Anda di halaman 1dari 12

L-,,1

CONSALT
vr
NADI CONSLILTERA SDNBHD r,ro.rirr
Rui.Kami
Ruj.Tuan
Tarikh

NADIERA0
/ r0 1Ai M ( 2 l )
5
RAWG/U.TBll..I i RWG287
TNB (B)/SEI-A/
?

::

.i:

j1

rrii !.1

PengurusKawasan(Rawang),
BahagianPembahagian.
TenagaNasionalBerhad,
P e t i S u r a t2 11 , J a l a nM a x w e l l ,
48300 Rawang,
SelangorDarul Ehsan.
Tuan,
CADANGAN MEROBOH DAN MEMBINA SEMULA SEBUAH STESEN MINYAK
UTARA
PETRONAS DI RAWANG RSA (NORTH BOUND) LEBUHRAYA
PERBAI\.DARAN
SELATAN, MUKIM RAWANG' DAERAH GOMBAK, MAJLIS
SELAYANG, SELANGOR DARUL EHSAN UNTUK PETRONAS DAGANGAN
BERHAD.

- PERMOHONANKELULUSAN PELAN
(sa)inan
Merujuk kepada perkara di atas dan sur.atkelulusan tuan bertarikh 25l11/2010
rllltuk
berikut
seperti
data
beban
ini clisertakanpindaaan
surat disertikan), bersama-sama
tindakantuan selanjutnYa:1)

T i g a ( 3 ) s a l i n a n l u k i s a n b e r s i r i N A D I E R A / 1 0 0 1 / E 4y a n g m e n g a r r d u n gliu k i s a r r
skematikNADVTNB/M60, NADI/TNB/\4100 dan NADI/TNB/400'

2)

Sesalinandatabeban.

3)

Tarikh bekalandiperlukanadalahpadaMac' 201I '

4)

Bekalanmaksimumyang diperlukanialah:a)

Penggunaanluaran(externallighting) 32kW (3 fasa)60Amp'

b)

dalaman(internalfacilities) 56kW (3 fasa) 100Amp'


Penggunaan

c)

P e n g g u n a a(nQ S R )2 1 7 k W ( 3 f a s a )4 0 0 A m p '

5)

SesalinanborangMAP A, B, dan C yang telah dipenulrisikan

6)

SekepingCD.

sebanyak
untuk makluman tuan, kehendak maksimum (MD) yang diperlukan adalah
y
a
n
g
d
i
l
u
l
u
s
k
a
n
'
l
e
l
a
h
2 1 7 . 0 0k W b u k a n8 8 . 0 0k W s e p e r t i m a n a
StesenMinyak
Ini adalahkerauaRestoranMakanar Segera(QSR) turut didirikan bersama
m
e
n
r
o
l
r
o
np e r t i r r b a n g a t r
d
a
n
i
n
i
k
e
s
i
l
a
p
a
n
p e t r o n a s .K a m i m e m o h o n m a a f d i a t a s
rnr'
permohonan
sewajarnyadaripadapihak luan untuk meluluskan
dan kelulusanawa)daripaclapihak tuan adalahsangatdiharapkan'
f"tjututu
H E A DO F F I C E :
Ehsan
N o . 4 7 D .J a l a nO r k i d2 4 , S e k s v e fB S 2 ,B u k i tS e n l o s a4 8 3 0 0R a w a n gS' e a n g o lD a r u
T e l : + 6 0 3 - 6 0 2 8 4 5 0 7F, a x : + 6 0 3 - 6 0 2 8 4 6 0 7E. ' m a l i : n a d i @ n a d i c o n sIuc o n r
JCHORgRANCH:
N o - 1 4 8 , J a l a n J a i i 1 , T a m a nN u s a B e s i a t iJ a v a , 8 1 2 0 0 B a n d e rN L r r a l a y a
JonofBahr!, JohorDarlr Takzim
T e l : + 6 0 7 - 5 1 2 1 7 0 7F, a x + 6 0 7 - 5 1 2 2 7 A 7E - m a i l :n a d l J b @ n a d i c o n si uc o m

P E N A N GE R A N C H :
b r , i i d l d - o z . ; i a " F r : U r a r e , l " r a r P r " r. " - i a r ' 6 0 0 P a P ' n a g
T e l r+ 6 0 . +- 3 9 0 2 7 0 7 , F a x r + 6 0 4 _ 3 9 7 2 7 0 7
E m a : n a d l p @ n a d i c o n s Lcr o
l tn r

S e k i a n .t e l i n a k asi h .

Y a n gb e n a r .
SDN III{D

(IR. KEE KEOK KUAY)

s,k:-

PetronasDaganganBcrhad.
L e v e l 3 2 ,T o w e r l .
P e t r o n aTs w i n T o w e r s .
Kuala Lumpur City Centre.
50 0 8 8K u a l aL u n p u r .
(U/P: trn. EzwanBin Rasul)

H E A DO F F I C E :
l ! o l 7 D , . r a a r C r k i d 2 E . S . k s Y e . B S 2 E u i \ r S e n i . s a / : 6 3 t 0f : l : w : r n ES,e a i ! l o r ! f r
T e + 6 1 1 36 0 2 8 . t 5 0 7 l i a i - 6 C 3 1 l C 2 1 4 f i 0 :Er i r i i . . d @ n a d i . o n s Lt . . i i
J O H O RBR AN C H
r !sala)/a
N o . l 4 e , . l a l a n . J a t1 T a m r nN u s aB e s t a r.ll a v a 8 1 ? 0 at s a r r a :N
. J o h oE a l i r N. l . i o r O a ' ! - a k 1 n r
'
6
0
1
5 r : l 2 7 L r .E: n a i 3 l b i l j r ' t f i . . ' s L t . . n
T e : + 6 0 7 5 1 2 1 7 0 7F, a x :

P E N A N GB R A N C H J
t l i T D G 0 7 ,J a a r P r : U l a n . , r
T e ' 6 0 , 1 3 9 1 ? 7 1 1 7t .: . r ) . , 6 i r ' l
5 a i f L F a c r n r : ! i a ' i. o r s ! 1 . . , r 1

r r .

r i

Proposecl
100r\mp ( 3 Phase) TNB N{eter

PROPfJSED
i,O.\D
-..
i
I
i\taii'.',,;
i;nn;.t.,l
Load

LightingLoadkW
Air-Conditionine
LoadkW
Jmall ro\er
LoadkW

_ 4

Dernantl

t!

_
2A

_16

Z * ' . . - . . -

'

'

h a c t o l t - O a o( H . f . o f k \ / ,

StateWhich)__,__
Weldingplant
(kWor
Capacity
kVA, Statg_whQ[1._-Equipment
Special
(H.Por kW: State

,ti

ir

i-5

12

7A

56

wl.richand DurDoseI

TotalL oadk\\'
Monthly Hours or
O p e r a t i o . r. . . _ _
EstjmatedMfonthli,
ljnits

V{aximuml)emand

kw
'femporary
Supply
for Construction
purposeetc.is
required,statekW or
and Date

Submittedbv : IR. KEE Kn,OKKtrA\

p,ROr)
,z'^e?tn -*-".- t'tl
S'rt'
:"

./

F,i
i.
E:lEt(TRiK

,'FKfF KFOKr(U;

Proposed60 Anp (3 Phase)TNBMeter

PROPOSEDLOAD
Comected
Load

Liehtine LoadkW
Air- Conditioning
Load kW
Small Power
LoadkW

25

Maximum
Demand
20

lf,

12

40

32

f actorLoad(H.P. or kW,
StateWhich)
WeldingPlant
Capacity(kW or
KVA, StateWhich)

SpecialEquipment
(H.Por kW; State
whichandpurpose)
Total Load kW
Monthly Hours or
Operation
EstimatedMonthly
IInits
Maximum Demand
KW
Tariff Required
Temporary Supply
for Construction
purposeetc. ls
required, state kW or
and Date

Submitted bv :

IR. KEE KEOKKUAY

!a 1 o vs t)

CADANGAN Mf,ROBOH DAN MEMBINA SEMULA SEBUAH STESENMINYAK


PETRONAS DI RAWANG RSA (NORTH BOUND) LEBUHRAYA UTARA
SELATAN, MUKIM RAWANG, DAERAH GOMBAK, MAJLIS PERBANDARAN
SELAYANG, SELANGOR DARUL EHSAN UNTUK PETRONAS DAGANGAN
BERHAD.

- QSR)
400 AMP (3 Phase)TNB Meter(Quick ServeRestaurant
Proposed

ProposedLoad (kW)
MaximumDemand
ConnectedLoad

Quick ServeRestaurant(QSR)

271.25

217

Total Load, kW

211.25

217

('R",

g-,/

-..-^,,,\,2

BEKALANELEKTRIK> 1OOKVA :
PERMOHONAN
SENARAISEMAKJURUTERAPERUNDING
Bil
1

J e n i sM a k l u m aD
t iperlukan

Nama Borang / Dokumen


MAP:A

Nama& AlamatPremisyangmemerlukanbekalan
Nama,alamat,no. telefon& faks Pemohon/Pemaju
Nama,alamat,no.telefon& faks JuruteraPerunding
Elektrik
Nama,alamat,no. telefon& faks Kontraktor
JenisPepasangan
TahapVoltan(W @ VR)
Jumlahbebandiperlukan(kW)
TarikhBekalandiperlukan

Pelan - pelan

Pelan Induk Lokasi & PembangunanTanah


Pelan Lokasi & Cadangan Tapak Pencawang Elektrik
Fasa terbabit

iii.PelanSusunAtur (Layout)BangunanPencawang
iv. PelanBilikSuis& SkematikPapanSuis Pengguna
v. Disketuntuksemuapelandi atas

2.

MAP:B

ButiranBebanyangdiperlukan

3.

MAP:C

ButiranKeperluanJangkamengikutJenisPelanggan

4.

BorangA Pencawang

Pajakantanahke atastapakpencawang

5.

BorangMaklumatAwal
Perjangkaan

udr

Summation'
( U n t u kP e n g g u nyaa n gm e n g a m bbi le k a l a n ' L V
| ^E

aldo

ra,,ejd|

6.

kemajuanpembinaanbangunan/ kawasan
PembangunanMenunjukkan
CartaKemajuan
yang
bekalanelektrik
memerlukan
Pembinaan
Kawasan
@
(GanttChart)
Bangunan

7.

Daripada
SuratPerlantikan
Pemaju

BUTI

BIL
1

Nama& AlamatPremisyang
memerlukan
bekalanelektrik

2.

NamaPemohon/ Pemaju
Alamatsuratmenyurat
No. telefon
No.faksimili

3.

:
:

DIISIOLEH PEMOHONJURU PERUN


cadangan Meroboh Dan Membina Semula Sebuah
Stesen Minyak Petronas Di Rawang Rsa (North
Bound) Lebuhraya Utara Selatan, Mukim Rawang,
Daerah Gombak, Majlis Perbandaran Selayang,
Selangor Darul Ehsan Untuk Petronas Dagangan
Berhad.
Nadi Consult Era Sdn. Bhd.
No.47D,Jalan Orkid 28, SeksyenBS2, Bukit Sentosa,
48300Rawang,SelangorDarul Ehsan
03-60284507
03.60284607

NamaPerundingElektrik
Alamatsura!menyuarat

-NA-

No. telefon
No.faksimili
4.

:
NamaKontraktor
Elektrik(jikatelahdilantik)
Alamatsurat-menyuarat
No. telefon
No.faksimili

5.
6.

.NA:

JenisPepasangan
(Pejabat,Hotel,Komersil,lndustri,Perumahan

StesenMinyak

NyatakanVoltanBekalanyang dimintasamaada Voltan


Tinggi (VT) atau Voltan Rendah(VR)
'lsikan
KeperluanButiranJangka(BorangMAP : C)

Voltan Tinggi

7.

?
diperlukan
AdakahBekalanElektrikSEMENTARA
(JikaYA, nyatakanbutiran)

M D ( k W ):

T a r i k hd i p e r l u k a n :

8.

?
TarikhBekalanAWALdiperlukan

MD (kW):

32 kW
56 kW
217 kW

TarikhdiperlukanI

Mac
2011

?
TarikhBekalanMUKTAMADdiperlukan

MD (kW):

32 kW
56 kW
217 kW

Tarikhdiperlukan:

Mac
20',t1

BERSAMA
DILAMPIRKAN
YANGTELAHDISAHKANOLEHJURUTERAPROFESIONAL
1 0 . PELAN-PELAN
(Silanyatakannombor& tarikhpelandi bawah)
3 SET:
SEBANYAK
1 0 a PelanIndukLokasi
Tanah
& LotPembangunan

No. pelan: NADIERA/1001/A1 Tarikh .

&

yangtelahdiluluskan
olehJPB&D

NADIERA/1OO'I/A2

'10b PelanLokasi& cadanganTapakPencawang


ElektrikFasaterbabit

No pelan

1 0 c PelanSusunAtur (Layout)BangunanPencawang
(Stand-Alone
/ Compartment)

No.pelan. - NA -

1 0 d PelanBiliksuis& SkematikPapanSuisPengguna

&
No. pelan: NADI/TNB/M60,NADUTNB/M'100
NADUTNB/M4OO

!gI4

- NA -

Tarikh:

Tarikh

olehPihakBerkuasaTempatandimanaianyaboleh
pelanIndukPembangunan
Tanahyangtelahdiluluskan
merupakan
a) petan('1Oa)
mengambilkirakomen-komenterdahuluTNB
bagikawasan@ fasapembangunan
ataupencawang-pencawang
pelancadanganlapaklokasipencawang
b) pela; (1Ob)merupakan
PelanInduk
terbabitdidalamlingkungan
pelanlantai,struktur
menonjukkan
c) Pelan(10c)hendaklah
buliranelektrikal.
menunjukkan
d) Pelan(10d)hendaklah

Ed

"zi
<d

at) a
E z

o<
zt

>
d s2
6ff

!D o-

iq

06

o=
4<

(D

o)
c

[=

(!

o
o
o

xs

=
E
=t?

EE#
(,)o(D

qeE
=r=2

<l
YI
ol
zl
<l
al
zl

1l

tlE

EI
uJl
o-l
utl

EJg

Yl
zl

=o=

ztj

#l

63=

FI
ll
dll

6
<t
tD>-

o<<

E5x
zEtr
<Jar

E33
()t0(,)

?
a
Y d

o
( r
O

d
z

:<

zfr

= E

z >

=5

lll

E
LY

?
-

i!(I

<6=

I <

i 2

t3

JABATAN JANGKA DAN PERALATAN


BORANGMAKLUMATAWAL PERJANGKAAN

Tarikh:
No.Akaun(JikaAda):

Stesen
Pengguna
Nama

PETRONASDAGANGANBERHAD
C A D A N G A NM E R O B O HD A N M E M B I N AS E M U L A S E B U A H S T E S E N M I N Y A K
PETRONASOI RAWANG RSA (NORTHBOUND)LEBUHRAYAUTARA SELATAN,
MUKIM RAWANG, DAERAH GOMBAK, MAJLIS PERBANDARANSELAYANG,
SELANGORDARULEHSANUNTUKPETRONASDAGANGANBERHAD.

AlamatTapak
Bangunan

JenisPerusahaan STESENMINYAK
JuruteraPerunding
Nama
IR. KEE KEOK KUAY
Alamat

Alamat

NADICONSULTERA SDN BHD


NO.47D,JALAN ORKID28, SEK. BS2
BUKITSENTOSA,48300RAWANG,
SELANGOR
Telefon/Fax

Telefon/Fax

TEL :03-60284507FAX: 03-60284607


TarikhBekalan
Diperlukan

No.CasKerja

DECEMBER2O1O

PenggunaYang Dicadangkan
BekalanMasuk/Baban
Butir-butir
i)

KehendakMaksima

ii) Jumlahbebankvar

KW
kVar
BilanganPembekal

iii) VoltansesalurmasukTNB
iv) Nisbahalatubaharus

t5

Kelas(BBS)
Tatah VA

menunjukkan
Gambarajahskematik(singlelinediagram)untukpanduanperjangkaan
voltan
& arus
Alatubah-alatubah
Utama
Pengguna,
SesalurTNB,sulsgear& Busbas
(termasuksistembekalantersediakalauberkaitan)
Seumpamanya
jarak,perkakas-perkakas
elektrik,kiosk
ukuran-ukuran
b) Pelan'Layout'menunjukkan
Jangka,parit,kabeldan seumpamanya.
Dl PANELvOB PENGGUNA{contoh)
ALATUBAHARUSPERJANGKAAN

DiperakuiQleh,

BisnesDaerah
Pengurus
SdnBhd
TNBDistribution

Borang MAP :

BEBAN
BUTIRAN
ANGGARAN
(Perludiisibagisetiapjenispremis,blokataubangunan)
FASA:_3_untuk
6_0_4-Tp__________
NO :-Exlerlal_Li9ltlllS_______
BLOK/ BANGUNAN
(Silagunakanlampiranberasinganatau tambahanjika pe u untukmemperielaskanbutirandi bawah)

Jumlah beban
Tersambung(TCL)

Diversity
Factor

Kehendak maksima
(Maximum Demand)

Lampu

25

0.8

20

2.

PenghawaDinqin

15

0.8

12

3.

Motof Dll

Bit

Jenis Beban
A. lampu & soket kuasa
B- heater, hawa dingin
kimpalan, motor dll

Bil X beban seunit

(kw

(kw

(kw)

AnggaranJumlah KehendakMaksima

AnggaranJumlah KehendakMaksima

& KUALITIBEKALAN
MEMERLUKAN
TAHAPRELIABILITI
A) ADAKAHPEPASANGAN
KHAS(SPECIALFEATURESSUPPLYSCHEME)?

-YA-/ TIOAK

terbabityang memerlukannya.
b) JikaYA, i) Silanyatakanbutiranbebanipepasangan
tersebut.
untukmemenuhikeperluan
ii) CadanganteknikalJuruperunding

Nota i

kos tambahandi PihakTNB,makapemohon


JikauntukmemenuhikeperluanKHAStersebut,akan melibatkan
kos tefsebut.
bersetujuuntukmenanggung

59I{D vI

-J / rlrrrntx \

IR KEEKEOKKUAY
Tandatangan
& Cop Rasmi

PEMAJU
/ PEMOFgz$rrN
srNnasuL
Tarikh:

(72041l'0J.!l?r)
MANACER.
& SPECIALPROJFCT,
CONSTRUCTION
RETAILENCINEEI{ING,
PETRONASDACANCAN BERHAD(88222-D)
LEVEL32,TOWERI,
PETRONASTWIN TOWER,
KUALA LUMPURCITY CENTRE,
50088KUALA LUMPUR.

s838Jyt P E R
\
z-Yo
-"'414YStt!]

;ml

NG

Borang MAP :

BEBAN
BUTIRAN
ANGGARAN
(Perludiisibagisetiapjenispremis,blokataubangunan)
0_0_ATp__
FASA:_3-u_!tq!_t
BLoK / BANGUNANNo : _ln_terna!I_q9',!Ltl99_______
(Sitagunakanlampiranberasinganatau tambahanjika perlu untuk memperjelaskanbutirandi bawah)
Jumlah beban
Tersambung (TCL)

Diversity
Factor

Kehendak maksima
(Maximum Demand)

Lampu

20

0.8

to

2.

PenqhawaDinqin

20

0.8

to

3.

MotorDll

15

0.8

12

15

0.8

12

Bit

Jenis Beban
C. lampu & soket kuasa
D. heater, hawa dingin
kimpalan, motor dll

Bil X beban seunit

(kw

(kw)

(kw)

AnggaranJumlah KehendakMaksima

AnggaranJumlah KehendakMaksima

c)

& KUALITIBEKALAN
MEMERLUKAN
TAHAPRELIABILITI
ADAKAHPEPASANGAN
KHAS(SPECIALFEATURESSUPPLYSCHEME)?

-+rrl TIDAK

terbabityang memerlukannya.
d) JikaYA, i) Silanyatakanbutiranbeban/pepasangan
tersebut.
untukmemenuhikeperluan
ii) CadanganteknikalJuruperunding

Nota :kos tambahandi PihakTNB makapemohon


akanmelibatkan
keperluan
KHAStersebut,
Jikauntukmemenuhi
kostersebut.
untukmenanggung
bersetuju

,61"t=;

/-sre^,;N.d
d
IRKEEKEOKKUAY

Tandatangan
& Cop Rasmi
PEMAJU/ PEMOHON

EzwANBrNR4sul,
I
( ? 2 0 4 1l - 0 3 ' 5 l z !

Tarikh:

u =pFct^tPR.IFCT'
FAJ$o*uutt'o*

l';tl'','*g'"lll:! i''"no'nn'**"'-o'
-

i FYFS'i'i
JP*,'.'1"b
"' * *

f iL""'
t"'!ifYD
f.'",i;

Cop Rasmi

Borang MAP :

BEBAN
BUTIRAN
ANGGARAN
(Perludiisibagisetiapjenispremis,blokataubangunan)
FASA: l_u_ntuk
No : _______--qqB____________
BLOK/ BANGUNAN
_40_0_4T!_
___
(Silagunakanlampiranberasinganatau tambahanjika perlu untuk memperjelaskanbutirandi bawah)
Bit

Jenis Beban
E. lampu & soket kuasa
F- heater, hawa dingin
kimpalan, motor dll

Bil X beban seunit

(kvw

Jumlah beban
Tersambung (TCL)

(kw

Divercity
Factor

Kehendak maksima
(Maximum Demand)

(kw
217

OSR

Maksima
AnggaranJumlahKehendak

217

FASA :

LAMPUJALAN :

AnggaranJumlah KehendakMaksima
-YK/ TIDAK

& KUALITIBEKALAN
MEMERLUKAN
TAHAPRELIABILITI
ADAKAHPEPASANGAN
KHAS(SPECIALFEATURESSUPPLYSCHEI/]E)?
terbabityang memerlukannya.
JikaYA, i) Silanyatakanbutiranbeban/pepasangan
tersebut.
untukmemenuhikeperluan
ii) CadanganteknikalJuruperunding

Nota :kos tambahandi PihakTNB,makapemohon


JikauntukmemenuhikeperluanKHAStersebut,akanmelibatkan
kostersebut
bersetujuuntukmenanggung

#M \M
{ \

IRKEEKEOKKUAY

Tandatangan
& CopRasmi
PEMAJU/ PEMoH9)SAN
BrNMsrL
(r204 ,03.5125)

Tarikh:

MANACER,

PRorEcr'
fiPETRONAS
3#['K"A',?ii*'i%:crAL

DACANCAN
BERHAD
(88222.D)
LEVEL
] 2 .T O W E ]R.
PETRONAS
TWINTOWER.
KUALALUMPUR
CITYCENTRE.
50088
KUALALUMPIJR

uv

ln & Cop Rasnl


,NDING

Anda mungkin juga menyukai