Anda di halaman 1dari 3

SOAL UKK BAHASA SUNDA KELAS XI

TAHUN AJARAN 2016


1. Sawala disebut oge ..
a. Warta
b. Bewara
c. Iber
d. Biantara
e. Rapat
2. Jalma anu tugasna nyatetkeun
lumangsungna sawala nya eta ..
a. Moderator
b. Notulen
c. Panelis
d. Narasumber
e. Wartawan
3. Sawala kaasup salah sahiji sarana
..
a. Telekomunikasi
b. Transformasi
c. Birokrasi
d. Komunikasi
e. Transpormasi
4. Tujuan sawala nya eta ..
a. Nahontal putusan jeung
kasapukan
b. Pahade-hade pamikiran
c. Pikeun meungkeut tali
duduluran
d. Minangka sarana mediasi
e. Ngawangun demokrasi
5. Sikeup anu serius nalika sawala
disebut ..
a. Perceka
b. Kamandang
c. Voting
d. Tandes
e. Daria
6. Salah sahiji nangtukeun putusan
dina sawala ku cara paloba-loba
sora dukungan ..
a. Perceka
b. Kamandang
c. Voting
d. Tandes
e. Daria
7. Saurang pamingpin sawala mah
kudu loba kabisa jeung kanyaho,
tur pinter ngareka omongan.
Kaayaan anu siga kitu disebutna
..
a. Perceka
b. Kamandang
c. Voting
d. Tandes
e. Daria
8. Pola anu digunakeun dina
ngamekarkeun paragraph diluhur,
nya eta pola ..
a. Argumentasi
b. Ilustrasi
c. Deskripsi
d. Proses
e. Sawab-akibat
Titenan paragraf di handap !
Akibat tina baruntukna
Dipati Ukur ka Mataram, daerah
Priangan diluar Sumedang jeung
Galuh dibagi-bagi deui jadi
Kabupaten Bandung.
Parakanmuncang jeung Sukapura,
dumasar kana Piagem Sultan
Agung titimangsa 9 Muharam taun

Alip. Ceuk F. de Hasan (elmuwan


Walanda), taun Alip teh sami jeung
1641 Masehi, tapi aya sawatara
katerangan sejen yen taun Alip
identik jeung taun 1633 Masehi.
Salajengna, dumasar kana
perjanjian Mataram jeung
Kumpeni nya dibagi dua. Nukahiji,
Priangan kulon jeung tengah (taun
1677); kadua Priangan wetan
(1705).
9. Pola anu digunakeun dina
ngamekarkeun paragraph diluhur
nya eta pola ..
a. Argumentasi
b. Ilustrasi
c. Deskripsi
d. Proses
e. Sawab-akibat
Titanen paragraf di handap !
Waktu kuring nohonan
panitah dunungan supaya ulin ka
Amerika dina taun 1991, basa keur
dina kapal udara keneh mah asa
can ngarasa nenggang ti batur da
loba keneh orang sebangsa dan
setanah air, tapi barang nepi
kabandara di LA, mimiti pungak
pinguk, ningali nu harelung
jangkung, ningali nu mancung
bengkung, ningali nu ngagayabag
badag, naha bet jelema teh loba nu
bule ? Ieu mereun Lenteng Agung
pakulonan teh !!!
10. Pola anu digunakeun dina
ngamekarkeun paragraph diluhur
nya eta pola ..
a. Argumentasi
b. Ilustrasi
c. Deskripsi
d. Proses
e. Sawab-akibat
11. Perkara anu baisana
mangrupakeun bagian tina bubuka
hiji laporan kagiatan nya eta ..
a. Kacindekan
b. Saran atawa harepan
c. Kasang tukang kagiatan
d. Rumusan hasil kegiatan
e. Proses lumangsungna
kagiatan
12. Perkara anu biasana
mangrupakeun bagian tina
wincikan hiji laporan kagiatan nya
eta ..
a. Kacindekan
b. Saran atawa harepan
c. Kasang tukang kagiatan
d. Rumusan hasil kegiatan
e. Prak-prakan dina
nataharkeun kagiatan
13. Perkara anu biasana
mangrupakeun bagian tina
panutup hiji laporan kagiatan nya
eta ..
a. Kacindekan
b. Saran atawa harepan
c. Kasang tukang kagiatan
d. Rumusan hasil kegiatan

e. Prak-prakan dina
nataharkeun kagiatan
14. Laporan kagiatan biasana dijieun
nalika ..
a. Ngarencanakeun eta
kagiatan
b. Nataharkeun eta kagiatan
c. Lamangsungna eta kagiatan
d. Ngamimitian eta kagiatan
e. Tuntas dilaksanakeunana
eta kagiatan
15. Lalaguan barudak disebutna ..
a. Tembang
b. Kawih
c. Kakawihan
d. Sisindiran
e. Rarakitan
16. Kakawihan sok dihaleungkeun ku
barudak nalika ..
a. Diajar
b. Arulin
c. Rek dahar
d. Lalajo
e. Rek sare
17. Conto judul kawih nya eta ..
a. Sasalimpetan
b. Cingciripit
c. Ayang-Ayang Gung
d. Kalangkang
e. Eundeuk-eundeukan
18. Conto judul kakawihan nya eta ..
a. Anjuen
b. Bubuy Bulan
c. Cinta
d. Ulah Ceurik
e. Ayang-Ayang Gung
19. Kekecapab dina kawih disebutna
..
a. Tembang
b. Rumpaka
c. Lagu
d. Sajak
e. Musik
20. Purwakanti anu murwakanti
engang atawa wianjana awal
kecap, boh rantayang boh runtuyan
disebutna purwakanti ...
a. Lalaraswekas
b. Larasmadya
c. Cakraswara
d. Laraspurwa
e. Maduswara
21. Jalma di jaman dikerajaan anu
tugasna ngabewarakeun parentah
raja ka masarakat balarea nya eta
..
a. Public relation
b. Jubir
c. Panakawan
d. Patih
e. Lengser
22. Jalma anu tugasna ngabewarakeun
kawijakan hiji pausahaan ka
karyawanna nya eta ..
a. Public relation
b. Jubir
c. Panakawan
d. Patih
e. Lengser
23. Tuags dilembaga kepresidenan anu
mirip jeung tugas PR di hiji
pausahaan mangrupakeun
tanggung jawab ..
a. Public relation
b. Jubir

c. Panakawan
d. Patih
e. Lengser
24. Topic nu rek diumumkeun/
dibewarakeun the kudu ..
a. Panjang
b. Malapah gendang
c. Bulat-beulit
d. Jentre
e. Loba
25. Harti kecap warta nya eta ..
a. Beja
b. Talatah
c. Omongan
d. Surat
e. Koran
26. Nitip omongan sangkan ditepikuen
ka jalma anu dituju disebutna ..
a. Beja
b. Talatah
c. Omongan
d. Surat
e. Koran
27. Warta anu ditulis ku wartawan
mangrupa kajadian anu katenjo
jeung kadenge saharita, kajadianna
dihiji lokasi, teu ditambahan ku
informasi sejen disebutna ..
a. Beware
b. Talatah
c. Hot news
d. Iber
e. Spot-news
28. Anu teu kaasup patokan dina
ngumpulkeun data pikeun hiji
warta nya eta ..
a. Naon
b. Iraha
c. Dimana
d. Sabaraha
e. Kumaha
29. Tulisan anu nyaritakeun riwayat hiji
jalma anu ditulis ku jalma lian
disebutna ..
a. Otobiograf
b. Geograf
c. Biograf
d. Demokrasi
e. Kaligraf
30. Tulisan anu nyaritakeun riwayat hiji
jalma anu ditlis ku dirina sorangan
disebutna ..
a. Otobiograf
b. Geograf
c. Biograf
d. Demokrasi
e. Kaligraf
31. Wawancara the mangrupakeun
kagiatan pikeun ngali ..
a. Elmu
b. Informasi
c. Harta karun
d. Sumber duit
e. Karesep
32. Jelema anu jadi sumber informasi
dina wawancara so disebut ..
a. Wartawan
b. Redaktur
c. Narrator
d. Reporter
e. Narasumber
33. Jelema nu pagaweanana neangan
warta atawa informasi ajang
tepikeuneun ka balarea sok disebut
..

a. Wartawan
b. Redaktur
c. Narrator
d. Reporter
e. Narasumber
34. Jelema anu ngalaporkeun hiji
kajadian ti tempat eta kajadian
disebutna ..
a. Wartawan
b. Narasumber
c. Narrator
d. Reporter
e. Redaktur
35. Ngarobah hasil guneman secara
lisan nalika wawancara kana
wangun teks disebutna ..
a. Transpusi
b. Transportasi
c. Transkripsi
d. Transisi
e. Transaksi
36. Prak-prakan wawancara biasana ku
cara ..
a. Diskusi
b. Sawala
c. Tanya-jawab
d. Biantara
e. Hutbah
37. Samemeh ngayakeun wawancara
the kudu disusun heula .
a. Jawaban pokona
b. Ngaran narasumberna
c. Alamat nu ngawawancara
d. Pertanyaan pokona
e. Acara wawancara
38. Pananya anu disusun the alusna
mah pananya anu bisa ngahudang
..
a. Amarah narasumber
b. Sumanget narasumber
c. Pujian ti narasumber
d. Jawaban narasumber anu
jentre
e. Karesep narasumber ka
jalma nu ngawawancara
39. Conto kagiatan anu dilakukuen
samemeh wawancara nya eta .
a. Ngajukeun pananya ti
mimiti pananya anu entengenteng
b. Nangtukeun jejer
wawancara
c. Nyatetkeun hal-hal poko
tina hasi wawancara
d. Ngaregepkeun saban
jawaban narasumber
kalawan saregep
e. Nanyakeun perkara anu
sipatna pribadi
40. Conto kagiatan anu dikakukeun
nalika wawancara nya eta .
a. Nyusun transkripsi
wawancara
b. Nyatetkeun hal-hal poko
tina hasil wawancara
nagtukeun narasumber
c. Nangtukeun narasumber
d. Nyusun daptar pananya anu
baris diajukeun dina
wawancara
e. Nengetan masalah-masalah
anu aya di sabudeureun

1.
2.

3.

4.
5.

Jawab pananya-pananya di
handap !
Naon aria nu disebut sawala the ?
Aya sabaraha rupa anu lumrah
digunakeun dina ngamekarkeun hiji
wacana pedaran ? Sebutkeun!
Naon wae unsur-unsur nu biasana
aya dina laporan kagiatan teh ?
Sebutkeun !
Naon bedana kawih jeung tembang
?
Kumaha carana nulis atawa
nepikeun hiji warta sangkan narik
ati pikeun anu maca ?

Tulis ku aksara sunda!


6. Seke
=..
7. Netek
=
8. Geunek =.
9. Pipiti
=.
10. Molongo =..