Anda di halaman 1dari 10

TERHAD!

LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
!

PANDUAN PENSKORAN
PENTAKSIRAN ALTERNATIF SEKOLAH RENDAH (PASR)

2016

TERHAD

PANDUAN PENSKORAN PROKHAS


KRITERIA PENILAIAN
Penilaian bagi instrumen PASR ProKhas dibina berasaskan Pentaksiran Rujukan Kriteria. Dalam
setiap tugasan ProKhas, calon perlu melengkapkan beberapa sub-tugasan. Guru pentaksir perlu
membuat penilaian terhadap tahap kompetensi yang ditunjukkan oleh calon semasa
melaksanakan tugasan bersandarkan kepada kriteria penilaian dalam bentuk konstruk
pengetahuan, kemahiran dan nilai.
Konstruk adalah dimensi yang ingin dibangunkan dalam diri calon berdasarkan objektif mata
pelajaran dan objektif pentaksiran bagi mata pelajaran yang dipilih. Calon perlu memenuhi kriteriakriteria yang ditetapkan untuk mencapai tahap kompeten dalam sesuatu konstruk. Konstrukkonstruk yang ditaksir dalam ProKhas adalah seperti jadual di bawah. Lajur kedua menunjukkan di
mana konstruk ini boleh ditaksir.
JADUAL KONSTRUK DAN TUGASAN PROKHAS 1
KONSTRUK

TUGASAN

Kemahiran Hidup

Pengetahuan dan kefahaman

Kemahiran aplikasi

Kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif

Poster, Projek dan


Keusahawanan
Poster, Projek dan
Keusahawanan
Poster, Projek dan
Keusahawanan Projek

Kemahiran Literasi (Bahasa Melayu)

Kemahiran mendengar

Poster, Projek dan


Keusahawanan

Kemahiran menulis

Poster dan Projek

Kemahiran membaca dan memahami maklumat

Poster dan Projek

Kemahiran bertutur

Poster, Projek dan


Keusahawanan

Kemahiran Numerasi (Matematik)

Kemahiran asas matematik

Kemahiran aplikasi matematik

Poster, Projek dan


Keusahawanan
Poster, Projek dan
Keusahawanan

Nilai Murni

Amalan nilai positif bermasyarakat seperti


hormat-menghormati, toleransi, kerjasama dan
tolong-menolong
2

Poster, Projek dan


Keusahawanan

TERHAD

TERHAD

JADUAL KONSTRUK DAN TUGASAN PROKHAS 2


Kemahiran Literasi (Bahasa Inggeris)

Tugasan

Kemahiran mendengar

Kemahiran menulis

Kemahiran membaca dan memahami maklumat

Kemahiran bertutur

Brosur/ Pamplet/
Laman Sesawang/ Bercerita
Brosur/ Pamplet/
Laman Sesawang
Brosur/ Pamplet/
Laman Sesawang
Brosur/ Pamplet/
Laman Sesawang/ Bercerita

Kemahiran Asas Sains


Brosur/ Pamplet/ Laman
Sesawang

Pengetahuan dan kefahaman

Kemahiran proses sains

Kemahiran aplikasi sains

Kemahiran komunikasi dan interaksi sosial

Bercerita

Kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif

Brosur/ Pamplet/ Laman


Sesawang/ Bercerita

Brosur/ Pamplet/ Laman


Sesawang
Brosur/ Pamplet/ Laman
Sesawang

Nilai Murni

Amalan Nilai Positif Kendiri Seperti Kemas,


Berdikari Dan Beradab

Brosur/ Pamplet/ Laman


Sesawang/ Bercerita

Tahap kompetensi bagi konstruk-konstruk ini boleh dinilai di semua peringkat pelaksanaan
tugasan mengikut kesesuaian. Dalam setiap tugasan, pentaksiran boleh dibuat untuk satu atau
lebih konstruk. Guru pentaksir boleh meminta calon melaksanakan semula komponen tugasan
dalam tempoh yang ditetapkan untuk mendapat hasil yang terbaik.
Tahap kompetensi terbahagi kepada tiga iaitu:
i.

Belum kompeten:
Calon tidak mencapai tahap minimum dan memerlukan bantuan guru dalam hampir
kesemua tugasan.

ii.

Kompeten:
Calon mampu mencapai tahap minimum kesemua kriteria dalam konstruk serta
memerlukan bimbingan daripada guru untuk melaksanakan sebahagian tugasan.

iii.

Kompeten terpuji:
Calon cemerlang dan mampu berdikari dalam melaksanakan tugasan dan memerlukan
bimbingan yang minimum daripada guru.

TERHAD

TERHAD

Bantuan: merujuk kepada pertolongan yang diperlukan oleh calon dalam membuat tugasan.
Tanpa bantuan, calon tidak dapat melaksanakan tugasan yang disediakan
Bimbingan: merujuk kepada tunjuk cara yang diberikan oleh guru kepada calon bagi
menghasilkan tugasan yang terbaik dan menepati kriteria yang ditetapkan. Tanpa bimbingan,
murid masih mampu melaksanakan tugasan dengan hasil yang kurang menepati kriteria.
Bagi tugasan yang melibatkan lebih dari seorang guru pentaksir dalam menilai konstruk yang
berlainan, perbincangan antara pentaksir adalah digalakkan bagi mendapatkan maklumat yang
tepat tentang perkembangan dan pencapaian calon.
Di
akhir
proses
pentaksiran,
pentaksir
perlu
menggunakan
kepakaran
menilai
(professional judgment) mereka untuk menentukan tahap kompetensi terbaik yang
menggambarkan pencapaian calon berdasarkan tugasan yang telah dilaksanakan.
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

TERHAD

TERHAD

RUBRIK PENSKORAN PROKHAS 1


RUBRIK
KONSTRUK
BELUM KOMPETEN

KOMPETEN

KOMPETEN TERPUJI

Kemahiran mendengar

Calon tidak dapat


memberikan respon
berdasarkan arahan,
pesanan dan
pertanyaan yang
didengar.

Calon memberikan
respon dengan betul
berdasarkan arahan,
pesanan dan
pertanyaan yang
didengar.

Calon memberikan
respon dengan betul
dan tepat
berdasarkan arahan,
pesanan dan
pertanyaan yang
didengar.

Kemahiran menulis

Calon tidak dapat


menulis perkataan,
frasa dan ayat.

Calon dapat menulis


perkataan, frasa dan
ayat dengan betul.

Calon dapat menulis


perkataan, frasa, dan
ayat dengan betul
dan tersusun.

Kemahiran membaca
dan memahami
maklumat

Calon tidak dapat


membaca dan
memahami
maklumat.

Calon dapat
membaca dan
memahami maklumat
dari pelbagai sumber
bahan bacaan
dengan betul.

Calon dapat
membaca dan
memahami maklumat
dari pelbagai dan
memberikan respon
dengan betul dan
tepat.

Kemahiran bertutur

Calon tidak dapat


bertutur dan
bersoal-jawab dalam
pelbagai situasi.

Calon dapat bertutur


dan bersoal-jawab
dalam pelbagai
situasi.

Calon dapat bertutur


dan bersoal-jawab
dengan baik dan
lancar dalam
pelbagai situasi.

Pengetahuan dan
kefahaman

Calon tidak dapat


mengenalpasti
alatan, bahan dan
fungsi.

Calon dapat
mengenalpasti alatan,
bahan dan fungsi
dengan betul.

Calon dapat
mengenalpasti alatan,
bahan dan fungsi
dengan betul dan
tepat.

Kemahiran aplikasi

Calon tidak dapat


mengaplikasi fungsi
alatan, bahan,
langkah keselamatan
dan penyediaan
produk.

Calon dapat
mengaplikasi fungsi
alatan, bahan,
langkah keselamatan
dan penyediaan
produk dengan betul.

Calon dapat
mengaplikasi fungsi
alatan, bahan,
langkah keselamatan
dan penyediaan
produk dengan betul
dan tepat.

Kemahiran Literasi (Bahasa Melayu)

Kemahiran Hidup

TERHAD

TERHAD

RUBRIK
KONSTRUK
BELUM KOMPETEN

Kemahiran berfikir
secara kritis dan
kreatif

Calon tidak dapat


menyampaikan
pendapat dan idea
secara kritis dan
kreatif dalam
menghasilkan
tugasan.

KOMPETEN

Calon dapat
menyampaikan
pendapat dan idea
dalam menghasilkan
tugasan secara kritis
dan kreatif.

KOMPETEN TERPUJI
Calon dapat
menyampaikan
pendapat dan idea
dalam menghasilkan
tugasan secara
kritis,kreatif dan
autentik.

Kemahiran Numerasi

Kemahiran asas
matematik

Kemahiran aplikasi
matematik

Calon tidak dapat


menguasai
kemahiran asas
matematik.

Calon dapat
menguasai kemahiran
asas matematik,
kemahiran nombor
dan operasi mudah.

Calon dapat
menguasai kemahiran
asas matematik,
kemahiran nombor
dan operasi mudah
dengan baik.

Calon tidak dapat


mengaplikasi
kemahiran
matematik.

Calon dapat
mengaplikasi
kemahiran matematik,
menyelesaikan
masalah dan
menggunakan
peralatan matematik
dalam melaksanakan
tugasan.

Calon dapat
mengaplikasi
kemahiran matematik,
menyelesaikan
masalah dan
menggunakan
peralatan matematik
dalam melaksanakan
tugasan dengan baik.

Calon dapat
menunjukkan nilai
positif bermasyarakat
sesama rakan dan
guru dalam
melaksanakan
tugasan.

Calon dapat
menunjukkan nilai
positif bermasyarakat
sesama rakan dan
guru dalam
melaksanakan
tugasan serta boleh
manjadi contoh
kepada calon yang
lain.

Nilai Murni

Amalan nilai positif


bermasyarakat seperti
hormat-menghormati,
toleransi, kerjasama
dan tolong-menolong

Calon tidak dapat


menunjukkan nilai
positif
bermasyarakat
dalam
melaksanakan
tugasan.

TERHAD

TERHAD

RUBRIK PENSKORAN PROKHAS 2


RUBRIK

KONSTRUK
BELUM KOMPETEN

KOMPETEN

KOMPETEN TERPUJI

Kemahiran Literasi (Bahasa Inggeris)

Kemahiran
mendengar

Calon tidak dapat


memberikan respon
berdasarkan arahan,
pesanan dan
pertanyaan yang
didengar.

Calon memberikan
respon dengan betul
berdasarkan arahan,
pesanan dan pertanyaan
yang didengar.

Calon memberikan
respon dengan betul
dan tepat berdasarkan
arahan, pesanan dan
pertanyaan yang
didengar.

Kemahiran
menulis

Calon tidak dapat


membina dan menulis
perkataan, frasa dan
ayat.

Calon dapat membina


dan menulis perkataan,
frasa dan ayat dengan
betul.

Calon dapat membina


dan menulis perkataan,
frasa dan ayat dengan
betul dan tersusun.

Kemahiran
membaca dan
memahami
maklumat

Calon tidak dapat


membaca dan
memahami maklumat.

Calon dapat membaca


dan memahami
maklumat dari pelbagai
sumber bahan bacaan
dengan betul.

Calon dapat membaca


dan memahami
maklumat dari pelbagai
dan memberikan respon
dengan betul dan tepat.

Kemahiran
bertutur

Calon tidak dapat


bertutur dalam
pelbagai situasi.

Calon dapat bertutur


dalam pelbagai situasi.

Calon dapat bertutur


dengan baik dalam
pelbagai situasi.

Pengetahuan
dan kefahaman

Calon tidak dapat


mencari maklumat
dengan tepat berkaitan
pengetahuan asas
sains, sosial dan alam
sekitar.

Calon dapat mencari


maklumat dengan betul
berkaitan pengetahuan
asas sains, sosial dan
alam sekitar.

Calon dapat mencari


maklumat dengan betul
dan tepat berkaitan
pengetahuan asas sains,
sosial dan alam sekitar.

Kemahiran
proses sains

Calon tidak dapat


memahami ilmu sains,
sosial dan alam sekitar
dan menggunakan
pengetahuan ini untuk
memberi idea, konsep
dan proses yang
bersesuaian.

Calon dapat memahami


ilmu sains, sosial dan
alam sekitar dan
menggunakan
pengetahuan ini untuk
memberikan idea yang
bersesuaian.

Calon dapat memahami


ilmu sains, sosial dan
alam sekitar dan
menggunakan
pengetahuan ini untuk
memberi idea, konsep
dan proses yang
bersesuaian.

Kemahiran Asas Sains

TERHAD

TERHAD

RUBRIK

KONSTRUK
BELUM KOMPETEN

KOMPETEN

Kemahiran
aplikasi

Calon tidak dapat


menggunakan idea,
konsep atau proses
sains, sosial dan alam
sekitar yang betul
serta tidak dapat
menghasilkan bahan
yang menepati
kehendak tugasan.

Calon dapat
menggunakan idea,
konsep atau proses
sains, sosial dan alam
sekitar yang betul serta
boleh mengumpul dan
mengenal pasti
maklumat bersesuaian
untuk menghasilkan
bahan yang menepati
kehendak tugasan.

Calon dapat
menggunakan idea,
konsep atau proses
sains, sosial dan alam
sekitar yang betul dan
tepat serta boleh
mengumpul dan
mengenal pasti
maklumat bersesuaian
untuk menghasilkan
bahan yang menepati
kehendak tugasan.

Kemahiran
berfikir secara
kritis
dan kreatif

Calon tidak dapat


memberikan idea yang
kreatif dan kritis dalam
menghasilkan tugasan.

Calon dapat memberikan


idea yang kreatif dan
kritis dalam
menghasilkan tugasan.

Calon dapat memberikan


idea yang kreatif dan
kritis dalam
menghasilkan tugasan
yang autentik.

Calon tidak dapat


berkomunikasi dan
berinteraksi dengan
guru/rakan
menggunakan istilah
dan maklumat yang
bersesuaian semasa
melaksanakan tugasan.

Calon dapat
berkomunikasi dan
berinteraksi dengan
guru/rakan menggunakan
istilah dan maklumat yang
bersesuaian semasa
melaksanakan tugasan.

Calon dapat
berkomunikasi dan
berinteraksi dengan
lancar bersama
guru/rakan menggunakan
istilah dan maklumat yang
bersesuaian semasa
melaksanakan tugasan.

Calon dapat
menunjukkan amalan nilai
murni kendiri seperti
kemas, mampu berdikari
dan beradab semasa
melaksanakan tugasan.

Calon dapat
menunjukkan amalan nilai
murni kendiri seperti
kemas, mampu berdikari
dan beradab semasa
melaksanakan tugasan
serta boleh menjadi
contoh kepada calon
yang lain.

Kemahiran
komunikasi dan
interaksi sosial

KOMPETEN TERPUJI

Nilai Murni

Amalan Nilai
Positif Kendiri
Seperti Kemas,
Berdikari Dan
Beradab

Calon tidak dapat


menunjukkan amalan
nilai murni kendiri
semasa melaksanakan
tugasan.

TERHAD

TERHAD

BORANG PENTAKSIRAN INDIVIDU


ProKhas 1 (kod kertas)
TAHUN 2016
Nama Sekolah

Nama Murid

No. Kad Pengenalan

.....

Angka Giliran

No. Kad OKU

TAHAP KOMPETENSI (/)


KEMAHIRAN

KONSTRUK
BELUM
KOMPETEN

KOMPETEN

KOMPETEN
TERPUJI

TANDATANGAN
& NAMA
PENTAKSIR

i. Kemahiran mendengar
Kemahiran
Literasi
(Bahasa
Melayu)

ii. Kemahiran menulis


iii. Kemahiran membaca dan
memahami maklumat
iv. Kemahiran bertutur

Kemahiran
Hidup

Kemahiran
Numerasi

v. Pengetahuan dan kefahaman


vi. Kemahiran aplikasi
vii. Kemahiran berfikir secara kritis
dan kreatif
viii. Kemahiran asas matematik
ix. Kemahiran aplikasi matematik

Nilai Murni

x. Amalan nilai positif


bermasyarakat seperti
hormat-menghormati, toleransi,
kerjasama dan tolong-menolong

AKUAN PENGESAHAN
Responden

Nama

Tandatangan

Tarikh

1. Murid
2. Ketua Pentaksir
Sekolah
3. Pentaksir Luar

TERHAD

TERHAD

BORANG PENTAKSIRAN INDIVIDU


ProKhas 2 (kod kertas)
TAHUN 2016
Nama Sekolah

Nama Murid

No. Kad Pengenalan

.....

Angka Giliran

No. Kad OKU

.
TAHAP KOMPETENSI (/)

KEMAHIRAN

KONSTRUK
BELUM
KOMPETEN

KOMPETEN

KOMPETEN
TERPUJI

TANDATANGAN
& NAMA
PENTAKSIR

i. Kemahiran mendengar
Kemahiran
Literasi
(Bahasa
Inggeris)

ii. Kemahiran menulis


iii. Kemahiran membaca dan
memahami maklumat
iv. Kemahiran bertutur

Kemahiran
Asas Sains

v. Pengetahuan dan kefahaman


vi. Kemahiran proses sains
vii. Kemahiran aplikasi

Kemahiran
Numerasi

Nilai Murni

viii. Kemahiran berfikir secara


kritis dan kreatif
ix. Kemahiran komunikasi dan
interaksi sosial
x. Amalan nilai positif kendiri
seperti kemas, berdikari
dan beradab

AKUAN PENGESAHAN
Responden

Nama

Tandatangan

Tarikh

1. Murid
2. Ketua Pentaksir
Sekolah
3. Pentaksir Luar

10

TERHAD