Anda di halaman 1dari 2

AVA Test, semestri I Histori

LËNDA: Histori
KLASA: 4

1. Si quhet periudha që nga shfaqja e njeriut te parë deri në shpikjen e shkrimit? 1 pikë
___________________________________________

2. Kur u shpik kalendari i parë diellor? 1 pikë


______________________________________________

3. Plotësoni vendet bosh në fjalitë e mëposhtme: 3 pikë

Gjurmët më të hershme te jetës në vendin tonë i përkasin periudhës ________________

Si vit i parë i llogaritjes së kohës merret_______________________________________

Fisi ilir i Ardianëve jetonin përreth liqenit të __________________________________

4.Listo tre dokumentat mbi të cilët mbështetet studimi i historisë: 3 pikë


______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Qarko përgjigjen e saktë:

5. Gratë në familjen e lashtë merreshin me: 1 pikë


A) gjueti
B) peshkim
C) rrisnin fëmijët

6. Njeriu i parë në rruzullin tokësor u shfaq në kontinentin e: 1 pikë


A) Azisë
B) Afrikës
C) Evropës

7. Viti 1939 i përket shekullit : 1 pikë


A) XVIII
B) XIX
C) XX

8. Shëno V për fjalitë e vërteta dhe G për fjalitë e gabuara. 3 pikë

Familjet patriarkale drejtoheshin nga gratë. _____


Burimet parësore janë dokumenta të krijuara nga njerëz që i kanë jetuar
vetë ngjarjet. _____
Njerëzit e lashtë e njohën zjarrin prej druve që digjeshin nga rrufeja. _____

1
AVA Test, semestri I Histori

9. Tregoni dy arsye pse gratë morën rolin kryesor në familje në vitet 6000-3000 pr. K.
Argumentoni pse. 3 pikë
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

10. Duke u bazuar në studimet e historianëve dhe gjuhëtarëve, tregoni 4 elementë që


vërtetojnë lidhjen e ilirëve me shqiptarët: 4 pikë

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

11. Bëni një tregim të shkurtër me temë: “Heroi ynë kombëtar Gjergj Kastriot
Skënderbeu“ (rreth 30 fjalë ose 5 fjali) 4 pikë

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____

Hyrja Rradha e Mënyra e tregimit Mbyllja Totali


ngjarjeve të ngjarjeve
1 pikë 1 pikë 1 pikë 1 pikë 4 pikë

Nota 4 5 6 7 8 9 10
Piket 0- 5 6- 9 10-13 14-17 18-20 21-23 24-25