Anda di halaman 1dari 39

PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN DALAM KALANGAN PELAJAR

UiTM SHAH ALAM


ABSTRAK
Kajian ini dijalankan adalah untuk membuat satu tinjauan mengenai pendapatan dan
perbelanjaan dalam kalangan pelajar UiTM Shah Alam, Selangor. Objektif kajian ini
adalah untuk mengenal pasti sumber pendapatan dan jenis perbelanjaan pelajar UiTM
Shah Alam, Selangor serta mengkaji langkah-langkah untuk menambahkan sumber
pendapatan dan menjimatkan perbelanjaan bagi pelajar UiTM Shah Alam, Selangor.
Lokasi kajian diadakan di Universiti Teknologi Mara (UiTM) Shah Alam, Selangor.
Seramai 30 orang pelajar yang dipilih secara rawak terlibat dalam kajian ini. Bagi
mengenal pasti sumber pendapatan dan jenis perbelanjaan pelajar tersebut, kaedah
soal selidik dan temu bual telah digunakan. Data kajian analisis dan dipaparkan
secara kuantitatif dan kualitatif serta dipersembahkan dalam bentuk linear serta
jadual, graf dan carta. Dapatan kajian menunjukkan pelajar di UiTM Shah Alam,
Selangor tidak mempunyai pendapatan sampingan dan sumber utama perbelanjaan
pelajar selain daripada sumber dari kedua ibu bapa adalah pelajar membuat pinjaman
pelajaran bagi menampung yuran-yuran pembelajaran. Kesimpulannya, perbelanjaan
tinggi perlulah diatasi dengan mengambil langkah-langkah untuk menambahkan
pendapatan dan penjimatan perbelanjaan.

SENARAI KANDUNGAN
Butiran
Surat
Abstrak
Senarai Kandungan
Penghargaan

Muka
i
ii
iv

1.0
2.0
3.0
4.0

5.0

Pengenalan
1-4
Objektif Kajian
5
Lokasi Kajian
6-8
3.1
Peta
6
3.2
Gambar
8
Kaedah Kajian
9 - 11
4.1
Reka Bentuk Kajian
9
4.2
Sampel Kajian
9
4.3
Intrument Kajian
9
4.3.1 Soal Selidik
9
4.3.2 Temu Bual
10
4.4
Cara Pengumpulan Data
10
4.4.1 Soal Selidik
10
4.4.2 Kepustakaan
10
4.4.3 Dokumentasi
10
4.4.4 Temu Bual
11
4.5
Cara Analisis Data
11
Dapatan Kajian
12 - 29
5.1
Demografi Responden
12
5.2
Mengenal Pasti Sumber Pendapatan dan Pola Perbelanjaan Pelajar
5.3

Uitm Shah Alam


16
Mengkaji Langkah-Langkah untuk Menambahkan Sumber Pendapatan
dan Menjimatkan Perbelanjaan.

6.0

24

Rumusan dan Kesimpulan


30 33
6.1
Mengenal Pasti Sumber Pendapatan dan Pola Perbelanjaan Pelajar
6.2

Uitm Shah Alam


Mengkaji Langkah Langkah untuk Menambahkan Sumber

6.3

Pendapatan dan Menjimatkan Perbelanjaan.


Kesimpulan

Rujukan
Lampiran
Borang Soal Selidik
Borang Temu Bual

30
31
33
34 35

PENGHARGAAN
Alhamdullilah, segala puji ke hadrat Ilahi di atas limpahan rahmat-Nya dapatlah
saya menyiapkan projek kajian ini.
Pada kesempatan yang penuh bermakna ini, saya merakamkan setinggi-tinggi
penghargaan dan terima kasih kepada Puan Hajjah Ruslina Binti Salleh selaku
Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 24 yang telah banyak memberikan
sokongan moral kepada saya semasa menyiapkan tugasan ini. Begitu juga dengan
Puan Napisah Binti Mamat selaku guru pembimbing saya. Segala tunjuk ajar dan
panduan yang diberikan dalam menyiapkan projek ini amat saya hargai dan sanjungi.
Semoga Allah s.w.t melimpahkan rahmat-Nya di atas segala jasa baik yang
dihulurkan.
Buat rakan-rakan seperjuangan, terima kasih diucapkan kerana sudi memberi tunjuk
ajar kepada saya dan berkongsi idea serta memberi komitmen yang baik kepada saya.
Semoga segala usaha dan cita-cita kita diberkati Allah kehendaknya.
Akhir sekali, saya ingin menghulurkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga
kepada kedua ibu bapa saya yang terbabit sama ada secara langsung atau tidak. Segala
budi dan jasa yang mereka berikan hanya Allah s.w.t yang dapat membalasnya.
Semoga kedua ibu bapa saya memperoleh rahmat dan perlindungan daripada Allah
s.w.t.

Sekian, terima kasih.

1.0

PENGENALAN

Dalam konteks kajian, kajian yang dijalankan adalah mengenai pendapatan dan
perbelanjaan pelajar UiTM Shah Alam.

Pendapatan ialah jumlah wang yang diperolehi dalam jangka waktu tertentu
seperti hasil daripada mata pencarian, kerja yang dilakukan dan sebagainya, hasil
yang terdiri daripada gaji dan lain-lain yang diperoleh. (Kamus Dewan Edisi
Keempat). Terdapat pelbagai jenis sumber pendapatan yang boleh diperolehi seperti
kerja sambilan, biasiswa, wang pemberian ibu bapa dan sebagainya. Oleh itu, wang
sangat diperlukan dalam segala aspek kehidupan seharian kita, khususnya untuk
melicinkan pekerjaan dan urusan harian kita, lebih-lebih lagi dalam situasi ekonomi
yang semakin kompleks di dunia moden ini. Wang memainkan peranan penting untuk
membolehkan kita memenuhi sebahagian besar keperluan hidup masa kini. Tanpa
wang, banyak keperluan dan perkhidmatan tidak dapat dipenuhi. Ramai orang
bersetuju bahawa wang adalah satu perantara untuk memperolehi keselesaan dan
keselamatan hidup, kebahagiaan dan kesejahteraan, selain daripada untuk memenuhi
keperluan fisiologi dalam menjalani kehidupan.
Wang bagi seorang pelajar sama seperti kehidupan golongan manusia yang
lain. Pelajar, terutamanya peringkat di institusi pengajian tinggi memerlukan wang

untuk menampung kos pembelajaran dan sara hidup di universiti. Namun begitu, kos
pendidikan tinggi di institusi pendidikan awam dan swasta semakin meningkat hari
demi hari. Menurut Siti Alida et.al (2006), hal ini berlaku disebabkan kesan daripada
peningkatan kos, serta perubahan orientasi pendidikan dan dasar pembiayaan di
peringkat tinggi. Keperluan kewangan semasa di bangku sekolah dan di institusi
pengajian tinggi amatlah berbeza. Perbelanjaan di peringkat sekolah rendah dan
menengah biasanya ditanggung sepenuhnya oleh ibu bapa dan mendapat bantuan dari
kerajaan. Lebih-lebih lagi kini pendidikan rendah dan menengah telah diberikan
secara percuma seperti yang dinyatakan dalam Utusan Online (08 September 2007),
di mana Perdana Menteri telah mengumumkan dalam bajet 2008 untuk memansuhkan
yuran tahunan sekolah rendah dan menengah serta memperluaskan Skim Pinjaman
Buku Teks kepada semua pelajar tanpa mengira pendapatan isi rumah dan bilangan
anak yang layak.
Namun begitu, senario yang berbeza akan di alami apabila pelajar mula
menjejakkan kaki ke universiti. Keperluan kewangan jauh lebih tinggi daripada yang
diperlukan di peringkat sekolah rendah dan menengah. Antara kos yang timbul
termasuklah yuran pengajian, buku dan bahan pembelajaran, perbelanjaan makan dan
minum, penginapan, perjalanan, pakaian, dan kemudahan telekomunikasi.
Disamping itu, perbelanjaan pula membawa maksud perihal berbelanja.
(Kamus Dewan Edisi Keempat). Realitinya, dalam abad ke 21 ini, perbelanjaan
semakin meningkat saban tahun menyebabkan kuasa membeli semakin berkurang.
Tambahan pula, setelah terlaksananya Goods and Services Tax (GST) di Malaysia
bermula tanggal 1 April 2015 menyebabkan masyarakat semakin terhimpit dengan
kekangan kewangan bagi menampung perbelanjaan harian dek kerana majoriti harga
barang dan perkhidmatan yang semakin meningkat. Antara golongan yang akan
terjejas disebabkan perubahan polisi kerajaan ini adalah golongan pelajar yang tidak
mempunyai sumber kewangan yang kukuh (Davies & Lea 1995).
Umumnya, mereka hanya bergantung kepada biasiswa, pinjaman atau bantuan
kewangan yang ditampung oleh ibu bapa. Kos pendidikan semakin hari dijangka
semakin meningkat seiring dengan kenaikan harga barang dan perkhidmatan di
Malaysia. Institusi pengajian swasta pula berlumba-lumba menawarkan pelung
pendidikan kepada pelajar yang mencapai keputusan peperiksaan kurang cemerlang

namun dengan mengenakan yuran pengajian yang agak tinggi dan membebankan
pelajar (Mustaffa & Muda 2014). Kenaikan kos pendidikan perlu dibimbangi kerana
akan menjejaskan jumlah enrolmen pelajar ke Institusi Pengajian Tinggi (Berger &
Kostal 2002; Ismail & Zainal 2004) sekali gus menyebabkan pembinaan modal insan
yang berkualiti akan berkurang dan akhirnya menyebabkan ekonomi negara terjejas.
Menurut Zainal Abidin (1995), ajar adalah kata asal bagi pelajar yang
bermaksud didik, latih, pelihara, jaga, asuh, bimbing, hukum, pukul dan marah.
Pelajar pula bermaksud penuntut, murid, orang yang sedang mengaji, orang yang
menyelidiki ilmu, student, mahasiswa/mahasiswi, anak murid, kadet dan anak
sekolah. Pelajar juga boleh didefinasikan sebagai segala sesuatu yang belajar. (Dr.
Teuku Iskandar, 1970).

Kesimpulannnya, kajian yang dijalankan dengan penuh keprihatinan terhadap


pelajar UiTM Shah Alam. Kajian juga perlu mengetahui keadaan perbelanjaan pelajar
di institusi ini dan mengenalpasti pelajar yang terlibat dalam masalah ini. Ketika soal
jawab dijalankan, pelajar UiTM Shah Alam dapat memberi pendapat yang rasional
dan maklumat yang diterima oleh pengkaji amat memberangsangkan. Tujuan temu
bual diadakan adalah untuk mengetahui langkah-langkah untuk menambahkan sumber
pendapatan dan penjimatan perbelanjaan kepada para pelajar.
Selain itu, pengkaji telah berusaha dengan gigih mencari seramai 30 orang
pelajar dari pelbagai fakulti di UiTM Shah Alam bagi membantu menjawab borang
soal selidik yang diberikan. Borang soal selidik yang diberikan kepada mereka
bertujuan memudahkan pengkaji mengetahui sumber pendapatan dan jenis
perbelanjaan pelajar UiTM Shah Alam. Temu bual dan borang soal selidik yang
dibuat juga memudahkan pengkaji mengutip data dan maklumat untuk menyiapkan
proses kajian ini.
Rasional kajian yang dijalankan adalah untuk mengenal pasti sejauh manakah
pelajar UiTM Shah Alam memperoleh pendapatan dan membelanja wang pendapatan
mereka. Kajian ini perlu dikaji kerana pada hari ini, keadaan ekomomi di Malaysia
semakin membimbangkan dan kurang stabil yang menyebabkan kos sara hidup
sebagai seorang pelajar meningkat. Hal ini mengakibatkan pelajar menghadapi

kesukaran untuk menampung kos perbelanjaan harian kerana kekurangan sumber


pendapatan. Oleh itu, rasional kajian ini dijalankan adalah untuk mengenal pasti jenis
pendapatan dan perbelanjaan pelajar UiTM Shah Alam.

Selain itu juga, rasional kajian ini dibuat adalah untuk mengetahui langkahlangkah yang boleh dilakukan oleh para pelajar bagi menambahkan pendapatan serta
menjimatkan perbelanjaan. Seperti yang telah dinyatakan awal tadi, kos perbelanjaan
pendidikan di institusi pengajian tinggi hari ini semakin meningkat dan tidak lagi
dapat ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan. Hal ini menyebabkan pelajar terpaksa
mengeluarkan wang untuk tujuan pembelajaran seperti membeli bahan ilmiah, alatan
hias diri / kosmetik, telefon bimbit, bil prepaid, alat tulis dan sebagainya. Menurut
pelajar yang telah ditemu bual didapati mereka ini sangat terkesan dengan kenaikan
mendadak harga barang-barang keperluan seperti makanan dan lain-lain.
Hal ini secara tidak langsung turut memberi kesan kepada pengurusan
kewangan pelajar. Akibat dari sumber kewangan yang terhad dan kos perbelanjaan
yang tinggi, menyebabkan pelajar tidak dapat mengawal sumber kewangan mereka
dengan sebaiknya justeru membawa pelbagai masalah. Maka, kajian mengenai
pendapatan dan perbelanjaan pelajar perlu dilakukan bagi mengenal pasti apakah
sumber pendapatan pelajar dan bagaimana bentuk perbelanjaan mereka seterusnya
mengkaji langkah-langkah untuk menambahkan sumber pendapatan dan penjimatan
perbelanjaan untuk pelajar sepanjang pengajian di universiti ini.

2.0

OBJEKTIF KAJIAN

Objektif kajian ini adalah untuk:


1. Mengenalpasti sumber pendapatan dan jenis perbelanjaan pelajar UiTM Shah
Alam, Selangor.
2. Mengkaji langkah-langkah untuk menambahkan sumber pendapatan dan
menjimatkan perbelanjaan di kalangan pelajar UiTM Shah Alam, Selangor.

3.0

LOKASI KAJIAN

3.1

Peta

Peta 1 : Selangor
Sumber : Pusat RND, Unit Perancangan Ekonomi Negeri Selangor

Negeri Selangor atau juga dikenali sebagai Selangor Darul Ehsan merupakan
salah satu daripada 13 negeri yang membentuk Persekutuan Tanah Melayu
(Malaysia). Selangor terletak di pantai barat Semenanjung Malaysia dan memiliki
keluasan 7,956km2. Selain itu, negeri Selangor kaya dengan bijih timah. Ibu negeri
bagi negeri Selangor ialah Shah Alam.

Peta 2 : UiTM Shah Alam


Sumber : Laman Web Google Maps

Shah Alam merupakan ibu negeri bagi Selangor. Shah Alam mempunyai
sejumlah 56 seksyen dan UiTM terletak di Seksyen 1 iaitu Seksyen Pendidikan.
Lokasi UiTM ini berhampiran dengan pelbagai kemudahan yang diperlukan oleh
pelajar dan berhampiran dengan laluan Lebuhraya Persekutuan.

3.2

Gambar

Gambar 1 : UiTM Shah Alam


Sumber : Laman Rasmi UiTM

Gambar di atas merupakan pintu hadapan atau pintu utama UiTM Shah Alam.
Lokasi ini terletak di Seksyen 1. UiTM Shah Alam ini merupakan kampus induk
utama UiTM di Malaysia. Boleh dikatakan UiTM mempunyai cawangan di seluruh
negeri di Malaysia kecuali Wilayah Persekutuan.

4.0

METODOLOGI KAJIAN

Bahagian ini membincangkan reka bentuk kajian, sampel kajian, instrument kajian,
cara pengumpulan data dan cara analisis data.

4.1

Reka Bentuk Kajian


Kajian ini berbentuk kajian tinjauan. Kajian tinjaun ialah kaedah mengumpul
maklumat dengan bertanyakan satu set soalan kepada satu sampel individu
yang terpilih daripada satu populasi yang hendak dikaji (Sabitha Marican,
2009). Kajian ini bertujuan untuk melihat sejauh manakah pelajar UiTM Shah
Alam memperolehi pendapatan dan membelanjakan wang pendapatan mereka.

4.2

Sampel Kajian
Pemilihan sampel untuk kajian ini dilakukan secara rawak yang melibatkan
tiga puluh orang pelajar UiTM Shah Alam dari pelbagai fakulti. Bilangan
sampel bersesuaian dengan kajian kuantitatif yang memerlukan bilangan
sampel yang besar untuk mewakil populasi yang dikaji (R.Kuberan et al,
2013).

4.3

Instrument Kajian
Kajian ini menggunakan instrument borang soal selidik dan temu bual.

4.3.1

Soal Selidik
Instrument soal selidik yang dibina menggunakan prinsip KISS (Keep it short
and simple) iaitu mengemukakan soalan yang ringkas dan mudah difahami
(R.Kuberan et al, 2013). Borang soal selidik ini mengandungi tiga bahagian
iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C untuk mengenai sejauh mana
pelajar UiTM shah alam memperoleh pendapatan dan membelanjakan wang
pendapatan mereka. Soalan dalam borang soal selidik merupakan soalan
tertutup dan menggunakan skala dengan menandakan ditempat yang
berkenaan.

4.3.2

Temu Bual
Pengkaji menyediakan 3 soalan yang berkaitan dengan langkah-langkah untuk
menambahkan sumber pendapatan dan penjimatan perbelanjaan kepada para
pelajar bagi mendapatkan maklumat daripada responden.

4.4

Cara Pengumpulan Data


Data dan maklumat kajian ini dikumpul menggunakan pelbagai cara seperti
soal selidik, kepustakaan, dokumentasi dan temu bual.

4.4.1

Soal Selidik
Kaedah soal selidik adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan maklumat
tentang sejauh manakah pelajar UiTM Shah Alam memperoleh pendapatan
dan membelanja wang pendapatan mereka. Borang soal selidik ini
mengandungi tiga bahagian iaitu bahagian A mengenai maklumat diri
responden. Bahagian B pula, adalah soalan yang berkaitan dengan bagaimana
pelajar memperoleh pendapatan dan membelanjakan pendapatan mereka.
Manakala bahagian C adalah soalan mengenai langkah untuk menambah
pendapatan dan menjimatkan perbelanjaan. Borang soal selidik diberikan
kepada responden yang sudi bekerjasama. Responden diberi masa 5 minit
untuk menjawab semua soalan.

4.4.2

Kepustakaan

Pengkaji menggunakan kaedah kepustakaan untuk mendapatkan maklumat


dan data. Pengkaji mendapatkan bahan rujukan daripada Perbadanan
Perpustakaan Awam Negeri Selangor.

4.4.3

Dokumentasi
Kajian ini dimulakan dengan kajian terhadap bahan-bahan bertulis seperti
akhbar, jurnal, majalah, dan sumber daripada internet bagi mendapatkan
maklumat berkenaan pendapatan dan perbelanjaan pelajar di UiTM Shah
Alam. Namun demikian rujukan bahan sumber dari keratan akhbar, jurnal dan
majalah sangat terhad.

4.4.4 Temu Bual


Kaedah temu bual berstruktur juga digunakan untuk mengetahui langkahlangkah untuk menambahkan sumber pendapatan dan penjimatan perbelanjaan
kepada para pelajar bagi mendapatkan maklumat daripada responden.
Pengkaji telah menemu bual 3 orang pelajar di UiTM Shah Alam ini. Setiap
sesi temu bual mengambil masa sepuluh minit.

4.5

Cara Analisis Data


Pada peringkat akhir kajian ini, telah dijalankan analisis secara deskriptif
untuk menganalisis data daripada soal selidik dan penilaian ujian untuk
menghasilkan laporan kajian. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan
SPSS Statistis Data Sofware untuk mengira kekerapan, peratusan, jadual,
graf dan carta.

Bagi item yang menggunakan skala likert, pilihan jawapan adalah dengan
menggunakan tanda () seperti berikut :
Skala
SETUJU
TIDAK SETUJU

Tanda ()

5.0

DAPATAN KAJIAN DAN PERBINCANGAN

Kajian ini mengemukakan dua objektif kajian. Bahagian ini akan mengemukakan data
empirikal bagi memenuhi kedua-dua objektif kajian.

5.1

Demografi Responden
Jadual 1 menunjukkan pecahan responden daripada kalangan pelajar yang belajar
di UiTM Shah Alam berdasarkan umur.
Jadual 1 : Demografi Responden Berdasarkan Umur
UMUR

KEKERAPAN

PERATUSAN (%)

15-20

20.0

21-25
26-30
31-35

21
2
1

70.0
6.7
3.3

Jumlah

30
100.0
Sumber : Kajian Lapangan 2016

Carta 1 : Umur Responden

Sumber : Kajian Lapangan 2016


Jadual 1 menunjukkan responden yang terdiri daripada 30 orang pelajar yang
belajar di UiTM Shah Alam. Daripada jumlah tersebut, seramai 6 orang pelajar yang
berumur antara 15 hingga 20 tahun bersamaan 20%, 21 orang pelajar yang berumur
21 hingga 25 tahun bersamaan 70%. Pada peringkat umur 26 hingga 30 tahun seramai
2 orang pelajar bersamaan 6.7%. Manakala pada peringkat 31 hingga 35 tahun 1
orang iaitu bersamaan 3.3%. Dalam hal ini, pelajar di UiTM Shah Alam majoritinya
berumur antara 20 hingga 25 tahun.

Jadual 2: berikut menunjukkan pecahan responden daripada kalangan pelajar


yang belajar di UiTM Shah Alam berdasarkan jantina.

Jadual 2 : Demografi Responden Berdasarkan Jantina


JANTINA

KEKERAPAN

Lelaki

13

PERATUSAN
(%)
43.3

Perempuan

17

56.7

Jumlah

30

100.0

Sumber : Kajian Lapangan 2016


Rajah 1: Jantina Responden

Sumber : Kajian Lapangan 2016

Responden kajian terdiri daripada 30 orang pelajar UiTM Shah Alam. Daripada
Jadual 2, jumlah responden tersebut seramai 13 orang pelajar lelaki bersamaan dengan
43.3% dan seramai 17 orang pelajar perempuan bersamaan 56.7%. Hal ini jelas
menunjukkan bahawa faktor jantina sama sekali tidak mempengaruhi dalam kajian ini
kerana tidak ada perbezaan yang ketara bagi pandangan mereka terhadap isu yang
dikaji.

Jadual 3 : berikut menunjukkan pecahan responden daripada kalangan pelajar


yang belajar di UiTM Shah Alam berdasarkan bangsa.
Jadual 3 : Demografi Responden Berdasarkan Bangsa
BANGSA

KEKERAPAN

PERATUSAN (%)

Dusun
Melayu

1
29

3.3
96.7

Jumlah

30

100.0

Sumber : Kajian Lapangan 2016


Carta 2 : Bangsa Responden

Sumber : Kajian Lapangan 2016


Jadual 3 menunjukkan responden yang terdiri daripada 30 orang pelajar di
UiTM Shah Alam. Daripada jumlah tersebut, seramai 29 orang pelajar bersamaan
96.7% merupakan bangsa Melayu. Manakala, hanya terdapat 1 orang pelajar

bersamaan 3.3% merupakan bangsa Dusun dari negeri Sabah. Dalam hal ini, pelajar
di UiTM Shah Alam majoritinya berbangsa Melayu kerana UiTM hanya mengambil
pelajar yang mempunyai taraf bumiputera sahaja.

5.2 Sumber Pendapatan dan Jenis Perbelanjaan Pelajar di Uitm Shah Alam,
Selangor.
Berikut merupakan jadual serta carta yang menunjukkan sumber pendapatan dan jenis
perbelanjaan pelajar di UiTM Shah Alam :

Sumber :
Lapangan

Jadual 4 : Bilangan Pelajar yang Mempunyai


Pendapatan Sampingan
PERATUSAN
ITEM
KEKERAPAN
(%)

Kajian
2016

Sumber :

Ya

20.0

Kajian

Lapangan

Tidak

24

80.0

2016

Jumlah

30

100.0

Berdasarkan

Jadual 4, seramai 6 orang pelajar iaitu 20% telah menyatakan Ya bahawa mereka
mempunyai pendapatan sampingan kerana ada di antara mereka menyewa rumah
sewa sebagai tempat penginapan mereka sepanjang belajar di UiTM Shah Alam. Oleh
yang demikian mereka berpeluang untuk keluar bekerja atau berniaga secara sambilan
untuk mendapatkan pendapatan sampingan kerana mereka perlu untuk membayar
sewa bilik. Manakala bagi bilangan yang menyatakan Tidak pula, seramai 24 orang
pelajar iaitu bersamaan dengan 80% tidak mempunyai pendapatan sampingan.
Berdasarkan keputusan ini menunjukkan bahawa kebanyakan pelajar UiTM Shah
Alam tidak mempunyai pendapatan sampingan semasa belajar di universiti ini.

Jadual 5 : Sumber Kewangan Pelajar UiTM Shah Alam


ITEM

KEKERAPAN ()

PERATUSAN (%)

Pinjaman Pelajaran

15

50.0

Biasiswa
Ibu Bapa
Lain-Lain
Jumlah

5
9
1
30

16.7
30.3
3.3
100

Sumber : Kajian Lapangan 2016


Carta 4: Sumber Kewangan Pelajar UiTM Shah Alam.

Sumber : Kajian Lapangan 2016


Jadual 5 menunjukkan sumber kewangan pelajar UiTM Shah Alam dan
berdasarkan jadual tersebut, pelajar UiTM Shah Alam memperolehi sumber
pendapatan mereka daripada pinjaman pelajaran yang dapat dilihat dalam jadual
diatas iaitu seramai 15 orang pelajar bersamaan 50% menerima pinjaman pelajaran.
Antara pinjaman pelajaran yang diperolehi oleh pelajar UiTM Shah Alam ialah
pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) dan Yayasan
Selangor.
Selain itu, pelajar di universiti ini ada menerima tajaan berbentuk biasiswa.
Seramai 5 orang pelajar bersamaan 16.7% menerima biasiswa tajaan JPA. Ada juga
diantara mereka memperolehi pendapatan daripada ibu bapa pelajar sendiri. Seramai 9
orang pelajar yang bersamaan 30.3% memperoleh kewangan daripada ibu bapa

mereka. Malah, pengkaji mendapati ada diantara mereka yang menerima pinjaman
pelajaran tetapi masih menerima sumber kewangan daripada ibu bapa mereka.
Jadual 6: Anggaran nilai/jumlah kewangan yang diterima setiap
bulan.
PERATUSAN
ITEM
KEKERAPAN ()
(%)
< RM 500.00
17
56.7
RM 501.00 - RM 600.00
3
10.0
RM 601.00 - RM 700.00
3
10.0
RM 701.00 - RM 800.00
2
6.7
> RM 801.00
5
16.7
Jumlah
30
100.0
Sumber : Kajian Lapangan 2016

Rajah 2 : Anggaran Nilai/Jumlah Kewangan yang Diterima Setiap Bulan.

Nilai/Jumlah Kewangan
60
50
40
30
20
10
0
Peratusan ( %)

Nilai/Jumlah Kewangan (RM)

Sumber : Kajian Lapangan 2016


Berdasarkan Jadual 6 diatas, anggaran nilai/jumlah kewangan yang diterima
setiap bulan kurang daripada RM 500 adalah seramai 17 orang pelajar yang
bersamaan 56.7%. Selain itu, pada nilai RM 501.00 hingga RM 600.00 seramai 3
orang pelajar bersamaan 10% menerima jumlah kewangan pada setiap bulan melalui
pinjaman pelajaran atau biasiswa atau pemberian ibu bapa. Pada nilai RM 601.00
hingga RM 700.00, seramai 3 orang pelajar menerima jumlah kewangan yang
bersamaan 10%. Seterusnya, seramai 2 orang pelajar bersamaan 6.7% menerima
jumlah kewangan sebanyak RM 701.00 hingga RM 800.00. Pada jumlah lebih
daripada RM 801.00, seramai 5 orang pelajar bersamaan 16.7% menerima jumlah
kewangan pada setiap bulan.

Jadual 7 : Sumber Pendapatan Sampingan

ITEM

KEKERAPAN ()

PERATUSAN (%)

20

66.7

4
6
30

13.3
20.0
100.0

Tiada Pendapatan
Sampingan
Perniagaan Online
Kerja Sambilan
Jumlah
Sumber : Kajian Lapangan 2016

Carta 5 : Sumber Pendapatan Sampingan

Sumber : Kajian Lapangan 2016


Merujuk Jadual 7 diatas, melalui analisis daripada soal selidik yang diedarkan
secara rawak mudah menunjukkan bahawa kebanyakan pelajar di UiTM Shah Alam
tidak mempunyai pendapatan sampingan. Hal ini dapat ditunjukkan dalam jadual
diatas dimana seramai 20 orang pelajar bersamaan 66.7% tidak mempunyai
pendapatan sampingan. Hal ini demikian kerana, mereka hanya bergantung kepada
sumber kewangan seperti pinjaman pelajaran (PTPTN), biasiswa dan pemberian wang
daripada ibubapa. Namun, ada sesetengah pelajar menjalankan kerja sambilan untuk
menampung kewangan mereka. Pelajar yang menjalankan kerja sambilan didapati
disebabkan mereka menyewa rumah sewa berdekatan dengan kampus UiTM
sepanjang belajar di UiTM Shah Alam. Seramai 6 orang pelajar bersamaan 20%
mempunyai kerja sambilan dan pelajar-pelajar ini tinggal di rumah sewa
menyebabkan mereka perlu mencari pendapatan lain untuk membayar sewa rumah.
Selain itu, perniagaan online juga merupakan salah satu sumber pendapatan
sampingan pelajar universiti. Seramai 4 orang pelajar UiTM Shah Alam bersamaan
13.3% menjalankan perniagaan online untuk mendapatkan duit poket makan dan

minum. Perniagaan online ini menjimatkan masa pelajar, kerana mereka tidak perlu
berada di lokasi tempat kerja. Namun, terdapat juga diantara mereka juga
menjalankan perniagaan sambilan kecil-kecilan sambil bekerja secara sambilan.
Perniagaan sambilan kecil-kecilan ini dapat menampung kos perbelanjaan seharian
mereka.

Jadual 8 : Jenis Barangan/Perkhidmatan yang Dibelanjakan oleh Pelajar Uitm Setiap


Bulan.
ITEM
Makanan & Minuman

KEKERAPAN ()
28

PERATUSAN (%)
26.2

Perbelanjaan Hias Diri / Kosmetik

8.4

Buku & Alatulis


Bil. Prepaid / Pospaid Telefon
Mudah Alih
Pakaian
Pengankutan
Lain-Lain
Jumlah

16

15.0

23

21.5

10
20
1
107

9.3
18.7
0.9
100.0

Sumber : Kajian Lapangan 2016


Rajah 3 : Jenis Barangan/Perkhidmatan yang Dibelanjakan oleh Pelajar UiTM Shah
Alam setiap bulan.

Jenis Barang/Perkhidmatan yang Dibelanjakan


30
25
20
15
10

Peratusan (%)

5
0

Jenis Barang/Perkhidmatan

Sumber : Kajian Lapangan 2016


Jadual 8 menunjukkan jenis barang/perkhidmatan yang dibelanjakan oleh
pelajar UiTM pada setiap bulan. Berdasarkan jadual tersebut, seramai 28 orang
pelajar bersamaan 26.2% memilih makanan dan minuman sebagai jenis
barang/perkhidmatan yang mereka belanjakan pada setiap bulan. Makanan dan
minuman adalah satu keperluan asas bagi seseorang individu untuk meneruskan
kehidupan. Oleh itu, daripada 30 orang pelajar responden, 28 orang pelajar memilih
makanan dan minuman sebagai barang/perkhidmatan yang mereka belanjakan pada
setiap bulan.

Selain itu, bagi barang/perkhidmatan, terdapat seramai 9 orang pelajar


bersamaan 8.4% yang membuat perbelanjaan keatas hias diri/kosmetik. Daripada 9
orang pelajar ini, terdapat 3 orang pelajar lelaki yang memilih perbelanjaan hias
diri/kosmetik dan selebihnya adalah daripada pelajar perempuan.
Jenis barang/perkhidmatan seterusnya ialah, buku dan alatulis. Bagi item ini,
seramai 16 orang pelajar bersamaan 15% yang membuat perbelanjaan keatas buku
dan alatulis. Malah, seramai 23 orang pelajar bersamaan 21.5% memilih bil prepaid/
pospaid telefon mudah alih sebagai salah satu jenis barang/perkhidmatan yang
mereka sering belanjakan pada setiap bulan.
Di samping itu, seramai 10 orang pelajar bersamaan 9.3% membelanjakan
pendapatan

mereka

dengan

membeli

pakaian.

Bagi

barang/perkhidmatan

pengangkutan, seramai 20 orang pelajar bersamaan 18.7% memilih pengangkutan


sebagai barang/perkhidmatan yang dibelanjakan pada setiap bulan.
Namun,

terdapat

seorang

pelajar

bersamaan

0.9%

memilih

barang/perkhidmatan lain-lain. Hal ini kerana, didapati pelajar ini tidak tinggal di
asrama atau kolej kediaman yang disediakan oleh pihak Universiti. Pelajar ini
menyewa rumah dan perlu membayar sewa rumah pada setiap bulan.

Jadual 9 : Bilangan Pelajar Uitm yang Merasakan Pendapatan/Sumber


Kewangan yang Diperolehi Mencukupi untuk Menampung Kos Sara Hidup
Sebagai Pelajar Universti.
ITEM

KEKERAPAN ()

PERATUSAN (%)

Ya

17

56.7

Tidak

13

43.3

Jumlah

30

100.0

Sumber : Kajian Lapangan 2016


Carta 6 : Bilangan Pelajar Uitm yang Merasakan Pendapatan/Sumber Kewangan
yang Diperolehi Mencukupi untuk Menampung Kos Sara Hidup Sebagai Pelajar
Universti.

Sumber : Kajian Lapangan 2016


Berdasarkan Jadual 9, seramai 17 orang pelajar
bersamaan 56.67% menyatakan Ya bahawa pendapatan/sumber kewangan yang
diperolehi mencukupi untuk menampung kos sara hidup. Manakala, seramai 13 orang
pelajar bersamaan 43.33% menyatakan Tidak bahawa pendapatan/sumber kewangan
yang diperolehi tidak mencukupi bagi menampung kos sara hidup yang tidak stabil
ini.
5.3 Langkah-langkah untuk Menambah Sumber Pendapatan dan Menjimatkan
Perbelanjaan Dalam Kalangan Pelajar Uitm Shah Alam, Selangor.

Jadual 10 menunjukkan cadangan langkah-langkah untuk menambah sumber


pendapatan dan menjimatkan perbelanjaan berdasarkan soal selidik.

Jadual 10 : Langkah langkah untuk menambahkan sumber pendapatan dan


menjimatkan perbelanjaan.
Bil.
1
2
3
4
5
6

Item
Melakukan kerja sambilan
Menjalankan bisnes online
Mencatat aliran keluar wang
Membeli barang akademik
Amalan berjimat-cermat
Kemudahan awam yang

Setuju

24
23
25
26
28

24
menjimatkan kos
Jumlah
150
Sumber : Kajian Lapangan 2016

Rajah 4 : Bilangan Pelajar yang Setuju

%
16.0
15.3
16.7
17.3
18.7
16.0
100.00

Bilangan Pelajar yang Setuju


20
18
16
14
12

Bilangan Pelajar yang


Setuju

10

Peratusan (%)

8
6
4
2
0
Menlakukan Kerja Sambilan
Jenis Barang/Perkhidmatan

Sumber : Kajian Lapangan 2016

Berdasarkan Jadual 10 diatas, seramai 24 orang pelajar bersamaan 16% telah


menyatakan setuju bahawa dengan melakukan kerja sambilan dapat menambahkan
sumber pendapatan sekiranya pelajar mampu untuk membahagikan masa kerja
dengan masa belajar. Manakala, seramai 6 orang pelajar tidak bersetuju dengan
melakukan kerja sambilan adalah satu langkah untuk menambahkan pendapatan.

Selain

itu,

langkah

untuk

menambahkan

sumber

pendapatan

ialah

menjalankan bisnes online. Seramai 23 orang pelajar bersamaan 15.3% telah


menyatakan setuju bahawa dengan menjalankan bisnes online dapat menambahkan
sumber pendapatan.

Malah, seramai 25 orang pelajar bersamaan 16.7% telah menyatakan setuju


bahawa dengan mencatat aliran keluar wang sebagai satu langkah untuk mengawal
perbelanjaan sekaligus menjimatkan perbelanjaan keatas barang yang tidak perlu.

Langkah seterusnya ialah membeli barangan akademik. Langkah ini telah


mendapat persetujuan seramai 26 orang pelajar bersamaan 17.3% bahawa dengan

menjadikan barangan akademik sebagai barang utama yang perlu dibeli dahulu
sebelum membeli perkara lain. Hal ini dapat menjimatkan perbelanjaan.

Di samping itu, dengan mengamalkan amalan berjimat cermat, pelajar dapat


mengawal pengaliran wang secara berkesan dan mengelakkan pembaziran. Oleh itu,
seramai 28 orang pelajar bersamaan 18.7% telah bersetuju dengan langkah amalan
berjimat cermat ini.

Jika ditinjau dari langkah menggunakan kemudahan awam menjimatkan kos


pula, seramai 24 orang pelajar bersamaan 16% telah menyatakan setuju. Jika pelajar
menggunakan kemudahan awam yang disediakan oleh kampus, ianya dapat
menjimatkan kos perbelanjaan minyak petrol atau tambang pengangkutan lain.

Jadual 11 menunjukkan langkah-langkah untuk menambahkan sumber pendapatan


dan menjimatkan perbelanjaan berdasarkan temu bual.

Jadual 11 : Langkah langkah untuk menambahkan sumber pendapatan dan


menjimatkan perbelanjaan.
Bil.

Langkah-langkah

Informen 1
Ya, kerana

1.

Melakukan kerja

dapat

sambilan

menampung
kos sara hidup.

2.

Amalan berjimat cermat

3.

online

Tidak, kerana
tidak dapat
membahagikan
masa dengan
belajar.

Informen 3
Ya, dapat
kurangkan
bebanan
kewangan.

Ya, kerana

Ya, dapat

Ya, dapat

dapat

mengawal

mengelakkan

menabung

aliran keluar

pembaziran.

untuk masa

wang dengan

hadapan

berkesan

Tidak, kerana
Menjalankan bisnes

Informen 2

tidak mahu
menanggung
risiko tiada
pulang modal.

Ya, dapat
menguruskan
bisnes online
tanpa
menganggu
masa belajar

Tidak, kerana
kurang
mendapat
kepercayaan
dari pembeli

Sumber : Kajian Lapangan 2016

Berdasarkan Jadual 11 diatas, pengkaji telah menemu bual 3 orang pelajar


UiTM Shah Alam untuk mendapatkan maklumat tentang langkah-langkah untuk
menambahkan sumber pendapatan dan menjimatkan perbelanjaan. Ketiga-tiga orang
pelajar tersebut dijadikan informen untuk membantu pengkaji dalam menyiapkan
temu bual ini.

Soalan 1 yang diajukan kepada informen ialah langkah untuk menambahkan


sumber pendapatan dengan melakukan kerja sambilan. Informen 1 menyatakan
dengan melakukan kerja sambilan dapat menampung kos sara hidup yang semakin
tinggi ini. Kerja sambilan ini dapat membayar yuran-yuran pembelajaran tanpa perlu

mendapatkan pinjaman pelajaran. Manakala informen 2 menyatakan tidak kepada


melakukan kerja sambilan ini kerana membazirkan masa dan tiada masa untuk belajar.
Pelajar dibebani dengan tugasan dan jadual belajar yang padat, menyebabkan tiada
masa untuk melakukan kerja sambilan ini. Informen 3 pula menyatakan melakukan
kerja sambilan ini satu langkah yang baik kerana dapat mengurangkan bebanan
kewangan pelajar. Ekonomi di Malaysia pada hari ini tidak begitu stabil menyebabkan
golongan pelajar terjejas akibat keadaan ekonomi di tambah pula dengan
penguatkuasaan GST, dimana pengenaan cukai terhadap barang dan perkhidmatan di
Malaysia.

Selain itu, soalan 2 yang diajukan kepada informen adalah mengenai amalan
berjimat cermat ketika berbelanja. Informen 1 menyatakan Ya bahawa amalan
berjimat cermat ini adalah satu langkah yang terbaik untuk mengelakkan berlakunya
pembaziran semasa berbelanja. Informen 2 juga bersetuju dengan langkah ini kerana
pada pendapat dia, amalan berjimat cermat dapat menggalakkan penabungan untuk
jangka masa hadapan dan informen 3 menyatakan amalan berjimat cermat ini dapat
mengawal aliran keluar wang dengan berkesan. Dengan cara ini, pelajar dapat
menguruskan kewangan mereka dengan baik tanpa berlaku sebarang pembaziran
dalam berbelanja.

Soalan akhir sekali ialah langkah untuk menambahkan pendapatan adalah


dengan menjalankan bisnes online. Informen 1 menyatakan Tidak kerana dia tidak
mahu menanggung risiko tiada pulangan modal. Manakala informen 2 menyatakan
dengan menjalankan bisnes online dapat menguruskan masa belajar dan masa
berniaga dengan berkesan. Bisnes online ini tidak perlu berada di tempat lokasi kerja
dan pelajar dapat belajar sambil berniaga online untuk menambah sumber pendapatan.
Informen 3 menyatakan Tidak kerana bisnes online ini kurang sukar mendapat
kepercayaan dari pembeli. Ramai pengguna yang takut untuk membelanjakan duit
mereka secara online.

Rajah 5 : Langkah langkah untuk menambahkan sumber pendapatan dan


menjimatkan perbelanjaan berdasarkan temu bual.

3.5
3
2.5
2
Bilangan Informen

1.5
1

Langkah-langkah untuk
menambah sumber
pendapatan dan
menjimatkan
perbelanjaan

0.5
0
Melakukan Kerja Sambilan
Langkah-langkah

Sumber : Kajian Lapangan 2016

Berdasarkan rajah 5 diatas menunjukkan langkah-langkah untuk menambah


sumber pendapatan dan menjimatkan perbelanjaan dalam kalangan pelajar UiTM
Shah Alam. Langkah-langkah ini diaplikasikan dalam bentuk graf agar mudah
difahami.

Terdapat 3 langkah-langkah untuk menambah sumber pendapatan dan


menjimatkan perbelanjaan. Langkah yang paling banyak dilakukan oleh pelajar UiTM
ialah langkah berjimat cermat. Ketiga-tiga informen atau 100% yang ditemu bual
menyatakan mereka akan berjimat cermat dalam berbelanja.

Untuk menambahkan sumber pendapatan pula, seramai 2 daripada 3orang


pelajar yang ditemu bual, menyatakan melakukan kerja sambilan adalah satu langkah
untuk menambahkan pendapatan. Manakala, 1 daripada 3 orang pelajar menyatakan
mereka akan menjalankan bisnes online untuk menambahkan pendapatan.

6.0 RUMUSAN/KESIMPULAN

Pengenalan
Kajian ini bertujuan untuk mengetahui sumber pendapatan dan jenis
perbelanjaan pelajar UiTM Shah Alam. Objektif kajian adalah untuk mengenal pasti
apakah sumber pendapatan dan jenis perbelanjaan pelajar UiTM Shah Alam dan
mengkaji langkah-langkah untuk menambah pendapatan dan penjimatan perbelanjaan.

Bagi mencapai objektif kajian tersebut, seramai 30 orang pelajar yang belajar
di kawasan kajian telah dipilih sebagai responden kajian ini. Bahagian ini akan
merumuskan hasil dapatan kajian.

6.1 Sumber Pendapatan dan Jenis Perbelanjaan Pelajar di Uitm Shah Alam.

Berdasarkan kajian yang telah dibuat, didapati bahawa sumber pendapatan dan
jenis perbelanjaan pelajar di UiTM Shah Alam adalah seperti yang dibincangkan iaitu
mengenai sumber pendapatan sampingan, anggaran nilai/jumlah kewangan yang
diterima, sumber kewangan pelajar, jumlah kewangan yang diterima setiap bulan,
jenis barang/perkhidmatan yang dibelanjakan, pelajar yang merasakan pendapatan
yang diperolehi mencukupi.

Berdasarkan analisis yang dibuat, bilangan pelajar yang mempunyai


pendapatan sampingan adalah sedikit. Hal ini kerana para pelajar tersebut mempunyai
sumber pendapatan utama seperti pinjaman pelajaran dan sebagainya. Daripada
analisis yang dibuat, pelajar yang mempunyai pendapatan sampingan ini dikatakan
tidak tinggal di asrama atau kolej kediaman yang disediakan oleh pihak univeristi.
Para pelajar ini menyewa rumah di luar kampus dan menyebabkan mereka perlu
mencari sumber pendapatan lain untuk membayar sewa rumah yang harganya agak
tinggi..

Malah, hampir semua pelajar mempunyai sumber kewangan yang diperoleh


daripada pinjaman pelajaran seperti PTPTN, menerima biasiswa dan pemberian ibu
bapa. Anggaran nilai/jumlah kewangan yang diterima oleh pelajar pada setiap bulan
adalah kurang daripada RM 500. Jelaslah menunjukkan bahawa nilai/jumlah

kewangan yang diterima pada setiap bulan tidak mencukupi untuk menampung kos
sara hidup yang tinggi.

Di samping itu, berdasarkan kajian yang dibuat didapati pelajar UiTM Shah
Alam tidak mempunyai sebarang pendapatan sampingan seperti kerja sambilan dan
perniagaan kecil-kecilan. Hal ini menyebabkan mereka menghadapi kekurangan
sumber pendapatan.

Bukan itu sahaja, jenis barang/perkhidmatan yang mereka belanjakan pada


setiap bulan melebihi jumlah kewangan yang diterima. Jelaslah menunjukkan bahawa
pelajar UiTM Shah Alam membazir ketika membelanjakan barang/perkhidmatan.
Mereka perlulah mendahulukan barangan akademik daripada perkara lain.

Secara keseluruhannya, pelajar UiTM Shah Alam perlulah menjadi seorang


yang bertanggungjawab ketika membelanjakan kewangan mereka supaya tidak
berlaku pembaziran pada perkara yang tidak penting. Selain itu, pinjaman pelajar dan
tajaan biasiswa adalah perlu di kalangan pelajar UiTM Shah Alam kerana sumber
kewangan sebegini dapat meringankan beban pelajar dalam menguruskan kewangan
mereka.

6.2

Langkah-Langkah

untuk

Menambahkan

Sumber

Pendapatan

dan

Menjimatkan Perbelanjaan dalam kalangan pelajar UiTM Shah Alam, Selangor.

Berdasarkan kajian yang telah dibuat, didapati bahawa beberapa langkah


untuk menambah sumber pendapatan dan menjimatkan perbelanjaan adalah seperti
dibincangkan iaitu melakukan kerja sambilan, menjalankan bisnes online, mencatat
aliran keluar wang, membeli barangan akademik, amalan berjimat cermat dan
mengunakan kemudahan awam untuk menjimatkan kos.

Berdasarkan aspek menjalankan bisnes secara online, didapati ia merupakan


langkah yang kurang mendapat sambutan dalam kalangan pelajar. Hal ini kerana
mereka mendapati bahawa menjalankan bisnes online ini mempunyai banyak risiko
antaranya ialah pembeli atau penjual berisiko untuk ditipu kerana mereka tidak
mengenali individu yang berurus niaga dengan mereka. Sebagai contoh, pembeli tidak
menerima barang yang telah dipesan ataupun pembayaran telah dilakukan atau barang
yang diterima hanyalah indah khabar dari rupa. Keadaan ini menyebabkan para
pembeli hilang keyakinan untuk membuat pembelian secara online lalu menjejaskan
perniagaan peniaga yang jujur.

Justeru itu, ada pelajar yang memilih untuk bekerja secara sambilan bagi
menampung kos sara hidup sebagai pelajar dan juga bertujuan untuk membayar sewa
rumah.

Bagi langkah amalan berjimat cermat, para pelajar dapat mengawal pengaliran
keluar wang secara berkesan dan dapat mengelakkan pembaziran. Langkah amalan
berjimat cermat ini sudah pasti akan melahirkan pelajar yang bijak dan progresif
kerana mempunyai sumber kewangan yang mencukupi dan sudah tentu untuk jaminan
masa hadapan yang lebih cerah.

6.3 Kesimpulan

Akhir-akhir ini, banyak isu mahsiswa/pelajar IPT dibincangkan oleh


masyarakat di media massa. Dengan mengkaji pendapatan dan perbelanjaan pelajar
UiTM Shah Alam, Selangor dilihat dapat memberi gambaran tentang sumber
pendapatan dan jenis perbelanjaan mereka. Oleh itu, pendedahan tentang langkahlangkah yang betul mungkin dapat mengelakkan masalah kesempitan wang yang
berlaku di kalangan pelajar. Justeru, harapan pengkaji ialah agar hasil kajian ini dapat
memberi kesedaran kepada para pelajar UiTM Shah Alam tentang sumber pendapatan
dan cara membelanjakan pendapatan.

Pengkaji berpendapat perlunya ada kajian yang lebih lanjut dan lebih meluas
lagi di masa hadapan dengan mendapat responden yang lebih ramai agar data yang
diperolehi dapat mewakili sebahagian besar pelajar UiTM Shah Alam. Masa yang
terhad dan singkat juga merupakan salah satu kekangan dan juga halangan buat
pengkaji untuk membuat kajian dengan lebih mendalam tentang pendapatan dan jenis
perbelanjaan pelajar UiTM Shah Alam. Namun pengkaji berasa kajian yang dibuat ini
adalah sangat menarik dan pengkaji berasa berpuas hati dengan kerjasama yang
diberikan oleh responden.

RUJUKAN

Arkib Bajet 2008, Yuran Sekolah Rendah, Menengah Dimansuhkan dlm Utusan
Online, 08 September 2007.
Azrina Ahzan. IPTA diarah lapor graduan 'ikat perut' dlm Berita Harian,
20 November 2011.
Berger, M.C dan Kostal, 7.2002. Financial Resources, Regulation, and Enrollment in
US Public Higher Education. Economics of Education Review 21(2): 101-110
Davies, E. dan Lea, S.E. 1995. Student Attitudes to Student Debt. Journal of
Economic Psychology 16(4): 663-679
Dr.Tenku Iskandar (1970), Kamus Dewan, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan
Pustaka
Fairus Muhammad Darus, 2007. Kesan Impak UiTM Kampus Pulau Pinang. Kertas
data.
Google Maps. Dicapai pada 18 Mac 2016 dari http://maps.google.com.my/
Ismail, N. Zainal, N.S. 2004. Analisis Penggunaan Wang Perbadanan Tabung
Pendidikan Tinggi Negara. (PTPTN) Di Kalangan Pelajar Universiti Teknologi Mara
(UiTM)
Kamus Dewan Edisi Keempat, 2010. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka
Laman Portal Rasmi UiTM.
Dicapai pada 18 Mac 2016 dari http://www.uitm.edu.my/index.php/en/
Laman Portal Rasmi Negeri Selangor. Dicapai pada 18 Mac 2016 dari
http://www.selangor.gov.my/index.php/pages/view/122
Malaysia. Majlis Peperiksaan Malaysia, 2015. Manual Pelaksanaan Kerja Kursus
Pengajian Am Kertas 4 (900/4). Kuala Lumpur: Majlis Peperiksaan Malaysia.
Mustaffa,N. dan Muda, M.Z. 2014. Pengurusan Wakaf Pendidikan Di Institusi
Pengajian Tinggi Malaysia : Satu Sorotan Literature: UMRAN- International Journal
of Islamic and Civilizational Studies (ELSSN, 2289-8204) 1(1) : 45-57

R.Kuberan et al.2013. Teks Efektif STPM Pengajian AM (Penggal 2 ) 900/2. Petaling


Jaya: Penerbit Ilmu Bakti Sdn.Bhd
Sabitha Marican 2009. Penyelidikan Sosial Sains : Pendekatan Pragmatik. Batu
Caves: Edusystem Sdn.Bhd
Siti Alida et.al, 13 April 2006, Cabaran Membiayai Pendidikan Tinggi, Utusan
Malaysia.
Wawancara secara bebas antara penulis dengan Nur Syazuane Binti Zainuddin selaku
pelajar di UiTM Shah Alam, pada jam 4:50 petang, 6 Mac 2016.
Wawancara secara bebas antara penulis dengan Hana Roslina Binti Mat Salleh selaku
pelajar di UiTM Shah Alam, pada jam 5 petang, 6 Mac 2016.
Wawancara secara bebas antara penulis dengan Muhammad Zulfadhli Bin Hamzah
selaku pelajar di UiTM Shah Alam, pada jam 5:20 petang, 6 Mac 2016.
Zainal Abidin Safarwan, Haji, 1995, Kamus Besar Bahasa Melayu, Kuala Lumpur:
Utusan Publications & Distributors Sdn.Bhd

Anda mungkin juga menyukai