Anda di halaman 1dari 63

JABATANPERPADUANNEGARA

DANINTEGRASINASIONAL
JABATANPERDANAMENTERI

KEMENTERIANPELAJARAN

MALAYSIA

BUKUPANDUAN
KELABRUKUNNEGARA

KANDUNGAN

1.
PrinsipPrinsipRukunNegara

2.
LirikLagiLimaPrinsipRukunNegara

3.
Pendahuluan

4.
LatarBelakangPenubuhanKelabRukunNegara

5.
ObjektifPenubuhanKelabRukunNegara

6.
ModusOperandiKelabRukunNegara

7.
PengisianAktivitiKelabRukunNegara

8.
SumberKewangan

9.
Kesimpulan

10.
PeraturanKelabRukunNegara

10.1 Pendahuluan

10.2 ProsedurPenubuhanKelabRukunNegara

10.3 Peraturan

11.
LampiranB
Aktiviti

KelabRukunNegara

12.LampiranCCadanganPerancanganTahunanAktiviti
KelabRukunNegara

RukunNegara

Pengisytiharan

BAHAWASANYANEGARAKITAMALAYSIA

mendukungcitacitahendak

mencapaiperpaduanyanglebiheratdikalanganseluruh
masyarakatnya;

memeliharasatucarahidupdemokratik;

menciptasatumasyarakatyangadildimanakemakmuran
Negaraakandapatdinikmatibersamasecaraadildansaksama;

menjaminsatucarayangliberalterhadaptradisitradisi
kebudayaannyayangkayadanberbagaicorak;

membinasatumasyarakatprogresifyangakanmenggunakan
sainsdanteknologimoden;

MAKAKAMI,RakyatMalaysia,berikrarakanmenumpukan
seluruhtenagadanusahakamiuntukmencapaicitacita
tersebutberdasarkanatasprinsipprinsipyangberikut:

KEPERCAYAANKEPADATUHAN

KESETIAANKEPADARAJADANNEGARA

KELUHURANPERLEMBAGAAN

KEDAULATANUNDANGUNDANG

KESOPANANDANKESUSILAAN

LimaPrinsipRukunNegara

LimaPrinsipRukunNegara
HarusMenjadiCaraHidupKita
BukanSekadarIkrarSahaja
SekaliSekalaDibacaSemata

LimaPrinsipRukunNegara
TelahMenjadiTerasPerpaduan
MembentukSatuNegara
TanpaMengiraAgamaDanBangsa

Chorus:

AmalkanlahRukunNegara
DalamHidupHarianKita
TanpaMengiraTuaMuda
MengekalkanWarisanKita

LimaPrinsipRukunNegara
TelahMenjadiTerasPerpaduan
MembentukSatuNegara
TanpaMengiraAgamaDanBangsa

LimaPrinsipRukunNegara

Ikrar:
KepercayaanKepadaTuhan
KesetiaanKepadaRajaDanNegara
KeluhuranPerlembagaan
KedaulatanUndangUndang
KesopananDanKesusilaan

ItulahLimaPrinsipRukunNegara
4


LaguCiptaan
LirikOleh

:DatoWahIdris
:DatoCosmasJ.Abah
DatoAzmanAminHassan

1.

PENDAHULUAN

1.1

Peristiwa rusuhan kaum/etnik pada 13 Mei 1969 telah


mengganggugugat keamanan dan kestabilan negara pada ketika
itudantindakansertamertatelahdiambiluntukmengisytiharkan
daruratdiseluruhnegara.Denganpengisytiharantersebut,sistem
kerajaan berparlimen telah digantung dan seterusnya Majlis
Gerakan

Negara

(MAGERAN)

telah

ditubuhkan

untuk

mengembalikan keamanan, menegakkan semula undangundang


negarasertamemupuksuasanaharmonidanpercayamempercayai
dikalanganrakyat.

1.2

Berikutan dengan peristiwa itu juga, MAGERAN telah


menubuhkan Majlis Perundingan Negara di bawah Peraturan
Peraturan Perlu Majlis Perundingan 1970 yang berfungsi untuk
membincangkan serta meneliti isuisu perpaduan nasional dan
mencari jalan bagi menyelesaikan masalahmasalah berkaitan
dengan hubungan antara kaum. Melalui beberapa perbincangan
dan mesyuarat, Majlis Perundingan Negara telah memutuskan
bahawa Malaysia yang terdiri daripada rakyat berbilang kaum
memerlukan satu ideologi negara yang boleh diamalkan oleh
seluruh rakyat ke arah membentuk sebuah negara yang bersatu
padu.Berdasarkankepadakeputusantersebut,makaterbentuklah
RukunNegarayangtelahdiisytiharkanolehDYMMSeriPaduka
Baginda Yang diPertuan Agong pada 31 Ogos 1970 menjadi
pegangan, panduan dan amalan oleh seluruh rakyat Malaysia ke
arah pemupukan dan pengukuhan semangat perpaduan, ketaatan
dankecintaankepadabangsadannegara.
6


1.3Dalamusahamenyuntikkesedarandanpenghayatanmuridmurid
mengenai prinsipprinsip yang terkandung dalam Rukun Negara,
maka Kelab Rukun Negara yang telah diperkenalkan di sekolah
sekolahdan di InstitusiPengajian Tingggi(IPT) dimantapkandan
diperkukuhkanlagiselarasdengankeputusanMesyuaratJemaah
Menteripada11Ogos2004.

2.

LATARBELAKANGPENUBUHANKELABRUKUNNEGARA

2.1

Penubuhan Kelab Rukun Negara (KRN) ini telah diilham dan


disarankan oleh Y.A.B Dato Seri Abdullah Bin Haji Ahmad
Badawi (ketika itu selaku Timbalan Perdana Menteri) semasa
merasmikan sambutan Hari Perpaduan Peringkat Kebangsaan
2000 di Melaka. Malah sebelum itu, ketika merasmikan Hari
Perpaduan Peringkat Kebangsaan 1999 di Pahang, beliau telah
menyeruagarseluruhrakyatMalaysiasentiasaberpegangkepada
prinsipprinsip Rukun Negara untuk menjamin perpaduan dan
kemakmuran negara terus berkekalan. Menerusi Kelab Rukun
Negaraini,parapelajarakandidedahkanmengenaiprinsipprinsip
tersebut supaya mereka benarbenar dapat memahami serta
menghayatinya agar dapat diamal dan dijadikan budaya hidup
seharian.

2.2

Selaras dengan saranan tersebut, pihak Kementerian Pendidikan


padamasaitutelahmengambilinisiatifuntukmenubuhkanKelab
Rukun Negara di sekolahsekolah menengah seluruh negara.
Inisiatif ini dilaksanakan melalui Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.
7

17/2000: Penubuhan Kelab Rukun Negara Di Sekolahsekolah


bertarikh 16 November 2000 kepada semua Pengarah Pendidikan
Negeri. Walau bagaimanapun, sejak Kelab Rukun Negara
ditubuhkan, tiada sebarang garis panduan yang terperinci
dikeluarkan untuk dijadikan sebagai panduan pengurusan dan
pengisianprogramsertaaktivitiyangdilaksanakanolehkelabini.

2.3

Atas kesedaran untuk mengukuhkan perhubungan kaum dan


meningkatkan penghayatan masyarakat terhadap prinsipprinsip
Rukun Negara, maka Jabatan Perpaduan Negara Dan Integrasi
Nasional, Jabatan Perdana Menteri (JPNIN, JPM) telah
dipertanggungjawabkan untuk mewujudkan kerjasama erat
dengan pihak Kementerian Pelajaran Malaysia dan Kementerian
Pengajian Tinggi bagi tujuan tersebut (Keputusan Mesyuarat
JemaahMenteribertarikh11Ogos2004).

3.

OBJEKTIFPENUBUHANKELABRUKUNNEGARA

3.1

MemperkenalkanprinsipprinsipRukunNegara;

3.2

Memberi pengertian dan kefahaman tentang lima prinsip Rukun


Negara;

3.3

Menyubur dan mempertingkatkan kesedaran kerohanian akan


kepentinganRukunNegarasebagaiasasnormakehidupan;dan

3.4

Menjadikan prinsipprinsip Rukun Negara sebagai satu amalan


cara hidup yang berterusan bagi melahirkan masyarakat yang
mempunyaijatidiri,setia,bersatupadu,berwawasan,bermaruah,
bersikap terbuka dan beretika sejajar dengan wawasan negara.
8

4.

MODUSOPERANDIKELABRUKUNNEGARA

Peranan yang perlu dimainkan bagi mewujud dan memperkukuhkan


KelabRukunNegaradisekolahsekolahadalahsepertiberikut:

JABATAN

1. Jabatan
Perpaduan
NegaraDan
Integrasi
Nasional

TINDAKAN/
PELAKSANAAN

TANGGUNGJAWAB

KetuaPengarah
BahagianPerpaduan
MasyarakatDan
IntegrasiNegara

GarisPanduan
Cadanganaktiviti
Kepegawaian/
Fasilitator
Bahancetak
Promosi
Kewangan
Pemantauan
Pelaporan


JABATAN

TINDAKAN/
PELAKSANAAN

TANGGUNGJAWAB

2. Kementerian
Pelajaran
Malaysia

KetuaPengarah
PelajaranMalaysia
PengarahBahagian
Sekolah
PengarahBahagian
PendidikanGuru

3. Jabatan
Perpaduan
NegaraDan
Integrasi
Nasional
Negeri/Jabatan
Pelajaran
Negeri

4. Pejabat
Perpaduan
Daerah
/Bahagian/
Pejabat
Pelajaran
Daerah/
Bahagian

GarisPanduan
Cadanganaktiviti
Kepegawaian/
Fasilitator
Bahancetak
Promosi
Kewangan
Pemantauan
Pelaporan

PengarahJabatan
PerpaduanNegara
DanIntegrasi
NasionalNegeri
PengarahPelajaran
Negeri

PegawaiPerpaduan
Daerah/Bahagian
PegawaiPelajaran
Daerah/Bahagian

Arahan
Kewangan
Cadangandan
pelaksanaanaktiviti
Pemantauan
Pelaporan

Pelaporan
Penyelarasan

10

JABATAN

5. Sekolah

TINDAKAN/
PELAKSANAAN

TANGGUNGJAWAB

Pengetua/GuruBesar
GuruPenasihat

Penubuhankelab
Pelaksanaanaktiviti
Pemantauan
Pelaporan
SumberKewangan

11

5.

PENGISIANPROGRAMDANAKTIVITIKELABRUKUNNEGARA
5.1

Kelab Rukun Negara yang diwujudkan di sekolahsekolah akan


melaksanakan pelbagai aktiviti yang berteraskan kepada
pengukuhan pengetahuan, pemahaman, penghayatan dan
pengamalan (4P) Rukun Negara di kalangan murid. Selain
daripada matlamat untuk memperkenal dan menyedarkan murid
tentang kepentingan Rukun Negara, kelab ini juga akan dijadikan
sebagai salah satu strategi utama ke arah pengukuhan semangat
perpaduan dan integrasi nasional di kalangan murid pelbagai
kaum. Bagi mencapai matlamat ini, aktiviti Kelab Rukun Negara
akandirangkadandilaksanakanberlandaskankepadalimaprinsip
RukunNegaraiaitu:

KepercayaanKepadaTuhan

KesetiaanKepadaRajadanNegara

KeluhuranPerlembagaan

KedaulatanUndangUndang

KesopanandanKesusilaan

5.2

Antara aktivitiaktiviti yang boleh dilaksanakan melalui Kelab


Rukun Negara ialah seperti di Lampiran A, manakala Cadangan
Perancangan Tahunan Aktiviti Kelab Rukun Negara adalah
sepertidiLampiranB.

5.3

Selain daripada aktivitiaktiviti yang dinyatakan di atas, dari


semasa ke semasa Jabatan ini juga akan terus merancang dan
merangka pelbagai aktiviti lain yang difikirkan lebih berkesan,
12

mantap dan relevan dengan situasi semasa. Selain itu,


Jawatankuasa Kelab Rukun Negara yang akan ditubuhkan di
sekolah juga digalakkan untuk melaksanakan aktiviti yang
menjuruskepadapeningkatanpenghayatandanpengamalannilai
nilai yang terkandung dalam Rukun Negara serta pengukuhan
semangat patriotisme, perpaduan dan integrasi nasional di
kalanganmurid.

6.

SUMBERKEWANGAN

6.1

Peruntukan daripada pihak pentadbiran sekolah (menggunakan


peruntukankokurikulumsediaada);

6.2

Peruntukan daripada Ibu Pejabat Jabatan Perpaduan Negara Dan


IntegrasiNasional,JabatanPerdanaMenteri;

6.3

SumbangandaripadapihakPIBGSekolah;

6.4

Sumbangan

daripada

agensiagensi

kerajaan,

pertubuhan

pertubuhanbukankerajaandanswasta;
6.5

Perkongsian bijak dengan agensiagensi kerajaan, pertubuhan


pertubuhanbukankerajaandanswasta;dan

6.6

Sumbanganindividudanlainlainyangdifikirkansesuai.

7.

KESIMPULAN

Bagi mencapai matlamat untuk membina bangsa Malaysia yang bersatu


padu selaras dengan wawasan negara, penubuhan Kelab Rukun Negara
akanmenjadipemangkinkepadaprosesuntukmencapaiperpaduanyang
unggul di negara ini. Justeru, peranan Kelab Rukun Negara dari semasa
13

ke semasa akan diperkemas dan diperkukuhkan lagi supaya pencapaian


matlamat tersebut dapat direalisasikan. Pengetahuan, pemahaman,
penghayatandanpengamalan(4P)terhadapfalsafahRukunNegaraperlu
dipertingkatkan terutamanya di kalangan murid untuk menjadikan
mereka sebagai rakyat yang lebih bertanggungjawab dan prihatin dalam
sebuah negara majmuk. Bagi mencapai matlamat ini, Jabatan Perpaduan
Negara akan mewujudkan kerjasama erat dan berterusan dengan
KementerianPelajaranMalaysia.

14

PERATURANPERATURANKELABRUKUN
NEGARA

1.

PENDAHULUAN

1.1

PenubuhanKelabRukunNegaraadalahdiwajibkankepadasemua
sekolahrendahdanmenengah.

1.2

Pelaksanaan kelab ini di sekolah rendah dan menengah akan


dikendalikan oleh murid dengan bimbingan guru kelab/pihak
sekolah.

1.3

Kelab yang ditubuhkan di sekolah akan dipantau oleh satu


jawatankuasa yang dibentuk di peringkat kebangsaan dan negeri.
Selainmemantau,jawatankuasainijugabertanggungjawabkepada
perancanganaktiviti,garispanduan,peraturandansegalaperkara
yangberkaitandenganKelabRukunNegara.

2.

PROSEDURPENUBUHANKELABRUKUNNEGARA

2.1

Pengetua/Guru Besar hendaklah melantik Jawatankuasa Penaja di


peringkatsekolahmasingmasing.

2.2

Jawatankuasa Penaja tersebut hendaklah mengemukakan satu


permohonan penubuhan Kelab Rukun Negara di sekolah masing
masing.

15

2.3

Setelah menerima kelulusan daripada pendaftar, Pengetua/Guru


Besar, Jawatankuasa ini perlu memanggil satu mesyuarat agung
untuk menubuhkan Kelab Rukun Negara dan memilih ahliahli
jawatankuasa.

2.4

Jawatankuasa Penaja hendaklah dibubarkan setelah terbentuknya


Jawatankuasa Kelab Rukun Negara sekolah melalui mesyuarat
agung.

2.5

Jawatankuasa hendaklah mengemukakan secara bertulis kepada


Pengetua/Guru Besar dalam tempoh 14 hari laporanlaporan
sepertiberikut:

i)

Perlembagaankelab;

ii)

SenaraiAhliJawatankuasadanminitmesyuaratagung;

iii)

Senaraiaktivitiutamakelab;dan

iv)

LaporanKewangan.

2.6

Jawatankuasa Kelab Rukun Negara perlu mengadakan mesyuarat


sekurangkurangnya3kalisetahun.

3.

PERATURAN

Peraturan1: NamaPertubuhan

1.1

Kelab Rukun Negara ini boleh ditubuhkan sebagaimana yang


terkandung dalam Peraturan Penubuhan Kelab/Persatuan Sekolah
1997.
16


1.2

Nama pertubuhan ini ialah Kelab Rukun Negara dan diikuti


dengannamasekolahmasingmasing.

1.3

Alamatpertubuhanadalahalamatsekolah di mana kelabtersebut


ditubuhkan.

Peraturan2:Objebtif

2.1

ObjektifKelabRukunNegaraditubuhkanuntuk:

2.1.1 Memperkenalkan Rukun Negara kepada murid supaya


mereka dapat mengetahui dan memahami falsafah serta
prinsipprinsipRukunNegara;

2.1.2 Menyemai prinsipprinsip yang terkandung dalam Rukun


Negaradikalanganmurid;

2.1.3 Mempertingkatkan kesedaran dan pemahaman murid


tentangkepentinganRukunNegarakepadanegara;

2.1.4

Mendidik murid supaya memahami, menghayati dan


mengamalkanRukunNegara;

2.1.5

Menyemaidanmempertingkatkanlagisemangatperpaduan
di kalangan murid berasaskan sikap saling percaya
mempercayai,

hormatmenghormati,

toleransi

dan

kerjasamaantarakaum;
17


2.1.6

Mempertingkatkanpenghayatanagamayangdianuti;

2.1.7

Mempertingkatkan kefahaman dan menghormati budaya,

adatresamdanpantanglarangkaumkaumdiMalaysia.

Peraturan3:Keahlian

3.1

Semua murid sekolah rendah dan menengah adalah digalakkan


menjadi ahli Kelab Rukun Negara. Justeru, mereka hendaklah
terlibatsecaraaktifdenganaktivitiaktivitiyangdilaksanakanoleh
kelabini.

3.2

Keahlian Kelab Rukun Negara mestilah terdiri daripada pelbagai


kaum dan tidak boleh dipelopori oleh satu kaum sahaja kecuali
bagi sekolahsekolah yang muridnya terdiri daripada satu kaum
sahaja.

3.3

Ahli kelab adalah tertakluk kepada peraturan kelab dan berjanji

mentaatiperkaraperkaraberikut:

3.3.1

Saling hormatmenghormati di antara satu kaum dengan


kaum yang lain sama ada dalam kelab mahupun di mana
manasahajadandalamapajuakeadaan.
18


3.3.2

Setiapahlidikehendakimelibatkandiridalamsetiapaktiviti
yangdilaksanakanolehkelab;

3.3.3

Setiap ahli dilarang mempengaruhi ahli atau orang lain


membuat propaganda yang boleh memecahbelahkan
masyarakatyangterdiridaripadapelbagaikaum;

3.3.4 Setiapahlidilarangmengamalkandiskriminasiantarakaum
dan seterusnya memantau agar amalan tersebut tidak
diamalkan.

3.3.5 Setiap ahli dilarang menyentuh atau membicarakan secara


terbukaperkarayangsensitifbagisesuatukaum;
3.3.6 Berusahakearahmemeliharasemangatperpaduansehingga
menjadisatubudayadikalanganrakyatMalaysia.

Peraturan4:Aktiviti

4.1

Kelab Rukun Negara yang ditubuhkan harus melaksanakan


aktivitiaktiviti berdasarkan kepada lima prinsip Rukun Negara
sepertiberikut:

4.1.1 KepercayaanKepadaTuhan

Program/aktivitiyangberbentukkeagamaan;

19

4.1.2 KesetiaanKepadaRajaDanNegara
-

Program/aktivitiyangberbentukpatriotisme;

4.1.3 KeluhuranPerlembagaan
- Program/aktivitiyangberdasarkanperlembagaan;

4.1.4 KedaulatanUndangUndang

Program/aktivitiyangberkaitandenganundang

undang;

4.1.5 KesopananDanKesusilaan

Program/aktivitiyangberbentukpemahamanmengenai

tatasusiladankebudayaansesuatukaum.

4.2.1

Program/aktiviti lain yang difikirkan sesuai seperti dalam Buku


PanduanKelabRukunNegara.

Peraturan5:Pentadbiran

5.1.

Jawatankuasa Induk Kelab Rukun Negara Peringkat


Kebangsaan

Jawatankuasa ini adalah bertanggungjawab dalam menggubal


dasarsertamenentukanhalatujuKelabRukunNegara.

20

Jawatankuasainiadalahsepertiberikut:

1.
Penaung

Bersama

2.
Pengerusi

3.

Timbalan
Pengerusi

4.

Setiausaha

5.

Ahli

MenteridiJabatanPerdanaMenteri

MenteriPelajaranMalaysia

KetuaPengarahPelajaranMalaysia

KetuaPengarah
JabatanPerpaduanNegara
DanIntegrasiNasional

TimbalanKetuaPengarahPelajaranMalaysia
JabatanSekolahKementerianPelajaran
Malaysia

TimbalanKetuaPengarah(Operasi)
JabatanPerpaduanNegara
DanIntegrasiNasional

PengarahBahagianSekolah
KementerianPelajaranMalaysia

Pengarah
BahagianPerpaduanMasyarakat
danIntegrasiNegara

a)
BahagianPerpaduanMasyarakatdan

IntegrasiNegara

b)
BahagianSekolah

KementerianPelajaranMalaysia

c)
BahagianPendidikanGuru

KementerianPelajaranMalaysia

d)
JabatanPeneranganMalaysia

e)
BahagianTeknikdanVokasional
21

f)

KementerianPelajaranMalaysia
JabatanPerpaduanNegara
danIntegrasiNasionalNegeri

5.2.

JawatankuasaPelaksanaKelabRukunNegaraPeringkatNegeri

Jawatankuasa ini adalah bertanggungjawab dalam pelaksanaan


aktiviti Kelab RukunNegara di peringkat Negeri. Di samping itu,
peranannya juga adalah dalam melaksanakan dan memantau
pengendalian Kelab Rukun Negara di peringkat daerah dan
sekolahsekolah.

Jawatankuasainiadalahsepertiberikut:

i.

ii.

iii.

Penaung

ExcoPerpaduan

Pengerusibersama

PengarahPelajaran
JabatanPelajaranNegeri/
Pengarah
JabatanPerpaduanNegara
DanIntegrasiNasional(JPNIN)
Negeri

Setiausaha

PenolongPengarahJPNIN
Negeri
KetuaUnitKokurikulum
JabatanPelajaranNegeri

Ahli

KetuaSektorPengurusan
PembangunanKemanusiaan
JabatanPelajaranNegeri

PegawaiPelajaranDaerah/Bahagian

iv.

22

PegawaiPerpaduanDaerah/Bahagian

5.3

JawatankuasaPeringkatDaerah/Bahagian

1.

2.

3.

5.

Penasihat

Pengerusi
Bersama

Setiausaha

Ahli

PengarahJabatanPelajaranNegeri/
PengarahJPNINNegeri

PegawaiPelajaranDaerah/
PegawaiPerpaduanDaerah

PenyeliaKokurikulum
PejabatPelajaranDaerah
PembantuPembangunanMasyarakat
JPNIN

Pengetua/GuruBesar(yangdilantik)

5.4

JawatankuasaPeringkatSekolah
Keanggotaan Jawatankuasa Kelab Rukun Negara di peringkat
sekolahadalahsepertiberikut:

i)

ii)

Penaung

Penasihat

iii)

iv)

v)

vi)

Penyelaras

Pengerusi

TimbalanPengerusi

Setiausaha

Pengetua/GuruBesar

PenolongKananKokurikulum

GuruPenasihat

Seorangmurid

Seorangmurid

Seorangmurid
23


vii)

viii)

ix)

x)

PenolongSetiausaha

Bendahari

AhliJawatankuasa

JuruAuditDalam

Seorangmurid

Seorangmurid

10orangmurid

2orang
(seoranggurudanseorangmurid)

Jawatan Pengerusi, Timbalan Pengerusi, Setiausaha,


Penolong Setiausaha dan Bendahari adalah Jawatankuasa
EksekutifyangdilantikmelaluiMesyuaratAgungTahunan
yangperludiadakansebelum31Macsetiaptahun.Jawatan
JuruAuditDalamdilantikolehPengetuaatauGuruBesar.

Peraturan6:TugasJawata tankuasa

Pengerusi

TimbalanPengerusi

Merapatkan hubungan dengan Kelab


kelabRukunNegarayanglain.
Berhubung dengan Pejabat Perpaduan
Negeri / Daerah / Bahagian untuk
mendapatkan bahan penerbitan dan
sebagainya.
Lainlaintugaspentadbirankelab.

BertanggungjawabkepadaPengerusi.

MembantuPengerusimentadbirkelab.

Mempengerusikan
ketiadaanPengerusi.

Bertanggungjawab ke atas keseluruhan


perjalanankelab.
Mempengerusikanmesyuaratkelab.
Menyusundanmerangkaaktivitikelab.

kelab

semasa
24

Setiausaha

PenolongSetiausaha

Bendahari

AJK

Membantu Pengerusi merancang aktiviti


kelab.
Tugastugas lain yang diarahkan oleh
Pengerusi.

Mencatatminitmesyuarat.
Menyediakan laporan kegiatan dan
aktiviti.
Menguruskanurusansuratmenyurat.
Menyimpandan merekodkan segalafail
failkelab.
Tugastugas lain yang diarahkan oleh
PengerusidanTimbalanPengerusi.

Membantu Setiausaha menjalankan


tugastugaskesetiausahaan.
Menjalankan tugas Setiausaha semasa
ketiadaanSetiausaha.

Bertanggungjawab menguruskan urusan


kewangankelab.
Menyimpan dan merekodkan segala
urusankewangankelab.
Mengusahakansumberkewangankelab.
Tugastugas lain yang diarahkan oleh
PengerusidanTimbalanPengerusi.

Bertanggungjawab sepenuhnya kepada


Pengerusi/TimbalanPengerusi.
Membantu Jawatankuasa Eksekutif
menjalankanurusankelab.
Menghadiri mesyuarat kelab apabila
dipanggil.
Membantu
Pengerusi
menambah
keahliankelab.
Membantu
pengerusi
menjalankan
aktivitikelab.
Tugastugas lain yang diarahkan oleh
Pengerusi.

25


JuruAuditDalam

Memeriksa dan mengesahkan penyata


perbelanjaan Kelab Rukun Negara
sekurangkurangnyaduakalisetahun.

Peraturan7:PeraturanPengurusanKewanganKelabRukunNegara

7.1 Akaun bagi tiaptiap kelab di sekolah dan hendaklah di bawah


kawalanPengetua/GuruBesar.

7.2 Pengetua/Guru Besar hendaklah menyimpan atau menyebabkan


supaya disimpan suatu akaun yang sewajarnya dan hendaklah
menyimpannya di bawah jagaannya bagi tempoh tidak kurang dari
enambulansetelahberakhirtiaptiaptahunkewangandanhendaklah
sediaadabagipemeriksaanolehpihakpendaftar.

7.3 Apaapa tajaan atau kutipan derma bagi setiap kelab di sekolah
hendaklahmendapatkelulusanPengetua/GuruBesar

Peraturan8:MesyuaratAgung

8.1

SetiapKelabRukunNegarahendaklahmengadakanmesyuaratagung
padasetiaptahun.

8.2

PerananMesyuaratAgung

a)

MemilihJawatankuasaKelab;
26

b)

MembentangkanLaporanTahunanKelab;

c)

MembentangkanPenyataKewanganKelab;

d)

Menerimadanmeluluskanusuldanresolusi;

e)

Halhallain.

Peraturan9:

9.1 Jawatankuasa Induk Kelab Rukun Negara berhak untuk membatal,


meminda dan menambah manamana peraturan yang terkandung di
dalam buku ini pada bilabila masa dan tanpa terikat kepada mana
manapihak.

27

28

PRINSIP1:KEPERCAYAANKEPADATUHAN

BIL

1.

2.

3.

AKTIVITI

LAFAZIKRAR
RUKUN
NEGARA

MEMPAMERK
AN
PRINSIP
PRINSIP
RUKUN
NEGARA

NYANYIAN
LAGU
KEBANGSAAN
NEGARAKU
DANNEGERI

STRATEGI
PELAKSANAAN

OBJEKTIF

Supayamurid
sentiasa
menghayati
falsafahserta
prinsipprinsip
RukunNegara

Supayamurid
sentiasa
mengingati
prinsipprinsip
RukunNegara.

Menyemairasa
cintadanbangga
terhadaprajadan
negara

Arahandaripada
KementerianPelajaran
Malaysia.(KPM)

Setiap perhimpunan
sekolah.

HariKorikulum

Majlisrasmi.

SambutanBulan
Kemerdekaan

SambutanBulan
Perpaduan.

Kumpulanpembaca
ikrarterdiridaripada
pelbagaikaum.

Dipintumasuk
hadapansekolah.
Sudutkhasdalam
kelasdanpejabat.
Muraldidinding
Papankenyataan

Semasamajlissekolah.
Setiapperjumpaan
kelab.

TINDAKAN

Pengetua/GuruBesar
Semuamurid
AJKKelabRukunNegara
PegawaiPerpaduan
Daerah(Pemantauan)

Pengetua/GuruBesar
AJKKRN

Pengetua/GuruBesar
AJKKRN

29

BIL

AKTIVITI

OBJEKTIF

4.

FORUM
MEMAHAMI
KEPELBAGAIAN
AGAMA

1.Memperkenalkannilai
nilaisejagatdalamagama.
2.Menghormati
kepercayaanagamalain.
3.Menghormatipenganut
penganutagamalain.

1.Mendedahkannilainilai
sejagatdalamagama.

2.Menerapkanunsurunsur
positifdalamkehidupan.

5.

6.

CERAMAH
Penerapannilai
sejagatdalam
agama

PERTANDINGAN
PIDATO/DEBAT
PERPADUAN
DANINTEGRASI
NASIONAL

1.Mengasahmindadan
mencungkilbakatmurid
2.Memupukminat
membaca.
3.Menggalakkan
penggunaanICTuntuk
mencaribahan.

STRATEGI
PELAKSANAAN

Menjemputahli
panelyang
mewakiliagama
masingmasing.

TINDAKAN

Semuamurid
AJKKRN

Menjemputpanel
penceramah
bertauliah
daripadaJPNIN,
KPMdanJabatan
Penerangan
Malaysia.

Pertandingan
terbukakepada
setiapmurid.
SempenaBulan
Kemerdekaan/
BulanPerpaduan
PeringkatDaerah,
Negeridan
Kebangsaan.

Pengetua/Guru
Besar
PIBG
JPNIN

KPM
JPNIN
Sekolah
AJKKRN

30

BIL

AKTIVITI

7.

LAWATANKE
RUMAHRUMAH
IBADAT

8.

MERAIKANHARI
PERAYAAN
PELBAGAIKAUM

OBJEKTIF

1. Mengenalisecara
lebihdekatrumah
rumahibadat
penganutagamalain.

2. Menyemai
perasaan/sikap
menghormatiprinsip
kebebasanberagama
dikalangansetiap
warganegara.

Mendedahkanmurid
kepadapelbagaihari
perayaansepertiHariRaya
Aidilfitri,TahunBaruCina,
Deepavali,Krismas,Hari
GawaidanPestaKaamatan.

STRATEGI
PELAKSANAAN

Menganjurkan
lawatankerumah
rumahibadat
yangdibuka
untuk
lawatan/sepertidi
Masjid
Negara/Putrajaya,
BatuCaves
Selangor,SamPoh
TongdiIpoh,
Perak.

Mendapatkan
kebenaran
bertuulisdaripada
ibubapa.

Mendapat
kebenaran
daripadarumah
rumahibadat.

Mengadakan
majlissambutandi
sekolah.Murid
digalakkan
melibatkandiridi
dalamaktiviti
aktivitiyang
dianjurkan.

TINDAKAN

Sekolah
AJKKRN

Pengetua/Guru
Besar
AJKKRN

Program
dianjurkandalam
bulanbulan
berkaitan.

31

BIL

9.

10.

11.

AKTIVITI

OBJEKTIF

PERTANDINGAN
PENYEDIAAN
FOLIO/BUKU
SKRAP

KEMBINA
INSAN

BAHAN
PENERBITAN

1. Memupuksikap
mencintaidan
menghargai
anugerahTuhandi
kalanganmurid.

2. Memberikesedaran
dankeinsafan
kepadamurid
tentangkesan
terhadapalamsekitar
akibatdaripada
perbuatanmanusia.

3. Menggalakkan
penggunaanICT
untukmencari
bahan.

Mempertingkatkan
kerohaniandannilainilai
murnidikalanganmurid.

Mempertingkatkan
kerohaniandannilainilai
murnidikalanganmurid.

STRATEGI
PELAKSANAAN

Pertandingan
BukuSkrap
tentang
kepercayaan
kepadaTuhan.

Sebelumdan
selepasHari
PerayaanAgama;
contoh:padahari
MaulidurRasul.

Mengumpul
bahanbahan
berkaitandengan
keindahandan
kemusnahanalam
ciptaanTuhan.

TINDAKAN

Guru
Agama/Guru
Pendidikan
Moral
AJKKRN

Mengadakan
ceramah, forum,
bengkel
dan
sebagainya.

Mengadakan
ceramah,forum,
bengkeldan
sebagainya.

Pengetua/Guru
Besar
AJKKRN
JPNIN

Pengetua/Guru
Besar
AJKKRN
JPNIN

32


PRINSIP2:KESETIAANKEPADARAJADANNEGARA

BIL

1.

AKTIVITI

STRATEGI
PELAKSANAAN

OBJEKTIF

LAFAZIKRAR
Supaya murid sentiasa
RUKUNNEGARA menghayati falsafah serta
prinsip prinsip Rukun
Negara

Arahandaripada
KPM.

Setiap
perhimpunan
sekolah.

Hari
Kokurikulum.

Majlisrasmi.

SambutanBulan
Perpaduan.

Kumpulan
pembacaikrar
terdiridaripada
muridpelbagai
kaum.

TINDAKAN

Pengetua/Guru
Besar
Semuamurid
AJKKelab
RukunNegara
(KRN)
Pegawai
Perpaduan
Daerah
(Pemantauan)

2.

NYANYIAN
LAGU
KEBANGSAAN
NEGARAKU
DANNEGERI

Menyemairasacintadan
banggaterhadaprajadan
negara.

Semasamajlis
sekolah.
Setiapperjumpaan
kelab.

Pengetua/Guru
Besar
AJKKRN

33


BIL

3.

AKTIVITI

LAWATAN

STRATEGI
PELAKSANAAN

OBJEKTIF

Memberi
pendedahan
mengenai
Sistem
Pemerintahan
Raja
Berperlembagaan.

LawatankeIstana,
MuziumDiRaja
danMuzium
Negeri

LawatanIntegrasi
semasaHari
Keputeraan
Agong.

Lawatansemasa
Persidangan
Parlimendan
DewanUndangan
Negeri.

TINDAKAN

Semuamurid
AJKKRN

4.

PERTANDINGAN 1.
BUKU
SKRAP/FOLIO
SALASILAH
KESULTANAN
2.
NEGERI

Menyemairasacintadan
banggakepadaRajadan
Negara.

Memberi pendedahan
mengenai
sistem
pemerintahan
negeri
negeridiMalaysia.
3.

Bersifat
pertandingan

Kerjakumpulan.

Dijalankandi
peringkatsekolah.

Pengetua/Guru
Besar
AJKKRN

34

BIL

AKTIVITI

5.

KEMPENKIBAR
JALUR
GEMILANGDAN
BENDERA
NEGERI

STRATEGI
PELAKSANAAN

OBJEKTIF

Menyemaidanmemupuk
semangatpatriotismedi
kalanganmurid.

Mengadakan
majlispelancaran
KempenKibar
JalurGemilang
danBendera
Negeri.

Nyanyianlagu
JalurGemilang
danpatriotik

Tayangangambar
berunsurkan
patriotikuntuk
semuakaum.

AhliKRN
menyertai
Perbarisan
sempenaulang
tahunHari
Kemerdekaan.

Sempena
SambutanBulan
Kemerdekaan.

Majlisrasmiyang
lain.

TINDAKAN

Pengetua/Guru
Besar

AJKKRN

JPNIN

6.

PENGKISAHAN
SEJARAH
NEGARAOLEH
TOKOHTOKOH
NEGARADAN
TEMPATAN

1. Mengingati
dan
menghayati sejarah
dan pembangunan
negara.

2. Menghargai jasajasa
pemimpinnegara.

Bersifat
pertandingan

Kerjakumpulan.

Dijalankandi
peringkatsekolah.

Pengetua/Guru
Besar

AJKKRN

35

BIL

7.

AKTIVITI

PAMERAN
(SejarahNegara)

STRATEGI
PELAKSANAAN

OBJEKTIF

1. Mengenali
dan
menghayati sejarah
negara.

2. Memupuk perasaan
cintakannegara.

3. Menghargai jasajasa
pemimpin tempatan
danpejuangnegara.

TINDAKAN

Mengadakan
pameran.

Menyediakan
bahan.

Mengadakan
lawatanke
pameranyang
dianjurkanoleh
agensiagensilain.

Pengetua/Guru
Besar

AJKKRN

8.

PERTANDINGAN 1. Mencungkilbakat.
KEBUDAYAAN/

KESENIANDAN 2. Membentuk keyakinan


WARISAN
diri.

Menguruskan
pertandingan:
a) puisi

Pengetua/Guru
Besar
AJKKRN

b) drama

36

BIL

AKTIVITI

STRATEGI
PELAKSANAAN

OBJEKTIF

3. Memberi pendedahan
kepada murid tentang
kebudayaan
dan
kesenian
kaumkaum
lain.

TINDAKAN

c)

menciptalagu
patriotik

d)

menyanyi

e)

tarian

f)

bukuskrap

g)

cerpen

h)

katabestari
kenegaraan

i)

pertandingan
pertandinganlain
yangdifikirkan
sesuaidanselaras
denganprinsip
prinsipRukun
Negara.

Pengetua/Guru
Besar

AJKKRN

9.

KARNIVAL
PATRIOTIK

1. Memupuksemangat
patriotikdan
menyuburkan
semangatperpaduan
dikalanganmurid.

2. Menyemarakkan jati
dirimurid.

Koir,sajak,pentomendan
sebagainya.

Pengetua/Guru
Besar
AJKKRN

37

PRINSIP3:KELUHURANPERLEMBAGAAN

BIL

1.

AKTIVITI

STRATEGI
PELAKSANAAN

OBJEKTIF

LAFAZIKRAR
Supaya murid sentiasa
RUKUNNEGARA menghayati falsafah serta
prinsip prinsip Rukun
Negara

TINDAKAN

Arahandaripada
KPM.

Setiap
perhimpunan
sekolah.

Hari
Kokurikulum.

Majlisrasmi.

SambutanBulan
Kemerdekaan

SambutanBulan
Perpaduan.

Kumpulan
pembacaikrar
terdiridaripada
muridpelbagai
kaum.

Pengetua/Guru
Besar

Semuamurid

AJKKelab

RukunNegara
(KRN)

Pegawai
Perpaduan
Daerah
(Pemantauan)

2.

NYANYIAN
LAGU
KEBANGSAAN
NEGARAKU
DANNEGERI

Menyemairasacintadan
banggaterhadaprajadan
negara.

Semasamajlis
sekolah.
Setiapperjumpaan
kelab.

Pengetua/Guru
Besar
AJKKRN

38

BIL

3.

AKTIVITI

CERAMAH

STRATEGI
PELAKSANAAN

OBJEKTIF

Memberi kesedaran dan


kefahaman
tentang
keluhuran
perlembagaan/pembentuk
an perlembagaan/kontrak
sosial.

TINDAKAN

Semasakempen/
minggukesedaran
sivik.

Salahsatuaktiviti
Kursus
Kepimpinan/
Perkhemahan.

Salahsatuaktiviti
BulanPatriotisme.

Semuamurid

AJKKRN

JPNIN

4.

5.

LAWATAN
KENEGARAAN

1. Memberipeluang
kepadamurid
menyaksikan
prosessistem
perundangan
Negaradijalankan.

2. Mempertingkatkan
kefahaman murid
mengenai sistem
perundangan
negara.

KUIZ/
PERBAHASAN
(PERLEMBAGAAN)

1. Memupuk
kemahiran
pengucapanawam.

2. Menilai/menguji
tahappengetahuan
muridtentang
perlembagaan.

Menganjurkan
lawatankeSidang
DewanUndangan
Negeri/Parlimen

Pengetua/Guru
Besar
AJKKRN

Menganjurkan
lawatan
pertandingan
peringkat
sekolah/daerah

Pengetua/Guru
Besar

AJKKRN

39

BIL

6.

7.

AKTIVITI

PERKHEMAHAN
(MOTIVASI)

PERMAINAN
BERASASKAN
PRINSIPKETIGA
RUKUNNEGARA

STRATEGI
PELAKSANAAN

OBJEKTIF

1. Memupuksifat
sifatkepimpinan
berlandaskan
prinsipprinsip
Rukunnegara.

2. Meningkatkan
pengetahuanmurid
tentangsistem
perlembagaan
negara.

1. Menggalakkan
integrasikaum.

2. Memupuk
perpaduandannilai
kerjasama.

3. Menambah
pengetahuan dan
pengalamantentang
sistem
perlembagaan
negara.

Aktivitiluar
sekolah/ceramah
motivasi.

Kerjasamadengan
agensikerajaan/
swasta.

TINDAKAN

Pengetua/Guru
Besar

AJKKRN

PermainanMencari
HartaKarun
(TreasureHunt)

Clueyang
digunakan
berdasarkansistem
perlembagaan
negara.

Pelaksanaan
agensiagensi
kerajaan/swasta.

Pengetua/Guru
Besar

AJKKRN

40

BIL

8.

9.

AKTIVITI

PERTANDINGAN
MENULIS

DRAMA/SKETSA

STRATEGI
PELAKSANAAN

OBJEKTIF

1. Memupuk
kemahirankreatif
menulistentang
isuisu
perlembagaan
negara.

2. Mencungkilbakat
bakatdalam
bidangberkaitan.

3. Kesedarantentang
isuisusemasa
perlembagaan
negara.

1. Memupuk
daya
kreativiti.

2. Menghayati sistem
perlembagaan
negara.

3. Sebagai pemangkin
percambahan
fikiran.

4. Menggalakkan
integrasikaum.

Pertandingan
MenulisEsei
Cerpen/Puisi
peringkatsekolah,
daerah,negeridan
kebangsaan

TINDAKAN

Pengetua/Guru
Besar

AJKKRN

Berkala

Dalambentuk
pertandingan.

Berkala

Pengetua/Guru
Besar

AJKKRN

41

BIL

10.

AKTIVITI

FORUM
PERLEMBAGAAN

STRATEGI
PELAKSANAAN

OBJEKTIF

1. Meningkat
pengetahuan
tentang
perlembagaan.

2. Perkongsian
pengetahuan dan
pengalaman.

3. Memperjelaskan
isuisu
semasa
yang
timbul
(kurang
difahami/keliru)

TINDAKAN

Dianjurkandi
peringkatsekolah.

Kerjasamadengan
agensiluar.

Pengetua/Guru
Besar

AJKKRN

JPNIN

11.

PERTANDINGAN
BUKUSKRAP

1. Memupuk daya
kreativitimurid.

2. Kesedaran tentang
isuisu
semasa
dalam
sistem
perlembagaan.

Bersifat
pertandingan.

Kerjakumpulan

Peringkatsekolah.

Pengetua/Guru
Besar

AJKKRN

42

BIL

AKTIVITI

12.

PAMERAN
KENEGARAAN

STRATEGI
PELAKSANAAN

OBJEKTIF

1. Memupuk
daya
kreativitimurid.

Kerjakeumpulan
untuk
mengendalikan
pameran.

Menonjolkan
pencapaian
individu/syarikat
yanberjaya.

MelibatkanPIBG.

2. Kesedaran isuisu
semasa
dalam
sistem
perlembagaan.

TINDAKAN

Pengetua/Guru
Besar

AJKKRN

13.

BULAN
KEMERDEKAAN

1. Memupuk
kesedaran
kebangsaan yang
merangkumi
Prinsip
Rukun
Negara.

2. Menghayati idea
kebebasan
dan
demokrasi.

3. Mengetahui
tentang
latar
belakang kronologi
penggubalan
perlembagaan
Malaysia.

4. Memupuk
semangat setia dan
cintakannegara

Kerjakeumpulan
untuk
mengendalikan
pameran.

Menonjolkan
pencapaian
individu/syarikat
yanberjaya.

MelibatkanPIBG.

Menganjurkan
aktivitiaktiviti
yangboleh
menyemarakkan
semangat
patriotisme.
Contoh:
Pertandingan
menciptalagu
patriotik,melukis
posterdanlain
lain.

Pengetua/Guru
Besar

AJKKRN

43

BIL

14.

15.

AKTIVITI

MENGADAKAN
AKTIVITIALA
MINIPARLIMEN
DISEKOLAH

BULAN
KESEDARAN
PERLEMBAGAAN

STRATEGI
PELAKSANAAN

OBJEKTIF

1. Mencungkil bakat
murid
sebagai
pemimpinnegara.

2. Memberi
kebebasan
membahas
isu
penting
untuk
pembangunan
negara.

1. Memberikesedaran
dankefahaman
tentang
pembentukan
perlembagaan/kelu
huran
perlembagaan/kont
raksosial

2. Memperjelaskan
isuisuyangtimbul
yangkurang
difahami/keliru.

3. Perkongsian
pengetahuandan
pengalaman.

Melibatkansemua
murid

Peringkatantara
sekolah.

Mempamerkan
naskhah
Perlembagaan
Negeri/Persekutua
ndalamPusat
SumberSekolah
dandipapan
kenyataan.

Menganjurkan
ceramahmengenai
perlembagaan
daripadaagensi
agensiyang
terlibat.

TINDAKAN

Pengetua/Guru
Besar

AJKKRN

Pengetua/Guru
Besar

AJKKRN
JPNIN

44

BIL

16.

AKTIVITI

STRATEGI
PELAKSANAAN

OBJEKTIF

KUIZKELUHURAN
PERLEMBAGAAN

1. Meningkatkan
pengetahuandan
kefahamanmurid
tentang
perlembagaan
negara.

Penyeragaman
dalampenyediaan
soalankuiz.

Hadiahdisediakan
olehJPN
KPM/JPNIN.

TINDAKAN

Pengetua/Guru
Besar

AJKKRN

45

PRINSIP4:KEDAULATANUNDANGUNDANG

BIL

1.

AKTIVITI

STRATEGI
PELAKSANAAN

OBJEKTIF

LAFAZIKRAR
Supaya murid sentiasa
RUKUNNEGARA menghayati falsafah serta
prinsip prinsip Rukun
Negara

TINDAKAN

Arahandaripada
KPM.

Setiap
perhimpunan
sekolah.

Hari
Kokurikulum.

Majlisrasmi.

SambutanBulan
Kemerdekaan

SambutanBulan
Perpaduan.

Kumpulan
pembacaikrar
terdiridaripada
muridpelbagai
kaum.

Pengetua/Guru
Besar

Semuamurid

AJKKelab

RukunNegara
(KRN)

Pegawai
Perpaduan
Daerah
(Pemantauan)

2.

NYANYIAN
LAGU
KEBANGSAAN
NEGARAKU
DANNEGERI

Menyemairasacintadan
banggaterhadaprajadan
negara.

Semasamajlis
sekolah.
Setiapperjumpaan
kelab.

Pengetua/Guru
Besar
AJKKRN

46

BIL

AKTIVITI

3.

KEMPEN
MENDAULATKAN
UNDANGUNDANG
NEGARADAN
PERATURAN
SEKOLAH

OBJEKTIF

1. Memberi
kesedaran
tentang
kepentingan
undangundang
serta
penghayatan
terhadaptugas
tugas
penguatkuasa.

2. Menghayaticara
undangundang
dipraktikan.

3. Mengetahuicara
carapenggubalan
dasardasardan
peraturan
tertentu.

STRATEGI
PELAKSANAAN

Syarahansemasa
perhimpunan
sekolah.

Mempamerkan
keratanakhbardi
papankenyataan.

Pertandingan
bukuskrap
pertandingan
melukis/fotografi.

Menganjurkan
pamerandengan
kerjasamaagensi
agensiyang
berkaitanseperti
PDRM,Majlis
Perbandaran,
PihakBerkuasa
Tempatandan
AADK.

TINDAKAN

Semuamurid

AJKKRN

4.

MINGGU
KESEDARANSIVIK

1. Menghayatinilai
nilaimurni.

2. Pemahaman
terhadaptugas
tugas
penguatkuasa
undangundang.

Pengetua/Guru
Besar

AJKKRN

Agensi
Berkaitan

47

BIL

AKTIVITI

OBJEKTIF

STRATEGI
PELAKSANAAN

Tayangan
Multimedia/slaid
berkenaantugas
tugasunit
penguatkuasa
undangundang.

Bahandibekalkan
olehUnitunit
Majlis
Perbandaran/Piha
kBerkuasa
Tempatan/PDRM/
JPJ/Jabatan
Penerangan
Malaysia.

Menganjurkan
lawatanke
Mahkamah
Penguasa
Tempatan.

5.

LAWATAN

1. Kesedaran
tentangimplikasi
melanggar
undangundang.

2. Melihatsendiri
caracara
pentadbiran
tempat
berkenaan.

Lawatanke
institusiinstitusi
pemulihanseperti
Pusat
Serenti/sekolah
pemulihanakhlak
dansebagainya.

TINDAKAN

Pengetua/Guru
Besar

AJKKRN

48

BIL

6.

AKTIVITI

PERMAINAN
(EXPLOLAW)

OBJEKTIF

1. Menggalakkan
interaksimurid
pelbagaikaum.

2. Memberi
pengalaman
tentang
pelaksanaan
undangundang.

STRATEGI
PELAKSANAAN

Permainan
mengenali
peraturan
sekolah/undang
undangnegara.

TINDAKAN

Pengetua/Guru
Besar

AJKKRN

Kerjasamadengan
agensikerajaan/
swasta.

49

PRINSIP5:KESOPANANDANKESUSILAAN

BIL

1.

AKTIVITI

STRATEGI
PELAKSANAAN

OBJEKTIF

LAFAZIKRAR
Supaya murid sentiasa
RUKUNNEGARA menghayati falsafah serta
prinsip prinsip Rukun
Negara

TINDAKAN

Arahandaripada
KPM.

Setiap
perhimpunan
sekolah.

Hari
Kokurikulum.

Majlisrasmi.

SambutanBulan
Kemerdekaan

SambutanBulan
Perpaduan.

Kumpulan
pembacaikrar
terdiridaripada
muridpelbagai
kaum.

Pengetua/Guru
Besar

Semuamurid

AJKKelab

RukunNegara
(KRN)

Pegawai
Perpaduan
Daerah
(Pemantauan)

2.

NYANYIAN
LAGU
KEBANGSAAN
NEGARAKU
DANNEGERI

Menyemairasacintadan
banggaterhadaprajadan
negara.

Semasamajlis
sekolah.
Setiapperjumpaan
kelab.

Pengetua/Guru
Besar
AJKKRN

50

BIL

3.

AKTIVITI

SEMINAR/
FORUM/
CERAMAH

STRATEGI
PELAKSANAAN

OBJEKTIF

1. Memperkenalkan
danmemupuk
prinsipprinsip
RukunNegaradi
kalanganmurid.

2. Mempertingkatkan
kesedaranmurid
tentangnilainilai
murnidalam
masyarakat.

TINDAKAN

Menjemput
penceramahdari
agensikerajaan/
swastadanlain
lain.

Pertandingan
Syarahan
(wujudkanpiala)
diperingkat
sekolah/daerah.

KPM

JPNIN

JPN

BiroTata
Negara

Ceramah
mengenai
kesopanandan
kesusilaanuntuk
pemimpin
pemimpinmurid:
-

Pengawas

KetuaKelas

Pengerusi/AJK
Kelab/
Persatuan

Forummengenai
adatresampelbagai
kaum/budaya/
agama.

51


BIL

4.

AKTIVITI

LAWATAN

STRATEGI
PELAKSANAAN

OBJEKTIF

TINDAKAN

1. Memberikeinsafan
dankesedaran
semasamelakukan
lawatankeinstitusi
institusiyang
berkenaan.

2. Menyemaidan
memupuknilainilai
murnisepertikasih
sayang,simpatidan
hormatmenghormati
dikalanganmurid.

Menganjurkan lawatan
ke Rumah Orang Tua,
Anak
Yatim
dan
sebagainya.

Pengetua/Guru
Besar
AJKKRN

5.

PERKHEMAHAN
(MOTIVASI)

3. Memberipengertian
danmenerapkan
nilainilaimurnibagi
mengukuhkan
semangatperpaduan
kaum.

Peneranganbudaya
antarakaum.
Contoh:

Pengetua/Guru
Besar
AJKKRN

a) Adat
Resam/
PantangLarang
b) Permainan
Tradisional/
Sukaneka
c) Kebudayaan

52

BIL

6.

7.

AKTIVITI

KEMPEN
BERBUDI
BAHASA

HARI
KELUARGA/
HARIIBUBAPA

STRATEGI
PELAKSANAAN

OBJEKTIF

TINDAKAN

Memilih murid yang


1. Menentukan
pertuturanyangbaik terbaik bertutur dan
berbudibahasa.
dikalanganmurid.

2. Menggunakanlaras
bahasayangsesuai

dengansemua
peringkatumur.

3. Memupuksikap
beradabsopan
dikalanganmurid.

Memupukdanmengeratkan
kasihsayangyang
mendalamantaraahli
keluarga.

Pendedahan dan
panduan kepada
ibubapadanmurid
di
peringkat
sekolah.
Ibu
bapa dan
murid
akan
melaksanakannya
di rumah untuk
seluruhkeluarga.

Pengetua/Guru
Besar
AJKKRN

Pengetua/Guru
Besar

AJKKRN

IbuBapa

Murid

53

AKTIVITIAKTIVITILAIN

BIL

1.

AKTIVITI

HARITERBUKA
KELABRUKUN
NEGARA

STRATEGI
PELAKSANAAN

OBJEKTIF

1. Meningkatkanminat
muriduntukmenjadi
ahliKelabRukun
Negara.

2. MempromosikanKelab
RukunNegaradi
kalanganmurid
pelbagaikaum.

TINDAKAN

Peringkatsekolah,
Contoh:gerai
jualandan
pameran.

Pengetua/Guru
Besar
AJKKRN

PameranKelab
RukunNegara.

2.

BULAN
PENGHAYATAN
RUKUNNEGARA

Mengingatkanmurid
tentangkepentinganRukun
Negaradalammengekalkan
keharmoniankaumdi
negaraini.

Pelbagaiaktivitikearah
meningkatkan
penghayatanRukun
Negaradikalangan
muriddilaksanakan.

Pengetua/Guru
Besar

AJKKRN

3.

PROGRAM
PERTUKARAN
MURIDKE
SABAH/SARAWA
K/LABUAN/
SEMENANJUNG.

Mengeratkanhubungan
antaramuridberbilang
kaum.

Sekurang
kurangnyasatu
bulan.
Peringkat
kebangsaan

KPM

JPNIN

54

BIL

4.

AKTIVITI

LAWATAN
INTEGRASI

STRATEGI
PELAKSANAAN

OBJEKTIF

TINDAKAN

Lawatanantara
sekolah/daerah/
negeri/wilayah.

1. Memupuksemangat
setiakawandan
perpaduandiantara
murid.
Berkonsepkan
2. Memahamidan
Homestay
menghayatiadat
(ProgramAnak
resamsesuatu
Angkat).Contoh:
kaum.
RumahPanjang
BabadanNyonya,
Perkampungan
Melayudan
sebagainya.

Pengetua/Guru
Besar

AJKKRN

JPNIN

5.

KARNIVAL
KESENIANDAN
KEBUDAYAAN
PERPADUAN

Memupuk
semangat Persembahan/
pertunjukkan
cintakan
kesenian
dan
tarian/nyanyian
kebudayaan
ke
arah
tradisional.
menyatupadukan
rakyat
pelbagaikaum.
Pameranbudaya
adatresam
pelbagaikaum.

SUKAN

Pengetua/Guru
Besar

AJKKRN

6.

1. Menggalakdan
memupuksemangat
kesukanandi
kalanganmurid.

2. Memahamidan
menghayatiadat
resamsesuatu
kaum.

Menganjurkan:

i)Larian
Perpaduan

ii)Permainan
Tradisional/Sukan
eka

Pengetua/Guru
Besar

AJKKRN

55

BIL

7.

AKTIVITI

PROGRAMPRA
LATIHAN
KHIDMAT
NEGARA

STRATEGI
PELAKSANAAN

OBJEKTIF

Memupuk
semangat
perpaduandansahsiahyang
tinggidikalanganmurid.

Gotongroyongdi
RumahOrang
Tua/Anak
Yatim/Kawasan
Rekreasi/Rumah
Ibadatdan
sebagainya.

Memberi
sumbangan dalam
kerjakerja
kebajikan anjuran
agensi
kerajaan/swasta.

TINDAKAN

Pengetua/Guru
Besar

AJKKRN

NGO

KPM

JPNIN

JLKN

56

LAMPIRANC
CADANGANPERANCANGAN
TAHUNANAKTIVITIKELAB
RUKUNNEGARA

57

CADANGANPERANCANGANTAHUNANAKTIVITIKELAB
RUKUNNEGARA

(ARAHAN:SemuaaktivitiyangdilaksanakanMESTILAHberdasarkankepadalima
prinsipRukunNegara)

Bulan
Aktiviti
Objektif
Strategi
Tindakan
Pelaksanaan

1. LafazikrarRukun
Januari
Negara
SilarujukLampiranB

2. Nyanyianlagu

kebangsaan
SilarujukLampiranB
Negarakudan

lagunegeri.

3. Mesyuaratpenaja/ 1. Melantik
AgungKRN
Jawatankuasa
KelabRukun
Negara.
2. Merangka
aktivititahunan.
3. Mengemukakan
aktiviti
tahunan/kewan
gan
kepada
Pengetua/ Guru
Besar.

Membuat
hebahan
Poster
Promosi
Kainrentang
Borang
keahlian
Pengumuman
dalam
perhimpunan
sekolah
Kempen

Guru
Penasihat
Kelab

58

Bulan

Februari

Aktiviti
1. LafazikrarRukun
Negara

2. Nyanyianlagu
kebangsaan
Negarakudan
lagunegeri.

3. Mesyuarat
Jawatankuasa
KelabRukun
Negara.

4. CeramahRukun
Negara(Latar
belakang)

Objektif

Strategi
Pelaksanaan

Tindakan

SilarujukLampiranB

SilarujukLampiranB

Membincangdan
mengelolakan
aktiviti
sekolah/negeri.
(rujukLampiranB)

Kertaskerja
ceramahRukun
Negara.

Pertandingan
bukuskrap.

1. Melantik
Memaklumkan
Jawatankuasa
kepada JPNIN
Daerah/Negeri
KelabRukun
Negara.
untuk
2. Merangka
menetapkan
aktivititahunan. tarikh dan masa

yang
sesuai
untuk
mengadakan
ceramah.

Guru
Penasihat
Kelab
AJKKelab

Guru
Penasihat
Kelab
AJKKRN
JPNIN

59

5. PertandinganBuku Memupuk
Skrap
kreativitimurid.

Guru
Penasihat
Kelab

6. Pertandingan
Mencungkilbakat AnjuranJPNIN Guru
dikalanganmurid IbuPejabat
Penasihat
menulisrencana

Kelab
mengenai
dalambidang
perpaduannasional penulisanrencana Syaratsyarat
AJKKRN
pertandingan
JPNIN
(Peringkat
mengenai
kebangsaan.)
perpaduandan
akandiedarkan
Negeri/

integrasinasional.
melaluipihak
Ibu

KPM
Pejabat

7. HariThaipusam

SilarujukLampiranB
8. SambutanPerayaan
TahunBaruCina
(tarikhsambutan
mengikut
kesesuaian)

Pertandingan,
kerja
berkumpulan.

SilarujukLampiranB

60

Bulan

Mac

Aktiviti
1.LafazikrarRukun
Negara

2. Nyanyianlagu
kebangsaan
Negarakudan
lagunegeri

3. Mesyuarat
.
pertandingandebat
perpaduandan
integrasinasional
peringkatsekolah.
4. Pertandingandebat
perpaduandan
integrasinasional
peringkatsekolah.
(tarikh
pertandingan
mengikut
kesesuaian.)

Objektif

Strategi
Pelaksanaan

Tindakan

SilarujukLampiranB

SilarujukLampiranB

SilarujukLampiranB

SilarujukLampiranB

61

BULAN
April

Mei

Jun

Julai

AKTIVITI/PERAYAAN

TINDAKAN

1.HariKeputeraanNabiMuhammadS.A.W Guru
(MaulidurRasul)
Penasihat
2.HariKeputeraanSultanPerak
Kelab
3.HariKeputeraanSultanJohor
AJKKelab

1. SambutanBulanPerpaduanperingkat
Guru
kebangsaan dan Negeri (boleh dibincang
Penasihat
bersamadenganJPNIN/Daerah/Bahagian)
Kelab
2. HariWesak
AJKKelab

3. HariUlangTahunKeputeraanTuanku
RajaPerlis
4. PestaKaamatan(PestaMenuai)
5. BengkelKelabRukunNegaraPeringkat
Kebangsaan

1.PerayaanHariDayak(Gawai)
Guru
2.HariKeputeraanS.P.B.YangdiPertuan
Penasihat
Agong
Kelab

AJKKelab

1.HarijadiT.Y.T.YangdiPertuaNegeri
PulauPinang
2.HariKeputeraanTuankuYangdiPertuan
BesarNegeriSembilan
3.HariKeputeraanSultanJohor

Guru
Penasihat
Kelab
AJKKelab

Ogos

1.PelancaranPerayaanBulanKemerdekaan
2.Ulangtahunkemerdekaannegara
3.KempenKibarJalurGemilang
4.PeristiwaIsrakdanMikraj

Guru
Penasihat
Kelab
AJKKelab

62

BULAN

AKTIVITI/PERAYAAN

September

1.HarijadiT.Y.T.YangdiPertuaNegeri
Sarawak
2.HariPembentukanMalaysia(16September
1963)
3.HarijadiT.Y.T.YangdiPertuaNegeri
Sabah
4.UmatIslammenjalaniibadahpuasa

1. HarijadiT.Y.T.YangdiPertua
NegeriSarawak
2.HariPembentukanMalaysia(16September
1963)
3.HarijadiT.Y.T.YangdiPertuaNegeri
Sabah
4.UmatIslammenjalaniibadahpuasa

Oktober

TINDAKAN
Guru
Penasihat
Kelab
AJKKelab

Guru
Penasihat
Kelab
AJKKelab

63