalam Petikan;
-Seorang yang berbudi
bahasa. Contohnya ...
-Seorang yang amanah.
Contohnya ...
-Seorang yang
mempunyai jati diri.
Contohnya ...
Dalam cerpen;

-Seorang yang taat


kepada ibu bapa.
Contohnya ...
-Seorang yang
mempunyai semangat
patriotik. Contohnya ...
-Seorang yang bijak
merancang masa depan.
Contohnya ...
2c : Prosa Klasik
- Kepimpinan Melalui
Teladan (m.s 30 )
Berapa lamanya maka
Kertala Sari pun
sampailah ke Melaka.
hingga
... sungguhlah ia dapat
membunuh bapaku,
kerana ia penjurit besar
lagi kepetangan.
(i) Berikan Maksud
rangkai kata demikian

2m

lakunya.

[2m]

-begitulah sikap/
kehebatan Laksamana
(ii) Pemahaman Petikan :

3m

Nyatakan perkara-perkara
yang dilakukan oleh
Kertala Sari sebaik-baik
sahaja tiba di Melaka.[3m]

10

Cadangan skema;
-singgah di luar kota di
perkampungan orang
Jawa
-menyamar dirinya
sebagai orang Jawa
-bergerak bebas dan
bergaul dengan penduduk
setempat
(iii) KBAT
Pada pendapat anda,
apakah tindakan-tindakan
yang perlu dilakukan
untuk menggagalkan
penyamaran oleh pihak
musuh? [3m]
Cadangan skema;
-pemeriksaan yang ketat
di pintu masuk/sempadan
-memastikan pihak yang
masuk mempunyai
dokumen yang sah
-mewujudkan badan
risikan
-serbuan/sekatan /
pemantauan di tempat

3m

11

12

13

yang berisiko tinggi


2d : Gurindam
- Gurindam Dua Belas
(Fasal Yang Ketiga)
(i) Pemahaman Petikan
Berikan maksud rangkap
pertama, iaitu
Apabila terpelihara mata,
Sedikitlah cita-cita. [2m]
-sekiranya seseorang
menjaga penglihatan/
pandangannya dengan
baik, kuranglah
keinginan / hawa nafsu
(ii) KBAT
Pada pendapat anda,
apakah faedah-faedah
yang diperoleh sekiranya
seseorang itu berjaya
menjaga pertuturannya?
[3m]
Cadangan skema;
-mendapat ramai kawan
-dihormati/disegani oleh
rakan dan lawan
-mengelakkan berlakunya
persengketaan/ fitnah /
perkelahian
-pendapatnya diterima/
dijadikan contoh
(iii) Komsas
Huraikan satu pengajaran
yang terdapat pada
rangkap kedua dan satu
pengajaran pada rangkap
ketujuh gurindam

2m

3m

4m

tersebut.

[4m]

Cadangan skema
-(R2)kita hendaklah
menjaga/ memelihara
pendengaran supaya
dapat menghindari
maklumat/berita palsu/
yang tidak baik.(2m)

14

15

16
17
18

-(R7)kita hendaklah
mengawal pergerakan/
langkah perjalanan agar
tidak mengunjungi tempattempat yang memberi
kesan buruk.(2m)
3. Tatabahasa
3 a Morfologi
(i) jadi
(ii) semula jadi
(iii) pusat
(iv) garis pusat
(v) kunci
(vi) kata kunci
3 b Sintaksis
-kenal pasti subjek dan
predikat
[ 6 ayat]
3 c membetulkan
kesalahan ejaan dan
imbuhan. [ petikan]
3 d membetulkan
kesalahan istilah dan
bahasa [3 ayat]
3 e peribahasa
-Kemukakan peribahasa
yang berdasarkan situasi

3m

2m

1m

4m

1m

1m

3m

2m

1m

4m

1m

1m

2m

2m

2m

yang dinyatakan

19

i. Darah daging
ii. Bulat air kerana
pembetung, bulat manusia
kerana muafakat
iii. Duduk sama rendah,
berdiri sama tinggi
4. Novel Komsas
4(a) KBAT
- Berdasarkan sebuah
novel yang telah anda
pelajari, jelaskan dua
peristiwa menarik yang
terdapat pada
permulaan novel.
[7 markah ]

20

7m

-peristiwa menarik -1m


-sebab peristiwa dianggap
menarik -1m
4(b) Komsas
- Berdasarkan sebuah
novel yang anda kaji,
huraikan tiga persoalan
keberanian yang terdapat
dalam novel tersebut.
[8 markah]

8m

-pernyataan persoalan
keberanian 1m
- huraian/contoh 1m
Jumlah :
Aras soalan :

Pengetahuan Kefahaman Aplikasi


13 7 6
34 2 2 8 11
26
38
19
64
Soalan Rendah
( R ) = 50 %[55m]

Analisis
13 7
20

Sintesis

Penilaian
7

7
46

55m

33m

22m

Soalan Sederhana
Soalan Tinggi

(S)
(T)

= 30 %[33m]
= 20 %[22m]