Anda di halaman 1dari 21

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSM

TINGKATAN SATU
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERIAN
MINGGU BIDANG HASIL ARAS AKTIVITI ABM KEMAHIRAN
PENGGAL
TAJUK PEMBELAJARAN NILAI MURNI BELAJAR
PENGHASILAN SENI VISUAL

1. ASAS SENI ARAS 1 AKTIVITI 1 ABM KBKK


REKA 1. Mengetahui dan 1.Menyatakan wujudnya Pelajar menghasilkan Pensil, pensil Klasifikasi
1.1 UNSUR memahami jenis- pelbagai Unsur Seni pelbagai jenis eksperimen warna, krayon, Banding beza
SENI. jenis garisan. dalam alam dan objek garisan dengan pen,berus, warna Menjana idea
1.1.1 GARISAN buatan manusia. menggunakan pelbagai poster
- Jenis-jenis 2. Menghasilkan media dan teknik yang
garisan Pelbagai jenis berbeza. Contoh gambar TKP
-Garisan dan rupa garisan melalui ARAS 2 eksperimen garisan - Kinestatik
-Garisan dan pelbagai media dan 1.Menyatakan wujudnya AKTIVITI 2 pelbagi media dan - Interpersonal
jalinan. teknik. Prinsip Rekaan dalam Pelajar melakar dan teknik - Naturalis
-Garisan dan alam dan objek buatan melukis pelbagai garisan
ruang. 3. Mengaplikasikan manusia. dan jalinan pada alam NILAI MASTERI
dan memahami semulajadi. Kerjasama,Yakin, Pengayaan
fungsi 2.Menyatakan wujudnya Menggunakan olahan Berani Pemulihan.
garisan dalam Prinsip Rekaan dalam garisan
aktiviti penghasilam aktiviti Seni Visual.
seni visual AKTIVITI 3
2-4 Menghasilkan lukisan
ARAS 3 objek geometrik. pelbagi
1.Menggunakan Asas bentuk dan tona
Seni Reka dalam menggunakan garisan.
menghasilkan kerja Seni
Visual melalui aktiviti
mudah.

2.Menggambarkan jenis
dan fungsi penggunaan
Asas Seni Reka dalam
aktiviti Seni Visual.

1
1.1.2 JALINAN Memahami konsep / 3.Berkomunikasi melalui AKTIVITI 1 ABM KBKK
- Jalinan tampak maksud dan jenis aktiviti Seni Visual. Pelajar menghasilkan Kertas lukisan, Mencirikan
- Jalinan sentuk jalinan melakar dan melukis objek persekitaran, Menjana idea.
4.Menyediakan portfolio. jalinan tampak dan sentuh bahan semulajadi &
yang terdapat pada alam buatan manusia.

Mengetahui cara untuk semulajadi dan buatan Contoh gambar TKP


menghasilkan manusia jalinan dan objek Naturalis
jalinan dalam berjalinan. Kinestatik
bentuk 2D. AKTIVITI 2 Intrapersonal
6-7 Menghasilkan kolaj yang NILAI
Memahami jalinan dan menunjukkan jalinan dari Kasih sayang
aplikasi dalam bahan semulajadi/ buangan. Kesungguhan
penghasilan seni Mengamati jalinan yang Sabar
visual. terdapat pada permukaan
sesuatu benda.

AKTIVITI 3
Menghasilkan corak
berwarna berdasarkan
jalinan buatan manusia.

2
1.1.3 WARNA 1. Mengetahui dan ARAS 1 AKTIVITI 1 ABM TKP
memahami jenis 1.Menyatakan wujudnya Pelajar menghasilkan Contoh carta warna - Naturalis
warna. pelbagai Unsur Seni roda warna iaitu warna yang lengkap. - Verbal
-Warna utama, dalam alam dan objek utama, skunder dan tertier linguistik
skunder, tertier 2. Menghasilkan buatan manusia. serta memahami warna Contoh lanskap - Interpersonal
pelbagai jenis warna pada di sekeliling kita warna panas dan - Logik
-Warna sejuk, dengan pelbagai (alam semulajadi dan sejuk matematik
panas. teknik. ARAS 2 buatan manusia).
1.Menyatakan wujudnya Contoh kad ucapan KBKK
-Ton warna 3. Memahami dan Prinsip Rekaan dalam AKTIVITI 2 pelbagai perayaan. Membanding dan
-Warna mengaplikasi warna alam dan objek buatan Pelajar menghasilkan membeza
penggenap. dalan penghasilan manusia. jadual warna panas dan Kertas lukisan,
seni visual. sejuk serta memahami jangka lukis,warna, MASTERI
2.Menyatakan wujudnya atau mengaplikasi dalam berus. Pengayaan
8-9 poster/logo.
Prinsip Rekaan dalam Pemulihan.
aktiviti Seni Visual.
AKTIVITI 3
ARAS 3 NILAI KONSTRUKTI
Pelajar membuat tona
1.Menggunakan Asas Kesabaran. VISME
warna dan
Seni Reka dalam Kerjasama Pengetahuan
mengaplikasinya dalam
menghasilkan kerja Seni Yakin sedia ada
catan yang mudah
Visual melalui aktiviti
mudah.
AKTIVITI 4
Aktiviti aplikasi warna
2.Menggambarkan jenis
pada corak, kad ucapan,
dan fungsi penggunaan
rekabentuk dan
Asas Seni Reka dalam
sebagainya.
aktiviti Seni Visual.

3
1.1.4. RUPA 1. Mengetahui dan 3.Berkomunikasi melalui AKTIVITI 1 ABM TKP
memahami jenis- aktiviti Seni Visual. Pelajar membuat lakaran Contoh logo dan Naturalis
-Rupa Organik jenis dan sifat rupa. dan lukisan rupa organik corak rupa. Verbal linguistik
-Rupa Geometrik 4.Menyediakan portfolio. dan geometrik corak Interpersonal
2. Menghasilkan rupa berulang. Contoh corak rupa Logik matematik
-Rupa Positif dalam bentuk positif/negatif.
-Rupa Negatif. penghasilan seni AKTIVITI 2
visual.. Pelajar menghasilkan Jenama hurf KBKK
corak komposisi yang bergaya Membanding
3. Memahami aplikasi menunjukkan perbezaan Membeza
rupa dengan unsur rupa positif dan negatif. NILAI
seni yang lain. Kesabaran
10 - 11 AKTIVITI 3 Kesungguhan KONSTRUKTI
Menghasilkan rupa Keyakinan. VISME
mukataip yang bergaya. Pengetahuan
dan bersifat /berwatak spt sedia ada
JATUH, TINGGI,
RENDAH, GEMOK dll.

AKTIVITI 4
Pelajar membuat aplikasi
rupa dalam reka bentuk
logo/lambang.

 Cuti Pertengahan Tahun Pertama


12 ~ 16 – 22 Mac 2009

4
1.1.5 BENTUK ARAS 1 AKTIVITI 1 ABM TKP
1. Mengetahui dan 1.Menyatakan wujudnya Pelajar menghasilkan Contoh corak Kinestatik
-Bentuk geometrik memahami konsep pelbagai Unsur Seni aktiviti bentuk iaitu pelbagai bentuk. Logik matematik
-Bentuk organik. dan jenis bentuk. dalam alam dan objek melukis bentuk geometrik
buatan manusia. dan organik untuk Contoh kolaj yang KBKK
-Bentuk konkrit 2. Menghasilkan membuat corak selang- menunjukkan Membanding
-Bentuk ilusi kepelbagaian ARAS 2 seli. bentuk. Menyelesaikan
bentuk melalui 1.Menyatakan wujudnya masalah
teknik tertentu. Prinsip Rekaan dalam AKTIVITI 2 NILAI
alam dan objek buatan Pelajar membuat kolaj Kasih sayang KONSTRUKTI
3. Memahami dan manusia. timbul berasaskan bentuk Berani VISME
13 - 17 organik pada alam
mengaplikasi Tekun Pengetahuan
bentuk dalam 2.Menyatakan wujudnya semulajadi. sedia ada
penghasilan seni Prinsip Rekaan dalam
visual. aktiviti Seni Visual.
AKTIVITI 3
ARAS 3 Pelajar menghasilkan
1.Menggunakan Asas origami yang berbentuk
Seni Reka dalam 3D untuk menunjukkan
menghasilkan kerja Seni bentuk konkrit.
Visual melalui aktiviti
mudah.

5
1.1.6 RUANG. 2.Menggambarkan jenis AKTIVITI 1 ABM TKP
1. Mengetahui dan dan fungsi penggunaan Pelajar menghasilkan Lukisan & Catan - Naturalis
-Ruang dekat memahami jenis Asas Seni Reka dalam lukisan/catan yang yang menunjukkan - Verbal
-Ruang jauh. dan sifat ruang. aktiviti Seni Visual. menunjukkan ruang pelbagai ruang. linguistik
2. Menghasilkan dekat dan jauh. - Interpersonal
-Ruang terhad ruang melalui 3.Berkomunikasi melalui Contoh lukisan - Logik
-Ruang bebas. aktiviti penghasilan aktiviti Seni Visual. perspektif alam matematik
seni visual. AKTIVITI 2 sekitar dan seni
-Ruang dan 3. Memahami 4.Menyediakan portfolio. Pelajar menghasilkan bina berperspektif. KBKK
persepektif. aplikasi ruang lukisan perspektif 1 titik Kritis
dalam lenyap di luar bilik Membanding
lukisan/catan/ darjah yang Membeza
18 - 20
Rekabentuk. menunjukkan ruang
depan tengah dan
belakang.

AKTIVITI 3
NILAI KONSTRUKTI
Pelajar membuat lukisan
Kesungguhan VISME
lanskap yang
Kekemasan. Pengetahuan
membezakan ruang
Kesabaran. sedia ada
depan, tengah dan
belakang.

 Peperiksaan Penggal Pertama


21 - 22
 Cuti Pertengahan Tahun
23 - 24
~ 1 – 14 Jun 2009

6
1.1.2. PRINSIP ARAS 1 AKTIVITI 1 ABM TKP
REKAAN 1. Mengetahui dan 1.Menyatakan wujudnya Pelajar menghasilkan Lukisan, catan Kinestatik
1.2.1 memahami konsep pelbagai Unsur Seni konsep harmoni melalui kertas hadiah dan Logik matematik
HARMONI harmoni. dalam alam dan objek susunan atau ulangan corak yang Intrapersonal
buatan manusia. unsur seni yang menunjukkan
2. Menghasilkan seimbang. harmoni. KBKK
konsep harmoni ARAS 2 Contoh gambar Kreatif
dalam aktiviti seni 1.Menyatakan wujudnya AKTIVITI 2 yang harmoni. Membanding
halus atau Prinsip Rekaan dalam Pelajar membuat kajian Menyelesaikan
rekabentuk grafik. alam dan objek buatan dan menghasilkan kesan NILAI Masalah
25 - 26
manusia. harmoni pada unsur seni Kesungguhan
seperti garisan, warna, Kekemasan. KONSTRUKTI
2.Menyatakan wujudnya bentuk dan rupa. Kesabaran VISME
Prinsip Rekaan dalam Pengetahuan
aktiviti Seni Visual. AKTIVITI 3 sedia ada
Pelajar mengaplikasi
ARAS 3 konsep harmoni dalam
1.Menggunakan Asas gubahan corak kertas
Seni Reka dalam pembalut hadiah.
menghasilkan kerja Seni

7
Visual melalui aktiviti
1.2.2. 1. Memahami konsep mudah. AKTIVITI 1 ABM KBKK
PENEGASAN penegasan. Mengkaji konsep Catan/lukisan/kraf Membanding
2.Menggambarkan jenis penegasan pada alam yang menunjukkan Membeza
2. Mengetahui dan fungsi penggunaan semulajadi dan buatan penegasan, warna, Menjana idea
beberapa cara Asas Seni Reka dalam manusia motif dan
untuk mendapat aktiviti Seni Visual. rekabentuk.
dan menghasilkan
penegasan

3. Menghasilkan AKTIVITI 2 Contoh poster TKP


sebuah corak 3.Berkomunikasi melalui Pelajar menghasilkan Contoh kotak Naturalis
27 berasaskan aktiviti Seni Visual. poster yang dapat Verbal
penegasan menunjukkan NILAI Linguistik
4.Menyediakan portfolio. penegasan.dari segi Keselamatan Interpersonal
warna /tipogfari/ visual. Kekemasan.
Kerjasama KONSTRUKTI
AKTIVITI 3
VISME
Pelajar menghasilkan
Pengetahuan
corak kertas pembalut
sedia ada
hadiah (perkahwinan)
dengan menekankan
prinsip penegasan pada
coraknya.

8
1.2.3 1. Mengetahui dan ARAS 1 AKTIVITI 1 ABM TKP
IMBANGAN. memahami konsep 1.Menyatakan wujudnya Mengkaji dan menerokai Contoh Naturalis
dan jenis pelbagai Unsur Seni konsep imbangan dalam gambar/foto konsep Kinestatik
imbangan. dalam alam dan objek alam semulajadi dan imbangan. Logik matematik
buatan manusia. buatan manusia.
2. Menghasilkan Bahan buangan spt. KBKK
karya berprinsip ARAS 2 AKTIVITI 2 kulit kerang, biji Kreatif
imbangan 1.Menyatakan wujudnya Menghasilkan arca getah dll Kritis
Prinsip Rekaan dalam mobail dari bahan
3. Mengaplikasi alam dan objek buatan buangan bagi Contoh logo &
prinsip imbangan manusia. menjelaskan konsep corak bersimetri. KONSTRUKTI
28 imbangan.
dalam penghasilan VISME
seni visual. 2.Menyatakan wujudnya NILAI Pengetahuan
Prinsip Rekaan dalam AKTIVITI 3 Kesungguhan sedia ada
aktiviti Seni Visual. Membuat corak atau logo Ketepatan
kolai yang bercirikan Tanggungjawab.
ARAS 3 imbangan simetri dan
1.Menggunakan Asas non-simetri.
Seni Reka dalam
menghasilkan kerja Seni
Visual melalui aktiviti
mudah.

9
1.2.4 AKTIVITI 1 ABM TKP
KONTRA 1. Mengetahui 2.Menggambarkan jenis Mengkaji dan menerokai Gambar/Poster/ Naturalis
memahami konsep dan fungsi penggunaan prinsip kontra pada alam Logo/Corak/Motif kinestetik
kontra. Asas Seni Reka dalam sekeliling. kraf yang Verbal Linguistik
aktiviti Seni Visual. berkonsepkan Interpersonal
2. Mengetahui prinsip AKTIVITI 2 kontra.
kontra dlm seni dan 3.Berkomunikasi melalui Menghasilkan karya
kehidupan seharian aktiviti Seni Visual. berkonsep kontra pada
garisan, warna, rupa,
29 4.Menyediakan portfolio. jalinan, bentuk dan ruang.
3. Menghasiklan satu
hasil karya kontra AKTIVITI 3 NILAI KBKK
dalam rupa yang Menghasilkan logo yang Kerjasama Membanding
menarik bermotif objek alam Disiplin Menjana idea
semulajadi / buatan Kebersihan
manusia dengan
penekanan prinsip kontra
warna.

1.2.5 ARAS 1 AKTIVITI 1 ABM KBKK


PERGERAKAN 1. Memahami konsep 1.Menyatakan wujudnya Pelajar menghasilkan Contoh gambar Kreatif
pergerakan pelbagai Unsur Seni lukisan kesan pergerakan pergerakan Menjana idea
dalam alam dan objek melalui membuat garisan, Alam persekitaran
2. Menghasilkan kesan buatan manusia. rupa dan bentuk. dan TKP
pergerakan Objek buatan kinestetik
ARAS 2 AKTIVITI 2 manusia Naturalis
3. Mengaplikasi 1.Menyatakan wujudnya Pelajar membuat kesan Visual ruang
30 pergerakan dalam Prinsip Rekaan dalam pergerakan dengan Contoh arca mobail Interpersonal
penghasilan seni alam dan objek buatan menggunakan teknik yang kinestatik.
visual. manusia. kolaj
NILAI KONSTRUKTI
2.Menyatakan wujudnya AKTIVITI 3 Kerjasama VISME
Prinsip Rekaan dalam Pelajar membuat arca Tanggungjawab Pengetahuan
aktiviti Seni Visual. mobail daripada kertas Sabar sedia ada
untuk menunjukkan
pergerakan.3 Dimensi.

10
1.2.6 ARAS 3 AKTIVITI 1 ABM KBKK
KEPELBAGAI- 1. Mengetahui dan 1.Menggunakan Asas Pelajar menghasilkan Catan dan lukisan – Pemikiran kreatif
AN memahami konsep Seni Reka dalam lukisan/catan yang konsep Menjana idea
kepelbagaian. menghasilkan kerja Seni berkonsep kepelbagaian kepelbagaian Unsur
Visual melalui aktiviti melalui gabungan unsur Seni Rekaan. TKP
2. Menghasilkan mudah. seni seperti garisan, rupa, kinestetik
konsep kepelbagaian bentuk dan warna. Jenis dan contoh Visual ruang
dalam penghasilan 2.Menggambarkan jenis logo Interpersonal
seni visual. dan fungsi penggunaan
Asas Seni Reka dalam AKTIVITI 2 Contoh kolaj KONSTRUKTI
3. Memahami konsep aktiviti Seni Visual. Pelajar mencipta pelbagai media. VISME
31 kepelbagaian dan logo/lambang Pengetahuan
aplikasi dalam seni 3.Berkomunikasi melalui berdasarkan kepelbagaian sedia ada
halus, rekabentuk aktiviti Seni Visual. rupa dan mukataip.
dan kraf.
4.Menyediakan portfolio. AKTIVITI 3 NILAI
Menghasilkan kolaj Kebersihan
melalui kepelbagaian Keselamatan
teknik Kesabaran.
(bakar,koyak,potong,
gunting, gurisan dsb) dan
media.(kertas, kain,
plastik, kad board dsb)

11
1.2.7 AKTIVITI 1 ABM KBKK
KESATUAN 1. Mengetahui dan Pelajar mengkaji konsep Contoh catan dan Pemikiran kreatif
memahami konsep kesatuan dalam karya kraf lengkap yang Kritis
kesatuan. seni visual. menunjukkan
konsep kesatuan. TKP
2. Menghasilkan AKTIVITI 2 Contoh catan kinestetik
penghasilan seni Pelajar mengabungkan lanskap. Visual ruang
visual yang unsur-unsur seni seperti Interpersonal
menjelaskan konsep garisan, jalinan, rupa,
kesatuan. bnetuk, warna dan ruang
32 bagi menunjukkan
3. Memahami konsep elemen kesatuan.
kesatuan dalam
aplikasi seni visual.
AKTIVITI 3 NILAI KONSTRUKTI
Pelajar menghasilkan satu Kesempurnaan VISME
karya lukisan pensil Berani Pengetahuan
bertemakan lanskap yang Kesungguhan. sedia ada
dapat menjelaskan
konsep kesatuan.

12
1.3 SENI ARAS 1 AKTIVITI 1 ABM TKP
HALUS 1. Mengetahui dan 1.Menghasilkan lakaran Membuat kajian garisan, Contoh lukisan Naturalis
1.3.1.LUKISAN memahami jenis dalam proses penghasilan jalinan yang terdapat di menekankan Verbal linguistik
dan asas lukisan . karya Seni Halus. tumbuh-tumbuhan.dan jalinan dan garisan Interpersonal

2. Menghasilkan dan ARAS 2 alam semulajadi. dan dengan pelbagai Logik matematik
mengenalpasti 1.Memahami perspektif buatan manusia dengan media.
unsur seni dan dan kadar banding dalam dakwat/arang KBKK
prinsip rekaan membuat lakaran. Pensil/pen/arang/ Membanding
dalam AKTIVITI 2 dakwat Membeza
menggambar 2.Membuat kemasan hasil Pelajar menghasilkan
secara lukisan kerja. lukisan persepktif 1 titik Lukisan perspektif
lenyap dengan 1 dan 2 titik lenyap. MASTERI
3. Memahami ARAS 3 menggunakan ruang Pemulihan
peranan lukisan 1.Melukis dan dalam kelas sebagai NILAI Pengayaan.
33 - 34
dalam seni visual. mengaplikasikan teknik rujukan. Ketekunan /
pelukisan (rendering). kesungguhan /
AKTIVITI 3 kasih sayang
Pelajar membuat lukisan
2.Mengolah Prinsip secara ‘pointistik’
Rekaan dengan memberi bertemakan suatu bahan
perhatian kepada: semulajadi bagi
 Kadar banding menghasilkan sebuah
 Hubungkaitan karya seni.
kedudukan objek
 Prespektif
 Satah
 Imbangan

3.Mengaplikasi perisian
komputer yang sesuai
dalam kerja Seni Halus.

4.Proses penyediaan

13
portfolio. ABM
1.3.2.CATAN 1. Mengetahui dan AKTIVITI 1 Contoh catan KBKK
- Cat Poster memahami jenis Pelajar didedahkan jenis tempatan pelbagi Pemikiran kreatif
- Catan cat air dan teknik catan. dan teknik serta teknik dan aliran.
- Cat Minyak. alat/bahan dalam
menghasilkan catan.

2. Menghasilkan AKTIVITI 2 Catan pelbagai TKP


catan-catan Pelajar menghasilkan media sebagai kinestetik
mengikut teknik poster mudah dengan perbandingan. Visual ruang
yang tertentu. menggunakan cat poster. Interpersonal

3. Mengaplikasikan AKTIVITI 3 NILAI KONSTRUKTI


36 - 37 Pelajar menghasilkan
dan memahami Ketekunan. VISME
unsur seni dan ujikaji teknik dan jenis Ketelitian. Pengetahuan
prinsip rekaan catan cat air seperti Kebersihan. sedia ada
dalam catan basah atas basah,
basah atas kering dan
kering atas basah.

AKTIVITI 4
Pelajar menghasilkan
catan yang tertentu
dengan penekanan unsur
tona, cahaya dan teknik

14
1.3.3 ARCA ARAS 1 AKTIVITI 1 ABM KBKK
1. Memahami 1.Menghasilkan lakaran Pelajar mengkaji dan Contoh Arca Pemikiran kreatif
- Arca Mobil konsep, jenis dan dalam proses penghasilan menilai contoh arca luakan, binaan, Banding beza
- Arca Stabail teknik karya Seni Halus. berfungsi dan estatika di mobail/ stabail
penghasilan arca sekeliling sekolah dan TKP
- Arca Berfungsi sekitarnya. Kad origami, kertas kinestetik
- Arca Estatika 2. Memahami dan ARAS 2 manila, pisau, logik matematik
menghasilkan arca 1.Memahami perspektif AKTIVITI 2 dawai, tali/benang. Interpersonal
berfungsi dan dan kadar banding dalam Pelajar menghasilkan
estatika. membuat lakaran. arca mobail statik Pisau , sabun
berdasarkan teknik
3. Mengetahui 2.Membuat kemasan hasil origami. NILAI KONSTRUKTI
teknik dan proses kerja. Ketelitian VISME
38 - 39 untuk menghasil- Keselamatan Pengetahuan
kan arca Kreatif sedia ada
stabail.atau
mobail

ARAS 3 AKTIVITI 3
1.Melukis dan Pelajar membuat arca
mengaplikasikan teknik luakan dengan
pelukisan (rendering). menggunakan sepotong
sabun dengan
2.Mengolah Prinsip menggunakan pisau.
Rekaan dengan memberi
perhatian kepada:

15
 Kadar banding
1.3.4 CETAKAN  Hubungkaitan AKTIVITI 1 ABM KBKK
1. Mengetahui dan kedudukan objek Pelajar menghasilkan Bahan buangan spt Pemikiran kreatif
-Cetakan lino. memahami  Prespektif cetakan melalui bahan benang, tali, daun,
-Cetakan stensil. pelbagai jenis,  Satah buangan yang berjalinan bulu ayam dll. TKP
-Cetakan sutera media dan teknik  Imbangan seperti tali, benang, Kinestetik
saring. cetakan daun, kulit kayu dan Kertas, gam, pisau Naturalis
3.Mengaplikasi perisian sebagainya. dan bahan Visual ruang
-Cetakan timbul. komputer yang sesuai buangan/bahan Interpersonal
-Cetakan benam. 2. Menghasilkan AKTIVITI 2 semulajadi.
dalam kerja Seni Halus.
cetakan yang Membuat cetakan kolaj
tertentu sebagai assemblaj bertemakan Blok, dye,skuji dan
4.Proses penyediaan
penghasilan seni bahan alam semulajadi stensil kertas.
portfolio.
visual. seperti rumput, akar, KONSTRUKTI
bunga, lalang dan kulit NILAI VISME
40 - 41 3. Memahami kayu. Kebersihan/ Pengetahuan
cetakan dan Ketelitian sedia ada
aplikasi unsur AKTIVITI 3 Kreatif.
seni dan prinsip Membuat cetakan sutera
rekaan. saring sewarna
bermotifkan flora atau
fauna dengan teknik
stensil kertas.

1.4 ARAS 1 AKTIVITI 1 ABM KBKK


KOMUNIKASI 1. Mengetahui dan 1.Menyatakan perasaan Pelajar menghasilkan Contoh huruf blok Pemikiran kreatif
VISUAL memahami reka diri terhadap kerja grafik. pelbagai reka bentuk pelbagai nisbah.
1.4.1 bentuk grafik spt. tipografi sistem 3 x 5 Logo-logo huruf TKP
REKA Tipografi, logo, 2.Menghasilkan kerja dengan pelbagai nisbah. spt TV3, RTM, kinestetik
42 BENTUK poster, papantanda grafik 2D yang mudah PEPSI, F1 dsb. logik matematik
GRAFIK. dsb. dengan menggunakan AKTIVITI 2 Interpersonal
- Tipografi 2. Menghasilkan logo, alat, media dan teknik Pelajar diminta Contoh poster yang
- logo tipografi, logo, yang sesuai. menghasilkan satu reka berkaitan. KMD
- Poster poster, papantanda bentuk logo huruf yang Membuat
16
- Pembungkusan dsb. ARAS 2 bertemakan nama/ nama NILAI ramalan
- Papan Tanda. 3. Memahami 1.Membuat kajian mudah singkatan. Ketepatan/ Proses inovasi
pelbagai kompenan berkaitan: kebersihan
reka benetuk grafik  Idea AKTIVITI 3 Kreatif KONSTRUKTI
dan ciri-cirinya  Cara Pelajar menghasilkan VISME
yang baik. penyelesaian sebuah poster mudah Pengetahuan
masalah. bertemakan ..........* sedia ada
dengan menitikberatkan
2.Menerangkan kerja tipografi dan imej.
proses Reka Bentuk
Grafik. * tema isu semasa

3.Menghasilkan kerja
grafik yang mudah secara
manual dan berbantukan
komputer.

ARAS 3
1.Menghasilkan kerja
grafik berasaskan tema
yang diberi.

2.Menyatakan hasrat diri


dan masyarakat melalui
hasil kerja serta
memperkembangkan
daya imginasi.

17
1.5 KRAF ARAS 1 AKTIVITI 1 ABM KBKK
TRADISONAL 1. Mengetahui dan 1.Menyenaraikan fungsi Pelajar didedahkan Tanahliat/plastersin Kreatif
memahami asas tembikar dan anyaman. dengan kerja orentasi Paperclay/dsb Menjana idea
1.5.1 kraf tembikar. tembikar spt mengguli
KRAF 2. Menghasilkan kraf 2.Membuat tembikar dan doh tanah liat, Model/replika yang TKP
TEMBIKAR tembikar yang anyaman menggunakan meleperkannya, telah dibentuk. kinestetik
ringkas dengan alat, bahan dan teknik memotong dll bagi Naturalis
menggunakan tanah yang sesuai. memberi kemahiran Tanah liat Visual ruang
liat atau plastersin. mengolah bahan. Interpersonal
43 3. Memahami kraf ARAS 2 Contoh gambar
tembikar tradisional 1.Menyatakan sejarah AKTIVITI 2 kraf KONSTRUKTI
dan dimensi baru. tembikar dan Pelajar diminta VISME
anyamantempatan. menghasilkan model NILAI Pengetahuan
kecil spt. burung, ular, Penghargaan sedia ada
2.Mengenal beberapa itik, ikan dsb dengan Kebersihan
orang tokoh kraf. menggunkan tanah liat keselematan
/plastersin/ paperclay dll.
3.Menentukan teknik,
AKTIVITI 3
motif, bentuk dan ragam
Pelajar diminta
hias berdasarkan
mengumpul gambar kraf
kawasan, daerah atau
tembikar tradisional dan
negeri tertentu.
dimensi baru.

18
4.Merekabentuk kraf
1.5.2 1. Mengetahui dan tradisional dalam bentuk AKTIVITI 1 ABM KBKK
KRAF memahami asas 2D. Pelajar dikehendaki Contoh anyaman pemikiran kritis
ANYAMAN kraf anyaman . menghasilkan anyaman pelbagai bahan Menjana idea
ARAS 3 bercorak tapak catur dimensi baru spt Menyelesaikan
2. Menghasilkan kraf 1.Merekacipta/merekaben dengan menggunakan reben, palstik, masalah
anyaman dengan tuk kraf tembikar dan bahan dimensi baru spt tekstil tebal dsb.
menggunakan anyaman dengan pelbagai kertas, KONSTRUKTI
pandan/bahan menggunakan teknologi reben,.plastik dsb. Contoh kelarai spt. VISME
dimensi baru. bahan, alat dan teknik siku keluang, beras pengalaman
berkaitan. AKTIVITI 2 patah, mata bilis, sedia ada
3. Memahami kraf Pelajar didedah dengan kisi-kisi, bunga
anyaman 2.Menghasilkan ragam motif-motif tradisional tanjung dsb.
tradisional dan hias yang sesuai dengan yang mudah dan diminta
dimensi baru. hasil kerja/mata barang.
menghasilkannya dengan Contoh kraf TKP
3.Membakar tembikar pelbagai baru anyaman dimensi - kinestetik
dan kemasan hasil tradisional dan baru - logik matematik
AKTIVITI 3
anyaman. - Interpersonal
Pelajar diminta
NILAI
44 mengumpul reka bentuk
4.Membuat apresiasi reka Ketekunan/
kraf anyaman tradisional
bentuk kraf tembikar dan Keselamatan
dan dimensi baru.
anyaman dengan Kreatif
memberi perhatian
kepada fungsi nilai
budaya, kemasan dan
pemeliharaan.

19
B. SEJARAH DAN APRESIASI SENI VISUAL
MINGGU BIDANG HASIL ARAS AKTIVITI ABM KEMAHIRAN
PENGGAL
TAJUK PEMBELAJARAN NILAI MURNI BELAJAR

1. AKTIVITI 1 ABM KBKK


PERKEMBAN 1. Mengetahui dan ARAS 1 Pelajar membuat Contoh gambar pemikiran kritis
GAN SENI memahami warisan 1.Menyatakan sejarah dokumentasi dengan dan karya popular
VISUAL DI budaya Seni Halus Seni Halus di Malaysia menyenaraikan tempatan spt.
MALAYSIA Malaysia. sebelum merdeka dari beberapa tokoh pelukis Syed Ahmad Jamal,
aspek tokoh dan karya. tanah air serta karyanya Latif Mohiden,
Abdullah Arif,
yang popular.
ARAS 2 Yun Mun Seng
1.Mendokumentasi dll.
sejarah Seni Halus di AKTIVITI 2
1.1: Malaysia sebelum NILAI BCB
Pelajar membuat
SENI HALUS 2. Mengetahui dan merdeka dari aspek Kebersihan Mencatat
portfolio berkumpulan (2
menghargai tokoh pengenalan, tokoh dan Ketelitian Membaca
atau 3 orang sekumpulan)
dan warisan budaya sumbangan mereka. kesabaran Menulis laporan
45 tentang Sejarah dan
Seni Halus
sumbangan Tokoh Seni
Tempatan 2.Perbincangan tentang
Visual terkenal di
kepentingan Seni Visual
Malaysia
dalam bidang kehidupan
dan budaya.

ARAS 3 AKTIVITI 3
1.Menjelaskan Pelajar didedahkan KONSTRUKTIV
perkembangan kraf dengan ‘Kritikan Mudah’ ISME
tembikar dan anyaman karya catan/ arca -pengalaman
dari aspek: tempatan yang popular. sedia ada
 Pengenalan
 Tokoh dan sumbangan

20
1.2 2.Membuat perbandingan AKTIVITI 1 ABM KBKK
KRAF 1. Mengtahui dan perkembangan Pelajar menghasilkan Contoh Buku pemikiran kritis
TRADISIONAL memahami kraf SeniVisual dalambuku skrap dengan skrap tentang
- Tembikar tradisional tempatan. kehidupan, budaya mengumpul gambar dan motif seperti BCB
- Anyaman. sendiri dan budaya lain. motif kraf tradisional spt. pucuk rebung, Mencatat
2.Mengetahui dan Motif yang terdapat pada siku keluang, sisik Membaca
menghargai tokoh 3.Menyenaraikan batik, ukiran, anyaman, naga, ayam Menulis laporan
dan pandai seni kraf pengaruh Seni Islam,seni tenunan dan tembikar. berlaga, susur
tanah air. barat dan serantau. kelapa dll
AKTIVITI 2 KONSTRUKTIV
46 4.Menyediakan portfolio. Pelajar menghasilkan Contoh kraf ISME
folio ringkas tentang reka senjata, pakaian -pengalaman
bentuk kraf-kraf tempatan lama, perhiasan sedia ada
semakin pupus dan perlu tradisional,
diselamatkan kenderaan,
permainan dll.

NILAI
Penghargaan
Kreatif
Kesungguhan

 Peperiksaan Akhir Tahun


47
 Cuti Akhir Tahun
48 - 53
~ 23 Nov 2009 – 3 Jan 2010

21