Anda di halaman 1dari 1

DAFTAR PUSTAKA

Aziz, Abdul. 1999. Pelajaran Tauhid Untuk Tingkat Lanjutan.


Jakarta: Yayasan Al-Sofwa
Muhammad, Syaikh. 1997(1419H). Tauhid: Pemurnian Ibadah
Kepada Allah. Riyad: Kementrian Urusan Ke-Islaman,
Wakaf, Dakwah, dan Bimbingan Islam