Anda di halaman 1dari 11

PENDIDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH (PPDa)

2016-2020

PELAN STRATEGIK
PELAKSANAAN PENDIDIKAN
PENCEGAHAN DADAH (PPDa)
2016 -2020
VISI
SEKOLAH BEBAS DADAH

MISI
Melaksanakan aktiviti-aktiviti Pendidikan Pencegahan Dadah (PPDa)
yang bersepadu dan menyeluruh daripada aspek
pengurusan/kepimpinan, kurikulum, kokurikulum dan pembangunan
sahsiah bagi memastikan semua murid bebas daripada pengaruh
dadah.

MATLAMAT
Pelaksanaan PPDa di sekolah-sekolah adalah untuk memastikan
murid-murid akan mempunyai pengetahuan, kesedaran dan
kemahiran mengenai bahaya dadah, rokok, inhalan, alkohol dan HIV
serta bahan terlarang yang boleh merosakkan intelek, emosi, rohani
dan jasmani.
OBJEKTIF
Murid akan mendapat maklumat bahaya dadah, rokok, inhalan,
alkohol dan HIV
Murid mempunyai ketahanan dan jati diri untuk menolak pengaruh
dadah dan bahan terlarang yang lain.SEKOLAH BEBAS DADAH 1
Murid kreatif, kritis & inovatif dalam kemahiran PPDa di sekolah

PENDIDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH (PPDa)


2016-2020

PERSONEL PPDa YANG PROAKTIF DAN RESPONSIF


Pemantapan Jawatankuasa Pendidikan Pencegahan Dadah di peringkat
negeri, daerah dan sekolah yang bertujuan untuk:ISU STRATEGIK
a)
merancang dan melaksanakan pendidikan pencegahan dadah
Murid sentiasa terdedah kepada pengaruh kepada bahan larangan dadah,
sepanjang tahun.
rokok, inhalan, alkohol dan HIV.
b)
Membantu murid-murid yang berisiko mengikut bidang tugas
masing-masing
TERAS STRATEGIK PELAKSANAAN PENDIDIKAN PENCEGAHAN
DADAH
c)
Mengawal selia pelaksanaan pendidikan pencegahan dadah
1. Personel
PPDa Pendidikan
yang proaktif
dan responsif
Ahli-ahli
Jawatankuasa
Pencegahan
Dadah (PPDa) terdiri
daripada
kepelbagaian agensi
:2. Memaksimakan
penyebaran
mesej PPDa melalui program
pencegahan umum kepada seluruh warga sekolah
a)
Agensi Anti Dadah Kebangsaan
3. Merekayasa
pendidikan intervensi PPDa
b)
PDRM
c)
LPPKN
4. Meningkatkan
informasi PPDa
d)
Jabatan Kebajikan Masyarakat
5. Meningkat dan mengeratkan kerjasama dengan agensi
e)
PIBG
f)6. Menjalinkan
PBT/ Majliskerjasama
Daerah bersama NGO dan pihak swasta

SEKOLAH BEBAS DADAH

PENDIDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH (PPDa)


2016-2020

PEMANTAPAN

PROGRAM

PENCEGAHAN

UMUM

KEPADA

SELURUH WARGA SEKOLAH


Menambahbaik aktiviti pencegahan umum di peringkat sekolah, daerah
dan negeri dengan melaksanakan:PROGRAM TERAS PPDa
Mesej
Minggu ppda
Skim Lencana Anti Dadah (SLAD)
Pusat Akses PPDa
PPDa dalam Kurikulum
Kaunseling PPDa
Program My Sahabat.
Mengenal pasti murid-murid untuk dilantik dan dilatih sebagai pengawas
Pendidikan Penceghan Dadah atau pembimbing rakan sebaya yang
akan bertindak membantu guru dalam penyebaran maklumat bahaya
dadah.
Aktiviti My Sahabat : Penyebaran maklumat bahaya dadah, rokok, inhalan dan HIV
dalam perhimpunan mingguan sekolah.
Pelaksanaan Bilik / Sudut / Laluan PPDa di sekolah
Mengendalikan minggu antidadah
Program Gerak Sedar Bersepadu (PROGRES)
PROGRES melibatkan kerjasama AADK yang akan memberi input
melalui kursus dan latihan kepada murid-murid, guru-guru dan PIBG
untuk

meningkatkan

kefahaman

dan

kemahiran

menyebarkan

maklumat. bahaya dadah.

SEKOLAH BEBAS DADAH

Merekayas

PENDIDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH (PPDa)


2016-2020

Fokus utama ialah kepada sekolah-sekolah yang berada dalam


kawasan berisiko yang dikenal pasti melalui AADK.
JOM Kreatif Sihat Minda
Pertandingan dan pemeran yang melibat ibu bapa / penjaga, agensi
dan NGO untuk menyebarkan maklumat bahaya dadah di peringkat
sekolah,daerah dan negeri.
- Mencipta video pendek anti dadah / cogan kata / lagu yang boleh
dimuat naik melalui media sosial
- Pertandingan kegiatan seni
MEREKAYASA PENDIDIKAN INTERVENSI
Pendidikan Intervensi difokuskan kepada murid-murid berisiko kepada
dadah secara berterusan. Pendidikan intervensi akan dilaksanakan
secara bersiri iaitu sekurangnya 3 siri dalam tahun semasa dengan
menekankan pendekatan kaunseling dan motivasi diri.
Pemantauan kaunseling PPDa secara terancang
Program Waja Diri intervensi kepada murid yang merokok
Program Intervensi Anak Negara (INTAN) intervensi kepada
murid yang terlibat dadah ( Sekolah menengah )
Program Ilmu Maju Aktif Nekad (IMAN) intervensi kepada murid
yang terlibat dadah dalam pendekatan kerohanian bermula dari
sekolah rendah.

SEKOLAH BEBAS DADAH

PENDIDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH (PPDa)


2016-2020

MENINGKATKAN INFORMASI PPDa


Sistem informasi PPDa diwujudkan bagi membantu murid-murid
secara menyeluruh. Sistem informasi PPDa mampu mengesan
murid-murid yang pernah dan mengikuti program pencegahan
dan intervensi PPDa secara khusus. Sekolah-sekolah yang
melaksanakan PPDa akan melaporkan mengenai program
PPDa yang telah dilaksanakan. Murid-murid yang berisiko
kepada dadah dapat dibantu lebih awal melalui sistem ini.
1. Profil murid yang mendapat maklumat mengenai
PPDa.
2. Murid-murid yang pernah mengikuti program
PPDa secara khusus.
3. Profil murid yang dikesan terlibat dadah.
4. Soal selidik/ kajian yang berkaitan dengan PPDa
Kaedah meningkatkan informasi PPDa:

Penyediaan pelaporan / dokumentasi


Profil murid urin positif
Profil murid tangkapan polis
Analisa soal selidik / kajian

SEKOLAH BEBAS DADAH

PENDIDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH (PPDa)


2016-2020

MENINGKAT DAN MENGERATKAN KERJASAMA DENGAN


AGENSI KERAJAAN

Agensi-agensi kerajaan yang dilibatkan sebagai rakan


kerjasama dalam Pendidikan Pencegahan Dadah
Pelaksanaan kerjasama dipelbagai peringkat, negeri,
daerah, sekolah menengah dan sekolah rendah.
1. AGENSI ANTI DADAH KEBANGSAAN (AADK)
Ujian Urin
Sayangi Hidup Elak Derita Selamanya (SHEILDS)
Ceramah
Pameran
Program Asas Sekolah Rendah (PEWARIS)
2. BAHAGIAN NARKOTIK POLIS DIRAJA MALAYSIA (PDRM)
Ceramah
Pameran
Laporan tangkapan
3. KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
Ceramah
Pameran
Program Kesedaran Bahaya Rokok/Alkohol/HIV
Program Intervensi Rokok
Program kesedaran bahaya rokok (IM Free)
4. Jabatan Belia
Program motivasi
Karnival
5. Jabatan Agama Islam
Ceramah
Program motivasi
SEKOLAH BEBAS DADAH

PENDIDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH (PPDa)


2016-2020

6. LPPKN
Ceramah
Pameran
Program motivasi
7. PBT
Pemantauan murid diluar kawasan sekolah
Operasi ponteng
8. Institut Pengajian Tinggi
Program motivasi
Seminar

MENINGKAT DAN MENGERATKAN KERJASAMA DENGAN


NGO dan PIHAK SWASTA

1. PEMADAM

Ceramah
Pameran
Program IMAN sekolah rendah
Jambori SLAD sekolah menengah

2. PENGASIH
Program motivasi
Seminar Keibubapaan
3. Drugs Free Youth Association (DFYA)
Ceramah

SEKOLAH BEBAS DADAH

PENDIDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH (PPDa)


2016-2020

SEKOLAH BEBAS DADAH

PENDIDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH (PPDa)


2016-2020
Strategi

Tindakan

Indikator

Bil

Indikator
semasa

Indikator Sasaran

2016

MEMAKSIMAKAN
PENYEBARAN
MESEJ PPDa
DI SEKOLAH
1

Merancang dan
menyelaras
pelaksanaan
pendidikan
pencegahan
MEREKAYASA
PENDIDIKAN
INTERVENSI

Merancang dan
menyelaras
pelaksanaan
pendidikan
intervensi
INFORMASI
PPDa
Penyediaan
laporan profil
murid terlibat
dadah

Mesej 5 minit
PPDa
Sambutan Minggu
PPDa
Peratus
Bilik / laluan /
sekolah yang
Sudut PPDa
95%
melaksanakan
Skim Lencana Anti
PPDa
Dadah
PPDa dalam
kurikulum

Kaunseling PPDa
Intervensi Anak
Negara (INTAN)

Mengenal pasti

status murid
terlibat dadah

Peratus
murid
yang dapat
dipulih

Peratus
pematuhan
pelaporan

85%

95%

95.5%

2017

97%

2018

97.5%

2019

98%

85.1% 85.2% 85.3% 85.4%

96%

SEKOLAH BEBAS DADAH

97%

98%

99%

Impak

2020

98.5%

Murid-murid
sekolah
mendapat
mesej terbaru
mengenai
PPDa

85.5%

Murid-murid yang
berisiko dapat dibantu
di peringkat awal
supaya tidak
terus terjebak
dadah

100%

Murid-murid yang
dikesan terlibat dadah
dapat dibantu
lebih awal dan
bersepadu bersama
AADK

PENDIDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH (PPDa)


2016-2020
Bil

Strategi

Tindakan

Indikator

Indikator
semasa

Indikator Sasaran
2016

KERJASAMA
BERSAMA
AGENSI
KERAJAAN
4

Merancang
kerjasama aktiviti
pencegahan
Agensi Kerajaan

Kerjasama aktiviti
pencegahan dengan
AADK:
Ujian Urin
Pameran/ceramah
Kem Anti dadah
Kerjasama dengan
KKM:
Program im Free
Pameran /Ceramah

Intervensi dengan
Merancang
kerjasama aktiviti AADK:
pendidikan intervensi Sayangi Hidup Elak
Derita Selamanya
bersama Agensi
(SHEILDS)
Kerajaan
PEWARIS

Bilangan
Aktiviti

2017

2018

2019

Impak
2020

Membantu murid
mengesan kesihatan
diri.
Memberi maklumat
bahaya dadah

Bilangan
Aktiviti

Bilangan
aktiviti

Murid mendapat
maklumat bahaya
rokok

Murid berisiko dapat


dibantu lebih awal
Murid yang berisiko
dapat menjauhkan diri
daripada dadah

Intervensi dengan
KKM:
Kem Motivasi Anti
rokok
KIlinik Berhenti
merokok

Bilangan
Aktiviti

SEKOLAH BEBAS DADAH

10

Murid yang merokok


dibantu untuk
menjauhkan diri
daripada rokok

PENDIDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH (PPDa)


2016-2020

Bil

Strategi

Tindakan

Indikator

Indikator
semasa

Indikator Sasaran
2016

KERJASAMA
BERSAMA
NGO ATAU
PIHAK
SWASTA

Pencegahan bersama
PEMADAM
Bilangan
Pameran/ Ceramah
aktiviti
Jambori SLAD

2017

2018

2019

Impak
2020

Merancang
kerjasama aktiviti
pencegahan
Intervensi bersama
bersama NGO &
PEMADAM
Swasta

PERSONEL PPDa
YANG AKTIF DAN
RESPONSIF

Merancang
penyebaran
maklumat kepada
personel PPDa

Melaksanakan:
Mesyuarat
Kursus
Seminar
Bengkel

Bilangan
aktiviti

SEKOLAH BEBAS DADAH

11

Murid-murid
mempunyai maklumat
bahaya dadah dan
kaedah mengelakkan
diri daripada dadah
Murid sekolah rendah
yang berisiko dapat
dicegah lebih awal
daripada terlibat
pengaruh
penyalahguaan bahan

Personel PPDa
mendapat input terkini
mengenai ancaman
dadah dan mengetahui
kaedah menangani
masalah dadah