Anda di halaman 1dari 2

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan .................... I


Lembar Persembahan .............. II
Kata Pengantar ........................ III-IV
Daftar Isi ................................. V-VI
Daftar Gambar ............................ VII
Daftar Tabel ................ VIII
BAB. I PENDAHULUAN ............................. 1
I.1 Latar Belakang ............................ 1
I.2 Maksud dan Tujuan .................................
I.3 Metode ..................
BAB. II DASAR TEORI ...
II.1 Mikropaleontologi ...
II.1.1 Kegunaan Mikrofosil ...
II.1.2 Tahapan Penelitian Mikrofosil ...
II.2 Foraminfera ...
II.2.1 Ciri Fisik ...
II.2.2 Cangkang ...
II.3 Foraminfera Plangtonik ...
II.3.1 Morfologi Foraminifera Plangtonik ...
II.3.2 Sistematika Foraminifera Plangtonik ...
II.4 Foraminfera Benthonik ...
II.4.1Morfologi Foram Benthonik ...
II.5. Foraminifera Besar .........................................................
II.5.1 Morfologi Foraminifera Bersar .................................
II.6.Aplikasi Mikropalentologi ...
II.6.1 Penentuan Umur ...
II.6.2 Penentuan Lingkungan Pengendapan ...

BAB. III PEMBAHASAN ...

III.1
III.2
III.3
III.4

Deskripsi
Deskripsi
Deskripsi
Deskripsi

Morfologi Foraminifera
Foraminifera Plangtonik ..
Foraminifera Benthik
Foraminifera Besar ..

BAB. IV PENUTUP ...


Kesimpulan ...............
Daftar Pustaka

...

Kritik dan saran .


Lampiran ...
Lembar Deskripsi di Laboratorium .

Ketentuan Laporan :
-

Font tulisan TNR 12 pt


Margin 4-3-3-3
Spasi 1.5
Kertas A4