Sains Tahun 4 (SKLDIII) Mei 2016

Bahagian A (40 soalan)
1. Rajah 1 menunjukkan suatu
kemahiran

3. Antara lakaran burung berikut,
yang manakah dilukis dengan tepat
dan kemas?

Apakah kemahiran proses sains yang
ditunjukkan?
A. Meramal
B. Mengelas
C. Memerhati
D. Membuat inferens

2.Rajah 2 menunjukkan suatu
penyiasatan tentang tindakan
magnet ke atas objek.

Apakah pemboleh ubah
dimanipulasikan?
A. Jisim magnet
B. Saiz magnet
C. Bentuk objek
D. Jenis objek

1

Sains Tahun 4 (SKLDIII) Mei 2016

4. Antara urutan langkah berikut,
yang manakah betul untuk
membersihkan sebuah bikar?
7. Rajah menunjukkan tiga organ
manusia.

A. P, Q, R
B. Q, R, P
C. R, P, Q
D. Q, P, R
5. Antara yang berikut, yang
manakah boleh menyebabkan
kemalangan semasa berada di dalam
bilik sains?

Apakah fungsi organ-organ ini?
A. Pergerakan
B. Pertumbuhan
C. Pernafasan
D. Pembiakan

A. Membuka tingkap
B. Membuang sisa pepejal ke dalam
tong sampah
C. Bergurau dengan rakan
D. Menghidupkan suis kipas

8. Antara urutan berikut, yang
manakah menunjukkan laluan udara
semasa manusia menarik nafas?

6. Mengapakah peralatan sains tidak
dibenarkan dibawa keluar dari bilik
sains?

A. Hidung
B. Hidung
C. Trakea
D. Peparu

A. Peralatan sains adalah mahal.
B. Peralatan sains hanya untuk
kegunaan di dalam bilik sains.
C. Peralatan sains adalah mudah
pecah.
D. Peralatan sains adalah terhad
bilangannya.

>
<
>
<

Trakea
Peparu
Hidung
Hidung

> Peparu
< Trakea
> Peparu
< Trakea

9. Antara gas berikut, yang manakah
dibebaskan semasa proses
menghembus nafas?
A. Oksigen
B. Hidrogen
C. Karbon dioksisa
D. Nitrogen

2

Sains Tahun 4 (SKLDIII) Mei 2016

C. Usus
D. Kulit
13. Antara aktiviti yang berikut,
manakah yang meningkatkan kadar
10. Antara bahan kumuh berikut,
yang manakah dihasilkan oleh kulit
semasa proses perkumuhan?

pernafasan?

A. Karbon dioksisa
B. Air kencing
C. Wap air
D. Peluh

C. Berenang

A. Menyanyi
B. Tidur
D. Duduk
14. Penyahtinjaan dimaksudkan
sebagai penyingkiran...
A. najis dari badan manusia

11. Antara berikut , yang manakah
yang benar tentang pergerakan dada
semasa pernafasan?

B. air kencing dari badan manusia
C. bahan buangan dari badan
manusia

Menarik
nafas

Menghem
bus nafas

A.

Dada naik

Dada turun

B.

Dada
mengemb
ang

Dada
mengempi
s

C.

Dada naik
dan
mengemb
ang

Dada turun
dan
mengempi
s

D.

Dada
turun dan
mengempi
s

Dada naik
dan
mengemba
ng

D. karbon dioksida dari badan
manusia
15. Rajah menunjukkan bahagian
organ perkumuhan dalam manusia.

Apakah hasil perkumuhan organ ini?

12. Antara organ berikut, yang
manakah terlibat dalam proses
penyahtinjaan?

A. air kencing
B. peluh

A. Peparu

C. karbon dioksida

B. Ginjal

D. wap air
3

Sains Tahun 4 (SKLDIII) Mei 2016

A. Bergerak ke arah cahaya lampu
16. Mengapakah manusia perlu

itu.

berkumuh dan bernyahtinja?

B. Menutup matanya dengan cepat.

A. Untuk memastikan proses

C. Mengecilkan matanya.

pernafasan berfungsi dengan baik.

D. Mengenyitkan matanya berulang-

B. Untuk mengekalkan kesihatan

ulang.

badan.
C. Untuk membersihkan darah

19. Antara organ deria berikut, yang

manusia.

manakah terlibat sekiranya kamu

D. Untuk membersihkan organ-organ

terhidu bau yang busuk?

manusia.

A. Mata
B. Kulit

17. Rajah menunjukkan tindak balas

C. Telinga

seorang lelaki apabila tersepak

D. Hidung

kakinya pada batu.

20. Apakah kepentingan gerak balas
manusia terhadap rangsangan?
A. Mengekalkan kesihatan badan.
B. Melindungi diri daripada
kecederaan.
C. Mengurangkan pengumpulan
toksid dalam badan.
D. Membantu menyingkirkan bahan
kumuh daripada badan.

Apakah kesimpulan yang boleh
dibuat berdasarkan reaksi lelaki itu?

21. Antara ciri ibu bapa berikut, yang

A. Manusia boleh menangis.

manakah boleh diwarisi oleh anak?

B. Manusia boleh menjerit.

A. Warna kulit

C. Manusia bertindak balas terhadap

B. Panjang rambut

rangsangan.

C. Pengetahuan am

D. Manusia akan melompat apabila

D. Saiz dan bentuk badan

mereka terkejut.
22. Rajah menunjukka tiga generasi
18. Ayah menghalakan cahaya lampu

dalam keluarga.

suluh kepada rakannya.
Apakah tindakan yang akan
dilakukan oleh rakannya itu?
4

Sains Tahun 4 (SKLDIII) Mei 2016

25. Penyalahgunaan dadah boleh
mengakibatkan
A. Gangguan pertumbuhan
B. Ketagihan
C. Kurang selera makan
D. Penglihatan menjadi kabur

Siapakah yang tidak mungkin
mewarisi bentuk rambut Mansor?

26. Makanan seimbang mengandungi

A. Amin

A. zat makanan yang boleh

B. Azreen

menggemukkan badan

C. Zahid

B. kesemua kelas makanan dalam

D. Zuraida

kuantiti dan kadar yang betul untuk
mengekalkan kesihatan badan
C. protein dan lemak sahaja
D. vitamin dan mineral sahaja
27. Antara zat makanan berikut,
yang manakah akan menyebabkan

23. Apakah yang berlaku apabila

kegemukan apabila diambil secara

manusia membiak?

berlebihan?

A. Mereka menghasilkan anak

A. Protein

B. Berkurang bilangan ahli keluarga.

B. Mineral

C. Saiz badan mereka menjadi lebih

C. Vitamin

besar.

D. Karbohidrat

D. Generasi manusia akan pupus.

28. Rajah menunjukkan seekor

24. Maklumat di bawah menunjukkan

haiwan

beberapa penyakit.
* Kanser peparu
* Batuk yang serius
* Kesukaran bernafas
Antara berikut, yang manakah
menyebabkan penyakit ini?
A. Minum minuman beralkohol.

Organ pernafasan bagi haiwan di

B. Ketagihan dadah

atas ialah

C. Merokok

A. Peparu

D. Bersenam

B. Insang

5

Sains Tahun 4 (SKLDIII) Mei 2016

C. Spirakel

31.Bahagian tumbuhan yang

D. Kulit lembap

manakah bergerak balas terhadap
tarikan graviti?

29. Antara haiwan berikut, yang

A. Akar

manakah dipadankan dengan organ

B. Pucuk

pernafasannya dengan betul?

C. Batang
D. Daun

Haiwan

Organ

A.

Burung

pernafasan
Spirakel

B.
C.
D.

bangau
Dolfin
Cacing
Rama-rama

Insang
Kulit lembap
Peparu

32. Rajah menunjukkan satu pasu
tumbuhan yang diletakkan di dalam
sebuah kotak.

30. Rajah menunjukkan empat jenis
Antara bahagian-bahagian berlabel

haiwan.

A, B, C dan D , ke arah manakah
pucuk tumbuhan itu akan tumbuh?
33. Pokok Semalu akan
menguncupkan daunnya untuk
melindungi diri daripada keadaan
persekitaran.
Antara berikut, yang manakah
merupakan gerak balas pokok

Haiwan manakah bernafas melalui

semalu?

peparu

A. Cahaya Matahari

A. P dan Q

B. Air

B. P dan S

C. Sentuhan

C. P, Q, dan R

D. Graviti

D. P, R dan S

34. Apakah yang dimaksudkan
dengan fotosintesis?
6

Sains Tahun 4 (SKLDIII) Mei 2016

A. Proses pergerakan tumbuhan

A. Tempoh antara dua ketika

B. Proses tumbuhan membuat

B. Saiz antara permukaan

makanan sendiri

C. Jarak antara dua titik

C. Proses pembiakan tumbuhan

D. Jumlah ruang sesuatu objek

D. Proses perkumuhan tumbuhan
38. Rajah menunjukkan suatu cara
35. Kanji yang terhasil disimpan

untuk mengukur panjang.

sebagai makanan dalam daun.
C

Apakah fungsi kanji kepada
tumbuhan?
A. Untuk tumbuhan membuat
makanan
B. Untuk tumbuhan berkumuh
Antara berikut, yang manakah paling

C. Untuk tumbuhan bergerak balas

sesuai diukur dengan cara di atas?

D. Untuk tumbuhan mengeluarkan
bunga dan buah

A. Panjang sebuah bas
B. Lebar sebuah meja
C. Panjang sebatang pensel
D. Lebar sebuah padang bola sepak

39. Rajah menunjukkan bagaimana
panjang dua batang mancis diukur.

36. Apakah kepentingan fotosintesis
kepada manusia?
A. Tumbuhan menghasilkan sumber
makanan kepada manusia.
B. Tumbuhan membebaskan karbon
dioksida untuk manusia bernafas.
C. Tumbuhan memberikan manusia
air untuk minum.

Berapakah panjang sebatang

D. Tumbuhan memberikan manusia

mancis?

tenaga untuk manusia bergerak.

A. 2 cm
B. 3 cm

37. Antara yang berikut, yang

C. 5 cm

manakah betul tentang panjang?

D. 8 cm
7

Sains Tahun 4 (SKLDIII) Mei 2016

A

40. Rajah menunjukkan seorang
murid hendak merekodkan bacaan isi

B

padu cecair di dalam silinder
penyukat.

Kedudukan mata yang manakah
betul semasa mengambil bacaan
pada silinder penyukat?

8

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.