Anda di halaman 1dari 55

Pemantauan

dan
Penyeliaan
Instruksiona
l

11/04/2021 1
K 6
AJ U
T

MASA: 3 JAM

AHLI KUMPULAN
 
1. Pn Ashah binti Samah (JNS)
2. Tn Hj Misnan B Mohd Damin (Pengetua SMKMR)
3. Pn Paridah bt Yahya (PPD Kuala Muda/Yan)

11/04/2021 2
Pemantauan dan Penyeliaan Instruksional
KANDUNGAN

1. Objektif Pembentangan
2. Pengertian Konsep dan Definisi
3. Sumber Rujukan
4. Batasan Modul
5. Pemantau Di Sekolah
6. Proses Pemantauan Berkesan
7. Penyeliaan P&P
8. Instrumen
9. Carta Alir Modus Operandi Pemantauan
dan Penyeliaan

Tajuk ini mempunyai kaitan langsung dengan tajuk-tajuk


lain dan perlu dirujuk bersama.
11/04/2021 3
Pemantauan dan Penyeliaan Instruksional

1 Objektif Pembentangan
Selepas mengikuti sesi ini, para peserta
kursus akan dapat;
 
1.1 Menerangkan konsep pemantauan dan penyeliaan
PGB (Pengetua/Guru Besar) dalam pengurusan
kurikulum sekolah;
1.2 mempertingkat daya profesionalisme PGB dalam
melaksanakan tugas-tugas pemantauan dan penyeliaan
p&p, pengurusan dan pelaksanaan
kurikulum sekolah sejajar dengan falsafah, matlamat dan
objektif sistem pendidikan negara.
1.3 memahami keperluan melaksanakan pemantauan
dan penyeliaan instruksional;

11/04/2021 4
NOTA 1 ( Tambahan )

Bidang Tugas sebagai Instructional Leader ( 5P );


1. Perancangan
2. Pelaksanaan
3. Pemantauan
4. Penilaian
5. Penambahbaikan

Isu 1 (sering ditemui) :


Perancangan cantik tetapi dokumentasi dan pelaksanaan lemah.

Dokumentasi Asas : Sistem Fail


Rujuk Arahan Perkhidmatan Bab 4,
Sistem Fail IAB atau Sistem Fail JPN
Jika tidak ikut pekeliling = tidak piawai
11/04/2021 5
ng an
1 Objektif Pembentangan Sa mbu

1.4 mengetahui peranan peserta sebagai seorang


pemantau dan penyelia instruksional;
1.5 melaksanakan tugas pemantauan dan penyeliaan secara
klinikal dengan berkesan;
1.6 menggunakan modul ini sebagai panduan untuk
meningkatkan kualiti pengurusan kurikulum sekolah;
1.7 memperkasakan PGB dengan arahan-arahan, dasar-dasar dan
pekeliling-pekeling yang betul dan tepat seperti yang dihasratkan
oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.

11/04/2021 6
NOTA 2 ( Tambahan )
Isu 2 : Pengurusan Sistem Fail

1. Tiada buku/rekod/sistem mengesan pergerakan fail


2. Sistem tidak tekal (sentiasa berubah)
3. Fail dibawa guru ketika bertukar/pindah
4. Fail dibawa balik ke rumah
5. Tiada pemantauan ke atas pelaksanaan sistem fail
6. Dokumen tidak tersusun ( asal ada sahaja )
7. Tidak wujud fail timbul bagi pastikan guru baca
pekeliling atau perkara penting yang lain.

Konsep untuk amalan :


Pengetua / Guru Besar adalah Nazir di sekolah masing-masing.
“ Management by walking about “ .
11/04/2021 7
2 Pengertian Konsep dan Definisi

2.1 Pemantauan
Satu proses mendapatkan maklumat bagi
memastikan pengurusan kurikulum dilaksanakan
mengikut prosedur yang telah ditetapkan.

11/04/2021 8
2 Pengertian Konsep dan Definisi
ng an
Sa mbu
2.2 Penyeliaan
(a) Glatthorn (1984) memberi pengertian penyeliaan
pembelajaran sebagai:
 
‘ a process designed to improved instruction by
conferring with the teacher on lesson planning,
observing the lesson, analysing the observation data,
and giving the teacher feedback about the
observation.’

(b) A.L Ramaiah


Penyeliaan dalam konteks pendidikan adalah berkaitan dgn
aktiviti-aktiviti p&p iaitu penyeliaan pengajaran.

11/04/2021 9
2 Pengertian Konsep dan Definisi

(c) Eye, Netzer dan Kircy (1971):


Satu fasa dalam proses pentadbiran sekolah yg menekankan
kpd pencapaian matlamat pengajaran. Dgn itu, penyeliaan
pengajaran menjadi salah satu daripada tugas dan
tanggungjawab pihak pentadbiran sekolah dan penyeliaan
menjadi satu dimensi pentadbiran sekolah.

RUMUSAN
Penyeliaan adalah suatu proses mendapatkan maklumat
yang merangkumi aktiviti :
memerhati, membimbing, menguji, menegur, membaiki,
menilai, merunding n
ng a
aktiviti-aktiviti p&p. b u
Sam
11/04/2021 10
2
Mengapa perlu
Pemantauan/Penyeliaan?
Tujuan umum pemantauan dan
penyeliaan kurikulum
dilaksanakan ialah untuk
memastikan segala objektif,
matlamat dan dasar
pendidikan negara dicapai dan
kualiti sistem pendidikan
negara ditingkatkan secara
berterusan.

11/04/2021 11
2
Dapatan Kajian
• Azlin Norhaini Mansor UKM (2004),
berdasarkan pengalaman selama 351 jam,
bersama 6 orang pengetua 3L 3P, 3(DG54)
dan 3(DG48), mendapati
• 66.4% - mesyuarat.
• 19.8% - tugasan pejabat
• 7.6% - rondaan
• 4.3% - panggilan telefon
• 1.1% - mengajar
• 0.7% - mencerap!

Adakah ini norma agihan masa yang sesuai bagi seorang pemimpin
instruksional?
11/04/2021
Apakah implikasi ke atas prestasi sekolahnya? 12
2
Tujuan Khusus Penyeliaan
a) Membantu guru meningkatkan mutu pengajaran supaya
pengajaran bertambah berkesan dan objektif pengajaran dan
pembelajaran tercapai;
 
b) Mempastikan kurikulum rasmi dapat dilaksanakan di bilik darjah
seperti yang dikehendaki;
 
c) melihat dengan lebih dekat lagi dengan sebenarnya apa yang
berlaku dalam bilik darjah agar kelemahan-kelemahan dapat
diperbaiki dan amalan-amalan yang baik dapat dikukuhkan;
 
d) Memberi maklumbalas kepada guru tentang status quo
pengajarannya;
 
e) Menilai prestasi/kemahiran mengajar guru.

11/04/2021 13
2
Penyeliaan P&P Mencari
Pemahaman dan Jawapan Kpd Persoalan;
Apa sebenarnya berlaku dalam bilik darjah

Apa guru dan murid sebenarnya lakukan

Apa sebenarnya hasil pembelajaran

 Apa sepatutnya berlaku dalam situasi


bilik darjah

Apa makna sebenar proses dan aktiviti


pengajaran dan pembelajaran bagi
guru dan murid
11/04/2021 14
2
Prinsip Pelaksanaan Penyeliaan

1. Penyeliaan p&p hendaklah dijalankan oleh


PGB ke atas semua guru.
2. Rekod penyeliaan p&p dicatat dgn ringkas dan
tepat.
3. Penyeliaan p&p hendaklah dirancang dgn
seimbang dari segi masa, mp, tgt/tahun & guru.
4. Tugas penyeliaan boleh dijalankan dgn bantuan
GPK dan Penyelia Petang. Tanggungjawab
masih kpd PGB sepenuhnya.
5. Penyeliaan p&p hendaklah dijalankan secara
bersistematis berlandaskan kpd hubungan
profesionalisme dgn guru dan bukan mencari
kesalahan.
Penyeliaan
11/04/2021 terbahagi kpd 2 bidang – a) penyeliaan pengurusan mp 15
b) penyeliaan p&p dlm BD
2
Ciri-ciri Penyeliaan Instruksional

 Interaksi profesional di antara guru dengan


pengurus sekolah – iaitu dapat memberikan
kepimpinan untuk perkembangan, kemajuan dan
mengekalkan peluang-peluang pembelajaran yang
efektif bagi murid-murid

 Guru tahu tentang cara mengajar atau secara


keseluruhannya dapat memberikan situasi P&P yang
efektif, dan pengurus sekolah tahu bukan sahaja untuk
membuat kerja guru tetapi juga sedar mengapa
sesuatu kaedah tertentu itu lebih efektif daripada yang
lain.

11/04/2021 16
2
Ciri-ciri Penyelia Berkesan
(sumbangsaran JPNJ)

1.Boleh berkomunikasi dengan jelas.

2.Mempunyai kemahiran perhubungan interpersonal berkesan.

3.Melaksanakan pemerhatian P&P bilik darjah dengan sistematik.

4.Memiliki kemahiran tingkahlaku instruksional


seperti bagaimana mendapat data pemerhatian
yang boleh dipercayai, menganalisis data
secara berkesan, mengujudkan iklim yang
kondusif untuk merancang bersama.

5.Kemahiran memerhati, mendiagnos,


prescribing,
11/04/2021 dan konferensing. 17
3 Sumber Rujukan
3.1 Dasar-dasar Kerajaan
3.2 Sembilan Cabaran Wawasan 2020 ( Cabaran 6 *)
3.3 Akta Pendidikan 1996 dan PU(A) yang berkaitan
3.4 Arahan-arahan Perkhidmatan
3.5 Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam (PKPA)
3.6 Surat Pekeliling Ikhtisas;
3.7 Surat Pekeliling Kewangan dan Arahan Perbendaharaan
3.8 Sukatan Pelajaran Kebangsaan Yang Sedang
Diguna pakai dan
3.9 Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Versi Tahun 2004

* Mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif, mempunyai daya


perubahan tinggi dan memandang ke depan, yang bukan sahaja
pengguna teknologi tinggi tetapi juga menyumbang kepada tamadun18
11/04/2021
saintifik dan teknologi masa depan.
4 Batasan Modul

Modul ini disediakan untuk diguna pakai oleh


Pengetua/Guru Besar selaku pemimpin
instruksional di sekolah bagi memperkasa “core
bussiness” guru-guru dan pengurusan kurikulum
yang berkualiti.

11/04/2021 19
Pelaksana Pemantauan
5
Instruksional Di Sekolah

5.1 Pengetua / Guru Besar*


5.2 Guru Penolong Kanan*
5.3 Guru Kanan Mata Pelajaran*
5.4 Ketua Panitia Mata Pelajaran*
5.5 Guru Mata Pelajaran

* Fokus Utama
11/04/2021 20
6 Proses Pemantauan Berkesan

Apa yang hendak dipantau?


Indikator / bukti pelaksanaan segala proses
dan usaha bagi mencapai objektif, matlamat dan
dasar pendidikan negara serta peningkatan
berterusan kualiti sistem pendidikan negara. Ia
dinyatakan sebagai Pernyataan Standard *(PS).

* PS ialah pernyataan yang memperjelaskan apa


yang perlu berlaku dan dilakukan di sekolah kerajaan
dan bantuan kerajaan bagi memastikan tercapainya
kecemerlangan pendidikan.

11/04/2021 21
Sila rujuk fail – 12 Elemen SKPM
Kegagalan mematuhi standard
kualiti yang telah ditetapkan
menyebabkan VIN

V - Violation (ketidakakuran/pelanggaran)
I - Incompetence (ketidakcekapan)
N - Negligence (pengabaian)

Pernyataan Standard (PS) mengandungi 12 elemen yang


dikelompokkan kepada 4 dimensi:
11/04/2021 22
Elemen SKPM
DIMENSI I: HALA TUJU KEPIMPINAN
Elemen 1: Visi dan Misi
Elemen 2: Kepimpinan

DIMENSI II: PENGURUSAN ORGANISASI


Elemen 3: Struktur Organisasi
Elemen 4: Perancangan
Elemen 5: Iklim
Elemen 6: Pengurusan dan Pembangunan Sumber
Elemen 7: Pengurusan Maklumat

11/04/2021 23
Elemen SKPM
DIMENSI III: PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN
Elemen 8 - Pengurusan Program Kurikulum, KK dan HEM
Elemen 9 - Pengajaran dan Pembelajaran
Elemen 10 - Pembangunan Sahsiah Murid
Elemen 11 - Penilaian Pencapaian Murid

DIMENSI IV: KEMENJADIAN MURID DALAM


AKADEMIK,KOKURIKULUM DAN SAHSIAH
Elemen 12.1: Pada Akhir Pendidikan Prasekolah
Elemen 12.2: Pada Akhir Pendidikan Rendah
Elemen 12.3: Pada Akhir Pendidikan Menengah
11/04/2021 24
PS
dalam
Hala Tuju
SKPM Kepimpinan
mengandungi
12 elemen
yang
dikelompokkan
kepada 4
dimensi:

KEMENJADIAN
MURID

Pengurusan
Pengurusan
Program
Organisasi
Pendidikan
11/04/2021 25
6 Proses Pemantauan Berkesan

ga n
bun
Sam
6.1 Perancangan Sekolah
Meliputi Perancangan Strategik, Perancangan
Tektikal dan Perancangan Operasional seperti cadangan
SPI Bil 3/1987 – Penyeliaan pengajaran dan
pembelajaran di dalam kelas oleh Pengetua / Guru Besar
Sekolah.
Ia mesti dilaksanakan secara berjadual dan
berstruktur.

11/04/2021 26
Carta Organisasi JK Kurikulum Sekolah
PENGERUSI
( Pengetua/Guru Besar )

SETIAUSAHA
( GPK Kurikulum )

GPK GPK GPK Penyelia


Kurikulum KoKuri. HEM Petang

Guru
UBK

AHLI

1 .Semua Guru Kanan MP/KB


2 .Semua Ketua Panitia
3 .Guru Penyelaras Jadual Waktu
4 .Guru Penyelaras Pusat Sumber
5 .Setiausaha Peperiksaan Awam/Dalaman
6 .Kaunselor
7 .Guru Penyelaras Tingkatan
8 .Guru Pakar
9 ..Penyelaras Teknologi Maklumat & Komunikasi
(ICT)
1 0.Setiausaha Kemajuan Staf
1 1.Setiausaha Program Peningkatan Akademik
11/04/2021 27
6 Proses Pemantauan Berkesan
a n
ung
m b
Sa 6.2 Fokus Pemantauan/Penyeliaan

6.2.1 Pengurusan Kurikulum / JK Kurikulum


* Carta Organisasi ( SKPM)
* Penglibatan (SPI)
* Kekerapan (SPI/PKPA 2/1991)
* Pengisian (PK Bil 5/2002)
6.2.2 Pengurusan Panitia Mata Pelajaran (SPI
Bil 4/1986)

11/04/2021 28
Carta Organisasi Panitia MP Sekolah
PENGERUSI
( Ketua Panitia )
SPI Bil 4/1986
SETIAUSAHA
( Guru MP )

AHLI
( Semua Guru Mata Pelajaran Berkenaan )

Carta Organisasi Pemantauan Jadual Waktu


PENGERUSI
( Pengetua/Guru Besar )

SETIAUSAHA
( Guru Penolong Kanan / Penyelia Petang )

AHLI
· Guru Kanan
· Guru Yang Dilantik
11/04/2021 29
Carta Organisasi Pusat Sumber Sekolah

PENGERUSI
( Pengetua/Guru Besar )

SETIAUSAHA
( GPK/Guru Penyelaras PSS)

AHLI
( Semua Guru Mata Pelajaran Berkenaan )

Carta Organisasi JK Penilaian & Peperiksaan


PENGERUSI
( Pengetua/GB )

SETIAUSAHA
( GPK Kurikulum/Pentadbiran)

AHLI
• Semua Guru Kanan Mata Pelajaran
• Ketua Panitia
11/04/2021 • Penyelaras 30
6 Proses Pemantauan Berkesan
a n
ung
m b
Sa 6.2 Fokus Pemantauan/Penyeliaan
6.2.3 Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
( SKPM )
6.2.4 Pemantauan Bilik-bilik Khas
* Makmal Sains, Komputer, Bengkel ERT,
KH, Bilik Mata Pelajaran, dll
6.2.5 Pemantauan Jadual Waktu
6.2.6 Pemantauan Pusat Sumber Sekolah

11/04/2021 31
6 Proses Pemantauan Berkesan
6.2 Fokus Pemantauan/Penyeliaan
6.2.7 JK Penilaian dan Peperiksaan
6.2.8 Program Galakan Membaca
6.2.9 Kemajuan Staf (In House Tranning)
6.2.10 Projek Khas KPM/JPN/PPD
eg. - Sekolah Rancangan Khas
a n - Projek Sekolah Model Khas
ung
m b
Sa

11/04/2021 32
6 Proses Pemantauan Berkesan
6.2.11 Dasar Baru / Semasa
- PPSMI,
a n - Dasar 60:40,
ung
m b - Pengusaan 3M ( KIA2M),
Sa - PEKA
- KAFA/PAFA
- Program Intervensi
- Skim Baucer Tuisyen
- Bantuan Wang KWAPM
- Projek Pengkomputeran
- dll

11/04/2021 33
7 Penyeliaan P&P Di Bilik Darjah

( SPI Bil 3/1987 )

7.1 Jadual penyeliaan


7.2 Proses Pelaksanaan dan Rekod
7.3 Penambahbaikan Hasil Penyeliaan
7.4 Guru dan Pelajar berada di kelas tepat waktu
7.5 Bertumpu kepada P&P dan bukan urusan
peribadi

11/04/2021 34
Sila rujuk fail – P&P Berkesan
Fokus Penyeliaan P&P Di Dalam Bilik Darjah

Penyeliaan harus berfokus kpd kecekapan guru. Terdapat


sekurang-kurangnya 3 kelompok kecekapan mengajar;
a) Kecekapan Teknikal b) Klinikal c) Peribadi

gan
un
Rujuk Fail – TOT K6 Penyeliaan P&P JPNJ
b  
am §  Kecekapan Teknikal
S  
= Penguasaan metod pengajaran, kemahiran-kemahiran spesifik (kemahiran menyoal, dll),
bagaimana menggunakan strategi mengajar, bagaimana memilih dan mengelola kandungan
kurikulum,
bagaiman menstruktur bilik darjah untuk pembelajaran, dan teknik-teknik mengawal kelas.
= Menentukan apa harus diajar, bagaimana boleh dipelajari dan kriteria
digunakan untuk mengukur kejayaan
 
§   Kecekapan Klinikal
 
Bagaimana membuat keputusan secara reflektif, dan tindakan menyelesaikan masalah praktikal,
menimbang
penuh tujuan dan amalan mengambil tindakan menangani masalah praktikal
 
§   Kecekapan Peribadi
 
Kesedaran kendiri, pembinaan kemahiran interpretif, proses kelompok, membina gaya peribadi
11/04/2021 selaras dengan peranan sebagai guru. 35
Model Penyeliaan Klinikal (Glickman 1990)

1. Perbincangan Pra-Pemerhatian (Preconferencing Observation)


- Menetapkan kontrak penyeliaan dasar umum mengenai penyeliaan
- Penjelasan dan persetujuan mengenai falsafah, tujuan, proses, prosedur, jadual, fokus,
matlamat dan maklumbalas, aktiviti susulan dan lain-lain;
- Persediaan guru – objektif pelajaran, teknik penyampaian, penilaian, keperluan resos,
keperluan kepakaran dan khidmat sokongan pengurus;
  - Penyelia bersama guru merancang fokus pemerhatian dan bersetuju
kriteria yang hendak diperhatikan.

2. Pemerhatian Dalam Bilik darjah (Classroom Observation)


  - Prinsip pemerhatian, tingkahlaku semasa memerhati, teknik merekod data, instrumen
pemerhatian berfokus seperti yang dipersetujui bersama dalam sesi prapemerhatian;

3. Analisis Data (Data Analysis)


- Penyelia menganalisis data yang diperolehi untuk mendapat gambaran tentang corak
tingkahlaku guru dan pelajar untuk dibincangkan dengan guru

11/04/2021 36
Sila rujuk fail – P&P Berkesan
Model Penyeliaan Klinikal (Glickman 1990)

4. Pos-Pemerhatian (Postconferencing Observation)


- Perbincangan berasaskan data, maklum balas berfokus, mencari alternatif, penetapan
tindakan susulan.
- Tindak Susulan – mengajar semula, latihan pengajaran mikro, rujukan, refleksi, latih
tubi, demonstrasi, dll. Latihan penyeliaan berakhir apabila guru telah memperbaiki, meneguhkan
atau menghalusi kemahiran mengajarnya.

5. Penilaian Pos-konferen (Critiquing)  

- Penyelia menggalakkan guru respon kepada soalan berikut: ‘Adakah penyeliaan ini
membantu anda?’ dan ‘Bagaimana anda dapat atasi masalah yang telah dikenalpasti dalam
perbincangan ini?

gan
bun
m
Sa
11/04/2021 37
Sila rujuk fail – P&P Berkesan
8 Instrumen Pemantauan

Instrumen yang akan diguna


pakai semasa pemantauan / penyeliaan
ialah instrumen Standard Kualiti
Pendidikan Malaysia ( SKPM )
Edisi 2004.

11/04/2021 Sila rujuk fail – 12 Elemen SKPM 38


Aliran Proses Pemantauan
9
Instruksional
1 2

3
Maklumat/Isu
( Prestasi Pep/ Instrumen
Analisis Pep/
Rekod Disiplin/
Aduan Penjaga/ Pelaksanaan
DLL) Pemantauan
Jadual
Pemantauan
(Bila/Siapa)

6
Be 4
Da ntan
pa g
5 tan
Laksana
Tindakan Penambah Review
baikan ( Sistem )
11/04/2021 39
Sila rujuk fail – Senarai semak Pengurusan MP
Cadangan Bengkel

Peserta akan diberikan kes/situasi bermasalah yang


berlaku di sekolah seperti;
- prestasi peperiksaan rendah
- rekod ponteng sekolah
- pelajar tak buat kerja rumah
- prestasi tak seimbang bagi semua mp
Peserta dikehendaki berbengkel bagi mencari jalan dan
strategi pelaksanaan untuk menangani masalah di atas
dan dibentangkan.

11/04/2021 40
SELAMAT BERKURSUS!
AWAS!
KERJA AKAN BERMULA SELEPAS KURSUS TAMAT!
11/04/2021 41
PENGURUSAN STRATEGIK…
• Satu proses formulasi, implementasi, dan
penilaian tindakan-tindakan yang akan
mempastikan organisasi berupaya mencapai
objektifnya.
(David, 1986)

• Pengurusan strategik boleh dianggap sebagai


otak manakala perancangan strategik merupakan
tulang belakang kepada pengurusan strategik.
(Steiner, 1979)

11/04/2021 42
Definisi Perancangan Strategik
• Satu proses yang kompleks dan
berterusan untuk perubahan sesuatu
organisasi.
• Bidang–bidang di bawah apabila
dicantumkan membolehkan perancangan
strategik didefinisikan dengan lebih
komprehensif.

11/04/2021 43
Definisi Perancangan Strategik
• Berorientasikan masa depan, dan berfokus tentang
jangkaan masa depan. Ianya melihat bagaimana
organisasi akan berubah dalam masa 5 tahun dari
sekarang. Ia mensasarkan dalam penciptaan masa
depan dan bagaimana masa depan itu dilihat.
• Ianya berdasarkan analisis sesuatu kejadian atau
ramalan arah atau trend dan senario masa depan
yang munasabah, dan juga menganalisa data
luaran dan dalaman.
11/04/2021 44
Definisi Perancangan Strategik
• Satu yang fleksible dan berorientasikan gambar besar. Ia
menjajarkan organisasi dengan persekitaran,
membangunkan konteks untuk pencapaian matlamat, dan
menyediakan satu kerangka kerja dan halatuju untuk
mencapai hasrat masa depan organisasi.
• Membina satu kerangka untuk mencapai kelebihan yang
kompetetif melalui penanalisaan organisasi, persekitaran
dalaman dan luaran dan juga potensinya. Ini membolehkan
ia bergerak balas terhadap trend –trend, peristiwa-
peristiwa, cabaran- cabaran dan peluang-peluang yang
baru timbul dalam kerangka kerja visi dan misi yang
dibangunkan melalui proses perancangan strategik.

11/04/2021 45
Definisi Perancangan Strategik
• “Membolehkan organisasi berfokus, kerana ianya
merupakan proses yang dinamik, aktiviti yang
berterusan berasaskan analisis kendiri” (Doerle,
1991, in Rowley, 1997, p.37).
• Ia mensasarkan untuk mengubah cara organisasi
berfikir dan beroperasi, dan membina satu proses
pembelajaran organisasi.

11/04/2021 46
Definisi Perancangan Strategik
• Apabila berjaya, ia akan mempengaruhi semua
pengoperasian dan menjadikan falsafah dan
budaya organisasi.
• A strategic plan addresses four questions:
Where are we now?
Where do we want to be?
How do we get there?
How do we measure our progress?
(Thompson & Strickland 2001 dan Gibson,
1993)

11/04/2021 47
PELAN TAKTIKAL

Setiap strategi perlu dituruti oleh pelan


taktikal/pelan operasional (tindakan).
Pelan taktikal adalah langkah jangka pendek
(maka objektifnya adalah jangka pendek).
Setiap strategi perlu mempunyai sekurang-
kurangnya SATU pelan taktikal.
Pelaksanaan pelan taktikal perlu melalui proses
yang detail/terperinci (pelan operasional)
Setiap proses pelaksanaan perlu mengambil kira
pelan kontingensi (sebagai langkah pencegahan).
PELAN OPERASIONAL
• Nyatakan aktiviti-aktiviti (tindakan) yang dicadangkan
• Siapakah yang bertanggungjawab?
• Tempoh masa pelaksanaan
• Indikator pengukuran prestasi atau output
• Sumber yang diperlukan
• Adalah lebih baik disertakan bersama pada setiap helaian jadual
perkara seperti:
1. Strategi
2. Matlamat Strategik atau objektif (bagi
memperlihatkan hubungannya)
3. Elemen dalam Visi dan Misi.
• Tip: Pastikan setiap tindakan/aktiviti dihubungkait sekurang-
kurangnya satu strategi.

11/04/2021 49
FORMAT KERTAS KERJA
PROGRAM
1. Nama Program
2. Sasaran
3. Objektif Khusus Program
4. Tarikh dan Tempoh Pelaksanaan
5. Kekerapan Program (setahun)
6. Kos Pelaksanaan
7. Jawatankuasa pelaksana
8. Jadual Pelan Tindakan & Kontingensi
9. Penilaian Program
10. Tindakan Susulan
11. Lampiran Berkenaan

11/04/2021 50
PELAN KONTINGENSI
• Contingency planning (cp) is a technique that
aims to reduce or eradicate uncertainty
from strategic and operational planning
(BTEC-UK, 96)
• CP are attempts to answer the ‘what if?’
questions about major issues that can
seriously affect an school and the
achievement of its long-term success.

• CP can be made at any level (Strategic level,


Operational level & Individual level)
11/04/2021 51
PENDEKATAN PELAN
KONTINGENSI

1. Ad Hoc Approaches- event is dealt with


when it occurs.

2. Planned Approaches- CP may work when


the possibilities are circumscribed and each
is well structured, based on long experience.
(Mintzberg,94)

11/04/2021 52
APPROACHES PROPOSED TO
IDENTIFY CONTINGENCY
• Causal forecasting
• Judgment
• Predictive forecasting
• Research
• A combination of research and judgment

11/04/2021 53
PEPERIKSAAN
Guru mesti menguasai;
- Sukatan Pelajaran
- Huraian Sukatan Pelajaran (HP)
- Format Peperiksaan
- LPM menghasil soalan peperiksaan berdasarkan
Hasil Pembelajaran
=> awas buku rujukan di pasaran boleh menjerat
pelajar.

11/04/2021 54
Kejayaan murid – faktor pengetua
- guru di bilik darjah

Tindakan susulan untuk pemulihan dan penambahbaikan

Tindak ikut selepas post mortem

Untuk mengenalpasti kualiti guru untuk agihan tugas yang lebih baik

11/04/2021 55

Anda mungkin juga menyukai