Anda di halaman 1dari 2
‘Senarai Peribahasa dalam Buku TeksTingkatan. Bil] Peribarasa Water L, Bulai ar kerma pembentung, buat manus Keta_sepakat yang deapai dalam kerana muataxat. mesyuarat, z Daran daging. ‘Anak dan saudaramara Garbada keturunan send = Berar sama ODM, mgan Sama gua, TWengalam! susan Snag DeSaME sama a ‘Meninggi a, ‘Sombons. 5. Bermuka dua, TTieak {uur 6. Bak Nal Besikap bak dan penyayany GUN menoion). T. Tuang belaxang, Punca kekuatan’ orang Rarapan. =. Barayang dgenogam ar Sampal AGIarang Tengejacan sesuall yang Sar hhendaklah sabar, sehingga mencapai kejayaan, x Baga kaca femhempas re bat Sanga sedi alaukeceva, TO | Melentur buluh Diariah cari rebungrya. Wendicik’ anak Biarlah sejaic mereka keel lag TL | Budik Sarma randah perdi sara thogr Dua orang afar pihak yang sama dasjat dalam adet 12 | Soper embu dieocuk hidung, ‘rang yang solalu menurut Kerahuan orang, Ta | Yang bere! same Gpkul yang mgay sama | Berseme-same —menghadapi —alau ining. ‘mengerjakan sesuatu. Ta |— Dayung Sugar al rangan, peranu SUaaN OTA ‘Segal-gala yang dkenengak Saar Tempat. a Fujan emas di neged orang, fujan bau di | Walau bagamanapun telebitan di rregeri sendin, lebin baik ci negeri sendin ‘regeri orang.negeri send tetan lebih 13. | Wemerah otek. Berit dengan bersunggun-sungguh 14 | Kalau tidak dipecaikan ruyung manakan | Tak akan tercapal maksuinya kalau capat saguya, jak matu berusaha dan bersusah payah. ‘aia 23. | __ Sediakan paying sebelum hujan. Borjagajaga sebdum — mendapat sesuatu vencana, 2a Berbesa ral Gembia 35. Arak buah, Trak saudara Pekeyja al bawan Jagan kta. 25. Tuan rumah Tempal berangsungnya — sesualu acara. Z| Yangama akeier, yang banaru aking Boat yan ava Wetap Gamalkan Gr -samping buciaya hidup yang baharu 28_| Balu penghatang, Halangan, 29.[_Unturg anak blakI carrcarkan, urtung anak ‘Orang lelail yang baka Terk Baka petempuan nanti-nantikan isteria, 30, | Bagallikan pulang ke kebuk, Orang yang puang ke tempat asal Kehicupan yang senana, B. Membira Ayat daripada peribahasa 2. Pak Cik Mahadi memilikiilmu yang tinggi tetapi dia tidak mehu mengamakan semua imu yang ada padaryaitu + Laksana pohon kayu tidak berbuah. Perpustakaan. * Hendak serbu daya, tak nendak seribu dal, D. Mengemucakan Peribahasa berdasarkan potikan Baca potikan of bawsh dengan tolti dan kemudian kemukakan tiga peribahasa yang _menggamcarkan tga stuasi yang beroeza yang teraapat dalam peakan in Raza menceouni bdang pemiggaan. Perniagaannya mau ‘etepi dia lusa akan pengorbanan dan kesusahan yang dialaminya sewaktu herdac memulaken perniagaan dahulu. Setiap bulan keuntungan yang diperoleh divetanjanya sefingga cla tidak ciapat menyimpan wang walaupun sedi. Dia aleirrya menyesal apabla pernlagaamya verkrap kerana dia lidek dapal membayar hulang plutang kepada pinak bank. 1. Lupa daratan’ ipa dirt 2. Bemiaga buiun kasap, dapat hujung pangkal lesan. 3. Meryesal dahulu pencapatan, menyesal sekarang tidak berguna.