Pemantaua n dan Penyeliaa n Instruksi onal

05/17/10

1

Pemantauan dan Penyeliaan Instruksional
MASA: 3 JAM AHLI KUMPULAN 1. Pn Ashah binti Samah (JNS) 2. Tn Hj Misnan B Mohd Damin (Pengetua SMKMR) 3. Pn Paridah bt Yahya (PPD Kuala Muda/Yan)

K 6 U TAJ

05/17/10

2

Pemantauan dan Penyeliaan Instruksional

KANDUNGAN
1. Objektif Pembentangan 2. Pengertian Konsep dan Definisi 3. Sumber Rujukan 4. Batasan Modul 5. Pemantau Di Sekolah 6. Proses Pemantauan Berkesan 7. Penyeliaan P&P 8. Instrumen 9. Carta Alir Modus Operandi Pemantauan dan Penyeliaan

Tajuk ini mempunyai kaitan langsung dengan tajuk - tajuk 05/17/10lain dan perlu dirujuk bersama .

3

Pemantauan dan Penyeliaan Instruksional

1

Objektif Pembentangan
Selepas mengikuti sesi ini, para peserta kursus akan dapat;
1.1 Menerangkan konsep pemantauan dan penyeliaan PGB (Pengetua/Guru Besar) dalam pengurusan kurikulum sekolah; 1.2 mempertingkat daya profesionalisme PGB dalam melaksanakan tugas-tugas pemantauan dan penyeliaan p&p, pengurusan dan pelaksanaan kurikulum sekolah sejajar dengan falsafah, matlamat dan objektif sistem pendidikan negara. 1.3 memahami keperluan melaksanakan pemantauan dan penyeliaan instruksional;

05/17/10

4

NOTA 1 ( Tambahan )
Bidang Tugas sebagai Instructional Leader ( 5P ); 1. Perancangan 2. Pelaksanaan 3. Pemantauan 4. Penilaian 5. Penambahbaikan Isu 1 (sering ditemui) : Perancangan cantik tetapi dokumentasi dan pelaksanaan lemah. Dokumentasi Asas : Sistem Fail Rujuk Arahan Perkhidmatan Bab 4, Sistem Fail IAB atau Sistem Fail JPN Jika tidak ikut pekeliling = tidak piawai
05/17/10 5

1

Objektif Pembentangan

n nga u amb S

1.4 mengetahui peranan peserta sebagai seorang pemantau dan penyelia instruksional; 1.5 melaksanakan tugas pemantauan dan penyeliaan secara klinikal dengan berkesan; 1.6 menggunakan modul ini sebagai panduan untuk meningkatkan kualiti pengurusan kurikulum sekolah; 1.7 memperkasakan PGB dengan arahan-arahan, dasardasar dan pekeliling-pekeling yang betul dan tepat seperti yang dihasratkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.

05/17/10

6

NOTA 2 ( Tambahan )
Isu 2 : Pengurusan Sistem Fail 1. Tiada buku/rekod/sistem mengesan pergerakan fail 2. Sistem tidak tekal (sentiasa berubah) 3. Fail dibawa guru ketika bertukar/pindah 4. Fail dibawa balik ke rumah 5. Tiada pemantauan ke atas pelaksanaan sistem fail 6. Dokumen tidak tersusun ( asal ada sahaja ) 7. Tidak wujud fail timbul bagi pastikan guru baca pekeliling atau perkara penting yang lain. Konsep untuk amalan : Pengetua / Guru Besar adalah Nazir di sekolah masing-masing. “ Management by walking about “ .
05/17/10 7

2

Pengertian Konsep dan Definisi
2.1 Pemantauan
Satu proses mendapatkan maklumat bagi memastikan pengurusan kurikulum dilaksanakan mengikut prosedur yang telah ditetapkan.

05/17/10

8

2

Pengertian Konsep dan Definisi

2.2 Penyeliaan

n nga mbu Sa

(a) Glatthorn (1984) memberi pengertian penyeliaan pembelajaran sebagai: ‘ a process designed to improved instruction by conferring with the teacher on lesson planning, observing the lesson, analysing the observation data, and giving the teacher feedback about the observation.’ (b) A.L Ramaiah Penyeliaan dalam konteks pendidikan adalah berkaitan dgn aktiviti-aktiviti p&p iaitu penyeliaan pengajaran.
05/17/10 9

2

Pengertian Konsep dan Definisi

(c) Eye, Netzer dan Kircy (1971): Satu fasa dalam proses pentadbiran sekolah yg menekankan kpd pencapaian matlamat pengajaran. Dgn itu, penyeliaan pengajaran menjadi salah satu daripada tugas dan tanggungjawab pihak pentadbiran sekolah dan penyeliaan menjadi satu dimensi pentadbiran sekolah.

RUMUSAN
Penyeliaan adalah suatu proses mendapatkan maklumat yang merangkumi aktiviti : memerhati, membimbing, menguji, menegur, membaiki, menilai, merunding n nga aktiviti-aktiviti p&p. mbu Sa
05/17/10 10

2

Mengapa perlu Pemantauan/Penyeliaan?
Tujuan umum pemantauan dan penyeliaan kurikulum dilaksanakan ialah untuk memastikan segala objektif, matlamat dan dasar pendidikan negara dicapai dan kualiti sistem pendidikan negara ditingkatkan secara berterusan.
05/17/10 11

2

Dapatan Kajian
• Azlin Norhaini Mansor UKM (2004), berdasarkan pengalaman selama 351 jam, bersama 6 orang pengetua 3L 3P, 3(DG54) dan 3(DG48), mendapati
• • • • • • 66.4% 19.8% 7.6% 4.3% 1.1% 0.7% mesyuarat. tugasan pejabat rondaan panggilan telefon mengajar mencerap!

Adakah ini norma agihan masa yang sesuai bagi seorang pemimpin instruksional? Apakah implikasi ke atas prestasi sekolahnya?
05/17/10

12

2

Tujuan Khusus Penyeliaan
a) Membantu guru meningkatkan mutu pengajaran supaya pengajaran bertambah berkesan dan objektif pengajaran dan pembelajaran tercapai; b) Mempastikan kurikulum rasmi dapat dilaksanakan di bilik darjah seperti yang dikehendaki; c) melihat dengan lebih dekat lagi dengan sebenarnya apa yang berlaku dalam bilik darjah agar kelemahan-kelemahan dapat diperbaiki dan amalan-amalan yang baik dapat dikukuhkan; d) Memberi maklumbalas kepada guru tentang status pengajarannya; e) Menilai prestasi/kemahiran mengajar guru.
05/17/10 13

quo

2

Penyeliaan P&P Mencari Pemahaman dan Jawapan Kpd Persoalan;
qApa sebenarnya berlaku dalam bilik darjah qApa guru dan murid sebenarnya lakukan qApa sebenarnya hasil pembelajaran qApa sepatutnya berlaku dalam situasi bilik darjah qApa makna sebenar proses dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi guru dan murid
05/17/10

14

2

Prinsip Pelaksanaan Penyeliaan
1. Penyeliaan p&p hendaklah dijalankan oleh PGB ke atas semua guru. 2. Rekod penyeliaan p&p dicatat dgn ringkas dan tepat. 3. Penyeliaan p&p hendaklah dirancang dgn seimbang dari segi masa, mp, tgt/tahun & guru. 4. Tugas penyeliaan boleh dijalankan dgn bantuan GPK dan Penyelia Petang. Tanggungjawab masih kpd PGB sepenuhnya. 5. Penyeliaan p&p hendaklah dijalankan secara bersistematis berlandaskan kpd hubungan profesionalisme dgn guru dan bukan mencari kesalahan.
Penyeliaan 05/17/10 terbahagi kpd 2 bidang – a) penyeliaan pengurusan mp b) penyeliaan p&p dlm BD
15

2

Ciri-ciri Penyeliaan Instruksional
q Interaksi profesional di antara guru dengan pengurus sekolah – iaitu dapat memberikan kepimpinan untuk perkembangan, kemajuan dan mengekalkan peluang-peluang pembelajaran yang efektif bagi muridmurid qGuru tahu tentang cara mengajar atau secara keseluruhannya dapat memberikan situasi P&P yang efektif, dan pengurus sekolah tahu bukan sahaja untuk membuat kerja guru tetapi juga sedar mengapa sesuatu kaedah tertentu itu lebih efektif daripada yang lain. q
05/17/10 16

2

Ciri-ciri Penyelia Berkesan (sumbangsaran JPNJ)

1.Boleh berkomunikasi dengan jelas. 2.Mempunyai kemahiran perhubungan interpersonal berkesan. 3.Melaksanakan pemerhatian P&P bilik darjah dengan sistematik. 4.Memiliki kemahiran tingkahlaku instruksional seperti bagaimana mendapat data pemerhatian yang boleh dipercayai, menganalisis data secara berkesan, mengujudkan iklim yang kondusif untuk merancang bersama. 5.Kemahiran memerhati, mendiagnos, prescribing, dan konferensing. 05/17/10

17

3

Sumber Rujukan

3 .1 Dasar-dasar Kerajaan
3.2 Sembilan Cabaran Wawasan 2020 ( Cabaran 6 *) 3.3 Akta Pendidikan 1996 dan PU(A) yang berkaitan 3.4 Arahan-arahan Perkhidmatan 3.5 Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam (PKPA) 3.6 Surat Pekeliling Ikhtisas; 3.7 Surat Pekeliling Kewangan dan Arahan Perbendaharaan 3.8 Sukatan Pelajaran Kebangsaan Yang Sedang Diguna pakai dan 3.9 Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Versi Tahun 2004
* Mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif, mempunyai daya perubahan tinggi dan memandang ke depan, yang bukan sahaja pengguna teknologi tinggi tetapi juga menyumbang kepada tamadun saintifik dan teknologi masa 05/17/10 18 depan.

4

Batasan Modul

Modul ini disediakan untuk diguna pakai oleh Pengetua/Guru Besar selaku pemimpin instruksional di sekolah bagi memperkasa “core bussiness” guru-guru dan pengurusan kurikulum yang berkualiti.

05/17/10

19

5

Pelaksana Pemantauan Instruksional Di Sekolah
5.1 Pengetua / Guru Besar* 5.2 Guru Penolong Kanan* 5.3 Guru Kanan Mata Pelajaran* 5.4 Ketua Panitia Mata Pelajaran* 5.5 Guru Mata Pelajaran

* Fokus Utama
05/17/10 20

6

Proses Pemantauan Berkesan
Apa yang hendak dipantau?
Indikator / bukti pelaksanaan segala proses dan usaha bagi mencapai objektif, matlamat dan dasar pendidikan negara serta peningkatan berterusan kualiti sistem pendidikan negara. Ia dinyatakan sebagai Pernyataan Standard *(PS).

* PS ialah pernyataan yang memperjelaskan apa yang perlu berlaku dan dilakukan di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan bagi memastikan tercapainya kecemerlangan pendidikan.
05/17/10 21 Sila rujuk fail – 12 Elemen SKPM

Kegagalan mematuhi standard kualiti yang telah ditetapkan menyebabkan VIN
V - Violation (ketidakakuran/pelanggaran) I - Incompetence (ketidakcekapan) N - Negligence (pengabaian)
Pernyataan Standard (PS) mengandungi 12 elemen yang dikelompokkan kepada 4 dimensi:
05/17/10 22

Elemen SKPM
DIMENSI I: HALA TUJU KEPIMPINAN
Elemen 1: Visi dan Misi Elemen 2: Kepimpinan

DIMENSI II: PENGURUSAN ORGANISASI
Elemen 3: Struktur Organisasi Elemen 4: Perancangan Elemen 5: Iklim Elemen 6: Pengurusan dan Pembangunan Sumber Elemen 7: Pengurusan Maklumat
05/17/10 23

Elemen SKPM
DIMENSI III: PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN Elemen 8 - Pengurusan Program Kurikulum, KK dan HEM
Elemen 9 - Pengajaran dan Pembelajaran Elemen 10 - Pembangunan Sahsiah Murid Elemen 11 - Penilaian Pencapaian Murid

DIMENSI IV: KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK,KOKURIKULUM DAN SAHSIAH
Elemen 12.1: Pada Akhir Pendidikan Prasekolah Elemen 12.2: Pada Akhir Pendidikan Rendah Elemen 12.3: Pada Akhir Pendidikan Menengah
05/17/10 24

PS dalam SKPM mengandun gi 12 elemen yang dikelompok kan kepada 4 dimensi:

Hala Tuju Kepimpi nan

KEMENJADI AN MURID

Penguru san Organisa 05/17/10 si

Penguru san Program Pendidik an

25

6

Proses Pemantauan Berkesan

n nga mbu Sa 6.1 Perancangan Sekolah

Meliputi Perancangan Strategik, Perancangan Tektikal dan Perancangan Operasional seperti cadangan SPI Bil 3/1987 – Penyeliaan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas oleh Pengetua / Guru Besar Sekolah. Ia mesti dilaksanakan secara berjadual dan berstruktur.

05/17/10

26

Carta Organisasi JK Kurikulum Sekolah
PENGERUSI ( Pengetua/Guru Besar ) SETIAUSAHA ( GPK Kurikulum )
GPK Kurikulum GPK KoKuri. Guru UBK GPK HEM Penyelia Petang

AHLI 1.Semua Guru Kanan MP/KB 2.Semua Ketua Panitia 3.Guru Penyelaras Jadual Waktu 4.Guru Penyelaras Pusat Sumber 5.Setiausaha Peperiksaan Awam/Dalaman 6.Kaunselor 7.Guru Penyelaras Tingkatan 8.Guru Pakar 9..Penyelaras Teknologi Maklumat & Komunikasi (ICT) 10.Setiausaha Kemajuan Staf 11.Setiausaha Program Peningkatan Akademik

05/17/10

27

6
am S un b an g

Proses Pemantauan Berkesan

6.2 Fokus Pemantauan/Penyeliaan 6.2.1 Pengurusan Kurikulum / JK Kurikulum * Carta Organisasi ( SKPM) * Penglibatan (SPI) * Kekerapan (SPI/PKPA 2/1991) * Pengisian (PK Bil 5/2002) 6.2.2 Pengurusan Panitia Mata Pelajaran (SPI Bil 4/1986)
05/17/10 28

Carta Organisasi Panitia MP Sekolah
SPI Bil 4/1986
PENGERUSI ( Ketua Panitia )
SETIAUSAHA ( Guru MP )

AHLI ( Semua Guru Mata Pelajaran Berkenaan )

Carta Organisasi Pemantauan Jadual Waktu
PENGERUSI ( Pengetua/Guru Besar ) SETIAUSAHA ( Guru Penolong Kanan / Penyelia Petang ) AHLI

•Guru Kanan •Guru Yang Dilantik

05/17/10

29

Carta Organisasi Pusat Sumber Sekolah
PENGERUSI ( Pengetua/Guru Besar ) SETIAUSAHA ( GPK/Guru Penyelaras PSS) AHLI ( Semua Guru Mata Pelajaran Berkenaan )

Carta Organisasi JK Penilaian & Peperiksaan
PENGERUSI ( Pengetua/GB ) SETIAUSAHA ( GPK Kurikulum/Pentadbiran) AHLI •Semua Guru Kanan Mata Pelajaran •Ketua Panitia •Penyelaras

05/17/10

30

6
an g

Proses Pemantauan Berkesan

un m b6.2 Fokus Pemantauan/Penyeliaan Sa

6.2.3 Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran ( SKPM ) 6.2.4 Pemantauan Bilik-bilik Khas * Makmal Sains, Komputer, Bengkel ERT, KH, Bilik Mata Pelajaran, dll 6.2.5 Pemantauan Jadual Waktu 6.2.6 Pemantauan Pusat Sumber Sekolah
05/17/10 31

6

Proses Pemantauan Berkesan
6.2.7 JK Penilaian dan Peperiksaan 6.2.8 Program Galakan Membaca 6.2.9 Kemajuan Staf (In House Tranning) 6.2.10 Projek Khas KPM/JPN/PPD eg. - Sekolah Rancangan Khas - Projek Sekolah Model Khas

6.2 Fokus Pemantauan/Penyeliaan

S

mb a

un

an g

05/17/10

32

6

Proses Pemantauan Berkesan
6.2.11 Dasar Baru / Semasa
- PPSMI,

S

am

un b

an g

- Dasar 60:40, - Pengusaan 3M ( KIA2M), - PEKA - KAFA/PAFA - Program Intervensi - Skim Baucer Tuisyen - Bantuan Wang KWAPM - Projek Pengkomputeran - dll

05/17/10

33

7

Penyeliaan P&P Di Bilik Darjah
( SPI Bil 3/1987 )

7.1 Jadual penyeliaan 7.2 Proses Pelaksanaan dan Rekod 7.3 Penambahbaikan Hasil Penyeliaan 7.4 Guru dan Pelajar berada di kelas tepat waktu 7.5 Bertumpu kepada P&P dan bukan urusan peribadi

05/17/10

34 Sila rujuk fail – P&P Berkesan

Fokus Penyeliaan P&P Di Dalam Bilik Darjah Penyeliaan harus berfokus kpd kecekapan guru. Terdapat sekurang-kurangnya 3 kelompok kecekapan mengajar; a) Kecekapan Teknikal b) Klinikal c) Peribadi
mb a un an g
Rujuk Fail – TOT K6 Penyeliaan P&P JPNJ § Kecekapan Teknikal

S

= Penguasaan metod pengajaran, kemahiran-kemahiran spesifik (kemahiran menyoal, dll), bagaimana menggunakan strategi mengajar, bagaimana memilih dan mengelola kandungan kurikulum, bagaiman menstruktur bilik darjah untuk pembelajaran, dan teknik-teknik mengawal kelas. = Menentukan apa harus diajar, bagaimana boleh dipelajari dan kriteria digunakan untuk mengukur kejayaan

§ Kecekapan Klinikal
Bagaimana membuat keputusan secara reflektif, dan tindakan menyelesaikan masalah praktikal, menimbang penuh tujuan dan amalan mengambil tindakan menangani masalah praktikal

§ Kecekapan Peribadi
Kesedaran kendiri, pembinaan kemahiran interpretif, proses kelompok, membina gaya peribadi selaras dengan peranan sebagai guru.

05/17/10

35

Model Penyeliaan Klinikal (Glickman 1990)
1. Perbincangan Pra-Pemerhatian (Preconferencing Observation) - Menetapkan kontrak penyeliaan dasar umum mengenai penyeliaan - Penjelasan dan persetujuan mengenai falsafah, tujuan, proses, prosedur, jadual, fokus, matlamat dan maklumbalas, aktiviti susulan dan lain-lain; - Persediaan guru – objektif pelajaran, teknik penyampaian, penilaian, keperluan resos, keperluan kepakaran dan khidmat sokongan pengurus; - Penyelia bersama guru merancang fokus pemerhatian dan bersetuju kriteria yang hendak diperhatikan.

2. Pemerhatian Dalam Bilik darjah (Classroom Observation) instrumen - Prinsip pemerhatian, tingkahlaku semasa memerhati, teknik merekod data, pemerhatian berfokus seperti yang dipersetujui bersama dalam sesi prapemerhatian;

3. Analisis Data (Data Analysis) - Penyelia menganalisis data yang diperolehi untuk mendapat gambaran tentang corak tingkahlaku guru dan pelajar untuk dibincangkan dengan guru 05/17/10 36 Sila rujuk fail – P&P Berkesan

Model Penyeliaan Klinikal (Glickman 1990)
4. Pos-Pemerhatian (Postconferencing Observation) - Perbincangan berasaskan data, maklum balas berfokus, mencari alternatif, penetapan tindakan susulan. - Tindak Susulan – mengajar semula, latihan pengajaran mikro, rujukan, refleksi, latih tubi, demonstrasi, dll. Latihan penyeliaan berakhir apabila guru telah memperbaiki, meneguhkan atau menghalusi kemahiran mengajarnya.

5. Penilaian Pos-konferen (Critiquing) - Penyelia menggalakkan guru respon kepada soalan berikut: ‘Adakah penyeliaan ini membantu anda?’ dan ‘Bagaimana anda dapat atasi masalah yang telah dikenalpasti dalam perbincangan ini?

Sa

bu m

a ng

n

05/17/10

37 Sila rujuk fail – P&P Berkesan

8

Instrumen Pemantauan

Instrumen yang akan diguna pakai semasa pemantauan / penyeliaan ialah instrumen Standard Kualiti Pendidikan Malaysia ( SKPM ) Edisi 2004.

05/17/10

Sila rujuk fail – 12 Elemen SKPM

38

9
1

Aliran Proses Pemantauan Instruksional
2 3

6

4

5

05/17/10

39

Sila rujuk fail – Senarai semak Pengurusan MP

Cadangan Bengkel
Peserta akan diberikan kes/situasi bermasalah yang berlaku di sekolah seperti; - prestasi peperiksaan rendah - rekod ponteng sekolah - pelajar tak buat kerja rumah - prestasi tak seimbang bagi semua mp Peserta dikehendaki berbengkel bagi mencari jalan dan strategi pelaksanaan untuk menangani masalah di atas dan dibentangkan.
05/17/10 40

Terima Kasih

SELAMAT BERKURSUS! AWAS! KERJA AKAN BERMULA SELEPAS KURSUS TAMAT! 
05/17/10 41

PENGURUSAN STRATEGIK…
• Satu proses formulasi, implementasi, dan  penilaian tindakan-tindakan yang akan  mempastikan organisasi berupaya mencapai  objektifnya.  (David, 1986)

• Pengurusan strategik boleh dianggap sebagai otak manakala perancangan strategik merupakan tulang belakang kepada pengurusan strategik. (Steiner, 1979)
05/17/10 42

Definisi Perancangan Strategik
• Satu proses yang kompleks dan  berterusan untuk perubahan sesuatu  organisasi.  • Bidang–bidang di bawah apabila dicantumkan membolehkan perancangan strategik didefinisikan dengan lebih komprehensif.
05/17/10 43

Definisi Perancangan Strategik
• Berorientasikan masa depan, dan berfokus tentang jangkaan masa depan. Ianya melihat bagaimana organisasi akan berubah dalam masa 5 tahun dari sekarang. Ia mensasarkan dalam penciptaan masa depan dan bagaimana masa depan itu dilihat. • Ianya berdasarkan analisis sesuatu kejadian atau ramalan arah atau trend dan senario masa depan yang munasabah, dan juga menganalisa data luaran dan dalaman.
05/17/10 44

Definisi Perancangan Strategik
• Satu yang fleksible dan berorientasikan gambar besar. Ia menjajarkan organisasi dengan persekitaran, membangunkan konteks untuk pencapaian matlamat, dan menyediakan satu kerangka kerja dan halatuju untuk mencapai hasrat masa depan organisasi. • Membina satu kerangka untuk mencapai kelebihan yang kompetetif melalui penanalisaan organisasi, persekitaran dalaman dan luaran dan juga potensinya. Ini membolehkan ia bergerak balas terhadap trend – trend, peristiwa-peristiwa, cabaran- cabaran dan peluang-peluang yang baru timbul dalam kerangka kerja visi dan misi yang dibangunkan melalui proses perancangan strategik.
05/17/10 45

Definisi Perancangan Strategik
• “Membolehkan organisasi berfokus, kerana ianya merupakan proses yang dinamik, aktiviti yang berterusan berasaskan analisis kendiri” (Doerle, 1991, in Rowley, 1997, p.37). • Ia mensasarkan untuk mengubah cara organisasi berfikir dan beroperasi, dan membina satu proses pembelajaran organisasi.

05/17/10

46

Definisi Perancangan Strategik
• Apabila berjaya, ia akan mempengaruhi semua pengoperasian dan menjadikan falsafah dan budaya organisasi. • A strategic plan addresses four questions:  Where are we now?  Where do we want to be?  How do we get there?  How do we measure our progress? (Thompson & Strickland 2001 dan Gibson, 1993)

05/17/10

47

PELAN TAKTIKAL
Setiap strategi perlu dituruti oleh pelan  taktikal/pelan operasional (tindakan). Pelan taktikal adalah langkah jangka pendek (maka  objektifnya adalah jangka pendek). Setiap strategi perlu mempunyai sekurangkurangnya SATU pelan taktikal. Pelaksanaan pelan taktikal perlu melalui proses  yang detail/terperinci (pelan operasional) Setiap proses pelaksanaan perlu mengambil kira  pelan kontingensi (sebagai langkah pencegahan).

PELAN OPERASIONAL  
• • • • • •
 

Nyatakan aktiviti-aktiviti (tindakan) yang dicadangkan Siapakah yang bertanggungjawab? Tempoh masa pelaksanaan Indikator pengukuran prestasi atau output Sumber yang diperlukan Adalah lebih baik disertakan bersama pada setiap helaian jadual  perkara seperti: 1. Strategi 2. Matlamat Strategik atau objektif (bagi             memperlihatkan hubungannya) 3. Elemen dalam Visi dan Misi. Tip: Pastikan setiap tindakan/aktiviti dihubungkait sekurangkurangnya satu strategi.

05/17/10

49

FORMAT KERTAS KERJA  PROGRAM
1. Nama Program 2. Sasaran 3. Objektif Khusus Program 4. Tarikh dan Tempoh Pelaksanaan 5. Kekerapan Program (setahun) 6. Kos Pelaksanaan 7. Jawatankuasa pelaksana 8. Jadual Pelan Tindakan & Kontingensi 9. Penilaian Program 10. Tindakan Susulan 11. Lampiran Berkenaan

05/17/10

50

PELAN KONTINGENSI
• Contingency planning (cp) is a technique that  aims to reduce or eradicate  uncertainty from strategic and  operational planning (BTEC-UK, 96) • CP are attempts to answer the ‘what if?’  questions about major issues that can  seriously affect an school and the  achievement of its long-term success. • • CP can be made at any level (Strategic level,  Operational level & Individual level)
 05/17/10

51

PENDEKATAN PELAN  KONTINGENSI

1. Ad Hoc Approaches- event is dealt with when it occurs. 2. Planned Approaches- CP may work when the possibilities are circumscribed and each is well structured, based on long experience. (Mintzberg,94)

 

05/17/10

52

APPROACHES PROPOSED TO  IDENTIFY CONTINGENCY
• • • • • Causal forecasting Judgment Predictive forecasting Research A combination of research and judgment

05/17/10

53

PEPERIKSAAN
Guru mesti menguasai;  - Sukatan Pelajaran  - Huraian Sukatan Pelajaran (HP)  - Format Peperiksaan  - LPM menghasil soalan peperiksaan berdasarkan Hasil Pembelajaran  => awas buku rujukan di pasaran boleh menjerat pelajar.

05/17/10

54

Kejayaan murid – faktor pengetua - guru di bilik darjah

Tindakan susulan untuk pemulihan dan penambahbaikan Tindak ikut selepas post mortem Untuk mengenalpasti kualiti guru untuk agihan tugas yang lebih baik

05/17/10

55