Anda di halaman 1dari 15

PELAN STRATEGIK SEKOLAH

NKRA
Sub-NKRA
Bidang Keutamaan
PPPM
KPI Sekolah
Sekolah
Bidang / Unit
TERAS
ISU-ISU
STRATEGIK
STRATEGI
K
(Berdasar
kan 4
teras
strategik)

MENINGKATK
AN
PEMBELAJAR
AN MURID
Pelaksanaan
LINUS di
peringkat
sekolah

TAHUN 2014 2016


MELUASKAN AKSES KEPADA PENDIDIKAN BERKUALITI DAN
BERKEMAMPUAN
Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru

SJKTLSC/KURIKULUM-PS/01

MEMANTAPKAN KUALITI KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN


PENCAPAIAN 100% MURID MENGUASAI KEMAHIRAN ASAS LITERASI DAN NUMERASI SELEPAS MENGIKUTI
TIGA TAHUN PENDIDIKAN RENDAH
SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG SUNGAI CHOH
KURIKULUM (LINUS)
STRATEGI
PELAN
KPI
SASARAN
TINDAKAN
TOV
2014
2015
2016

(Huraian
(Berdasarkan 11
isu/masalah anjakan PPPM atau
tentang BK atau
fungsi
fungsi organisasi)
organisasi/SWOC)

Masih
terdapat
muridmurid
tahap 1
belum
menguas
ai
kemahira
n asas
Literasi
dan
Numerasi
(LINUS)
.

JADUAL 1

Berdasarkani
inisiatif atau
pelan tindakan di
JPN/PPD)

ST 1:
Program
Kecemerlangan
akademik LINUS

1. Program Kelas
KLINIKAL pada hari
sabtu.
2. Bimbingan
akademik secara
terus oleh
mentor/guru yang
dilantik.

ST 2:
Program mentormentee LINUS
ST 3:
Program bimbingan
berfokus
ST 4:
Kem LINUS
peringkat sekolah

3. Bimbingan secara
individu /fokus
kepada seorang
murid sahaja pada
waktu yang sesuai
4.Permainan secara
didik hibur mengikut
stesen.

(Pernyataan
indikator yang
boleh diukur)

% murid
melepasi
saringan LBM
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
%Murid
melepasi
saringan
Numerasi
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
%Murid
melepasi
saringan LBi
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3

PELAN TAKTIKAL SEKOLAH

82.7%
92.9%
99.7%

90%
97%
100%

90%
97%
100%

90%
97%
100%

90.1%
95.4%
99.8%

90%
97%
100%

90%
97%
100%

90%
97%
100%

67%
71%
-

67%
71%
95%

67%
71%
95%

TAHUN 2016
NKRA
Sub-NKRA
Bidang Keutamaan
PPPM
KPI Sekolah
Sekolah
Bidang / Unit
Strategi

MELUASKAN AKSES KEPADA PENDIDIKAN BERKUALITI DAN


BERKEMAMPUAN

JADUAL 2

SJKTLSC/KURIKULUMPS/01

Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru


MEMANTAPKAN KUALITI KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

PENCAPAIAN 100% MURID MENGUASAI KEMAHIRAN ASAS LITERASI DAN NUMERASI SELEPAS MENGIKUTI TIGA
TAHUN PENDIDIKAN RENDAH
SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG SUNGAI CHOH
KURIKULUM (LINUS)
LITERASI DAN NUMERASI (LINUS)

Bil

Program/Projek

Objektif

1.

Kem LINUS
Peringkat Sekolah

Konsep Pdp
secara
permainan

Tanggungjawab

Tarikh/Tempoh

Guru Besar
Guru Pen.Kanan
Penyelaras
Program
Guru-guru BM dan
MT.

Jun 2014

Kos/Sumber

RM 800
LPBT
(BM/MT/Bi)
PIBG

KPI

LBM
Tahun 1: 90%
Tahun 2: 95%
Tahun
3:100%

LBI
Tahun 1: 90%
Tahun 2: 95%
Tahun
3:100%

Program Mentor
Mentee LINUS

Bimbingan
secara
berfokus.

Penyelaras LINUS
Guru LINUS Tahun
1, Tahun 2 dan
Tahun 3.

Sepanjang
tahun

Tiada

Sasaran

LBM
Tahun 1:
89.4%
Tahun 2:
90.1%
Tahun 3:98.4%

LBM
Tahun 1: 90%
Tahun 2: 95%
Tahun
3:100%

Peratus
Pencapaian
Saringan

NUMERASI
Tahun 1: 90%
Tahun 2: 95%
Tahun
3:100%

2.

TOV

NUMERASI
Tahun 1:
96.9%
Tahun 2:
98.7%
Tahun 3:100%
LBI
Tahun 1:
83.3%
Tahun 2:
85.7%
Tahun 3:98.4%

NUMERASI
Tahun 1: 90%
Tahun 2: 95%
Tahun
3:100%
LBI
Tahun 1: 90%
Tahun 2: 95%
Tahun
3:100%

Peratus
Pencapaian
Saringan
LBM
Tahun 1: 90%
Tahun 2: 95%
Tahun

LBM
Tahun 1:
89.4%
Tahun 2:

LBM
Tahun 1: 90%
Tahun 2: 95%
Tahun

3:100%
NUMERASI
Tahun 1: 90%
Tahun 2: 95%
Tahun
3:100%
LBI
Tahun 1: 90%
Tahun 2: 95%
Tahun
3:100%

90.1%
Tahun 3:98.4%
NUMERASI
Tahun 1:
96.9%
Tahun 2:
98.7%
Tahun 3:100%
LBI
Tahun 1:
83.3%
Tahun 2:
85.7%
Tahun 3:98.4%

3:100%
NUMERASI
Tahun 1: 90%
Tahun 2: 95%
Tahun
3:100%
LBI
Tahun 1: 90%
Tahun 2: 95%
Tahun
3:100%

PELAN OPERASI SEKOLAH


TAHUN 2014
Sekolah
Unit
Program/ Projek
Objektif
Tarikh/ Tempoh
Kumpulan Sasaran
Tanggungjawab
Proses Kerja

Kekangan
(Tulis masalah semasa
atau selepas program
dilaksanakan bila
pemantauan dilakukan
atau sepanjang tahun)

Pemantauan
(oleh siapa atau
bagaimana pemantauan
dilakukan serta ulasan
setiap bulan)

Penilaian
(Selepas program
dilaksanakan perlu
dicatatkan pencapaian
berbanding objektifnya)

Penambahbaikan
(Berdasarkan hasil
penilaian/ pemerhatian,
nyatakan
penambahbaikan setiap
tiga bulan untuk
meningkatkan
keberkesanan program
semasa dan akan dating)

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN BUNGA RAYA 1


KURIKULUM (LINUS)

JADUAL 3

SKTBR1/KURIKULUMPS/01

Program Mentor-mentee LINUS


Bimbingan berfokus guru dan murid.
April Oktober 2014-Sepanjang tahun.
Murid Literasi BM/BI/MT

Salin dari Jadual 2

Penyelaras LINUS.
Guru BM/MT/BI Tahap 1

Nama guru / Pegawai


pelaksana

1. Kertas kerja
2.Kenalpasti kumpulan sasaran
3.Pelaksanaan aktiviti
4. Bahan keperluan photostat
-Pemilihan guru yang bersesuaian dengan murid dan kelas.
- Kekurangan guru yang bersesuaian dengan opsyen.

- Penggunaan buku panduan mentor-mentee yang dibekalkan.


-semakan oleh pentadbir sekurang-kurangnya 3 kali setahun.

- Mentor berjumpa mentee berdasarkan waktu senggang


- Bimbingan berfokus khusus kepada mentor yang mengajar mentee di luar kelas.
- Kekerapan dalam perjumpaan mentee.
- Nisbah mentor-mentee 1: 6 sekurang-kurangnya.
- Fokus murid LINUS yang sesuai.

Nama Penilai:

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

PELAN OPERASI SEKOLAH


TAHUN 2014
Sekolah
Unit
Program/ Projek
Objektif
Tarikh/ Tempoh
Kumpulan Sasaran
Tanggungjawab
Proses Kerja

Kekangan
(Tulis masalah semasa
atau selepas program
dilaksanakan bila
pemantauan dilakukan
atau sepanjang tahun)

Pemantauan
(oleh siapa atau
bagaimana pemantauan
dilakukan serta ulasan
setiap bulan)

Penilaian

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN BUNGA RAYA 1


KURIKULUM (LINUS)

JADUAL 3

SKTBR1/KURIKULUMPS/01

KEM Linus Peringkat sekolah.


Pdp secara didik hibur.
Jun 2014
Murid Literasi BM/BI/MT

Salin dari Jadual 2

Penyelaras LINUS.
Guru BM/MT/BI Tahap 1

Nama guru / Pegawai


pelaksana

1. Kertas kerja/Taklimat program


2.Kenalpasti kumpulan sasaran
3.Pelaksanaan aktiviti
4. Bahan keperluan -photostat
- Kekangan masa.
- Murid terlibat dengan kelas klinikal.
-Kewangan dalam pelaksanaan program.

- Kehadiran murid terhadap program.


- Penglibatan murid seramai 6 orang peringkat daerah.

- Peningkatan konstruk murid dalam ujian saringan 2 LINUS 2.0.

(Selepas program
dilaksanakan perlu
dicatatkan pencapaian
berbanding objektifnya)

Penambahbaikan
(Berdasarkan hasil
penilaian/ pemerhatian,
nyatakan

- Peruntukkan khusus untuk program.


- Penambahbaikan dalam sistem ekonomi token dalam menarik perhatian kehadiran murid.

penambahbaikan setiap
tiga bulan untuk
meningkatkan
keberkesanan program
semasa dan akan datang)

Nama Penilai:

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM SEKOLAH


TAHUN 2014 / 2015 / 2016
Sekolah
Unit
Bil.
1.

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN BUNGA RAYA 1


KURIKULUM (LINUS)
Program/Projek

Program Kecemerlangan
akademik LINUS

Tempoh
Pelaksanaan

Tarikh
Pemantauan

Setiap Sabtu
Mac- Okt

Bermula
19/4/2014
setiap sabtu

Sepanjang Tahun

Bermula
selepas Ujian
Saringan 1

JADUAL 4

SKTBR1/KURIKULUMPS/01
Penilaian
Keberkesanan
Program
Peratusan
kehadiran murid
setiap minggu

Cadangan
Penambahbaik
an
Promosi
melalui
ganjaran
Kekerapan
perjumpaan

2.

Program Mentor Mentee


LINUS

3.

Kem LINUS

Jun 2014

Sabtu Jun 2014

-Peningkatam murid
dalam menguasai
kemahiran
sebelum.
- Buku panduan
mentor
-Kehadiran murid

4.

Kursus PdP LINUS dan

Mei-Okt

Sepanjang

-Penggunaan Modul

Peruntukkan
khas program
Penglibatan

Catatan
Pelaksanaan
program kelas
klinikal akan di
teruskan pada
2015.
Pelaksanaan
program akan di
teruskan pada
2015
Pelaksanaan
program akan di
teruskan pada
2015
Tidak

penggunaan modul LINUS.

5.

Ekonomi Token LINUS

Tahun
-LADAP
9/9/2014

LINUS dalam PDP


dalam kelas.

khusus guru
sasaran.

diteruskan.Tumpu
an kepada kursus
peringkat PPD.

3/11/2014

-Hadiah galakkan
murid

Kumpulan
sasaran

11/6/2014

-Instument
pencerapan
pentadbir

Kepelbagaian
pencerapan

Pelaksanaan
program akan di
teruskan pada
2015
Digugurkan pada
Tahun 2015.Jadual
pemantauan
peringkat sekolah.

Akhir Tahun
6.

Pemantauan oleh pentadbir

Mac-Okt

22/4/2014

Nama Penilai:

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

PENILAIAN DAN MAKLUM BALAS PRESTASI PELAKSANAAN STRATEGI TAHUN 2014-2016


MISI

Membangun Potensi Individu Melalui


Pendidikan Berkualiti
Sekolah
Unit
Matlamat/Objektif

1.

2.

3.

4.

Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang

Klinikal
kepada
murid LINUS
Tahap 1.

Berjaya
dilaksanaka
n

Program
Mentor
Mentee LINUS

Bimbingan
secara
berfokus.

Berjaya
dilaksanaka
n

Kem LINUS

Konsep Pdp
secara
permainan

Berjaya
dilaksanaka
n

Meningkatka

Berjaya

JADUAL 5

SKTBR1/KURIKULUMPS/01

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN BUNGA RAYA 1


KURIKULUM (LINUS)
KPI
Sasaran Prestasi
Inisiatif/Tindakan,
Program/Projek
TOV
2014
201
2016
5

Program
Kecemerlanga
n akademik
LINUS

Kursus PdP

VISI

Prestasi Sebenar
2014

201
5
40
oran
g

30
orang

35
orang

35
oran
g

35
orang

40
orang

2 kali

3 kali

kali

2 kali

2
kali

50
orang

50
orang

50
oran
g

50
orang

80
orang

2016

Catatan
Kelas terlibat
Harmoni dan
Gigih

LINUS dan
penggunaan
modul LINUS.

5.

6.

Ekonomi Token
LINUS

Pemantauan
oleh pentadbir

n
penggunaan
Pdp yang
berkesan
dalam kelas
LINUS.
Hadiah
galakkan
kepada
murid yang
menunjukka
n
peningkatan
prestasi.
Meningkatka
n keyakinan
dan
kesungguha
n guru
dalam
proses PdP.

dilaksanaka
n

Berjaya
dilaksanaka
n

2 Kali
setahun.

3 kali

3 kali

3
kali

3 kali

1 kali

1 kali

1
kali

1 kali

2 kali

2 kali

4
kali

1
kali

2
kali

Ulasan:
Nama Penilai:

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

MOHD HEZRY BIN ABDOLAH

LINUS 2.0

PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK L.INUS


PROGRAM MENTOR- MENTEE LINUS
KEM LINUS PERINGKAT SEKOLAH
KURSUS PDP DAN PENGGUNAAN MODUL LINUS
PROGRAM EKONOMI TOKEN LINUS

A TAHUN PENDIDIKAN RENDAH

LINUS PENTADBIR

LINUS BM /MT/BI

LINUS GURU

PENYELARAS

PENCAPAIAN 100% MURID MENGUASAI KEMAHIRAN ASAS LITERASI DAN

PEMANTAUAN OLEH PENTADBIR

PROGRAM KECEMERLANGAN LAKADEMIK L.INUS


RM 1000
PROGRAM MENTOR- MENTEE LINUS
KEM LINUS PERINGKAT SEKOLAH

TIADA
RM 800

KURSUS PDP DAN MODUL LINUS

TIADA

PROGRAM EKONOMI TOKEN LINUS

TIADA

PEMANTAUAN OLEH PENTADBIR

TIADA

MENINGKATKAN PERATUSAN MURID MENGUASAI LINUS DALAM KELAS KLINIKAL YANG DI JALANKAN.
MEMBANTU MURID SECARA HAND-ON DALAM BIMBINGAN SECARA BERFOKUS
MENINGKATAN KEFAHAMAN MURID MELALUI PERMAINAN SECARA DIDIK HIBUR DI DALAM KEM LINUS PERINGKAT SEKOLAH.
MENINGKATKAN MOTIVASI MURID MELALUI PENGHARGAAN SECARA EKONOMI TOKEN DI DEPAN PERHIMPUNAN.

LPBT (BM/MT/Bi)/PIBG
RESO PEJABAT
LPBT (BM/MT/Bi)/PIBG
J/K LADAP SEKOLAH
PERSENDIRIAN

PELAN OPERASI SEKOLAH


TAHUN 2015
Sekolah
Unit
Program/ Projek
Objektif
Tarikh/ Tempoh
Kumpulan Sasaran
Tanggungjawab
Proses Kerja

Kekangan
(Tulis masalah semasa
atau selepas program
dilaksanakan bila
pemantauan dilakukan
atau sepanjang tahun)

Pemantauan
(oleh siapa atau
bagaimana pemantauan
dilakukan serta ulasan
setiap bulan)

Penilaian
(Selepas program
dilaksanakan perlu
dicatatkan pencapaian
berbanding objektifnya)

Penambahbaikan
(Berdasarkan hasil
penilaian/ pemerhatian,
nyatakan
penambahbaikan setiap
tiga bulan untuk
meningkatkan
keberkesanan program
semasa dan akan datang)

Nama Penilai:

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN BUNGA RAYA 1


KURIKULUM (LINUS)

JADUAL 3

SKTBR1/KURIKULUMPS/01

Program Kecemerlangan Akademik LINUS 2.0


Klinikal kepada murid LINUS Tahap 1.
Mac-Oktober 2015
Murid LINUS kelas Harmoni

Salin dari Jadual 2

Penyelaras LINUS.
Guru BM/MT/BI Tahap 1 Kelas LINUS

Nama guru / Pegawai


pelaksana

1. Kertas kerja/Taklimat program


2.Kenalpasti kumpulan sasaran
3.Pelaksanaan aktiviti
4. Bahan keperluan -photostat
Kelas klinikal pada tahun 2015, tidak dijalankan pada hari Sabtu.Pihak pentadbir meminta membuat pada
waktu persekolahan 12.40 sehingga 1.10.Kelas klinikal agak bertembung dengan penggunaan kelas Tasmik
bagu murid Tahun 4.
Kekurangan kelas menjadi faktor utama.
-Pemantauan berdasarkan kehadiran guru dan murid.
-Pemantauan secara jadual melalui edaran gambar kelas oleh guru yang bertugas mengikut jadual.

-Kehadiran murid khususnya bagi tahun 1 agak baik kerana kelas klinikal dijalankan pada waktu
persekolahan sessi pagi.Tetapi untuk sessi petang Tahun 2 dan Tahun 3, kehadiran murid lebih 50 peratus,
kerana sessi perskolahan petang bermula 1.20.
- Kelas klinikal perlu mencukupi.
-Masa 15 minit agak singkat
- Di cadangan program diteruskan pada Hari Sabtu.

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

PELAN OPERASI SEKOLAH


TAHUN 2015
Sekolah
Unit
Program/ Projek
Objektif
Tarikh/ Tempoh
Kumpulan Sasaran
Tanggungjawab
Proses Kerja

Kekangan
(Tulis masalah semasa
atau selepas program
dilaksanakan bila
pemantauan dilakukan
atau sepanjang tahun)

Pemantauan
(oleh siapa atau
bagaimana pemantauan
dilakukan serta ulasan
setiap bulan)

Penilaian
(Selepas program
dilaksanakan perlu
dicatatkan pencapaian
berbanding objektifnya)

Penambahbaikan
(Berdasarkan hasil
penilaian/ pemerhatian,
nyatakan
penambahbaikan setiap
tiga bulan untuk
meningkatkan
keberkesanan program
semasa dan akan datang)

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN BUNGA RAYA 1


KURIKULUM (LINUS)

JADUAL 3

SKTBR1/KURIKULUMPS/01

Kursus Pdp Guru LINUS (LADAP)


Meningkatkan penggunaan Pdp yang berkesan dalam kelas LINUS.
Takwim LADAP sekolah
Guru BM/BI/MT Tahap 1-Kelas LINUS

Salin dari Jadual 2

Penyelaras LINUS.
Guru BM/MT/BI Tahap 1 Kelas LINUS

Nama guru / Pegawai


pelaksana

1. Kertas kerja/Taklimat program


2.Kenalpasti kumpulan sasaran
3.Pelaksanaan aktiviti
4. Bahan keperluan -photostat
- Kekangan masa yang padat dengan aktiviti sekolah
- Bahan LADAP secara ad-hoc.
-Tarikh LADAP peringkat DAERAH dan SEKOLAH agak ketara untuk dilaksanakan.

- Laporan LADAP peringkat sekolah disertakan.


-Pentadbir sekolah yang terlibat sama.

- Guru sekurang-kurangnya memahami konsep LADAP yang disampaikan oleh penceramah.


-Pelaksanaan dalam PDP dalam kelas oleh peserta LADAP LINUS.

- Memperuntukkan secara khusus LADAP untuk LINUS sepanjang hari.

Nama Penilai:

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

PELAN OPERASI SEKOLAH


TAHUN 2015
Sekolah
Unit
Program/ Projek
Objektif
Tarikh/ Tempoh
Kumpulan Sasaran
Tanggungjawab
Proses Kerja

Kekangan
(Tulis masalah semasa
atau selepas program
dilaksanakan bila
pemantauan dilakukan
atau sepanjang tahun)

Pemantauan
(oleh siapa atau
bagaimana pemantauan
dilakukan serta ulasan
setiap bulan)

Penilaian

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN BUNGA RAYA 1


KURIKULUM (LINUS)

JADUAL 3

SKTBR1/KURIKULUMPS/01

KEM Linus (kolaborasi SKTBR 2)


Pdp secara didik hibur.
Oktober 2015
Murid Literasi BM/BI/MT

Salin dari Jadual 2

Penyelaras LINUS.
Guru BM/MT/BI Tahap 1

Nama guru / Pegawai


pelaksana

1. Kertas kerja/Taklimat program


2.Kenalpasti kumpulan sasaran
3.Pelaksanaan aktiviti
4. Bahan keperluan -photostat
- Kekangan masa.Sessi persekolahan tertunda akibat jerebu.2 Kali program tertangguh
- Melibatkan 2 buah sekolah. Tarikh kerap berubah mengikut kesesuaian kedua-dua belah pihak.
-Fokus murid Tahun 2 sahaja.

- Kehadiran murid terhadap program.


- Laporan program yang dihantar kepada PPD.

- Peningkatan konstruk murid dalam ujian saringan 2 LINUS 2.0.

(Selepas program
dilaksanakan perlu
dicatatkan pencapaian
berbanding objektifnya)

Penambahbaikan
(Berdasarkan hasil
penilaian/ pemerhatian,
nyatakan

- Peruntukkan khusus untuk program.


- Penambahbaikan dalam sistem ekonomi token dalam menarik perhatian kehadiran murid.

penambahbaikan setiap
tiga bulan untuk
meningkatkan
keberkesanan program
semasa dan akan datang)

Nama Penilai:

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

PELAN OPERASI SEKOLAH


TAHUN 2015
Sekolah
Unit
Program/ Projek
Objektif
Tarikh/ Tempoh
Kumpulan Sasaran
Tanggungjawab
Proses Kerja

Kekangan
(Tulis masalah semasa
atau selepas program
dilaksanakan bila
pemantauan dilakukan
atau sepanjang tahun)

Pemantauan
(oleh siapa atau
bagaimana pemantauan
dilakukan serta ulasan
setiap bulan)

Penilaian
(Selepas program
dilaksanakan perlu
dicatatkan pencapaian

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN BUNGA RAYA 1


KURIKULUM (LINUS)

JADUAL 3

SKTBR1/KURIKULUMPS/01

Ekonomi Token LINUS


Hadiah galakkan kepada murid yang menunjukkan peningkatan prestasi.
November 2015
Murid Literasi BM/BI/MT
Penyelaras LINUS.
Guru BM/MT/BI Tahap 1
1. Kertas kerja/Taklimat program
2.Kenalpasti kumpulan sasaran
3.Pelaksanaan aktiviti
4. Bahan keperluan hadiah galakkan
- Modal sendiri.
- Murid ramai.
- Masa perhimpunan agak singkat.

- Program disempurnakan Penyelia Petang.


- Laporan program yang dibuat.

- Peningkatan murid dalam program ekonomi token.

Nama guru / Pegawai


pelaksana

berbanding objektifnya)

Penambahbaikan
(Berdasarkan hasil
penilaian/ pemerhatian,
nyatakan
penambahbaikan setiap
tiga bulan untuk
meningkatkan
keberkesanan program
semasa dan akan datang)

Nama Penilai:

- Peruntukkan khusus untuk program.


-

Tandatangan Penilai:

Tarikh: