Anda di halaman 1dari 82

Proses Kerja

Aktiviti

5.1

Sub
aktiviti

5.1.1

BI
L
1

2
3

BIDANG PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN


KAUNSELING
Memberi Perkhidmatan Bimbingan
Dan Kaunseling Kelompok/ Individu
Secara Profesional Dan Beretika

PROSES KERJA
Menerima klien yang datang secara
sukarela/ dirujuk.
Membuat temujanji dengan klien.
Membuat sesi.

4
5

Mencatatkan butiran ke dalam Buku


Rekod Bimbingan dan Kaunseling.

Menghantar Buku Rekod Bimbingan


dan Kaunseling kepada pengetua.

8
9

GKSM
GKSM

GKSM

GKSM
GKSM

Membuat sesi bimbingan dan


kaunseling kelompok susulan (jika
diperlukan).

GKSM

Perkhidmatan Konsultasi (jika perlu).

GKSM

Mengemaskinikan laporan bimbingan


dan kaunseling Kelompok.

GKSM

Sulit

Carta Aliran Kerja


Aktiviti

5.1

1/1

UNDANGUNDANG/
PERATURAN

GKSM

Menulis laporan untuk rujukan sesi


yang akan datang.

PEGAWAI
YANG
MELULUSKAN
/DIRUJUK

Muka
surat
ini

BIDANG PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN


KAUNSELING

Sub
aktiviti

5.1.1
.

Memberi Perkhidmatan
Bimbingan Dan Kaunseling
Kelompok/Individu Secara
Profesional Dan Beretika

Menerima
klien
sukarela/dirujuk.

yang

Muka
surat ini

datang

1/1

secara

Membuat temujanji dengan klien berkaitan dengan


tarikh dan masa untuk sesi bimbingan dan
kaunseling kelompok/individu
Mengadakan sesi bimbingan dan kaunseling
kelompok/ individu
Menulis laporan untuk rujukan sesi yang akan
datang
Mencatat butiran ke dalam Buku Rekod Bimbingan
dan Kaunseling
Menghantar Buku Rekod Bimbingan dan Kaunseling
kepada
Pengetua
untuk
perhatian
dan
ditandatangani

Tidak
lengkap

Lengkap

Membuat
sesi
konsultasi
dan
kelompok/individu susulan sekiranya perlu

rujukan

Mengadakan khidmat konsultasi dan rujukan (jika


perlu)
Mengemaskini laporan bimbingan dan kaunseling
kelompok/individu
Tamat
Senarai Semak
Aktiviti

5.1

BIDANG PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN


KAUNSELING

Sub
aktiviti

BIL

2
3
4

8
9

5.1.1

Memberi Perkhidmatan
Bimbingan Dan Kaunseling
Kelompok / Individu Secara
Profesional Dan Beretika

PROSES KERJA

TANDAKAN
(/)

Muka
surat ini

CATATAN

Menerima klien yang datang


secara sukarela/ dirujuk oleh
guru.
Membuat temujanji dengan klien
Membuat sesi
Menulis laporan untuk rujukan
sesi yang akan datang.
Mencatatkan butiran ke dalam
Buku Rekod Bimbingan dan
Kaunseling.
Menghantar Buku Rekod
Bimbingan dan Kaunseling
kepada pengetua untuk
perhatian dan ditandatangani.
Membuat sesi bimbingan dan
kaunseling kelompok susulan
(jika perlu.
Perkhidmatan Konsultasi (jika
perlu)
Mengemaskinikan Laporan
Bimbingan dan Kaunseling
Kelompok.

Proses Kerja
Aktiviti

5.1

BIDANG PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN


KAUNSELING

1/1

Sub
aktiviti

BIL
.

5.1.2

Memberi Khidmat Bimbingan Dan


Kaunseling Krisis Kepada Murid
Dan Individu Yang Berkaitan
Dengan Kes

PROSES KERJA

Menerima klien yang dirujuk

Pengetua /
PKHEM/ Guru
Disiplin/ GKSM

Membuat analisis keperluan

GKSM

1.

2.

PEGAWAI
YANG
MELULUSKAN/
DIRUJUK

Muka
surat
ini

UNDANGUNDANG/
PERATURAN

GKSM

3.

Membuat temujanji

4.

Menjalankan sesi bimbingan dan


kaunseling krisis.

GKSM

5.

Membuat analisa dan tindakan


susulan (jika perlu)

GKSM

6.

Konsultasi (Jika perlu)

7.

Menetapkan tarikh sesi


bimbingan / kaunseling krisis
seterusnya (jika perlu)

GKSM

GKSM

8.

Merekod hasil bimbingan dan


kaunseling krisis dengan klien dan
laporan difailkan.

Pakar Rujuk

Sulit

Carta Aliran Kerja


Aktiviti

5.1

1/1

BIDANG PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN


KAUNSELING

Sub
aktiviti

5.1.2

Memberi Khidmat Bimbingan


Dan Kaunseling Krisis Kepada
Murid Dan Individu Yang
Berkaitan Dengan Kes

Muka
surat ini

1/1

Menerima klien yang dirujuk


Membuat analisa
kaunseling

keperluan

sesi

bimbingan

dan

Menjalankan sesi bimbingan dan kaunseling krisis


bersama klien
Membuat analisa dan tindakan susulan yang perlu
hasil daripada sesi bimbingan dan kaunseling krisis
yang dijalankan
Konsultasi (jika perlu)

Menetapkan tarikh sesi bimbingan dan kaunseling


krisis seterusnya (jika perlu)
Merekod
laporan.

hasil

bimbingan/kaunseling

krisis

Tamat

Senarai Semak
Aktiviti

5.1

BIDANG PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN


KAUNSELING

dan

Sub
aktiviti

BI
L
1

5.1.2

Memberi Khidmat Bimbingan


Dan Kaunseling Krisis Kepada
Murid-Murid Dan Individu Yang
Berkaitan Dengan Kes

TANDAKAN
(/)

PROSES KERJA

Muka
surat ini

1/1

CATATAN

Menerima klien yang dirujuk


Membuat analisis keperluan

2
3

Membuat temujanji

Menjalankan sesi bimbingan dan


kaunseling krisis.

Membuat analisa dan tindakan


susulan (jika perlu)

Konsultasi (Jika perlu)

Menetapkan tarikh sesi


bimbingan / kaunseling krisis
seterusnya (jika perlu)

Merekod hasil bimbingan dan


kaunseling krisis dengan klien
dan laporan difailkan.

Proses Kerja
Aktiviti

5.2

Sub
aktiviti

5.2.1

Bil
.

BIDANG PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN


KAUNSELING
Mengenal Pasti Keperluan
Perkhidmatan Bimbingan Dan
Kaunseling Di Sekolah

Proses Kerja

Pegawai yang
meluluskan/diruju
k

Muka
surat
ini

1/1

Undangundang/Peratura
n

1.

Mendapatkan jumlah
sebenar murid di sekolah.

2.

Mengiklankan perkhidmatan
bimbingan dan kaunseling

3.
4.

Penyediaan borang-borang
perkhidmatan bimbingan
dan kaunseling
Edaran senarai semak
keperluan perkhidmatan
bimbingan dan kaunseling

5.

Pengumpulan senarai
semak

6.

Analisis keperluan utama


perkhidmatan bimbingan
dan kaunseling.

7.

8.

9.

Guru data

GKSM
GKSM

Borang tersedia
dalam UBK

GKSM
Guru Tingkatan

Senarai Semak
Mooney

GKSM
Guru Tingkatan

Perbincangan dengan
pentadbir sekolah
berdasarkan analisa yang
diperoleh
Perancangan program
bimbingan dan kaunseling.

GKSM
Pengetua

GKSM

Pendokumentasian

GKSM

Carta Aliran Kerja


Aktiviti

Sub
aktiviti

5.2

5.2.1

BIDANG PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN


KAUNSELING
Mengenal Pasti Keperluan
Perkhidmatan Bimbingan Dan
Kaunseling Di Sekolah

Muka
surat ini

1/1

Mula
Mendapatkan jumlah sebenar murid di
sekolah.
Mengiklankan perkhidmatan bimbingan
dan kaunseling

Penyediaan borang-borang perkhidmatan


bimbingan dan kaunseling
Edaran senarai semak keperluan
perkhidmatan bimbingan dan kaunseling
Pengumpulan senarai semak
Analisis keperluan utama perkhidmatan
bimbingan dan kaunseling.
Perbincangan dengan pentadbir sekolah
berdasarkan analisa yang diperoleh
Perancangan program bimbingan dan
kaunseling.
Pendokumentasian
Tamat

Senarai Semak
Aktiviti

5.2

Sub
aktiviti

5.2.1

BIL
1
2

BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN


Mengenal Pasti Keperluan
Perkhidmatan Bimbingan Dan
Kaunseling Di Sekolah

PROSES KERJA
Mendapatkan jumlah sebenar
murid di sekolah
Mengiklankan perkhidmatan
bimbingan dan kaunseling
Penyediaan borang-borang
perkhidmatan bimbingan dan
kaunseling
Edaran senarai semak keperluan

perkhidmatan bimbingan dan


kaunseling

Pengumpulan senarai semak

TANDAKAN
(/)

Muka
surat ini

CATATAN

1/1

Analisis keperluan utama


6

perkhidmatan bimbingan dan


kaunseling
Perbincangan dengan pentadbir

sekolah berdasarkan analisa yang


diperoleh
Perancangan program bimbingan

dan kaunseling

Pendokumentasian

Proses Kerja
Aktiviti

Sub
aktiviti

BIL

5.2

5.2.2

BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN


Merancang, Menyedia Dan
Melaksanakan Rancangan Tahunan
Bimbingan Dan Kaunseling Di
Sekolah

PROSES KERJA

PEGAWAI YANG
MELULUSKAN /
DIRUJUK

Perbincangan dengan Pentadbir


tentang perancangan dan pelan
strategik rancangan tahunan
bimbingan dan kaunseling

Pengetua / PK 1 /
PK HEM
GKSM

Perbincangan dengan GKSM


tentang perancangan dan pelan
strategik rancangan tahunan
bimbingan dan kaunseling serta
pengagihan tugas bersama

GKSM

GKSM
3

5
6

GKSM menjalankan tugas-tugas


yang telah diagihkan.
Perbincangan mengenai draf
pertama rancangan tahunan.
Pengubahsuaian dilakukan jika
perlu
Rancangan Tahunan yang telah
diperbaiki dimajukan kepada
Pengetua untuk mendapat
kelulusan.

GKSM

Draf akhir Rancangan Tahunan Unit

Pengetua

Pengetua

Muka
surat
ini

1/1

UNDANGUNDANG/
PERATURAN

Takwim
Sekolah

Bimbingan Dan Kaunseling Sekolah

GKSM

Perlaksanaan program mengikut


draf Rancangan Tahunan Unit
Bimbingan Dan Kaunseling

GKSM

Carta Aliran Kerja


Aktiviti

Sub
aktiviti

5.2

5.2.2

BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN


Merancang, Menyedia Dan
Melaksanakan Rancangan
Tahunan Bimbingan Dan
Kaunseling Di Sekolah

Muka
surat ini

1/1

Mula
Perbincangan dengan pentadbir tentang
perancangan
dan
pelan
strategik
rancangan
tahunan bimbingan
dan
kaunseling
Perbincangan dengan GKSM tentang
perancangan dan pelan strategik
rancangan tahunan bimbingan dan
kaunseling serta pengagihan tugas
bersama
GKSM menjalankan tugas-tugas yang
telah diagihkan.
Perbincangan mengenai draf pertama
rancangan tahunan.
Pengubahsuaian
dilakukan jika perlu
Rancangan Tahunan yang telah diperbaiki
dimajukan kepada Pengetua untuk
mendapat kelulusan.
Draf akhir Rancangan Tahunan Unit
Bimbingan Dan Kaunseling Sekolah
Perlaksanaan program mengikut draf
Rancangan Tahunan Unit Bimbingan Dan
Kaunseling
Tamat

Senarai Semak
Aktiviti

Sub
aktiviti

BIL

5.2

5.2.2

BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN


Merancang, Menyedia Dan
Melaksanakan Rancangan
Tahunan Bimbingan Dan
Kaunseling Di Sekolah

PROSES KERJA
Perbincangan dengan pentadbir
tentang perancangan dan pelan
strategik rancangan tahunan
bimbingan dan kaunseling
Perbincangan dengan GKSM
tentang perancangan dan pelan
strategik rancangan tahunan
bimbingan dan kaunseling serta
pengagihan tugas bersama
GKSM menjalankan tugas-tugas
yang telah diagihkan.
Perbincangan mengenai draf
pertama rancangan tahunan.
Pengubahsuaian dilakukan (jika
perlu)
Rancangan Tahunan yang telah
diperbaiki dimajukan kepada
Pengetua untuk mendapat
kelulusan.
Draf akhir rancangan tahunan
unit bimbingan dan kaunseling
sekolah
Pelaksanaan program mengikut
draf Rancangan Tahunan Unit
Bimbingan Dan Kaunseling

Proses Kerja

TANDAKAN
(/)

Muka
surat ini

CATATAN

1/1

Aktiviti

Sub
aktiviti

BI
L

5.2

5.2.3

BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN


Mengumpul, Menyedia Dan
Menyebar Maklumat Serta Resos
Bimbingan & Kaunseling Dalam
Bidang Akademik, Kerjaya,
Psikososial & Kesejahteraan
Mental, Keibubapaan Dan
Kemahiran Mengatasi Masalah
Kepada Murid-Murid.

PROSES KERJA

Mengenalpasti cara mengumpul


maklumat serta resos yang berkaitan
dengan bimbingan dan kaunseling
melalui pelbagai sumber.
Bahan-bahan maklumat yang telah
dikumpul disemak, dianalisa, dinilai
isi kandungannya dan dikategorikan
mengikut bidang.

Muka
surat
ini

PEGAWAI
YANG
MELULUSKAN
/DIRUJUK

1/1

UNDANGUNDANG/
PERATURAN

GKSM

GKSM

Memilih media yang sesuai dan


menyebarkan maklumat (reachout)
berdasarkan jenis dan isi
kandungannya.
Membuat penilaian terhadap
reachout yang telah disebarkan.

GKSM

Pengubahsuaian (jika perlu)


5

Carta Aliran Kerja


Aktiviti

5.2

Sub
aktiviti

5.2.3

BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN


Mengumpul,
Menyedia
Dan
Menyebar Maklumat Serta Resos
Bimbingan & Kaunseling Dalam

Muka
surat ini

1/1

Bidang
Akademik,
Kerjaya,
Psikososial
&
Kesejahteraan
Mental,
Keibubapaan
Dan
Kemahiran Mengatasi Masalah
Kepada Murid-Murid.

Mula
Mengenalpasti cara mengumpul
maklumat serta resos yang berkaitan
dengan Bimbingan dan Kaunseling
melalui pelbagai sumber
Bahan-bahan maklumat yang telah
dikumpul disemak, dianalisa, dinilai isi
kandungannya dan diasingkan mengikut
bidang.
Memilih media yang sesuai dan
menyebarkan maklumat (reach out)
berdasarkan jenis dan isi kandungannya.
Membuat penilaian terhadap reach out
yang telah disebarkan daripada klien, kos
dan sebagainya.
Melakukan pengubahsuaian
Tamat

Senarai Semak
Aktiviti

Sub
aktiviti

BIL
1

5.2

5.2.3

BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN


Mengumpul,
Menyedia
Dan
Menyebar Maklumat Serta Resos
Bimbingan & Kaunseling Dalam
Bidang
Akademik,
Kerjaya,
Psikososial
&
Kesejahteraan
Mental,
Keibubapaan
Dan
Kemahiran Mengatasi Masalah
Kepada Murid-Murid.

PROSES KERJA
Mengenalpasti cara mengumpul

TANDAKAN
(/)

Muka
surat ini

CATATAN

1/1

maklumat serta resos yang


berkaitan dengan bimbingan dan
kaunseling melalui pelbagai
sumber.

Bahan-bahan maklumat yang


telah dikumpul disemak,
dianalisa, dinilai isi
kandungannya dan
dikategorikan mengikut bidang.
Memilih media yang sesuai dan
menyebarkan maklumat
(reachout) berdasarkan jenis dan
isi kandungannya.
Membuat penilaian terhadap
reach out yang telah disebarkan
daripada klien, kos dan
sebagainya.
Melakukan pengubahsuaian jika
perlu.

Proses Kerja
Aktiviti

5.2

Sub aktiviti

5.2.4

BIL
.

1
2

BIDANG PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN


Merancang, Mengawalselia Dan
Mengemaskini Rekod Dan
Inventori Murid

PROSES KERJA

Mengumpul data/maklumat
murid.

PEGAWAI
YANG
MELULUSKAN/
DIRUJUK

GKSM/GPK/GPK
HEM
GKSM

Muka
surat
ini

1/1

UNDANGUNDANG/
PERATURAN

Mengemaskini data murid


mengikut kategori keperluan.

Mengawalselia dan menyalur data


mengikut keperluan sekolah.

Menghantar laporan kepada


4.

pengetua.

Pengetua

Pengetua

Carta Aliran Kerja

Aktiviti

5.2

Sub
aktiviti

5.2.4

BIDANG PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

Merancang, Mengawalselia Dan


Mengemaskini Rekod Dan
Inventori Murid

Muka
surat ini

Mula
Mengumpul data/maklumat murid.

Mengemaskini data murid mengikut kategori keperluan.

1/1

Mengawalselia dan menyalur data mengikut keperluan


sekolah.

Menghantar laporan kepada pengetua.


Tamat

Senarai Semak
Aktiviti

5.2

Sub
aktiviti

5.2.4

BIL

BIDANG PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN


Merancang, Mengawalselia Dan
Mengemaskini Rekod Dan
Inventori Murid

PROSES KERJA

Mengumpul data/maklumat
murid.

Mengemaskini data murid


mengikut kategori keperluan.

Mengawalselia dan menyalur


data mengikut keperluan sekolah.

Menghantar laporan kepada


pengetua.

TANDAKAN
(/)

Muka
surat ini

CATATAN

1/1

Proses Kerja
Aktiviti

Sub
aktiviti

BIL

5.2

5.2.5

BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN


Jawatankuasa Menyelaras
Perkhidmatan Bimbingan Dan
Kaunseling

PROSES KERJA

PEGAWAI
YANG
MELULUSKAN
/DIRUJUK

Mendapatkan maklumat tentang


keperluan perkhidmatan Bimbingan
dan Kaunseling di sekolah.

GKSM

Membuat penilaian dan analisis jenisjenis keperluan semasa.

GKSM

Mengenalpasti kumpulan sasaran


yang terlibat.

GKSM

3
4

Merangka kertas cadangan program.

Perbincangan dengan pengetua


untuk mendapat kelulusan.

GKSM
Pengetua
Pengetua
6

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa.

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua


(jika perlu)

Program yang dirancang berjalan


mengikut jadual.

AJK
GKSM

Penyediaan laporan untuk dihantar


kepada Pengetua

Muka
surat
ini

1/1

UNDANGUNDANG/
PERATURAN

Carta Aliran Kerja


Aktiviti

Sub
aktiviti

5.2

5.2.5

BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN


Jawatankuasa Menyelaras
Perkhidmatan Bimbingan Dan
Kaunseling

Muka
surat ini

1/1

Mula
Mendapatkan maklumat tentang
keperluan perkhidmatan Bimbingan dan
Kaunseling di sekolah.
Membuat penilaian dan analisis jenisjenis keperluan semasa.
Mengenalpasti kumpulan sasaran yang
terlibat
Tidak
Lengkap

Merangka kertas cadangan program


Lengkap

Perbincangan dengan Pengetua untuk


mendapat kelulusan.
Mesyuarat Ahli Jawatankuasa
Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (jika
perlu)
Program yang dirancang berjalan
mengikut jadual.
Penyediaan laporan untuk dihantar
kepada Pengetua
Tamat

Senarai Semak
Aktiviti

5.2

BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN

Sub
aktiviti

BIL
1

5.2.5

Jawatan Kuasa Menyelaras


Perkhidmatan Bimbingan Dan
Kaunseling

PROSES KERJA

Membuat penilaian dan analisis


jenis-jenis keperluan semasa.

Mengenalpasti kumpulan sasaran


yang terlibat

1/1

CATATAN

Mendapatkan maklumat tentang


keperluan perkhidmatan Bimbingan
dan Kaunseling di sekolah.

TANDAKAN
(/)

Muka
surat ini

Merangka kertas cadangan program


Perbincangan dengan pengetua
untuk mendapat kelulusan.
Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua


(jika perlu)

Program yang dirancang berjalan


mengikut jadual.

Penyediaan laporan untuk dihantar


kepada Pengetua

Proses Kerja
Aktiviti

5.2

Sub
aktiviti

5.2.6

BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN


Pelaporan Tahunan Program Dan
Aktiviti Bimbingan & Kaunseling
Di Sekolah

Muka
surat
ini

1/1

BIL

PROSES KERJA
Mendapatkan maklumat tentang
program dan aktiviti tahunan
yang telah dijalankan sepanjang
tahun semasa.
Membandingkan program dan
aktiviti tahunan yang telah
dijalankan dengan perancangan
yang telah dibuat berdasarkan
Jadual Perancangan Aktiviti
Tahunan.

Mengumpulkan maklumat dari


setiap program dan aktiviti yang
telah berjaya dilaksanakan serta
kesannya.

Meneliti halangan pelaksanaan


program dan aktiviti yang
tertangguh

Membuat satu laporan


menyeluruh semua program dan
aktiviti yang telah dijalankan
sepanjang tahun.
Memastikan program dan aktiviti
yang tidak berjaya dilaksanakan
mengikut jadual dibawa ke tahun
berikutnya.
Mengadakan perbincangan
dengan pengetua dan
menyerahkan salinan laporan

PEGAWAI
YANG
MELULUSKAN /
DIRUJUK

UNDANGUNDANG /
PERATURAN

GPK HEM
GKSM

GKSM

GKSM

GKSM

GKSM

GKSM

Pengetua

Carta Aliran Kerja


Aktiviti

5.2

Sub
aktiviti

5.2.6

BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN

Pelaporan Tahunan Program Dan


Aktiviti Bimbingan Dan Kaunseling

Mula

Muka
surat ini

1/1

Mendapatkan maklumat tentang program dan aktiviti


tahunan yang telah dijalankan sepanjang tahun semasa
Membandingkan program dan aktiviti tahunan yang berjaya
dengan perancangan yang telah dibuat berdasarkan Jadual
Perancangan Program Tahunan
Mengumpul maklumat dari setiap program dan aktiviti yang
telah berjaya dilaksanakan serta kesannya
Meneliti sebab dan halangan pelaksanaan program dan
aktiviti yang tidak berjaya dijalankan
Membuat satu laporan menyeluruh berkenaan
program dan aktiviti yang telah dijalankan

semua

Membuat satu laporan berkaitan dengan program dan


aktiviti yang tidak berjaya dilaksanakan mengikut jadual
perancangan untuk dibawa ke tahun berikutnya.
Mengadakan
perbincangan
menyerahkan salinan laporan

dengan

Pengetua

dan

Tamat

Senarai Semak
Aktiviti

Sub
aktiviti

BIL

1
2

5.2

5.2.6

BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN


Pelaporan Tahunan Program Dan
Aktiviti Bimbingan Dan
Kaunseling Di Sekolah

PROSES KERJA
Mendapatkan maklumat tentang
program dan aktiviti tahunan yang
telah dijalankan sepanjang tahun
semasa
Membandingkan program dan
aktiviti tahunan yang telah
dijalankan dengan perancangan

TANDAKAN
(/)

Muka
surat ini

1/1

CATATAN

yang telah dibuat berdasarkan


Jadual Perancangan Aktiviti
Tahunan.

Mengumpulkan maklumat dari


setiap program dan aktiviti yang
telah berjaya dilaksanakan beserta
kesannya.
Meneliti halangan pelaksanaan
program dan aktiviti yang
tertangguh seperti yang telah
dirancangkan
Membuat satu laporan menyeluruh
semua program dan aktiviti yang
telah dijalankan sepanjang tahun.
Memastikan program dan aktiviti
yang tidak berjaya dilaksanakan
mengikut jadual untuk dibawa ke
tahun berikutnya.
Mengadakan perbincangan dengan
Pengetua dan menyerahkan salinan
laporan

Proses Kerja
Aktiviti

Sub
aktiviti

BIL

5.2

5.2.7

BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN


Mengemaskini Sistem Fail, Rekod
Dan Dokumentasi Perkhidmatan
Bimbingan Dan Kaunseling

PROSES KERJA
Menyemak fail Bimbingan dan
Kaunseling, rekod perkhidmatan
bimbingan dan kaunseling, individu
dan kelompok, pembimbing rakan
sebaya (PRS) dan kemahiran
belajar.
Membuat analisa berkaitan
keberkesanan dan tahap
pelaksanaan program kemahiran

PEGAWAI
YANG
MELULUSKAN
/DIRUJUK
Pengetua

GKSM

Muka
surat
ini

1/1

UNDANGUNDANG/
PERATURAN

belajar.
Menyemak rekod bimbingan dan
kaunseling meliputi tempoh satu
tahun.
Menjalankan semakan kemudahan
fizikal bilik bimbingan dan
kaunseling sebagai Pusat Sumber
perkhidmatan merangkumi :
4.1 Alatan
4.2 Perabot
4.3 Kemudahan
4.4 Bahan Rujukan
Meneliti pelaksanaan program dan
rekod aktiviti PRS .
Menilai kualiti dan keberkesanan
setiap perkhidmatan bimbingan dan
kaunseling.
Membuat rujukan dan perancangan
bagi meningkatkan mutu
perkhidmatan.
Mengemaskini sistem fail, rekod dan
dokumentasi perkhidmatan
bimbingan dan kaunseling.

GKSM

GKSM
GKSM

GKSM

Carta Aliran Kerja


Aktiviti

Sub
aktiviti

5.2

5.2.7

BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN


Mengemaskini Sistem Fail, Rekod
Dan Dokumentasi
Perkhidmatan Bimbingan Dan
Kaunseling

Muka
surat ini

1/1

Mula
Menyemak fail Bimbingan dan Kaunseling,
rekod
perkhidmatan bimbingan dan kaunseling, individu dan
kelompok, pembimbing rakan sebaya (PRS) dan
kemahiran belajar
Membuat analisa berkaitan keberkesanan dan tahap
pelaksanaan Program Kemahiran Belajar
Menyemak rekod bimbingan dan kaunseling meliputi
tempoh satu tahun

Menjalankan semakan kemudahan fizikal bilik bimbingan


dan kaunseling sebagai Pusat Sumber perkhidmatan
Meneliti pelaksanaan program dan rekod aktiviti PRS
Menilai kualiti dan keberkesanan setiap perkhidmatan
bimbingan dan kaunseling
Membuat rujukan dan perancangan bagi meningkatkan
mutu perkhidmatan
Mengemaskini sistem fail, rekod dan
perkhidmatan bimbingan dan kaunseling

dokumentasi

Tamat

Senarai Semak
Aktiviti

5.2

Sub
aktiviti

5.2.7

BIL

3
4

BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN


Mengemaskini Sistem Fail, Rekod
Dan Dokumentasi Perkhidmatan
Bimbingan Dan Kaunseling

PROSES KERJA
Menyemak fail Bimbingan dan
Kaunseling, rekod perkhidmatan
bimbingan dan kaunseling, individu
dan kelompok, pembimbing rakan
sebaya (PRS) dan kemahiran
belajar.
Membuat analisa berkaitan
keberkesanan dan tahap
pelaksanaan program kemahiran
belajar
Menyemak rekod bimbingan dan
kaunseling meliputi tempoh satu
tahun
Menjalankan semakan kemudahan
fizikal bilik bimbingan dan
kaunseling sebagai Pusat Sumber
perkhidmatan merangkumi:

TANDAKAN
(/)

Muka
surat ini

1/1

CATATAN

4.1 Alatan
4.2 Perabot
4.3 Kemudahan
4.4 Bahan Rujukan
Meneliti pelaksanaan program dan
rekod aktiviti PRS .
Menilai kualiti dan keberkesanan
setiap perkhidmatan bimbingan dan
kaunseling
Membuat rujukan dan perancangan
bagi meningkatkan mutu
perkhidmatan.
Mengemaskini sistem fail, rekod dan
dokumentasi perkhidmatan
bimbingan dan kaunseling.

Proses Kerja
Aktiviti

5.2

Sub
aktiviti

5.2.8

BI
L
1

BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN


Melaksanakan Tugas-Tugas Lain
Yang Diarahkan Oleh Ketua
Jabatan Dari Semasa Ke Semasa

PROSES KERJA
Menerima surat atau arahan
daripada pengetua/wakilnya
mengenai sesuatu tugas.
Berbincang dengan pengetua / GPK
HEM berkaitan dengan sesuatu
tugas yang berkenaan.

Menyediakan kertas cadangan


program

Perbincangan dengan pengetua


untuk mendapatkan kelulusan.

Melaksanakan program yang telah


dirancang.

Mendokumentasikan laporan
program dan menyerahkan kepada
pengetua.

PEGAWAI YANG
MELULUSKAN /
DIRUJUK
Pengetua

Pengetua / GPK1
/ GPK HEM

Pengetua
GKSM

Muka
surat
ini

1/1

UNDANGUNDANG/
PERATURAN

Carta Aliran Kerja


Aktiviti

5.2

Sub
aktiviti

5.2.8

BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN


Melaksanakan Tugas-Tugas Lain
Yang Diarahkan Oleh Ketua
Jabatan Dari Semasa Ke Semasa

Muka
surat ini

1/1

Mula
Berbincang dengan pengetua / GPK HEM
berkaitan dengan sesuatu tugas yang
berkenaan
Tidak
Lengkap

Menyediakan kertas cadangan program.


Lengkap

Pembentangan kertas cadangan program


bersama pengetua
Melaksanakan program yang telah
dirancang
Mendokumentasikan laporan program
dan menyerahkan kepada pengetua
Tamat

Senarai Semak
Aktiviti

5.2

Sub
aktiviti

5.2.8

BIL
1

BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN


Melaksanakan Tugas-Tugas Lain
Yang Diarahkan Oleh Ketua
Jabatan Dari Semasa Ke Semasa

PROSES KERJA
Menerima surat atau arahan
daripada Pengetua/wakilnya
mengenai sesuatu tugas.
Berbincang dengan pengetua / GPK
HEM berkaitan dengan sesuatu
tugas yang berkenaan.
Menyediakan kertas cadangan
program

Perbincangan dengan pengetua


untuk kelulusan.

Melaksanakan program yang telah


dirancang.

Mendokumentasikan laporan dan


menyerahkan kepada pengetua.

Proses Kerja
Aktiviti

5.3

BIDANG AKADEMIK

TANDAKAN
(/)

Muka
surat ini

1/1

CATATAN

Sub
aktiviti

BIL

1.

2.

3.

4.

5.

5.3.1

Program Pemilihan Mata Pelajaran


Bagi Tingkatan Enam

1/2

PEGAWAI YANG
MELULUSKAN/
DIRUJUK
GPK Pentadbiran

UNDANGUNDANG/
PERATURAN

Menerima syarat kemasukan


ke Tingkatan Enam keduadua jurusan dan mengenal
pasti kes-kes rayuan

GPK Pentadbiran

Rujuk syarat
kemasukan
ke Tingkatan
6

Mengenal pasti kumpulan


sasaran di Tingkatan Lima
tahun semasa (sains dan
sastera).

GPK Pentadbiran

PROSES KERJA
Menerima pakej mata
pelajaran Tingkatan enam
- Aliran Sains
- Aliran Kemanusiaan

Merangka kertas cadangan


program.
Tajuk program
Masa, Tarikh dan Tempat
Sasaran
Rasional
Objektif
Tentatif Program
Sumber Kewangan
AJK
Modul Program
Penilaian
Perbincangan dengan
pengetua untuk
pengesahan dan
kelulusan
Mesyuarat jawatankuasa

6.

7.

Muka
surat
ini

Mesyuarat jawatankuasa
(sekiranya perlu)

Pengetua

Guru Kanan Mata


Pelajaran
Guru Disiplin
Guru Pengawas
Guru Kanan Mata
Pelajaran
Guru Disiplin
Guru Pengawas
Semua AJK

8.

Menjalankan program
Pengetua

9.

Menyediakan laporan
untuk
diserahkan kepada
pengetua.

Carta Aliran Kerja

Aktiviti

5.3

Sub
aktiviti

5.3.1

BIDANG AKADEMIK

Program Pemilihan Mata


Pelajaran Bagi Tingkatan Enam

Muka
surat ini

1/1

Mula

Terima pakej ke Tingkatan Enam


Mendapat maklumat dan syarat masuk ke
tingkatan enam dan mengenal pasti kes-kes
rayuan

Kenal pasti sasaran


Merangka kertas cadangan program

Tidak
lengkap

Lengkap

Perbincangan dengan pengetua

Mesyuarat Jawatankuasa

Mesyuarat

Jawatankuasa

Kedua

(sekiranya

perlu)
Program berlangsung
Penyediaan laporan untuk diserahkan kepada
pengetua.
Tamat
Senarai Semak
Aktiviti

5.3

Sub
aktiviti

5.3.1

BIL

BIDANG AKADEMIK

Program Pemilihan Mata


Pelajaran Bagi Tingkatan Enam

AKTIVITI

Menerima pakej mata pelajaran


Tingkatan enam

Menerima syarat kemasukan ke


Tingkatan Enam kedua-dua jurusan
dan mengenal pasti kes-kes rayuan

Mengenal pasti kumpulan sasaran


di Tingkatan Lima tahun semasa
(sains dan sastera).

TANDAKAN(
/)

Muka
surat ini

1/1

CATATAN

Merangka kertas cadangan


program.

5
Perbincangan dengan pengetua
untuk pengesahan dan kelulusan
6
Mesyuarat jawatankuasa
7
Mesyuarat jawatankuasa (sekiranya
perlu)
8
Menjalankan program
9
Menyediakan laporan untuk
diserahkan kepada pengetua

Proses Kerja

Aktiviti

5.3

Sub
aktiviti

5.3.2

BIL

BIDANG AKADEMIK

Program Pemilihan Mata Pelajaran


Bagi Tingkatan Empat

PROSES KERJA
Menawarkan pakej mata pelajaran
Tingkatan Empat yang telah
disediakan oleh pihak sekolah

1.

2.
3.

PEGAWAI
YANG
MELULUSKAN
/DIRUJUK
GPK
Pentadbiran

- Aliran Sains
- Aliran Kemanusiaan
Menerima syarat kemasukan ke
Tingkatan Empat kedua-dua jurusan
Mengenal pasti kumpulan sasaran
di Tingkatan Tiga tahun semasa
selepas PMR.

GPK
Pentadbiran
GPK
Pentadbiran

Muka
surat
ini

1/1

UNDANGUNDANG /
PERATURAN

4.

5.

6.

Merangka kertas cadangan


program.
Perbincangan dengan pengetua
untuk pengesahan dan kelulusan.
Mesyuarat Jawatankuasa

7.

Mesyuarat Jawatankuasa kedua


(Sekiranya perlu)

8.

Pelaksanaan program

9.

Menyediakan laporan untuk


diserahkan kepada pengetua.

Pengetua
Guru Kanan
Mata Pelajaran
Guru Disiplin
Guru Pengawas
Semua AJK
Semua AJK
Pengetua

Carta Aliran Kerja


Aktiviti

5.3

Sub
aktiviti

5.3.2

BIDANG AKADEMIK

Program Pemilihan Mata


Pelajaran Bagi Tingkatan Empat

Muka
surat ini

1/1

Mula
Menawarkan pakej mata Pelajaran Tingkatan
Empat yang telah disediakan oleh pihak sekolah
Mengenal pasti kumpulan sasaran di Tingkatan
Tiga
Menyediakan kertas cadangan program
Tidak
lengkap

lengkap

Perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan


Mesyuarat Jawatankuasa

Mesyuarat

Jawatankuasa

kedua

(Sekiranya

perlu)
Pelaksanaan program
Penyediaan

laporan

untuk

dihantar

kepada

pengetua.
Tamat

Senarai Semak
Aktiviti

5.3

Sub
aktiviti

5.3.2

BI
L

BIDANG AKADEMIK

Program Pemilihan Mata


Pelajaran Bagi Tingkatan Empat

PROSES KERJA
Menawarkan pakej mata
pelajaran Tingkatan Empat
yang telah disediakan oleh
pihak sekolah
Menerima syarat kemasukan ke
Tingkatan Empat kedua-dua
jurusan
Mengenal pasti kumpulan
sasaran di Tingkatan Tiga
tahun semasa selepas PMR.
Merangka kertas cadangan
program
Perbincangan dengan pengetua
untuk pengesahan dan
kelulusan.
Mesyuarat Jawatankuasa

TANDAKAN
(/)

Muka
surat ini

CATATAN

1/1

8
9

Mesyuarat Jawatankuasa kedua


(Sekiranya perlu)
Pelaksanaan program
Menyediakan laporan untuk
diserahkan kepada pengetua.

Proses Kerja
Aktiviti

Sub
aktiviti

BIL
1.

5.3

5.3.3

BIDANG AKADEMIK

Program Kemahiran Belajar Untuk


Murid-Murid

PROSES KERJA
Mengumpul data dan membuat
analisa keputusan akademik
peperiksaan murid

2.

Mengenal pasti kumpulan


sasaran

3.

Merangka kertas cadangan


program

PEGAWAI YANG
MELULUSKAN /
DIRUJUK
Guru Kelas
JK Peperiksaan

GKSM

4.

5.

Perbincangan dengan pengetua


mengenai kertas cadangan
program yang telah disediakan

Pengetua

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

6.

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa


kedua (Sekiranya perlu)

7.

Program kemahiran belajar


berlangsung

8.

Penyediaan laporan dan dihantar

Semua AJK
Pengetua

Muka
surat
ini

1/1

UNDANGUNDANG /
PERATURAN

kepada pengetua

Carta Aliran Kerja


Aktiviti

5.3

Sub
aktiviti

5.3.3

BIDANG AKADEMIK

Program Kemahiran Belajar


Untuk murid-murid

Muka
surat ini

1/1

Mula
Mengumpul data dan membuat analisa
keputusan akademik peperiksaan murid
Mengenal pasti kumpulan sasaran
Merangka kertas cadangan program

Tidak
lengkap

Lengkap

Perbincangan dengan pengetua mengenai


kertas cadangan program yang telah disediakan
Mesyuarat Ahli Jawatankuasa
Mesyuarat Ahli Jawatankuasa kedua (Sekiranya
perlu)

Program Kemahiran Belajar berlangsung


Penyediaan laporan dan dihantar kepada
pengetua
Tamat

Senarai Semak
Aktiviti

5.3

Sub
aktiviti

5.3.3

BI
L
1.

BIDANG AKADEMIK

Program Kemahiran Belajar


Untuk Murid-murid

PROSES KERJA
Mengumpul data dan membuat
analisa keputusan akademik
peperiksaan murid

2.

Mengenal pasti kumpulan


sasaran

3.

Merangka kertas cadangan


program

4.

Perbincangan dengan pengetua


mengenai kertas cadangan
program yang telah disediakan

5.

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

6.

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa


kedua (Sekiranya perlu)

7.

Program Kemahiran Belajar


berlangsung

8.

Penyediaan laporan dan


dihantar kepada pengetua

Proses Kerja

TANDAKAN
(/)

Muka
surat ini

CATATAN

1/1

Aktiviti

5.4

Sub
aktiviti

5.4.1

BIL

BIDANG KERJAYA
Muka
surat
ini

Program Pameran Kerjaya

PROSES KERJA

Mengumpul data dan keperluan


murid tentang kerjaya

Mengenal pasti kumpulan


sasaran

Membuat kertas cadangan


program

PEGAWAI YANG
MELULUSKAN /
DIRUJUK
GKSM
GKSM
Guru Kanan
Bidang

GKSM

Perbincangan dengan pengetua


untuk mendapatkan kelulusan

Pengetua

Mesyuarat Jawatankuasa

Pengetua

Menghubungi agensi-agensi luar


yang berkaitan

Pengetua
GKSM

Mesyuarat Jawatankuasa Kedua


(Jika perlu)

Pengetua

Program Pameran Kerjaya


berlangsung

Penyediaan laporan untuk


diserahkan kepada pengetua

Carta Aliran Kerja


Aktiviti

5.4

BIDANG KERJAYA

AJK
GKSM

1/1

UNDANGUNDANG /
PERATURAN

Sub
aktiviti

5.4.1

Program Pameran Kerjaya

Muka
surat ini

1/1

Mula
Mengumpul data dan keperluan murid tentang
kerjaya
Mengenal pasti kumpulan sasaran
Menyediakan kertas cadangan program
Tidak
lengkap

Lengkap

Perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan


Mesyuarat Ahli Jawatankuasa
Menghubungi agensi luar
Mesyuarat Ahli Jawatankuasa kedua (Jika perlu)
Program berlangsung
Penyediaan laporan dan diserahkan kepada
pengetua
Tamat
Senarai Semak
Aktiviti

5.4

Sub
aktiviti

5.4.1

BIDANG KERJAYA

Program Pameran Kerjaya

Muka
surat ini

1/1

BIL

PROSES KERJA

Mengumpul data dan keperluan


murid tentang kerjaya

Mengenal pasti kumpulan sasaran

Membuat kertas cadangan


program

Perbincangan dengan pengetua


untuk kelulusan

Mesyuarat Jawatankuasa

Menghubungi agensi-agensi luar


yang berkaitan

Mesyuarat Jawatankuasa kedua


(Jika perlu)

TANDAKAN
(/)

CATATAN

Program Pameran Kerjaya


berlangsung
Penyediaan laporan untuk
diserahkan kepada pengetua

Proses Kerja
Aktiviti

Sub
aktiviti

BIL

1
2

5.4

5.4.2

BIDANG KERJAYA

Pelaksanaan Inventori Minat


Kerjaya

PROSES KERJA
Mengumpul data dan keperluan
murid tentang inventori minat
kerjaya

PEGAWAI YANG
MELULUSKAN /
DIRUJUK
GKSM
GKSM

Muka
surat
ini

1/1

UNDANGUNDANG /
PERATURAN
Mengikut carta
aliran
perkhidmatan
kaunseling

Mengenal pasti kumpulan


sasaran

Menyediakan kertas cadangan


program

Perbincangan dengan pengetua


untuk mendapat kelulusan

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa


Kedua (Jika perlu)

Pelaksanaan Program Inventori


Minat Kerjaya berlangsung

Penyediaan laporan untuk


dihantar kepada pengetua

GKSM
Pengetua

AJK

Inventori Minat
Kerjaya

Pengetua

Carta Aliran Kerja


Aktiviti

5.4

Sub
aktiviti

5.4.2

BIDANG KERJAYA
Pelaksanaan Inventori Minat
Kerjaya

Muka
surat ini

1/1

Mula
Mengumpul data dan
inventori minat kerjaya

keperluan

murid

Mencari kumpulan sasaran murid yang terlibat


Penyediaan kertas cadangan program

tentang

Tidak
lengkap

Lengkap
Perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan
Mesyuarat Ahli Jawatankuasa
Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (jika perlu)
Program Inventori Minat Kerjaya berlangsung
Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua
Tamat

Senarai Semak
Aktiviti

5.4

Sub
aktiviti

5.4.2

BIL
1

BIDANG KERJAYA
Pelaksanaan Inventori Minat
Kerjaya

PROSES KERJA
Mengumpul data dan keperluan
murid tentang inventori minat
kerjaya

Mengenal pasti kumpulan sasaran

Menyediakan kertas cadangan


program

Perbincangan dengan pengetua


untuk mendapat kelulusan

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa


Kedua (Jika perlu)

Pelaksanaan Program Inventori

TANDAKAN (/)

Muka
surat ini

1/1

CATATAN

Minat Kerjaya berlangsung


Penyediaan laporan untuk dihantar
kepada pengetua

Proses Kerja
Aktiviti

5.4

Sub
aktiviti

5.4.3

BIL

BIDANG KERJAYA

Informasi Bidang-Bidang Kerjaya

PROSES KERJA
Mengumpul data dan keperluan
murid tentang informasi bidangbidang kerjaya

Mencari kumpulan sasaran murid

Membuat kertas cadangan


program

PEGAWAI YANG
MELULUSKAN /
DIRUJUK
GKSM

GKSM

Perbincangan dengan pengetua


untuk kelulusan

Pengetua

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

Pengetua

Mencari informasi-informasi terkini


tentang bidang kerjaya

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa


Kedua (jika perlu)

Program Informasi Bidang-Bidang


Kerjaya berlangsung

Penyediaan laporan untuk dihantar


kepada pengetua

AJK

AJK Pelaksana
Pengetua

Muka
surat
ini

1/1

UNDANGUNDANG /
PERATURAN

Carta Aliran Kerja


Aktiviti

5.4

Sub
aktiviti

5.4.3

BIDANG KERJAYA
Informasi Bidang-Bidang Kerjaya

Muka
surat ini

1/1

Mula
Mengumpul data dan keperluan murid
tentang informasi bidang-bidang kerjaya
Mencari kumpulan sasaran murid
Membuat kertas cadangan program
Tidak lengkap
Lengkap

Perbincangan dengan pengetua untuk


kelulusan

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa


Mencari
informasi-informasi
tentang bidang kerjaya

terkini

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua


(Jika perlu)

Program Informasi Bidang-Bidang Kerjaya


berlangsung
Penyediaan laporan
kepada pengetua
Tamat

Senarai Semak

untuk

dihantar

Aktiviti

5.4

Sub
aktiviti

5.4.3

BIL
1

BIDANG KERJAYA
Informasi Bidang-Bidang Kerjaya

PROSES KERJA

TANDAKAN
(/)

Muka
surat ini

1/1

CATATAN

Mengumpul data dan keperluan


murid tentang informasi bidangbidang kerjaya

Mencari kumpulan sasaran murid

Membuat kertas cadangan program

Perbincangan dengan pengetua


untuk kelulusan

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

Mencari informasi-informasi terkini


tentang bidang kerjaya

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua


(jika perlu)

Program Informasi Bidang-Bidang


Kerjaya berlangsung

Penyediaan laporan untuk dihantar


kepada pengetua

Proses Kerja

Aktiviti

Sub
aktiviti

5.5

5.5.1

BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN


MENTAL
Program Orientasi Murid

Muka
surat
ini

1/1

BIL

PEGAWAI YANG
MELULUSKAN /
DIRUJUK
GKSM

PROSES KERJA

2.

Mengumpul data dan


keperluan murid tentang
maklumat orientasi murid
Mengenal pasti kumpulan
sasaran

3.

Membuat kertas cadangan


program

1.

4.

UNDANGUNDANG/
PERATURAN

GKSM
GKSM

Membuat perbincangan
dengan pengetua untuk
kelulusan

Pengetua

Pengetua
5.

Mesyuarat Jawatankuasa

Mesyuarat Jawatankuasa
Kedua (Jika perlu)

Pengetua
AJK

Pelaksanaan program
orientasi
Penyediaan laporan untuk
dihantar kepada pengetua

GKSM

Carta Aliran Kerja

Aktiviti

5.5

Sub
aktiviti

5.5.1

BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN MENTAL


Program Orientasi Murid

Mula

Lengkap

Muka
surat ini

1/1

Mengumpul data dan keperluan murid


tentang maklumat program orientasi
Mencari kumpulan sasaran murid
Membuat kertas cadangan program
Tidak
Lengkap

Perbincangan dengan pengetua untuk


kelulusan

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa


Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua
(Jika perlu)
Program orientasi murid berlangsung
Penyediaan laporan
kepada pengetua

untuk

dihantar

Tamat

Senarai Semak

Aktiviti

5.5

Sub
aktiviti

5.5.1

BIL
1

BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN MENTAL


Program Orientasi Murid

PROSES KERJA
Mengumpul data dan keperluan
murid tentang maklumat
program orientasi

Mencari kumpulan sasaran murid

Membuat kertas cadangan


program

Perbincangan dengan pengetua


untuk kelulusan

TANDAKAN
(/)

Muka
surat ini

1/1

CATATAN

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa


Kedua (Jika perlu)
Program Orientasi Murid
berlangsung

Penyediaan laporan untuk


dihantar kepada pengetua

Proses Kerja

Aktiviti

5.5

Sub
aktiviti

5.5.2

BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN MENTAL

PROSES KERJA
BIL
Mengumpul data dan keperluan murid
1

Muka
surat
ini

Program Selepas PMR

PEGAWAI YANG

UNDANG-

MELULUSKAN /

UNDANG/

DIRUJUK
GKSM

tentang maklumat program selepas


PMR

2
3
4
5

GKSM
Mengenalpasti kumpulan sasaran
GKSM
Membuat kertas cadangan program
Membuat perbincangan dengan

1/1

Pengetua

pengetua untuk kelulusan


Pengetua

PERATURAN

6
7

Mesyuarat Jawatankuasa
Mesyuarat Jawatankuasa Kedua (Jika
perlu)
Pelaksanaan program.

AJK

Penyediaan laporan untuk dihantar


8

Guru Tingkatan 3
GKSM

kepada pengetua

Carta Aliran Kerja


Aktiviti

5.5

Sub
aktiviti

5.5.2

BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN MENTAL


Program Selepas PMR

Muka
surat ini

1/1

Mula
Mengumpul data dan keperluan murid
tentang maklumat program selepas PMR
Mencari kumpulan sasaran murid
Membuat kertas cadangan program
Tidak
Lengkap

Lengkap

Perbincangan dengan pengetua untuk


kelulusan

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa


Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua
(jika perlu)
Program selepas PMR berlangsung
Penyediaan laporan
kepada pengetua
Tamat

untuk

dihantar

Senarai Semak

Aktiviti

5.5

Sub
aktiviti

5.5.2

BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN MENTAL

PROSES KERJA

BIL

Muka
surat ini

Program Selepas PMR

TANDAKAN

CATATAN

(/)
Mengumpul data dan keperluan

murid tentang maklumat


program selepas PMR
Mencari kumpulan sasaran murid
Membuat kertas cadangan

4
5
6

program
Perbincangan dengan pengetua
untuk kelulusan
Mesyuarat Ahli Jawatankuasa
Mesyuarat Ahli Jawatankuasa
Kedua (Jika perlu)
Program selepas PMR
berlangsung
Penyediaan laporan untuk
dihantar kepada pengetua

Proses Kerja

Aktiviti

5.5

1/1

BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN


MENTAL

Sub
aktiviti

2
3
4
5
6
7
8

Program Kem Bina Diri Murid

1/1

PEGAWAI YANG

UNDANG-

PROSES KERJA

MELULUSKAN /

UNDANG/
PERATURAN

Mengumpul data dan keperluan murid

DIRUJUK
GKSM

BIL

5.5.3

Muka
surat
ini

daripada maklumat SSDM


Mengenal pasti kumpulan sasaran
Membuat kertas cadangan program

Guru SSDM
GKSM
GKSM

Membuat perbincangan dengan

Pengetua

pengetua untuk kelulusan


Mesyuarat Jawatankuasa

Pengetua

Edaran borang kebenaran ibu bapa

AJK

Mesyuarat Jawatankuasa Kedua (Jika


perlu)
Pelaksanaan program Kem Bina Diri

AJK

Murid
Penyediaan laporan untuk dihantar

Guru Disiplin
GKSM

kepada pengetua

Carta Aliran Kerja


Aktiviti

5.5

Sub
aktiviti

5.5.3

BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN MENTAL


Program Kem Bina Diri

Muka
surat ini

1/1

Mula
Mengumpul data dan keperluan murid
daripada SSDM
Mencari kumpulan sasaran murid
Membuat kertas cadangan program
Tidak
Lengkap

Lengkap

Perbincangan dengan pengetua untuk


kelulusan

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa


Edaran borang kebenaran ibu bapa
Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua
(jika perlu)
Program Kem Bina Diri berlangsung
Penyediaan laporan
kepada pengetua

untuk

dihantar

Tamat

Senarai Semak
Aktiviti

5.5

Sub
aktiviti

5.5.3

BIL

BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN MENTAL


Program Kem Bina Diri

PROSES KERJA
Mengumpul data dan keperluan

murid tentang maklumat


program selepas PMR
Mencari kumpulan sasaran murid
Membuat kertas cadangan

4
5
6

program
Perbincangan dengan pengetua
untuk kelulusan
Mesyuarat Ahli Jawatankuasa
Edaran borang kebenaran ibu
bapa

TANDAKAN
(/)

Muka
surat ini

1/1

CATATAN

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

Kedua (Jika perlu)


Program selepas PMR

berlangsung
Penyediaan laporan untuk

dihantar kepada pengetua

Proses Kerja
Aktiviti

Sub
aktiviti

2
3
4
5
6
7
8

5.5.4

BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN MENTAL


Muka
surat
ini

Program Mentor-Mentee

1/1

PEGAWAI YANG

UNDANG-

PROSES KERJA

MELULUSKAN /

UNDANG/

DIRUJUK
GKSM

PERATURAN

Mengumpul data dan keperluan murid

BIL

5.5

untuk Program Mentor Mentee


Mengenal pasti kumpulan sasaran
Membuat kertas cadangan program

Guru SSDM
GKSM
GKSM

Membuat perbincangan dengan

Pengetua

pengetua untuk kelulusan


Mesyuarat Jawatankuasa

Pengetua

Taklimat kepada Mentor

GKSM

Taklimat kepada Mentee

GKSM

Mesyuarat Jawatankuasa Kedua (Jika


perlu)

Penyerahan Mentor kepada Mentee

9
10
11

Program Mentor Mentee berlangsung


Penyediaan laporan untuk dihantar

AJK
GKSM

kepada pengetua
Carta Aliran Kerja

Aktiviti

5.5

Sub
aktiviti

5.5.4

BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN MENTAL


Program Mentor-Mentee
Sekolah

Muka
surat ini

1/1

Mula
Mengumpul data dan keperluan murid
untuk program Mentor Mentee
Mencari kumpulan sasaran murid
Membuat kertas cadangan program
Tidak
Lengkap

Lengkap

Perbincangan dengan pengetua untuk


kelulusan
Mesyuarat Ahli Jawatankuasa
Taklimat kepada Mentor
Taklimat kepada Mentee
Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua
(Jika perlu)
Penyerahan Mentor kepada Mentee
Program Mentor Mentee berlangsung
Penyediaan laporan
kepada pengetua
Tamat

untuk

dihantar

Senarai Semak

Aktiviti

5.5

Sub
aktiviti

5.5.4

BIL

BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN MENTAL


Program Mentor-Mentee

PROSES KERJA

TANDAKAN
(/)

Muka
surat ini

CATATAN

Mengumpul data dan keperluan


1

murid untuk program Mentor


Mentee
Mencari kumpulan sasaran murid

Membuat kertas cadangan


3

program
Perbincangan dengan pengetua

untuk kelulusan
Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

Taklimat kepada Mentor

Taklimat kepada Mentee

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

Kedua (Jika perlu)


Penyerahan Mentor kepada

Mentee

10
11

Program Mentor kepada Mentee


berlangsung
Penyediaan laporan untuk
dihantar kepada pengetua

Proses Kerja

Aktiviti

5.5

1/1

BIDANG PSIKOSOSIAL DAN KESEJAHTERAAN


MENTAL

Sub
aktiviti

2
3
4
5
6

Program Sekolah Selamat

1/1

PEGAWAI YANG

UNDANG-

PROSES KERJA

MELULUSKAN /

UNDANG/
PERATURAN

Mengumpul data dan keperluan murid

DIRUJUK
GKSM

BIL

5.5.5

Muka
surat
ini

untuk Program Sekolah Selamat


Mengenal pasti kumpulan sasaran

GKSM

Membuat kertas cadangan program

GKSM

Membuat perbincangan dengan

Pengetua

pengetua untuk kelulusan


Mesyuarat Jawatankuasa

Pengetua

Perbengkelan Polisi Sekolah Selamat

GPK HEM

Mesyuarat Jawatankuasa Kedua (Jika

7
8

perlu)
Majlis Pelancaran Sekolah Selamat

AJK

Program Sekolah Selamat

AJK

berlangsung

10

Penyediaan laporan untuk dihantar

GKSM

kepada pengetua
Carta Aliran Kerja

Aktiviti

5.5

Sub
aktiviti

5.5.5

BIDANG PSIKOSOSIAL DAN KESJAHTERAN MENTAL


Program Sekolah Selamat

Muka
surat ini

1/1

Mula
Mengumpul data dan keperluan murid
untuk program Sekolah Selamat
Mencari kumpulan sasaran murid

Lengkap

Membuat kertas cadangan program


Tidak
Lengkap

Perbincangan dengan pengetua untuk


kelulusan

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa


Perbengkelan Polisi Sekolah Selamat
Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua
(Jika perlu)
Majlis Pelancaran Sekolah Selamat
Program Sekolah Selamat berlangsung
Penyediaan laporan
kepada pengetua

untuk

dihantar

Tamat

Senarai Semak

Aktiviti

5.5

Sub
aktiviti

5.5.5

BIL

BIDANG PSIKOSOSIAL DAN KESEJAHTERAAN


MENTAL

Program Sekolah Selamat

PROSES KERJA
Mengumpul data dan keperluan
murid untuk program Sekolah
Selamat
Mencari kumpulan sasaran murid

3
Membuat kertas cadangan
program

TANDAKAN
(/)

Muka
surat ini

1/1

CATATAN

Perbincangan dengan pengetua


untuk kelulusan

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

Perbengkelan Polisi Sekolah


Selamat

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa


Kedua (Jika perlu)

Majlis Pelancaran Program


Sekolah Selamat
Program Sekolah Selamat
berlangsung

10

Penyediaan laporan untuk


dihantar kepada pengetua

Proses Kerja

Aktiviti

5.6

Sub
aktiviti

5.6.1

BIL

BIDANG KEIBUBAPAAN

Kursus Kemahiran Keibubapaan

PROSES KERJA
Mengumpul data dan keperluan ibu

2
3

Muka
surat
ini

1/1

PEGAWAI YANG

UNDANG-

MELULUSKAN /

UNDANG/

DIRUJUK
GKSM

PERATURAN

bapa untuk kursus kemahiran


keibubapaan
Mengenal pasti kumpulan sasaran

GKSM

Membuat kertas cadangan program

GKSM

4
5

Membuat perbincangan dengan

Pengetua

pengetua dan YDP untuk kelulusan


Mesyuarat Jawatankuasa

YDP PIBG
Pengetua

Menghubungi agensi luar (Jika


6

GKSM

berkaitan)
Mesyuarat Jawatankuasa Kedua (jika

8
9

perlu)
Kursus Kemahiran Keibubapaan
berlangsung
Penyediaan laporan untuk dihantar

AJK
GKSM

kepada pengetua

Carta Aliran Kerja

Aktiviti

5.6

Sub
aktiviti

5.6.1

BIDANG KEIBUBAPAAN
Kursus Kemahiran Keibubapaan

Muka
surat ini

1/1

Mula
Mengumpul data dan keperluan ibu bapa
untuk Kursus Kemahiran Keibubapaan
Mencari kumpulan sasaran
Membuat kertas cadangan program
Tidak
Lengkap

Lengkap

Perbincangan dengan pengetua / YDP


untuk kelulusan
Mesyuarat Ahli Jawatankuasa
Menghubungi agensi luar (Jika berkaitan)

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua


(Jika perlu)
Kursus
Kemahiran
berlangsung
Penyediaan laporan
kepada pengetua

Keibubapaan

untuk

dihantar

Tamat

Proses Kerja
Aktiviti

5.6

Sub
aktiviti

5.6.1

BIDANG KEIBUBAPAAN

Kursus Kemahiran Keibubapaan

PEGAWAI YANG
BIL

PROSES KERJA

MELULUSKAN /
DIRUJUK

Mengumpul data dan keperluan ibu


1

2
3
4
5

bapa untuk kursus kemahiran


keibubapaan
Mengenal pasti kumpulan sasaran

GKSM

Membuat kertas cadangan program

GKSM

Membuat perbincangan dengan

Pengetua

pengetua dan YDP untuk kelulusan


Mesyuarat Jawatankuasa

YDP PIBG
Pengetua

Menghubungi agensi luar (Jika


6

GKSM

GKSM

berkaitan)
Mesyuarat Jawatankuasa Kedua (jika

perlu)

Kursus Kemahiran Keibubapaan

AJK

Muka
surat
ini

1/1

UNDANGUNDANG/
PERATURA
N

berlangsung
Penyediaan laporan untuk dihantar

GKSM

kepada pengetua

Carta Aliran Kerja

Aktiviti

5.6

Sub
aktiviti

5.6.1

BIDANG KEIBUBAPAAN
Kursus Kemahiran Keibubapaan

Muka
surat ini

1/1

Mula
Mengumpul data dan keperluan ibu bapa
untuk Kursus Kemahiran Keibubapaan
Mencari kumpulan sasaran
Membuat kertas cadangan program
Tidak
Lengkap

Lengkap

Perbincangan dengan pengetua / YDP


untuk kelulusan
Mesyuarat Ahli Jawatankuasa
Menghubungi agensi luar (Jika berkaitan)
Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua
(Jika perlu)
Kursus
Kemahiran
berlangsung
Penyediaan laporan
kepada pengetua
Tamat

Keibubapaan

untuk

dihantar

Senarai Semak
Aktiviti

5.6

Sub
aktiviti

5.6.1

BI

Kursus Kemahiran Keibubapaan

PROSES KERJA

L
1

BIDANG KEIBUBAPAAN

Mengumpul data dan keperluan


ibu bapa untuk kursus kemahiran
keibubapaan

Mencari kumpulan sasaran

Membuat kertas cadangan


program

Perbincangan dengan pengetua /


YDP untuk kelulusan

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

Menghubungi agensi luar (Jika


berkaitan)

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa


Kedua (Jika perlu)

Kursus Kemahiran Keibubapaan


berlangsung

10

TANDAKAN

Penyediaan laporan untuk


dihantar kepada pengetua

Proses Kerja
Aktiviti

5.6

BIDANG KEIBUBAPAAN

(/)

Muka
surat ini

CATATAN

1/1

Sub
aktiviti

BIL

5.6.2

Program Permuafakatan Ibu Bapa /


Penjaga

PROSES KERJA
Mengumpul data dan keperluan ibu

2
3
4
5
6
7
8

PEGAWAI YANG
MELULUSKAN /
DIRUJUK
GKSM

Muka
surat
ini

1/1

UNDANGUNDANG/
PERATURAN

bapa untuk Program Permuafakatan


Ibu Bapa /Penjaga
Mengenal pasti kumpulan sasaran

GKSM

Membuat kertas cadangan program

GKSM

Membuat perbincangan dengan

Pengetua

pengetua dan YDP untuk kelulusan


Mesyuarat Jawatankuasa

YDP PIBG
Pengetua

Mesyuarat Jawatankuasa Kedua (jika


perlu)
Program Permuafakatan Ibu Bapa /

AJK

Penjaga berlangsung
Penyediaan laporan untuk dihantar

GKSM

kepada pengetua

Carta Aliran Kerja


Aktiviti

5.6

Sub
aktiviti

5.6.2

BIDANG KEIBUBAPAAN
Program
Permuafakatan
Bapa / Penjaga

Ibu

Muka
surat ini

1/1

Mula
Mengumpul data dan keperluan ibu bapa
untuk
Program
Permuafakatan
Ibu
Bapa/Penjaga

Lengkap

Mencari kumpulan sasaran


Membuat kertas cadangan program

Tidak
Lengkap

Perbincangan dengan pengetua / YDP


untuk kelulusan
Mesyuarat Ahli Jawatankuasa
Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua
(Jika perlu)
Program
Permuafakatan
berlangsung
Penyediaan laporan
kepada pengetua

Ibu

untuk

Bapa
dihantar

Tamat

Senarai Semak

Aktiviti

5.6

Sub
aktiviti

5.6.2

BIDANG KEIBUBAPAAN
Program
Bapa

Permuafakatan

PROSES KERJA

BIL

(/)
Mengumpul data dan keperluan

TANDAKAN

ibu bapa untuk Program


Permuafakatan Ibu Bapa
Mencari kumpulan sasaran
Membuat kertas cadangan

program

Perbincangan dengan pengetua /

Ibu

Muka
surat ini

CATATAN

1/1

YDP untuk kelulusan


Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

Kedua (Jika perlu)


Program Permuafakatan Ibubapa

berlangsung
Penyediaan laporan untuk

dihantar kepada pengetua

Proses Kerja

Aktiviti

Sub
aktiviti

5.6

5.6.3

BIL

BIDANG KEIBUBAPAAN

Konferens Bersama Agensi Luar


Yang
Terlibat Dalam Proses
Pendidikan
Dan
Perkembangan
Murid

PROSES KERJA
Mengumpul data dan keperluan ibu

2
3
4
5

UNDANG-

MELULUSKAN /

UNDANG/

DIRUJUK
GKSM

PERATURAN

agensi luar
Mengenal pasti kumpulan sasaran

GKSM

Membuat kertas cadangan program

GKSM

Membuat perbincangan dengan

Pengetua

pengetua dan YDP untuk kelulusan


Mesyuarat Jawatankuasa

YDP PIBG
Pengetua

berkaitan

Mesyuarat Jawatankuasa Kedua (Jika

1/1

PEGAWAI YANG

bapa untuk konferens bersama

Menghubungi agensi luar yang

Muka
surat
ini

8
9

perlu)
Konferens bersama agensi luar
Penyediaan laporan untuk dihantar

AJK
GKSM

kepada pengetua

Carta Aliran Kerja

Aktiviti

Sub
aktiviti

5.6

5.6.3

BIDANG KEIBUBAPAAN
Konferens Dengan Agensi Luar
Yang
Terlibat Dalam Proses
Pendidikan Dan Perkembangan
Murid

Muka
surat ini

1/1

Mula
Mengumpul data dan keperluan ibu bapa
untuk program konferens dengan agensi
luar
Mencari kumpulan sasaran
Tidak
Lengkap

Membuat kertas cadangan program

Lengkap
Perbincangan dengan pengetua / YDP
untuk kelulusan
Mesyuarat Ahli Jawatankuasa
Menghubungi agensi luar
Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua
(Jika perlu)
Konferens dengan agensi luar
Penyediaan laporan
kepada pengetua
Tamat

untuk

dihantar

Senarai Semak

Aktiviti

Sub
aktiviti

5.6

5.6.3

BIL

BIDANG KEIBUBAPAAN
Konferens Bersama Agensi Luar
Yang
Terlibat Dalam Proses
Pendidikan Dan Perkembangan
Murid

PROSES KERJA

TANDAKAN
(/)

Mengumpul data dan keperluan


1

ibu bapa untuk konferens


bersama agensi luar
Mencari kumpulan sasaran
Membuat kertas cadangan

4
5
6
7
8
9

program
Perbincangan dengan pengetua /
YDP untuk kelulusan
Mesyuarat Ahli Jawatankuasa
Berhubung dengan agensi luar
Mesyuarat Ahli Jawatankuasa
Kedua (Jika perlu)
Program Permuafakatan Ibu bapa
Penyediaan laporan untuk
dihantar kepada pengetua

Proses Kerja
Aktiviti

5.7

BIDANG PEMBANGUNAN DIRI

Muka
surat ini

CATATAN

1/1

Sub
aktiviti

BIL

1.

2.

3.

5.7.1

Pelaksanaan Pembimbing Rakan


Sebaya

PROSES KERJA

PEGAWAI
YANG
MELULUSKAN
/ DIRUJUK

Menyediakan kertas cadangan


program

GKSM

Mengadakan outreach PRS di


sekolah

GKSM

Perbincangan dengan pengetua


Mesyuarat dan menubuhkan
jawatankuasa program

GKSM

5.

Pemilihan peserta dan melantik


AJK PRS

GKSM

Mesyuarat AJK PRS sekolah

GKSM

Mengadakan kursus asas PRS

GKSM

Mengadakan kursus lanjutan PRS

GKSM

7.
8.
9.
10.

Penganugerahan
Tindakan susulan:
Penyelarasan dan penyediaan
program yang akan datang.

Menyerahkan laporan kepada


pengetua.
Carta Aliran Kerja
11.

Aktiviti

5.7

Sub
aktiviti

5.7.1

1/1

UNDANGUNDANG /
PERATURAN

GKSM
Pengetua

4.

6.

Muka
surat
ini

Pengetua
GKSM
GKSM

BIDANG PEMBANGUNAN DIRI


Pelaksanaan Pembimbing Rakan
Sebaya

Muka
surat ini

1/1

Mula
Mengadakan outreach PRS di sekolah
Memaklumkan kepada pengetua untuk
mendapatkan persetujuan
Mesyuarat dan menubuhkan
jawatankuasa program
Pemilihan peserta dan melantik AJK
PRS
Mesyuarat AJK PRS sekolah
Mengadakan kursus asas PRS
Mengadakan kursus lanjutan PRS
Penganugerahan
Penyerahan Laporan
Tamat

Senarai Semak

Aktiviti
Sub
aktiviti

BI
L
1.

BIDANG PEMBANGUNAN DIRI MURID

5.7
5.7.1

Pelaksanaan Pembimbing Rakan


Sebaya

PROSES KERJA
Menyediakan kertas cadangan program
penubuhan PRS di sekolah

TANDAKA
N
(/)

Muka
surat ini

1/1

CATATAN

2.

Menyediakan rancangan tahunan PRS.

3.

Mendapatkan persetujuan / pengesahan


pengetua

4.

Mesyuarat dan menubuhkan


jawatankuasa program

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Pemilihan peserta
Melantik AJK PRS
Mesyuarat AJK PRS sekolah
Mengadakan kursus asas PRS
Mengadakan kursus lanjutan PRS
Penganugerahan
Tindakan susulan:
Penyelarasan dan penyediaan program
yang akan datang.
Menyerahkan laporan kepada pengetua

Proses Kerja

Aktiviti

5.7

Sub
aktiviti

5.7.2

BIDANG PEMBANGUNAN DIRI MURID

Program Disiplin Murid

PROSES KERJA
BIL

PEGAWAI
YANG
LULUSKAN /
DIRUJUK

Muka
surat
ini

1/1

UNDANGUNDANG /
PERATURAN

Guru Disiplin /
Guru Tingkatan
Warden /
GKSM

1.

Mendapatkan data rekod salahlaku


murid daripada SSDM

2.

Membuat kertas cadangan

Pengetua

3.

Perbincangan dengan pengetua.

Pengetua

4.

Mesyuarat pembentukan
jawatankuasa.

5.

Menyediakan alatan keperluan


program

6.

Mesyuarat kedua jawatankuasa


pengelola

7.

Pelaksanaan program.

8.

Penyediaan dan laporan program


untuk dihantar kepada pengetua

GKSM
Pengetua

Carta Aliran Kerja

Aktiviti

5.7

Sub
aktiviti

5.7.2

BIDANG PEMBANGUNAN DIRI

Program Disiplin Murid

Muka
surat ini

1/1

Mula
Mendapatkan data rekod salahlaku murid
daripada SSDM
Tidak
Lengkap

Lengkap

Merangka kertas cadangan


Membuat pengubahsuaian kertas cadangan
setelah perbincangan dengan pengetua
Mesyuarat
pembentukan
jawatankuasa
pertama untuk merancang program yang

akan dijalankan
Menyediakan alatan keperluan program
Mesyuarat kedua jawatankuasa pengelola.
Program yang dirancang berjalan mengikut
jadual.
Penyediaan dan pelaporan program untuk
dihantar kepada pengetua
Tamat

Senarai Semak

Aktiviti

5.7

Sub
aktiviti

5.7.2

BIL

BIDANG PEMBANGUNAN DIRI MURID

Muka
surat ini

Program Disiplin Murid

PROSES KERJA

TANDAKAN
(/)
Guru Disiplin /
Guru Tingkatan
Warden /
GKSM

1.

Mendapatkan data rekod salahlaku


murid daripada SSDM

2.

Membuat kertas cadangan

Pengetua

3.

Perbincangan dengan pengetua.

Pengetua

4.

Mesyuarat pembentukan
jawatankuasa.

5.

Menyediakan alatan keperluan


program

1/1

CATATAN

6.

Mesyuarat kedua jawatankuasa


pengelola

7.

Pelaksanaan program.

8.

Penyediaan dan pelaporan program


untuk dihantar kepada pengetua

GKSM

Pengetua

Proses Kerja
Aktiviti

Sub
aktiviti

BIL

5.8

5.8.1

BIDANG PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH/


INHALAN / ROKOK/ ALKOHOL
Program Pendidikan Pencegahan
Dadah / Inhalan / Rokok / Alkohol /
HIV / AIDS

PROSES KERJA

PEGAWAI YANG
LULUSKAN /
DIRUJUK
Guru Displin/Guru
Tingkatan/
Waden / GBKSM

1.

Membuat kajian keperluan


program.

2.

Mengenal pasti kumpulan sasaran.

3.

Merangka kertas cadangan


program.

4.

Perbincangan dengan pengetua.

Pengetua

5.

Mesyuarat jawatankuasa
pengelola.

Pengetua

6.
7.

Menghantar surat kepada


personalia/ agensi terlibat.
Mesyuarat penyelarasan
jawatankuasa pengelola

Pengetua
Pengetua

Muka
surat
ini

1/1

UNDANGUNDANG /
PERATURAN

8.

Program dijalankan.

9.

Mesyuarat post mortem.

10.

Menghantar laporan.

Pengetua

11.

Membuat tindakan susulan


(Jika perlu)

Carta Aliran Kerja

Aktiviti

Sub
aktiviti

5.8

5.8.1

BIDANG PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH/ INHALAN /


ROKOK/ ALKOHOL

Program Pendidikan Pencegahan


Dadah / Inhalan / Rokok / Alkohol
/ HIV / AIDS

Muka
surat ini

1/1

Mula
Membuat kajian keperluan program.
Mengenal pasti sasaran
Tidak
Lengkap

Lengkap

Menyediakan kertas cadangan program.

Perbincangan dengan pengetua


Mesyuarat ahli jawatankuasa
Menghantar surat kepada personalia/ agensi terlibat.
Program dijalankan
Mesyuarat post mortem

Menyediakan laporan.
Tamat

Senarai Semak

Aktiviti

Sub
aktiviti

BI
L
1.

2.
3.

5.8

5.8.1

BIDANG PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH/


INHALAN / ROKOK/ ALKOHOL
Program Pendidikan Pencegahan
Dadah / Inhalan / Rokok / Alkohol
/ HIV / AIDS

PROSES KERJA

Membuat kajian keperluan program.

TANDAKAN
(/)
Guru
Displin/Guru
Tingkatan/
Waden /
GBKSM

Mengenal pasti kumpulan sasaran.


Merangka kertas cadangan program.
Perbincangan dengan pengetua.

Pengetua

Mesyuarat jawatankuasa pengelola.

Pengetua

6.

Menghantar surat kepada personalia/


agensi terlibat.

Pengetua

7.

Mesyuarat penyelarasan
jawatankuasa pengelola

Pengetua

4.
5.

8.
9.

Program dijalankan.
Mesyuarat post mortem.
Pengetua

10.

Menghantar laporan.

Muka
surat ini

1/1

CATATAN

11.

Membuat tindakan susulan (Jika


perlu)
JENIS BORANG / REKOD
PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

BIL

7.0

JENIS BORANG

NO. RUJUKAN

Borang Khidmat Kaunseling Individu

BK05

Borang Khidmat Kaunseling Kelompok

BK06

Borang Temujanji Khidmat Kaunseling

BK07

Borang Memohon Kebenaran Berjumpa


Murid

BK08

Borang Rujukan Khidmat Kaunseling

BK09

Borang Rujukan Murid oleh pihak lain

BK10

Borang Rujukan Murid oleh Guru


Kaunseling

BK11

Rekod Sesi Kaunseling Individu

BK12

Rekod Sesi Kaunseling Kelompok

BK13

10

Laporan Perkhidmatan Bimbingan Dan


Kaunseling Sekolah Menengah

BK18

11

Borang Perancangan Tahunan

BK22

12

Borang Penyata Kewangan

BK24

CATATAN

Peraturan Pentadbiran
7.1

Aktiviti : Proses Penerimaaan dan Pemfailan Sesi Kaunseling


Individu / Kelompok.

Peraturan Pentadbiran
a) Klien atau perujuk menghubungi GKSM untuk membuat
temujanji
dengan menggunakan borang BK07. Fail klien dibuka dan
direkodkan nombor rujukan dan bilangannya. Bagi klien
yang terus datang tanpa temujanji, sesi kaunseling boleh
dilaksanakan dengan menggunakan
borang BK04
sebelum memulakan sesi ( SULIT ).
b). Klien datang sendiri (sukarela ) atau dirujuk oleh Guru
Tingkatan /
Guru Disiplin / Guru Guru / Ahli Keluarga / lain-lain perlu
mengisi borang BK09 dan BK04.
c) Apabila tiba pada tarikh temujanji, klien dialu-alukan
kehadirannya. GKSM dan klien memperkenalkan diri.
d) Pada permulaan sesi, GKSM memberikan borang
pernyataan masalah kepada klien untuk diisi mengikut
apa yang dirasakan olehnya. Ini bertujuan untuk
membantu GKSM memfokus dan mengenalpasti situasi
klien.
e) Sesi dijalankan.
f) GKSM akan menentukan keadaan kes bagi penamatan
sesi, masa yang bersesuaian, tarikh temujanji yang
berikutnya dan lain-lain.
g) Laporan hendaklah disediakan dan diserahkan kepada
Pengetua apabila kes-kes rujukan selesai melalui sesi
kaunseling.
h) Fail klien disimpan dan sesi ditamatkan.
7.2

Aktiviti: Pengendalian Kem, Kursus, Lawatan, Seminar, Dan


Lain-lain Peraturan Pentadbiran
a)

Menyedia dan mendapatkan kelulusan daripada


Pengetua berkaitan dengan kertas cadangan program.

b)

Mendapat kebenaran daripada Jabatan Pelajaran (Unit


Pendafatarn Dan Perhubungan untuk mengutip yuran
melebihi RM 1.00).

c)

Memohon kebenaran mengadakan lawatan daripada


Pejabat
Pelajaran
Daerah/Pejabat
Pelajaran
Kecil/Pejabat Pelajaran Daerah Gabungan/Jabatan
Pelajaran Negeri (mengikut negeri masing-masing).

7.3

d)

Memastikan syarikat pengangkutan yang membawa


murid untuk aktiviti luar mengikut peraturan Jabatan
Pengangkutan Jalan (JPJ).

e)

Mendapatkan
bapa/penjaga.

f)

Menyediakan garis panduan bagi tujuan langkahlangkah keselamatan yang perlu dipatuhi oleh muridmurid sebelum, semasa dan selepas program.

g)

Sekiranya berlakunya kemalangan semasa program


dijalankan,
guru perlulah mengambil tindakan
kecemasan mengikut prosedur Sekolah Selamat.

h)

Menyediakan Laporan Program.

kebenaran

bertulis

daripada

ibu

Aktiviti: Pengendalian Ujian Psikometrik


Peraturan Pentadbiran
a)

Ujian hendaklah dijalankan oleh Guru Kaunseling yang


mahir dengan ujian tersebut.

b)

Hasil ujian perlu dianalisa dan diinterpretasikan untuk


diperjelaskan kepada klien.

c)

Keputusan ujian hendaklah dijelaskan


mempunyai limitasi kesahihan.

d)

Hasil dapatan boleh digunakan oleh Guru Kaunseling


semasa sesi kaunseling dijalankan.

e)

Keputusan ujian adalah sulit dan terikat dengan etika


kerahsiaan.

bahawa

ia

8.0 Senarai Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran Malaysia dan Undang-Undang / Peraturan Untuk Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling
1. KP : 8613/Jld 3/6.
Asrama Sekolah (Selain daripada asrama-asrama sekolah
berasrama penuh dan Sekolah Menengah Sains), Bertarikh 2
Oktober 1973.
2. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 6A/1975.
Disiplin, Murid-murid Menghisap Rokok, Bertarikh 5 September
1975.
3. Surat Pekeliling Bil 7/1975
Salahguna Dadah, Garis Panduan Untuk Guru Panduan Dan Guru
Besar, Bertarikh 19 Ogos 1975.

4. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 4/1978.


Acara Suaikenal Di Sekolah-sekolah, Bertarikh 2 Mei 1978.
5. KP(BS) 8786-51/Jld III/ (34).
Laporan Penggal Kes-kes Penyalahgunaan Dadah, Bertarikh 27
Jun 1978.
6. Surat Pekeliling Ikhtisan Bil 1/1983.
Garis Panduan Kempen Anti Merokok
Bertarikh 25 Februari 1983.

Di

Sekolah-sekolah,

7. KP(BS) 8591/Jld II (4).


Acara Suaikenal Di Sekolah-sekolah, Bertarikh 17 Mac 1983.
8. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 8/1983.
Mengenakan Hukuman Biasa Terhadap Murid-murid Yang
Melakukan Perbuatan Salah Laku Yang Tidak Dinyatakan Dalam
Peraturan-peraturan Pelajaran, Bertarikh 7 November 1983.
9. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 4/1984.
Perhimpunan Sekolah, Bertarikh 14 Jun 1984.
10.Surat Kelulusan Perbendaharaan Bil KK/BP(29.00) 248/14.25 (Jld
2/73).
Kelulusan Kadar Penyediaan Bermasak Bagi Peserta-peserta
Kursus Dalam Perkhidmatan Yang Menghadiri Kursus Di Dalam
Kawasan Ibu Pejabat ( Lingkungan 25 KM).
11.Pekeliling Perbendaharaan Bil 5 Tahun 1995.
Peraturan Mengenai Kadar-kadar Dan Syarat Bayaran Saguhati
Kepada Pensyarah/Penceramah Sambilan.
12.Surat Pekeliling Iktisas Bil.1 / 1995.
Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pembelajaran Pendidikan
Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di
Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah.
13.Surat Pekeliling Iktisas Bil. 9 / 1995.
Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan UPSR Bagi
Murid-Murid Tahun 6.
14.Surat Pekeliling Iktisas Bil. 2 / 1996.
Penampilan Diri Pelajar, Kekemasan dan Kerapian Berpakaian.
15.Surat Pekeliling Iktisas Bil. 3 / 1996.
Panduan Tambahan : Pelantikan Guru Kaunseling Sepenuh Masa
di Sekolah Menengah.
16.Surat Pekeliling Iktisas Bil. 4 / 1997.
Hukuman Ke Atas Murid Menghisap Rokok.
17.Surat Pekeliling Iktisas Bil. 2 / 1999.
Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah.
18.Surat Pekeliling Iktisas Bil. 4 / 2002.
Pelaksanaan Program Sekolah Selamat.

19.Surat Pekeliling Iktisas Bil. 5 / 2002.


Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan.
20.Surat Pekeliling Iktisas Bil. 14 / 2002.
Pelaksanaan Pendidikan Wajib di Peringkat Rendah 2003.
21.Surat Pekeliling Iktisas Bil 3 / 2003.
Ke Arah Membudayakan Nilai Berterima Kasih.
22.Undang-undang Malaysia Akta 611.
Akta Kanak-kanak 2001.
23.Undang-undang Malaysia Akta 580.
Akta Kaunselor.
24. Hak Asasi Kanak-kanak di Konvensyen Geneva.

SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI DI SEKOLAH


(DIISI OLEH GKSM)
Bil

Jawatankuasa

Jawatan Yang
Disandang

Norma Kerja Bagi Tugas-Tugas Yang Dijalankan

BIL.
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

MASA DIAMBIL

JUMLAH UNIT
SEMINGGU

Sesi Kaunseling Individu

40 minit

10

Sesi Kaunseling Kelompok

40 minit

Pengurusan dan
Pentadbiran

30 minit

Pengajaran Kaunseling

40 minit

Mesyuarat / Kursus /
Bengkel

40 minit

Penyediaan Kertas Kerja

40 minit

Pelaksanaan Program

80 minit

JENIS TUGAS

Jumlah
Keseluruhan Masa
Diambil

1000 minit

SENARAI TUGAS HARIAN


Nama Guru :
Jawatan:
Tarikh:
Bil

Butir-Butir Tugas

Catatan