Anda di halaman 1dari 4

Protectia apei in dreptul intern

1. Ordonanata de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului


Protectia apelor si a ecosistemelor acvatice din ordonanta debuteaza cu declaratia de principii si
obiective, pe linia trasata de art. 1 : ,,Obiectivul prezentei ordonante il constituie un ansamblu de
reglementari juridice privind protectia mediului, obiectiv de interes public major. Astfel, art. 55
alin. (1) stabileste ca ,,protectia apelor de suprafata si subterane si a ecosistemelor acvatice are ca
obiect mentinerea si imbunatatirea calitatii si productivitatii biologice ale acestora, in scopul
evitarii unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane si bunurilor materiale. Prin urmare,
obligatiile pe care le au persoanele fizice si juridice constau in :
-

Efectuarea de lucrari de refacere a resurselor naturale, de asigurare a migrarii faunei


acvatice si de ameliorare a calitatii apei, prevazute cu termen in avizul sau autorizatia de
mediu ;
Dotarea, in cazul detinerii de nave, platforme plutitoare sau de foraje marine, cu instalatii
de stocare sau de tratare a deseurilor, instalatii de epurare a apelor uzate ;
Amenajarea porturilor cu instalatiide colectare, prelucrare, reciclare sau neutralizare a
deseurilor pretoliere, menajere sau de alta natura, stocate pe navele fluviale sau
maritime ;
Sa nu evacueze ape uzate de pe nave sau platforme plutitoare direct in apele naturale si sa
nu arunce de pe acestea niciun fel de deseuri ;
Sa nu spele obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce impurificarea apelor
de suprafata ;
Sa nu deverseze in apele de suprafata, subterane si maritime ape uzate, substante
petroliere ;
Sa nu arunce si sa nu depoziteze pe maluri, in albiile raurilor sin in zonele umede si de
coasta, deseuri de orice fel si sa nu introduca in ape substante explozive, tensiune
electrica, narcotice. (art. 58 din O.U.G. nr. 195/2005)

2. Legea nr. 107 din 25 septembrie 1996 Legea apelor


Principiile generale alea dreptului mediuluise regasesc in primele dispozitii ale Legii apelor.
Astfel, in art. 1, dupa ce se precizeaza, in alin. 2, ca apele fac parte din domeniul public al
statului, protectia, cunoasterea, punerea in valoare si utilizare durabila a resurselor, reprezentand
actiuni de interes general, se subliniaza, in alin.6, ca ,,protectia, conservarea si imbunatatirea
mediului acvatic, in conditiile utilizarii durabile a resurselor de apa, au la baza principiile
precautiei, prevenirii evitarii daunelor la sursa si poluatorul plateste.
Scopul legii este unul complex, ceea ce justifica multiplele obligatii impuse persoanele fizice si
juridice. El consta in :
-

conservarea, dezvoltarea si protectia resurselor de apa, precum si asigurarea unei curgeri


libere a apelor ;

protectia impotriva oricaror forme de poluare si modificare a caracteristicilor resurselor


de apa, a malurilor si albiilor sau cuvetelor acestora ;
atingerea obiectivelor de mediu pentru corpurile de apa de suprafata si subterane ;
conservarea si protejarea ecosistemelor acvatice ;
asigurarea alimentarii cu apa potabila a populatiei si a salubritatii publice;
gospodarirea durabila a apei si repartitia rationala si echilibrata a acestei resurse, cu
mentinerea si cu ameliorarea calitatii si regenerarii naturale a apelor ;
apararea impotriva inundatiilor si oricaror fenomene hidrometeorologice periculoase ;
managementul riscului la inundatii, cu scopul de a reduce consecintele negative pentru
sanatatea umana, mediu, patrimoniu cultural si activitate economica;
satisfacerea cerintelor de apa ale agriculturii, industriei, producerii de energie,
transporturilor, aquaculturii, turismului, agrementului si sporturilor nautice, ca si ale
oricaror alte activitati umane.

Gospodarirea apelor trebuie sa considere ca un tot unitar apele de suprafata si subterane. Atat
sub aspect cantitativ, cat si sub aspect calitativ, in scopul dezvoltarii durabile ; gospodarirea
apelor se bazeaza pe principiul solidaritatii umane si interesului comun, prin colaborare si
cooperare stransa, la toate nivelurile administratiei publice, a utilizatorilor de apa, a
reprezentatilor colectivitatilor locale si a populatiei, pentru realizarea maximului de profit
social [art. 6 alin. ( 1) si (2)].
Regimul de folosire al apelor se refera atat la dreptul de folosinta a apelor de suprafata sau
subterane, care se stabileste prin autorizatia de gospodarire a apelor, cat si la diferite
interdictii ( ex. restrangerea utilizarii apei potabile pentru populatie, in folosul altor activitati
[art. 10 alin. (2)] si multiplele obligatii pe care utilizatorii de apa le au. Astfel, sunt obligati
nu doar sa economiseasca apa prin folosire judicioasa, dar trebuie sa asigure si intretinerea si
repararea instalatiilor proprii ( si a sistemelor de alimentarer cu apa si canalizare).
Pentru protectia resurselor de apa se interzic :
-

punerea in functiune de obiective economice noi sau dezvoltarea celor existente, darea in
functiune de noi ansambluri de locuinte, introducerea la obiectivele economice existente
de tehnologii modificate, care maresc gradul de incarcare a apelor uzate, fara punerea
concomitenta in functiune a retelelor de canalizare si a instalatiilor de epurarea ori fara
realizarea altor lucrari si masuri care sa asigure pentru apele evacuate, respectarea
procedurilor impuse de autorizatia de gospodarirea a apelor ;
realizarea de lucrari noi pentru alimentare cu apa potabila sau industriala ori de extindere
a celor existente, fara realizarea sau extinderea corespunzatoare si concomitenta a
retelelor de canalizare si a instalatiilor de epurare necesare ;
aruncarea sau introducerea in orice mod, in albille cursurilor de apa, in cuvetele lacurilor
sau ale baltilor, in Marea Neagra sin zonele umede , precum si depozitarea pe malurile
acestora a deseurilor de orice fel;

evacuarea de ape uzate in apele subterane , lacurile natural sau de acumulare, in balti,
helesteie, sau in iazuri, cu exceptia iazurilor de decantare.

Obligatiile pe care utilizatorii de apa le au in scopul folosirii rationale si protejarii calitatii


resurselor de apa sunt:
-

sa adopte tehnologii de productie cu cerinte de apa redusa si cat mai putin poluante si sa
economiseasca apa prin recilcare sau folosirea repetata, sa elimine risipa si sa diminueze
pierderile de apa, sa reduca poluantii evacuati odata cu apele uzate si sa recupereze
substantele utile continute in apele uzate si in namoluri ;
sa reduca progresiv evacuarile, emisiile si pierderile de substante prioritare si sa inceteze
sau se elimine treptat evacuarile, emisiile si pierderile substantelor prioritar periculoase ;
sa adopte tehnologii de tratare a apei prelevate din sursa, care sa asigure cerintele
calitative si cantitative ale folosintelor de apa ;
sa asigure realizarea, intretinerea si exploatarea statiilor si instalatiilor de prelucrare a
calitatii apelor la capacitatea autorizata, sa urmareasca eficienta acestora prin analize de
laborator si sa intervina operativ pentru incadrarea indicatorilor de emisie in limitele
admise pentru evacuarea apelor uzate, limite prevazute prin autorizatia de gospodarire a
apelor ;
sa respecte cu strictete disciplina si normele tehnologice in activitatile de productie care
folosesc apa si evacueaza ape uzate, precum si in statiile si instalatiile de prelucrare a
acalitatii apelor. 9art. 16).

In caz de poluare accidentala, persoanele juridice utilizatoare de apa sunt obligate sa ia masuri
imediate pentru inlaturarea cauzelor, pentru limitarea si inlaturarea efectelor acestora si sa
informeze imediat cea mai apropiata unitate de gospodarire a apelor asupra acestei poluari. La
randul lor unitatile de gospodarire a apelor avertizeaza imediat utilizatorii si autoritatile
administratiei publice ale localitatilor din aval, pentru a lua masuri de protectie a apelor si de
evitare sau diminuare a apagubelor (art.23). Dreptul la despagubire il au persoanele fizice sau
juridice pentru daunele materiale cauzate de o poluare accidentala produsa in amonte, de la
persoana fizica sau juridica ce se face vinovata potrivit legii. (art.24)
Formele principale de protectie a apelor, dupa cum rezulta din normele in materie, sunt :
-

protectia cantitativa realizata prin folosirea rationala si protectia impotriva epuizarii ;


protectia calitativa realizata prin : interzicerea poluarii in orice mod a resurselor de apa, ,
stipularea in sarcina utilizatorilor de apa a unor obligatii in scopul folosirii rationale si
protejarii calitatii resurselor de apa, stabilirea de norme de calitate a resurselor de apa, in
general, de norme privind calitatea apei potabile, de limite de incarcare cu poluanti a
aapelor uzate evacuate in resursele de apa si de limite de descarcare maxim admise ;
protectia sanitara a anumitor obiective care se realizeaza prin aplicarea masurilor de
protectie a calitatii ape lor, stabilite prin acte normative in vigoare, precum si prin

instituirea in teren a unor zone de protectie cu grade diferite de risc fata de factorii de
poluare :
a) zona de protectie sanitara cu regim sever cuprinde terenul din jurul
obiectivelor aparate unde este interzisa orice amplasare de folosinta sau activitate care ar
putea conduce la contaminarea sau impurificarea surselor de apa ;
b) zona de protectie sanitara cu regim de restrictie cuprinde teritoriul din jurul
zonei a) astfel delimitat, incat prin aplicarea de masuri de protectie, in functie de conditiile
locale, sa se elimine pericolu de alterare a calitatii apelor ;
c) perimetrul de protectie hidrogeologica cuprinde arealul dintre domeniile de
alimentare si de descarcare la suprafata si/sau in subteran a apelor subterane prin emergente
naturale (izvoare), drenuri si foraje si are rolul de a asigura protectia fata de substante greu
degradabile sau nedegradabile si reglementarea debitului prelevat prin lucrarile de captare.

ANCA ILEANA DUSCA, DREPTUL MEDIULUI, EDITIA A II-A, UNIVERSUL


JURIDIC, BUCURESTI, 2014.