Anda di halaman 1dari 17

BBGO4103

OUM BUSINESS SCHOOL


SEPTEMBER / 2014

BBGO4103
ORGANISATION BEHAVIOUR

NO. MATRIKULASI

RF131524001

NO. KAD PENGENALAN

RF/131524

NO. TELEFON

019-3559880

E-MEL

suriyanausu@yahoo.com

PUSAT PEMBELAJARAN

PP SHAH ALAM

BBGO4103

ISI KANDUNGAN
1.0

2.0

3.0

4.0

Pengenalan ................................................................................................ 2
1.1

Nama Organisasi ............................................................................... 2

1.2

Jenis Perniagaan ................................................................................ 2

1.3

Visi .................................................................................................... 3.

1.4

Misi ................................................................................................... 3

Kaedah-kaedah Gelagat Organisasi ........................................................ 4


2.1

Perbezaan Individu .......................................................................... 4

2.2

Kumpulan dan Pasukan .................................................................. 5

2.3

Kerja Pengkhususan ....................................................................... 7

Cabaran-cabaran Dihadapi Pengurus ................................................... 8


3.1

Cabaran Globalisasi dan Contoh ................................................... 8

3.2

Cabaran Kepelbagaian Tenaga Kerja dan Contoh ........................ 9

3.3

Cabaran Terhadap Gelagat Etika Dan Justifikasi .......................... 10

Pengesyoran .............................................................................................. 11
4.1

Cabaran Globalisasi dan Justifikasi ................................................ 12

4.2

Cabaran Kepelbagaian Tenaga Kerja dan Justifikasi ..................... 12

4.3

Cabaran Terhadap Gelagat Etika Dan Justifikasi ........................... 13

5.0

Kesimpulan................................................................................................. 15

6.0

Rujukan ..................................................................................................... 16

BBGO4103

1.0

PENGENALAN
Gelagat Organisasi merupakan tingkah laku individu dan kumpulan dalam
sesebuah organisasi. Daripada kajian yang dijalankan mendapati gelagat
Organisasi lebih memberi penekanan terhadap hubungan psikososial antara
perorangan dan tingkah laku dinamik dalam sesebuah organisasi bagi tujuan
untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut ke arah memperbaiki keberkesanan
organisasi.
Menurut Johns (1996), Gelagat Organisasi dirujuk kepada sikap dan
perilaku dan kumpulan dalam sesebuah organisasi. Gelagat Organisasi menurut
Robbins (2005), didefinisikan sebagai satu bidang kajian yang menyelidiki impak
gelagat yang dihasilkan leh individu, kumpulan dan struktur dalam organisasi
bertujuan mengaplikasikan pengetahuan tertentu bagi menjamin kemajuan dan
kecekapan sesebuah organisasi.
1.1

NAMA ORGANISASI
Organisasi yang dipilih untuk membuat analisa bagi menyiapkan tugasan

bagi subjek Gelagat Organisasi ialah Jabatan Pengurusan (Latihan/Sukan) di Ibu


Pejabat Polis Kontinjen Selangor.
1.2

JENIS PERNIAGAAN
Perniagaan atau perkhidmatan yang dijalankan ialah sebagai penggerak

utama dalam memberi latihan kemahiran kepada semua pegawai, anggota dan
kakitangan awam. Pelbagai kursus yang ditawarkan mengikut kelayakan masingmasing dan keperluan jabatan. Selain daripada itu menjalankan aktiviti sukan
sepanjang tahun bagi memastikan kecergasan pegawai, anggota dan kakitangan
awam dalam keadaan siap siaga.

BBGO4103

1.3

VISI
Meningkatkan

profesionalisme

kepolisan

melalui

latihan

yang

berterusan.
1.4

MISI
Melahirkan tenaga manusia yang berkeupayaan tinggi dan berwibawa
bagi mematuhi tuntutan kepolisan moden selaras dengan dasar
pembangunan negara ke arah WAWASAN 2020.
OBJEKTIF KHUSUS

Mensasarkan sekurang-kurangnya 55% daripada jumlah kekuatan


PDRM Selangor hadir kursus / Latihan Dalam Perkhidmatan
dalam tahun semasa.

Mensasarkan sekurang-kurangnya 7 jenis sukan kejohanan Ketua


Polis Selangor dijalankan dalam tahun semasa

Memastikan sekurang-kurangnya 80% dari bilangan Pegawai dan


anggota dalam percubaan disediakan laporan penyeliaan dalam
tempoh tiga ( 3 ) bulan sekali mengikut tarikh-tarikh lapor diri
dalam tahun semasa.

BBGO4103

2.0

KAEDAH-KAEDAH GELAGAT ORGANISASI


Gelagat organisasi ialah satu bidang kajian yang mencuba menyiasat kesan
yang dihasilkan oleh individu, kumpulan dan struktur ke atas gelagat dalam
organisasi bagi tujuan untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut ke arah
memperbaiki keberkesanan organisasi.
Dalam perkataan yang mudah gelagat organisasi menekankan kajian ke
atas apa yang dilakukan oleh manusia dalam organisasi dan bagaimana gelagat
kerja

tersebut

boleh

mempengaruhi

pencapaian

matlamat

organisasi.

Memandngkan bidang ini secara khususnya melihat situasi yang berkaitan dengan
pekerjaan, maka penekanan ke atas gelagat manusia adalah lebih khusus kepada
gelagat yang berkaitan dengan kerja seperti ketidakhadiran, produktiviti, prestasi
dan pengurusan. Antara kaedah-kaedah gelagat organisasi ialah:
2.1

Perbezaan Individu
Perbezaan

individu

perlu

dikenal

pasti

akan

diberikan

pengiktirafan oleh pihak pengurusan sesebuah organisasi kerana ia secara


langsung memberi kesan kepada tingkah laku individu dalam organisasi
antaranya:
2.1.1

Keupayaan
Keupayaan boleh ditakrifkan sebagai keupayaan individu untuk
melaksanakan sesuatutugas atau kerja. Keupayaan seseorang
boleh dilihat dari sgi dua aspek iaitu intelek dan fizikal;
-

Keupayaan Intelek:
Ia diperlukan dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti mental.
Dimensi biasanya adalah beberapa kebolehan, kefahaman
lisan dan kelajuan persepsi dan memori.

Keupayaan Fizikal:
4

BBGO4103

Ia diperlukan dalam melaksanakan kerja keras dan kerjakerja yang memerlukan stamina. Mereka yang merancang
dasar-dasar atau mereka yang menyelesaikan masalah
memerlukan keupayaan intelektual manakala keupayaan
fizikal juga penting unuk organisasi. Sebagai contoh, ahli
sukan dan bomba memerlukan kekuatan fizikal yang baik
dan staina dalam mlaksanakan kerja mereka. Terdapat
banyak pekerjaan yang memerlukan keupayaan fizikal
terutamanya pekerjaan kolar biru.
2.1.2

Keperibadian:
Menurut ahli psikologi personaliti ialah cara individu berinteraksi
dengan dan bertindak balas kepada persekitaran mereka.
Nelson dan Pantas (2008) mentakrifkan personaliti sebagai
gabungan sifat stabil yang mempengaruhi cara seseorang individu
berkelakuan.
Sebagai contoh, seseorang terpelihara sering menyimpan untuk
dirinya sendiri dan lebih suka dibiarkan sahaja dan mungkin akan
tidak suka bersosial atau bekerja sebagai pengurus pemasaran.
Walaupun malu mungkin ciri dominan, ia bukanlah satu-satunya
ciri yang orang itu mempunyai. Dia mungkin mempunyai ciri-ciri
lain seperti seorang yang penyayang atau mempunyai rasa
tanggungjawab atau kreatif dan bercita-cita tinggi. Semua ciri-ciri
ini membentuk personaliti orang ini.

2.2

Kumpulan dan Pasukan


Setiap individu adalah ahli pelbagai pasukan atau kumpulan. Kami adalah
ahli keluarga dan masyarakat kita, serta rakyat negara kita. Individu
menyertai kumpulan tertentu atau pasukan untuk sebab-sebab tertentu atau
pasukan untuk sebab-sebab tertentu seperti keselamatan dan melindungi
5

BBGO4103

hak-hak mereka,kuasa dan pengaruh; bersosial untuk mencapai matlamat


tertentu dan untuk pembangunan diri. Sebagai contoh, Drug .com adalah
dadah laman web maklumat dalam talian yang menjemput individu untuk
menyertai satu atau lebih kumpulan sokongan sebagai satu cara yang hebat
untuk menemui orang lain dengan ubat-ubatan yang berkaitan dan
keadaan yang sama. Mereka juga boleh mendapatkan maklumat lanjut dan
berkongsi pengalaman mereka sendiri. Penubuhan kumpulan atau pasukan
adalah penting dalam memberi sumbangan terhadap keberkesanan
organisasi.
2.2.1

Pasukan Petugas
Tugas boleh diklasifikasikan sebagai sama ada mudah atau
kompleks. Satu tugas rutin atau standard biasanya mudah. Tugas
yang kompleks sering luar biasa (tidak dalam norma) dan jarang
dilakukan.
Kita boleh membentuk hipotesis dengan mengatakan bahawa lebih
kompleks tugas, lebih banyak faedah akan diperolehi daripada
perbincangan kumpulan mengenai isu-isu yang berkaitan dengan
cara-cara alternatif dalam perlaksanaan tugas. Jika tugas yang
mudah, ahli kumpulan hanya perlu mengikuti prosedur standard
dalam melaksanakan tugas tanpa perlu membincangkan alternatif.
Begitu juga, ahli-ahli kumpulan perlu berinteraksi dengan lebih
kerap jika tahap pergantungan tugas adalah tinggi. Prestasi
kumpulan bertambah baik melalui komunikasi yang berkesan dan
tahap minimum konflik di kalangan ahli-ahli.
Untuk menyimpulkan, tugas-tugas yang mempunyai tahap
ketidakpastian yang tinggi iaitu yang kompleks, yang memerlukan
tahap yang tinggi saling bergantung antara ahli dan keperluan
untuk maklumat lanjut, adalah penting untuk proses yang lebih
baik dalam kumpulan. Walau bagaimanapun, kumpulan dengan
6

BBGO4103

komunikasi miskin, kepimpinan yang lemah dan tahap konflik


akhirnya akan mempunyai prestasi yang lemah tanpa mengira jenis
tugas yang diberikan. Sebaliknya, kumpulan dengan tugas yang
mudah memerlukan tahap yang rendah saling bergantungan antara
ahli kumpulan juga boleh menjadi kumpulan yang berkesan.
2.3

Kerja Pengkhususan
Pengkhususan kerja telah lama dianggap sebagai cara yang peling
berkesan untuk menjalankan tugas-tugas dalam proses pengeluaran. Ini
boleh dilakukan dengan memecahkan pekerjaan kepada beberapa tugas
kecil, dengan setiap kerja perlu dilaksanakan satu tugas yang berulangkali.
Sebagai contoh, dalam proses pembuatan kereta, seseorang pekerja yang
ditugaskan unuk memasang atau memasang roda kiri tayar depan hanya
akanmelakukan kerja pembersihan diseluruh kawasan kerja beliau.
Oleh itu, pengkhususan kerja merujuk kepada tahap yang ditugaskan dalm
sesuatu organisasi boleh dipecahkan kapada fungsi yang lebih kecil.
Terdapat pekerjaan yang memerlukan tahap pengkhususan dan ada juga
pekerjaan yang menggabungkan beberapa tugas pelbagai jenis ktiviti unuk
meningkatan

tahap

kepuasan

kerja.

Seorang

pengurus

yang

berpengalaman akan melaksanakan pengkhususab kerja ini dengan


menentukan pekerjaan yang sesuai untuk dipecahkan kepada tugasan yang
lebih kecil, supaya pekerja tersebut boleh melakukan tugas yang lebih
kecil. Dengan itu produktiviti lebih efisien akan meningkat.

BBGO4103

3.0

CABARAN-CABARAN DIHADAPI PENGURUS


Pengurus terpaksa mengakui kepentingan pengetahuan tentang gelagat
organisasi jika mereka ingin menjadi pengurus yang berjaya dan berkesan.
Pengurusan hari ini penuh dengan cabaran dan konsep gelagat organisasi perlu di
lihat sebagai dapat menyediakan penyelesaian kepada cabaran tersebut. Berikut
adalah cabaran dan peluang yang boleh diambil oleh seorang pengurus dalam
merealisasikan konsep gelagat organisasi dalam aktiviti pengurusan.
3.1

CABARAN GLOBALISASI DAN CONTOH


Dunia tanpa sempadan atau globalisasi (the creation of global
village) menyebabkan berlakunya kesan positif dan perkembangan kepada
sesebuah organisasi. Semua negara, institusi dan penduduk di dunia akan
dihubungkan di bawah satu ekonomi global yang saling bergantungan.
Mereka dapat berkongsi maklumat, sumber-sumber, kepakaran, teknologi
dan lain-lain. Pengurus di Jabatan hendaklah dilengkapkan

dengan

individu yang mempunyai ciri-ciri berikut:


a)

Pengurus hendaklah didedahkan dengan pekerja yang melibatkan


mereka berurusan dengan pihak dari luar negara. Dengan
pendedahan ini mereka akan dapat mempelajari dan menerima
pngalaman yang berbeza dari aspek kemahuan, keperluan dan
aspirasi bangsa asing.

b)

Di dalam negara pula, pengurus hendaklah diberikan tugasan yang


melibatkan pegawai atasan, rakan sekerja dan kakitangan asing.
Pengurus hendaklah memahami budaya pekerja yang pelbagai dan
menyesuaikan perbezaan tersebut dengan bentuk pengurusan
mereka.

BBGO4103

Contoh Cabaran globalisasi ialah ketika pengurus dikehendaki untuk


membentangkan program latihan kemahiran yang ditawarkan oleh Jabatan
kepada wakil belia yang datang dari negara Thailand bagi tujuan untuk
bertukar-tukar

pandangan

dalam

keselamatan

serantau

dan

persempadanan. Pada situasi ini, pengurus memerlukan kemahiran dalam


berinteraksi dengan pihak luar dan maklumat-maklumat yang disampaikan
hendaklah jelas dan tepat.
3.2

CABARAN KEPELBAGAIAN TENAGA KERJA DAN CONTOH


Organisasi biasanya dianggotai oleh pelbagai individu dengan
kelebihan menjalankan tugas yang pelbagai dan berbeza untuk mencapai
matlamat yang sama. Semua pekerja memainkan peranan yang tersendiri
berdasarkan kelebihan yang dimiliki sama ada dari segi kebolehan,
kepakaran dan pengetahuan. Tenaga kerja pelbagai terdiri daripada jantina,
taraf pendidikan, umur kaum, etnik dan lain-lain.
Pengurus

perlu

mengagihkan

tugas

dan

tanggungjawab

berdasarkan kelebihan dan kesesuaian yang dimiliki. Pengurus perlu


mengagihkan tugas sebaik mungkin terutama apabila organisasi dianggotai
oleh ahli yang pelbagai budaya supaya tidak timbul konflik, salah faham
dan perasaan tidak puas hati dikalangan pekerja. Kepelbagaian itu akan
memberi kesan kepada sikap, kebolehan dan personaliti dalam kalangan
pekerja. Pengurus tidak boleh menganggap bahawa semu kakitangan
mereka mempunyai kemampuan yang sama, tetapi sebaliknya perlu
mengambil peluang daripada perbezaan tersebut sebagai aset yang sangat
berpotensi untuk organisasi.
Contohnya apabila pekerja meningkat, produktiviti kerja akan
menurun, dalam situasi ini pengurus akan mengambil tindakan
meningkatkan semula produktiviti pekerja dengan menghantar pekerja
tersebut mengikuti kursus motivasi, menangani stress dan sebagainya.
9

BBGO4103

Faktor umur yang meningkat juga menyebabkan tahap kesihatan akan


menurun. Kaedah yang digunakan oleh pengurus untuk menagani masalah
ini ialah dengan menyediakan khidmat kaunseling bagi memudahkan
pekerja di Jabatan mendapatkan rawatan.
3.3

CABARAN GELAGAT ETIKA DAN CONTOH


Pengurus juga tidak terlepas daripada cabaan etika. Organisasi
yang mempunyai dasar dan amalan kerja yang jelas biasanya sangat
berjaya dalam menguruskan cabaan etika ini. Organisasi akan menghadapi
kesukaran dalam menguruskan etika sekiranya semua individu atau
pekerja tidak mempunyai pendapat yang sama.
Kini masyarakat telah dapat menilai dan mempunyai pengetahuan
untuk bertindak melalui saluran undang-undang dan peraturan-peraturan
yang betul terhadap sebarang tindakan yang salah. Pengurus hendaklah
sedar sekiranya berlaku perbuatan pecah amanah atau mendapatkan
sesuatu perkara untuk kepentingan peribadi dengan menggunakan
perbelanjaan organisasi akan mengakibatkan kesan yang buruk kepada
organisasi mereka. Pengurusan etika adalah merujuk kepada keupayaan
individu untuk membuat keputusan dan memilih tingkah laku yang betul
iaitu tidak bercanggah dengan nilai-nilai organisasi dan prinsip umum.
Suasana persaingan yang hebat hari ini memaksa pengurus melihat
aspek etika dalam paktis pengurusan mereka. Pekerja melihat diri mereka
berhadapan dengan dilema etika iaitu satu keadaan di mana ekerja ditunut
untuk mengenal pasti tindakan mereka sama ada betul atau salah.
Contohnya, patutkah pekerja mendedahkan aktiviti salah disisi undangundang yang berlaku dalam organisasinya?. Patutkah pekerja menurut
arahan yang secara individu dia tidak bersetuju?. Oleh yang demikian apa
yang membenuk gelagat etika yang baik adalah tidak jelas. Perbezaan di
antara satu tindakan yang baik atau yang buruk juga semakin kabur. Untuk
mengatasi masalah ini beberapa tindakan haruslah diambil oleh pihak
10

BBGO4103

pengurusan seperti membuat satu kod etika supaya dapat dijadikan


rujukan oleh para pekerja, mengadakan seminar dan juga programprogram latiohan yang bertujuan untuk memperbaiki gelagat etika.

4.0

PENGESYORAN
Di bawah adalah cadangan-cadangan kepada pihak pengurusan untuk
membuat penambahbaian berkaitan dengan perkara-perkara seperti berikut:
4.1

Cabaran terhadap Globalisasi Dan Justifikasi


Pengurus hendaklah menyusun beberapa strategi seperti mewujudkan
perkongsian bijak dengan mengurus lini untuk mewujudkan hubungan
yang baik, melibatkan pengurus dalam membuar perancangan strategi
korporat. Di antara cadangan-cadangan tersebut ialah:
4.1.1

Meningkatkan Mobiliti Pekerja.


Organisasi perlu mencipta satu polisi yang baru untuk menjamin
pekerjaan, kekanan dan pampasan. Ini bertujuan untuk menjaga
kesetiaan pekerja terhadap orgaisasi. Pekerja tidak akan mencari
bidang yang baru kerana mempunyai mobiliti kerja yang tinggi.

4.1.2

Bersedia Menghadapi Persaingan Global


Pengurus hendaklah mengenalpasti siapakah pesaing meeka,
bagaimanakah ancaman dan kekuatan pesaing dan hasil yang
diperolehi daripada persaingan. Strategi yang boleh diambil untuk
menghadapi pesaing seperi melalui promosi yang agrasif,
pengiklanan dan kursus yang bakal dijalankan.

11

BBGO4103

4.1.3

Melibatkan Pengurusan Bahagian dalam Membuat Perancangan


Strategik
Perancangan strategik korporat digubal oleh pengurusan atasan
menentukan wawasan, misi dan hala tuju jabatan, mengenalpasti
teras latihan kemahiran, program latihan baru yang mampu
diceburi.

4.1.4

Mengambil Faedah Daripada Pekerja Berpengalaman


Pengurus hendaklah berperanan membantu mewujudkan budaya
yang mengutamakan pembangunan ilmu seperti mencadangkan
kepada pegurusan atasan memberi biasiswa kepada pekerja unuk
melanjutkan pelajaran, memberi cuti balajar dan memberi latihan
yang sesuai untuk mningkatkan kemahiran pekerja.

Justifikasi:
Pekerja akan merasa mereka dihormati, dihargai dan mempunyai ketaatan
terhadap organisasi.
4.2

Cabaran Terhadap Kepelbagaian Tenaga Kerja


Kepelbagaian tenaga kerja telah banyak berkembang, memaksa pengurus
untuk melihat perbezaan individu dalam cara yang segar. Pengurus hri ini
perlu lebih memahami dan mematuhi kepelbagaian kakitangan dan
perbezaan individu. Cadangan kepada pengurus ialah:
4.2.1

Sentiasa berinteraksi dengan pekerja yang mempunyai perbezaan


luas

pada

beberapa

ciri-ciri,

mengelakkan

ketidakpercayaan dikalangan ahli-ahli pasukan.

12

konflik

dn

BBGO4103

4.2.2

Sensitif kepada keperluan pekerja yang pelbagi dan cuba untuk


mengambil pendekatan yang fleksibel unuk meningkatkan
pekerjaan tahap mereka seperti:
i)

Menyediakan pakej manafaat yang sesuai dengan keperluan


pekerja yang berbeza;

ii)

Kerja yang fleksibel;

iii)

Melaksanakan perkongsian kerja;

iv)

Merekabentuk pekerjaan dan bangunan untuk menampung


pekerja cacat dan pelanggan;

v)

Mewujudkan program pengurusan yang direka untuk


memberikan maklum balas yang membina kepada pekerja
tentang gaya peribadi mereka berurusan dengan pekerja
minoriti.

vi)

Mewujudkan rangkaian tidak rasmi dikalangan kakitangan


minoriti untuk memberi sokongan sosial.

Justifikasi:
Pekerja dapat membantu membina dan memperkukuhkan kelebihan persaingan
dalan jabatan. Pengurus yang mahir dalam mengurus kepelbagaian ini akan memudahkan
urusan kerja, malah juga menbantu melancarkan perlaksanaan ke arah mencapai
matlamat yang ditetapkan
4.3

Cabaran Terhadap Gelagat Etika Dan Justifikasi


Untuk mewujudkan suasana beretika dalam Jabatan dan suasana
persekitaran kerja yang harmoni dicadangkan supaya:

13

BBGO4103

4.3.1

Mendapatkan Mereka Yang Beretika Sahaja Untuk Bekerja


Mengenakan ujian ketelusan terbuka atau ujian ketelusan
berdasarkan personaliti. Ia an mereka merupakan satu ujian
bertulis yang menganggarkan kejujuran

calon yang bertanya

secara langsung tentang fikiran mereka terhadap penagihan dadah


dan perlakuan tidak beretika serta mengukur ciri-ciri psikologi
seperti penggantungan dan kesedaran.
4.3.2

Mewujudkan Kod Etika Kerja


Jabatan hendaklah mempromosikan kod etika kepada anggota
organisasi dan masyarakat. Jabaan juga hendaklah menbangunkan
piawaian dan prosedur yang khusus erhadap amalan etika dalam
mengendalikan latihan kemahiran.

4.3.3

Mengadakan Latihan Etika


Bertujuan untuk membangunkan kesedaran pekerja tentang etika,
mencapai kredibiliti pekerja dan mengajar pekerja-pekerja satu
modal praktikal tentang membuat keputusan yang beretika.

4.3.4

Mewujudkan suasana Etika


Pengurus atasan hendaklah menjadikan diri mereka sebagai role
model dalam menghidupkan suasana beretika kepada pekerja
bawahan. Program-program etika juga perlu diwujudkan dan
dikendalikan untuk jangka waktu tertentu secara berkala.

Justifikasi:
Pekerja tidak akan melakukan sebarang tindakan yang akan memudaratkan
reputasi organisasi. Pekerja akan cuba mengelak daripada melakukan gelagat yang tidak
14

BBGO4103

beretika. Mereka akan memikirkan tentang akibat daripada perbuatan mereka dan kesan
kepada orang lain.

5.0

KESIMPULAN
Untuk memastikan sesebuah organisasi itu cemerlang dan berjaya,
pengurus memainkan peranan utama sebagai tonggak ke arah pencapaian
matlamat institusi. Pengurus perlu menjalankan perananya sebagai pemimpin,
lambang, jurucakap, pemantau dan penyelesai masalah. Mereka perlu
membangunkan semua sumber yang dimiliki dan memastikan berlaku perubahan
tambah nilai yang positif terhadap gelagat kerja pekerja dalam organisasi.
Dalam mengurus sesebuah organisasi, pengurus akan berhadapan dengan
globalisasi, tenaga kerja yang pelbagai, perubahan teknologi dan etika. Pengurus
perlu memahami apakah cabaran yang perlu dihadapi dan bagaimana hendak
menagani cabaran tersebut melalui perancangan strategik. Mereka perlu bersedia
menerima cabaran ini, pengurus perlu memiliki kepakaran, perancangan yang
baik dan melaksanakan perancangan dengan berkesan.
Dengan melaksanakan cadangan yang telah dinyatakan terhadap
globlisasi, institut akan dapat bersaing dengan pihak lain dari dalam dan luar
negara. Tenaga kerja yang pelbagai pula membolehkan pengurus memahami
gelagat pekerja mereka dan mengambil tindakan penyelesaian yang sesuai
mengikut umur, bangsa, etnik dan sebagainya. Ini mengukuhkan lagi hubungan
pengurusan tertinggi dengan pekerja bawahan. Pengurus perlu peka terhadap
perubahan teknologi yang begitu pesat dan meningkatkan kemahiran pekerja
sesuai dengan teknologi hari ini. Begitu juga dalam menjaga etika, organisasi
yang beretika akan mendapat kepercayaan masyarakat luar dan mempunyai
reputasi yang tinggi. Anggota organisasi akan mempunyai nilai ketaatan yang
tinggi terhadap organisasi.

(2703 patah perkataan)


15

BBGO4103

APENDIKS

RUJUKAN / REFERENSI

Ahmad Jelani Halim, 2008. Sejarah Dan Tamadun Bangsa Melayula Lumpur, Utusan
Publications and Distributors Sdn Bhd
Hofstede,G. (1984). Cultures consequences:international Differences in work related
attitudes, Sage publications, beverly Hills,CA.
Kozan, M.K. (1989). Cultural influences on styles of handling interpersonal
conflict:Comparisons among jordanian, Tukish, and U.S. managers, Human
Relations ms:787-789
Rahim, A, (1983). A measure of styles of handling interpersonal conflict. Academy of
management journal ms:368-376

16