Anda di halaman 1dari 7

PENGAKUAN

Saya mengakui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilannukilan dan ringkasan-ringkasan yang setiap satunya dinyatakan
sumbernya.

04 MAC 2015

MOHANA RAJ A/L GANASEN

PENGHARGAAN
Syukur saya kepada Tuhan kerana telah mengurniakan saya kekuatan dan buah
fikiran untuk menyiapkan tugasan ini yang bertajuk Pendeta Muda. Pendeta Muda
merupakan satu projek yang dilaksanakan untuk meningkatkan tahap komunikasi
Bahasa Malaysia dalam memartabatkan Bahasa Malaysia.
Ucapan terima kasih yang tidak terhingga buat Guru Besar Sekolah Jenis
Kebangsaan Tamil Jerantut yang membantu saya mempelajari stail kepimpinan,
membimbing saya bagaimana menguruskan sesuatu organisasi dan membantu
menyiapkan tugasan saya dengan tepat masanya.
Akhirnya sekali tidak lupa ucapan terima kasih kepada penyelia Pn. Meriam Bt
Alias yang banyak membantu saya dalam menghasilkan laporan penandaarasan.
Beliau sangat

komited untuk membalas kemusyikilan yang timbul dan

mewujudkan suasana menarik dengan menghubungi melalui What apps tidak


mengira waktu. Beliau menjadi pendorong bagi saya menyiapkan tugasan ini
dengan lebih tepat dan sempurna. Walaupun beberapa kali penyemakan dibuat
beliau tidak pernah mengeluh. Malah beliau meminta saya membuat penambaikan
bagi menghasilkan satu tugasan yang berkualiti. Seterusnya saya berterima kasih
kepada isteri yang memberi semangat untuk saya menyiapkan tugasan dengan
jayanya.

ABSTRAK
Bahasa Malaysia adalah bahasa rasmi dan bahasa perpaduan di Malaysia. Dalam
usaha merealisasikan dasar kerajaan iaitu memartabatkan Bahasa Malaysia
banyak program dirancang di sekolah. Projek Pendeta Muda, yang mana saya fikir
dapat membantu murid-murid berkomunikasi dalam Bahasa Malaysia dengan
yakin dan mengeluarkan pendapat dengan berani untuk berhadapan dengan
berbilang kaum. Dengan terhasilnya tugasan ini diharapkan dapat meningkatkan
budaya berkomunikasi dalam bahasa kebangsaan selari dengan kehendak dasar
kerajaan iaitu memartabatkan Bahasa Malaysia di semua sekolah. Program yang
ditandaaras ini telah memperoleh kejayaan dan beberapa anugerah di peringkat
daerah dan negeri. Peningkatan prestasi dalam Bahasa Malaysia dapat dilihat
dengan pelaksanaan projek ini. Kepimpinan sekolah dan faktor-faktor seperti
kerjasama semua guru telah menyumbang ke arah kejayaan program Pendeta
Muda di sekolah penandaarasan. Program ini juga didapati sesuai untuk
dilaksanakan di sekolah sandaran kelak dengan membuat beberapa
penambahbaikan.

ISI KANDUNGAN
BAB 1 HURAIAN MENGENAI SEKOLAH
1.1

Sejarah sekolah
1.1.1 Latar belakang sekolah
1.1.2 Visi dan misi
1.1.3 Objektif
1.1.4 Falsafah dan nilai
1.1.5 Piagam pelanggan
1.1.6 Lencana sekolah
1.1.7 Motto
1.1.8 Lagu
1.1.9 Struktur organisasi
1.1.10 Lokasi sekolah berserta lakaran
1.1.11 Kemudahan di sekolah
1.1.12 PIBG

1.2

01
02
04
04
05
06
07
07
09
10
11
11

Data / Statistik
1.2.1 Enrolmen murid
1.2.2 Bilangan staf
1.2.3 Pencapaian akademik / kokurikulum

12
13
15

BAB 2 HURAIAN PROJEK PENANDAARASAN


2.1
2.2
2.3
2.4

Situasi
Peluang dan cabaran pelaksanaan projek
Penglibatan kepimpinan sekolah
Stail pengurusan dan kepimpinan sekolah
4

17
21
23
24

2.5
2.6

BAB 3

27
29

REFLEKSI
3.1

Faktor kritikal dan penting dalam kejayaan projek


Penandaarasan

31

3.2

Hubungan antara teori dengan amalan pergurusan dan


kepimpinan pendidikan dalam projek
Kesesuaian projek penandaarasan di Sekolah Sandaran
Cadangan penambahbaikan projek penandaarasan di
Sekolah Sandaran
Pengajaran dan teladan dalam pengurusan dan kepimpinan

35

3.3
3.4
3.5
BAB 4

Pengiktirafan
Tindak ikut

38

RUMUSAN LAPORAN
4.1
4.2
4.3

Impak projek penandaarasan kepada kecemerlangan


sekolah
Impak projek penandaarasan kepada peserta
Rumusan keseluruhan

RUJUKAN
LAMPIRAN
A
B

36
37

Kertas Kerja Pelaksanaan Program Kecemerlangan


Gambar Pelaksanaan Program Kecemerlangan

BIODATA
LOG HARIAN
LOG KEPIMPINAN

40
40
42

LOG KEHADIRAN
SENARAI SEMAK PENYELIA

Senarai Jadual
Jadual 1:

Senarai Nama Guru-Guru Besar SJKT Jerantut

02

Jadual 2:

Enrolmen Murid SJKT Jerantut

12

Jadual 3:

Senarai Nama Pegawai SJKT Jerantut

13

Jadual 4:

Senarai Nama Staf SJKT Jerantut

14

Jadual 5:

Rekod Pencapaian UPSR

15

Jadual 6:

Rekod Pencapaian Kokurikulum

16

Senarai Gambar
Gambar 1:

Murid mendapat Johan dalam Pertandingan Syarahan

21