Anda di halaman 1dari 8

Selasa, 09 Disember 2014

The Fifth Discipline in Learning Organisation

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Learning organization (LO) atau organisasi pelajar adalah organisasi yang
memberikan peluang dan menggalakkan setiap individu yang ada dalam organisasi
tersebut untuk terus belajar dan memperluaskan kapasiti dirinya. Dia merupakan
organisasi yang bersedia menghadapi perubahan dengan menguruskan perubahan
itu sendiri (managing change). Untuk memulakan mentransformasikan organisasi di
mana kita berada sekarang, terlebih dulu, mari kita perhalusi komponen-komponen
penting yang perlu ada dalam organisasi pelajar, (1). Learning ( belajar),
(2).Organization (Pertubuhan), (3). People (Orang), (4). Knowlegde (Pengetahuan),
(5).Technology (Teknologi). Secara kasat mata, kelima komponen diatas ada dalam
mana-mana organisasi, baik organisasi konvensional mahupun organisasi moden
yang sudah menerapkan prinsip-prinsip pembangunan organisasi.
Organisasi Pelajar didasarkan atas beberapa idea dan prinsip yang penting kedalam
struktur organisasi. Dr. Peter Senge dalam hal ini menyebutkan bahawa inti dari
Pertubuhan Pelajar adalah Disiplin Kelima (The Fifth Discipline),kelima disiplin itu
adalah: Keahlian Peribadi (Personal Mastery), Model Mental(Mental Model), Visi
Bersama (Shared Vision), Pembelajaran Pasukan (Team learning), dan Pemikiran
Sistem (System Thinking).
Menurut Miarso (2002) dalam Prawiradilaga (2004) mengemukakan beberapa
alasan mengapa saat ini diperlukan organisasi belajar, yaitu (1) dalam rangka
pembangunan ekonomi yang berterusan, kita tidak lagi bergantung kepada
tersedianya tenaga kerja yang banyak dan murah, melainkan tenaga yang terdidik,
terlatih dan menguasai maklumat dengan baik, (2) pengembangan maklumat yang
lebih berorientasi pada persekitaran dalaman dianggap tidak tepat lagi. Selaras
dengan masyarakat maklumat, maka organisasi perlu menguasai maklumat
mengenai alam sekitar secara konferhensif.
B. RUMUSAN MASALAH
Rumusan dari makalh ini adalah:
Bagaimana memahami dan penjabaran dari lima prinsip organisasi pembelajaran
yang dikemukakan oleg sange?
C. Tujuan Penulisan Makalah

Tujuan Penulisan Makalah ini adalah memahami penjabaran dari lima prinsip
organisasi belajar yang dikemukakan oleh Peter Senge.

BAB II
PEMBAHASAN
LIMA DISIPLIN: MODEL SISTEM PEMBELAJARAN UNTUK
MEMBANGUN PRESTASI YANG TINGGI DI DALAM ORGANISASI
PEMBELAJARAN

A. Definisi Organisasi Pembelajaran


Menurut Peter Senge (1990) organisasi pelajar adalah organisasi di mana orang
terus-menerus memperluaskan keupayaan mereka untuk mencipta keputusan yang
benar-benar mereka inginkan, di mana corak baru dan pengembangan pemikiran
diasuh, di mana aspirasi kolektif dibebaskan, dan di mana orang terus-menerus
belajar melihat bersama-sama -sama secara menyeluruh. Sebab asas untuk
organisasi tersebut adalah bahawa dalam situasi perubahan yang cepat hanya
mereka yang fleksibel, menyesuaikan diri dan produktif yang dapat bertahan. Agar
perkara ini berlaku, ia berpendapat bahawa organisasi perlu mencari bagaimana
memanfaatkan komitmen orang dan kapasiti untuk belajar pada semua tahap
'(Senge, 1990).
Sementara semua orang mempunyai keupayaan untuk belajar, struktur di mana
mereka harus berfungsi sering tidak sesuai untuk berefleksikan dan melibatkan
mereka. Seterusnya, orang mungkin tidak mempunyai alat dan idea-idea
pembimbing untuk memahami situasi yang mereka hadapi. Organisasi yang terusmenerus memperluaskan keupayaan mereka untuk mencipta masa depan mereka
memerlukan perubahan pemikiran secara mendasar di kalangan ahli-ahlinya.Orangorang bercakap tentang menjadi sebahagian daripada sesuatu yang lebih besar
daripada diri mereka sendiri. Ini menjadi sangat jelas bahawa, bagi banyak orang,
pengalaman mereka sebagai sebahagian dari pasukan benar-benar hebat menonjol
sebagai tempoh terbaik dari hidup yang dijalani. Beberapa menghabiskan sisa
hidup mereka mencari cara untuk memperoleh kembali semangat itu.
Organisasi Pembelajaran sebagai organisasi yang mempunyai kemampuan untuk
selalu memperbaiki prestasi secara berterusan dan sklikal, kerana anggotaanggotanya mempunyai komitmen dan kompetensi individu yang mampu belajar
dan berkongsi pengetahuan pada tahap cetek dan subtansial.Organiasasi
pembelajaran adalah kata kiasan yang menggambarkan suatu organisasi sebagai

sebuah sistem yang terintegrasi dan senantiasa selalu berubah, kerana


individuindividu ahli organisasi tersebut mengalami proses belajar.
Kerka menyatakan, lima disiplin yang dikenal pasti Peter Senge adalah kunci untuk
mencapai organisasi jenis ini. Peter Senge juga menekankan pentingnya dialog
dalam organisasi, khususnya dengan memperhatikan pada disiplin belajar pasukan
(team learning). Maka dialog merupakan salah satu ciri dari setiap pembicaraan
sesungguhnya di mana setiap orang membuka dirinya terhadap yang lain, benarbenar menerima sudut pandang kita sebagai pertimbangan berharga dan memasuki
yang lain dalam batasan bahawa dia mengerti tidak sebagai individu secara khusus,
namun isi pembicaraannya. Tujuannya bukan memenangi hujah melainkan untuk
pengertian lebih lanjut. Belajar pasukan (team learning) memerlukan kapasiti ahli
kumpulan untuk mencabut andaian dan mesu ke dalam pola "berfikir bersama"
yang sesungguhnya. [Senge. 1990]

B. Membina Prestasi Tinggi dalam Organisasi Pembelajaran


Dimensi Learning Organization Peter Senge mengemukakan bahawa di dalam
learning organization yang berkesan diperlukan 5 dimensi yang akan membolehkan
organisasi untuk belajar, berkembang, dan membuat pembaharuan yakni:
1.

Personal mastery (keahlian peribadi)

Belajar untuk memperluaskan kapasiti personal dalam mencapai hasil kerja yang
paling diinginkan, dan mewujudkan persekitaran organisasi yang memupuk seluruh
anggotanya untuk mengembangkan diri mereka ke arah pencapaian sasaran dan
makna bekerja sesuai dengan harapan yang mereka pilih.
Organisasi pelajar hanya terjadi melalui individu yang belajar.Pembelajaran individu
tidak menjamin pembelajaran organisasi. Tapi tanpa itu tidak terjadi pembelajaran
organisasi. Penguasaan peribadi adalah disiplin terus memperjelas dan
memperdalam wawasan peribadi kita, memfokuskan tenaga kita, mengembangkan
kesabaran, dan melihat realiti objektif. Melampaui kompetensi dan kemahiran,
walaupun melibatkan mereka. Melampaui pembukaan rohani, walaupun melibatkan
pertumbuhan rohani. Penguasaan dipandang sebagai jenis khas dari kemahiran. Ini
bukan tentang dominasi, melainkan sebuah keterpanggilan. Visi adalah panggilan
bukan hanya sekadar idea yang baik.
Orang dengan penguasaan peribadi tingkat tinggi hidup dalam mod belajar terus
menerus. Kadang-kadang, bahasa seperti penguasaan peribadi 'istilah menciptakan
rasa menyesatkan terhadap kepastian. Tapi penguasaan peribadi bukanlah sesuatu
yang anda miliki. Ini adalah sebuah proses. Ini adalah disiplin seumur hidup. Orang
dengan penguasaan peribadi tingkat tinggi sangat sedar akan kebodohan mereka,
ketidakmampuan mereka, kawasan pertumbuhan mereka. Namun mereka sangat
percaya diri.
2.

Mental models (model mental)

Ini adalah 'andaian yang tertanam, generalisasi, atau bahkan imej dan gambar yang
mempengaruhi bagaimana kita memahami dunia dan bagaimana kita mengambil
tindakan. Kita sering tidak menyedari kesan daripada andaian seperti pada perilaku
kita - dan, dengan demikian, bahagian mendasar dari tugas kita adalah untuk
membangunkan keupayaan untuk mencerminkan tindakan.Disiplin model mental
bermula dengan memutar cermin diri; belajar untuk menggali gambar dalaman kita
dari dunia, untuk membawa mereka ke permukaan dan menahan mereka secara
ketat untuk pemeriksaan. Hal ini juga termasuk keupayaan untuk melakukan
'learningful', di mana orang mendedahkan pemikiran mereka sendiri secara efektif
dan membuat berfikir terbuka terhadap pengaruh orang lain.
Jika organisasi adalah untuk membangunkan keupayaan untuk bekerja dengan
model mental maka akan diperlukan bagi orang untuk belajar kemahiran baru dan
membangunkan orientasi baru, dan untuk mereka untuk menjadi perubahan
institusi yang mendorong perubahan tersebut. 'Mental model yang sudah berdiri
kuat ... menggagalkan perubahan yang dapat berasal dari sistem pemikiran.
Proses bercermin, berkesinambungan memperjelas, dan meningkatkan gambaran
diri kita tentang dunia luar, dan melihat bagaimana mereka membentuk keputusan
dan tindakan kita.
3.

Shared vision (visi bersama)

Membina rasa komitmen dalam suatu kumpulan, dengan mengembangkan


gambaran bersama tentang masa depan yang akan diciptakan, prinsip dan amalan
yang membawa cara kita mencapai matlamat masa depan tersebut.
Jika ada satu idea tentang kepimpinan telah memberi inspirasi kepada organisasi
selama beribu-ribu tahun, tentunya itu adalah mengenai gambaran masa depan
yang boleh kita buat. Visi itu mempunyai kekuatan untuk meningkatkan iman - dan
untuk menggalakkan eksperimentasi dan inovasi.Senge berpendapat bahawa itu
juga dapat menumbuhkan kukuatan jangka panjang, yang merupakan dasar dari
'disiplin kelima dalam bukunya. Amalan visi bersama melibatkan kemahiran
menggali bersama 'gambar masa depan' bahawa komitmen adalah motiv dasar
manusia bukan hanya kerana kepatuhan seseorang.
Visi merebak kerana ada proses pengukuhan. Ada peningkatan kejelasan,
keghairahan dan komitmen yang menular pada orang lain dalam
organisasi.'Sebagaimana orang bercakap, visi tumbuh lebih jelas. Kerana mendapat
lebih jelas, keghairahan untuk manfaatnya tumbuh. Ada 'batas-batas pertumbuhan'
dalam hal ini, tetapi mengembangkan jenis-jenis model mental yang dihuraikan di
atas dapat secara signifikan memperbaiki masalah. Di mana organisasi boleh
melampaui cara fikir linier dan memahami sistem pemikiran yang luas maka ada
kemungkinan membawa visi ke sebuah hasil.
4.

Team learning (pembelajaran pasukan)

Pembelajaran boleh dianggap sebagai 'proses menyelaraskan dan membangunkan


keupayaan pasukan untuk mencipta hasil yang anggotanya sungguh-sungguh
mahu. Ini didasarkan pada penguasaan peribadi dan visi bersama - tetapi ini tidak

cukup. Orang harus mampu untuk bertindak bersama-sama. Ketika pasukan belajar
bersama, Peter Senge menunjukkan, tidak hanya akan ada hasil yang baik bagi
organisasi, ahli akan tumbuh lebih cepat daripada yang boleh saja terjadi
sebaliknya.
Disiplin belajar pasukan bermula dengan 'dialog', kapasiti ahli pasukan untuk
menangguhkan andaian dan masuk ke dalam suatu kesatuan berfikir bersama. Bagi
orang Yunani dialog artinya logos yang bererti bebas-mengalir jika makna melalui
kumpulan, yang membolehkan kumpulan untuk mencari wawasan dan tidak dicapai
secara individual. Itu juga termasuk belajar bagaimana mengenali pola-pola
interaksi dalam pasukan yang melemahkan belajar. Senge berpendapat, ada
kemungkinan untuk mencipta bahasa yang lebih sesuai untuk menangani
kerumitan, dan memberi tumpuan mendalam pada masalah struktur bukannya
dialihkan oleh soalan dari gaya keperibadian dan kepimpinan. Memang sepertinya
ada penekanan pada dialog dalam karyanya sehingga hampir boleh diletakkan di
samping sistem berfikir sebagai ciri sentral dari pendekatannya.
Mentransformasikan pembicaraan dan kemahiran berfikir (thinking skills) sehingga
suatu kumpulan boleh secara sah mengembangkan otak dan kemampuan yang
lebih besar berbanding ketika masing-masing ahli kumpulan bekerja sendiri.
5.

System thinking (berfikir sistem)

Cara pandang, cara berbahasa untuk menggambarkan dan memahami kekuatan


dan hubungan yang menentukan perilaku dari suatu sistem.
Suatu pandangan yang cemerlang Peter Senge adalah cara dimana ia meletakkan
teori sistem untuk bekerja. Berfikir sistemik adalah landasan konseptual (The Fifth
Discipline) dari pendekatannya. Ini merupakan disiplin yang mengintegrasikan
orang lain, menggabungkan mereka menjadi suatu badan yang padu antara teori
dan amalan. Kemampuan sistem teori untuk memahami dan mengatasi
keseluruhan, dan untuk memeriksa hubungan antara bahagian-bahagian yang
menyediakan, baik insentif dan sarana untuk mengintegrasikan disiplin ilmu. Peter
Senge berpendapat bahawa salah satu masalah utama yang banyak yang ditulis,
dan dilakukan atas nama pengurusan, adalah bahawa rangka kerja yang agak
sederhana diterapkan untuk sebuah sistem yang kompleks. Orang cenderung untuk
memberi tumpuan pada bahagian separa daripada melihat keseluruhan, dan gagal
untuk melihat organisasi sebagai proses dinamik. Dengan demikian hujah tidak
berjalan, apresiasi yang lebih baik daripada sistem akan tidak mengarah pada
tindakan yang lebih tepat.
Peter Senge menyokong penggunaan 'sistem yang berlainan' - diagram yang
menunjukkan elemen kunci dari sistem dan bagaimana mereka berhubung.Orang
perlu melihat masalah sistem, dan diperlukan kerja untuk memperoleh blok
bangunan asas dari teori sistem, dan memohon pada organisasi. Di sisi lain,
kegagalan untuk memahami dinamika sistem boleh membawa organisasi ke dalam
'kitaran menyalahkan dan membela diri: musuh sentiasa ada di luar sana, dan
masalah selalu disebabkan oleh orang lain.

Kelima disiplin / dimensi organisasi pembelajaran ini perlu hadir bersama-sama


dalam sebuah organisasi untuk meningkatkan kualiti pembangunan SDM, kerana
mempercepatkan proses pembelajaran organisasi dan meningkatkan keupayaan
untuk menyesuaikan diri pada perubahan dan menjangka perubahan di masa
depan.

C. Hakikat Organisasi Pembelajaran


Menurut Peter Senge (2002: 23) Hakikat dari organisasi pembelajaranadalah kitaran
dari keahlian dan kemampuan-kemampuan dan kepekaan sikap dankeyakinan dari
seluruh (wilayah) perubahan yang berkekalan (kitaran belajar yangdalam). Secara
mudah dapat digambarkan pada gambar:

Dari gambaran diatas bermakna apabila mempunyai kepakaran dan kemampuan


baru sebagai hasil proses belajar (yang merupakan integrasi dari asprirasi renungan
dan perbincangan-konsep) akan menimbulkan perubahan.Melihat sesuatu yang
baru dari sebelumnya (kesedaran dan kepekaan baru), yang selanjutnya beralih ke
dalam sikap dan keyakinan baru. Seseorang boleh meletakan dirinya dengan baik
dalam kebersamaan. Menyelesaikan masalah bersama, berfikir sistem sehingga
didapatkan penyelesaian permasalahan yang objectif.
Demikian seterusnya jika organisasi pembelajaran itu terus
berjalan.Kerana keadaan persekitaran yang terus menerus berubah menghendaki
proses sama terus berkembang secara beransur-ansur. Dengan cara demikian
organisasi yang dikendalikan orang orang yang terlibat dalam organisasi
pembelajaran akan terus mampu bersaing (untuk dunia perniagaan) atau mampu
memberikan perkhidmatan awam yang baik (untuk organisasi awam).

BAB III
PENUTUP

KESIMPULAN
Hujah Senge dalam The Fifth Discipline sangat berwawasan dan revolusioner. Hal ini
membolehkan organisasi untuk selalu tanggap terhadap dinamika alam sekitar dan
mencegah penggunaan kaedah pengurusan trial and error dalam organisasi, serta

membolehkan adanya penjabaran visi-misi yang lebih luas terhadap pencapaian


matlamat organisasi. Namun, kita boleh membuat beberapa penilaian tentang
kemungkinan teori dan amalan yang dicadangkan dalam The Fifth
Discipline. Seperti yang muncul dalam kritikan beberapa pakar teori organisasi
terhadapnya, antara lain;Ghoshal (1983), melihat organisasi pelajar dengan
tawarannya yang menggiurkan terhadap pengurusan syarikat multinasional secara
umum belum tuntas dan mendarat pada situasi yang tepat.
Drucker (1995), juga melihat tidak ada pengetahuan yang lebih tinggi atau rendah
yang harus dijadikan ujung tombak organisasi. Drucker memisalkan ketika seorang
pesakit mengeluh tentang kuku jari kakinya yang tumbuh kembar, yang berperanan
adalah pengetahuan yang dimiliki oleh seorang podiatrist (ahli penyakit kaki),
bukan doktor pakar bedah otak yang menghabiskan masa jauh lebih lama untuk
latihan dan mendapat bayaran yang jauh lebih besar. Juga apabila sesorang
eksekutif ditempatkan di sebuah negara asing pengetahuan yang ia perlukan
adalah kemahiran bahasa asing yang mencukupi, iaitu bahasa yang dikuasai setiap
penduduk asal negara tersebut sejak berumur dua tahun dan tanpa mengeluarkan
pelaburan.

DAFTAR PUSTAKA

1.
Pershing James A (2006). Handbook of Human Performance Technology; third
edition. Principles, Practices and Potential. Pfeiffer; San Francisco.
2.

http://perilakuorganisasi.com/peter-m-senge-organisasi-pembelajar.html

3.
https://huxleyi.wordpress.com/2010/12/18/learning-organization-organisasipembelajaran.html