Anda di halaman 1dari 4

"Seseorang pendakwah perlu ada ilmu". Bincangkan kenyataan tersebut secara kritis.

Pendakwah hendaklah peka dengan masyarakat yang sentiasa berubah lebihlebih lagi dalam menangkis arus globalisasi serta tsunami westernisasi yang tidak
pernah behenti. Mana tidaknya andai daikawah tidak disesuaikan dengan suasana
perubahan, maka dengan sendirinya kegiatan dakwah menjadi mundur, Oleh itu, para
pendakwah hendaklah terpelajar dan berilmu. Profil seorang pendakwah pada masa
hadapan bukan lagi seperti yang difahami mayasrakat kini yakni hanya aspek-aspek
ritualistic sahaja ditonjolkan yang mana perkembangan sains dan teknologi hanya
dipandang enteng dan tidak cuba untuk disebatikan. Para pendakwah perlulalah
mempunyai kualiti sebagai Ulul Albab, yang mampu menjalankan tugas sebagai
khalifah Allah fi al-Ard dan berfungsi sebagai Rahmatan li al-Alamin.
Allah ada menerangkan di dalam Al-Quran sebagai mana firman Allah dalam
surat Al-Mujadalah ayat 11:, manusia memiliki potensi untuk meraih ilmu dan
mengembangkannya dengan seizin Allah. Karena itu bertebaran ayat yang
memerintahkan manusia menempuh berbagai cara untuk mewujudkan betapa tinggi
kedudukan orang yang berpengetahuan.
Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah
dalam majlis”, Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan
untukmu. dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, Maka berdirilah, niscaya Allah
akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang
diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang
kamu kerjakan. (QS. Al-Mujadalah : 11)
Keterbatasan ilmu Islam dan ilmu-ilmu kontemporari di kalangan pendakwah
oleh sebab tiada kematangan dalam menguasai ilmu-ilmu tersebut telah menyebabkan
kekaburan dalam memahami Islam itu sendiri di kalangan umum, khususnya dalam
diri pendakwah. Ketepatan pandangan tasawur Islam amat penting dalam setiap
anggota masyarakat. Jika berlaku perbezaan, maka akan lahirlah golongan yang
berbeza dalam pendekatan dakwah Islam. Ada golongan yang menekankan aspek
ilmu sahaja tanpa mengambil kira aspek-aspek yang lain kerana mereka beranggapan
masalah dakwah Islam dapat diselesaikan dengan kematangan intelektual semata-

Islam memerlukan fahaman yang syumul lagi menyeluruh. Di antara dalilnya adalah sebagai berikut: “Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya.mata. Wallahul musta’an. Sebenarnya. Allah subhanahu wa ta’ala dan Rasul-Nya telah memberikan peringatan dan kecaman yang sangat tegas dan jelas tentang larangan bagi seseorang untuk berbicara dalam masalah agama tanpa didasari oleh ilmu. hendaklah ia berilmu. di samping ada pula yang mengambil berat aspek politik sahaja. Pepatah arab ada menyatakan. ilmu. penglihatan. dan sebagainya. semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. Baik pengetahuan secara sederhana hingga pengetahuan paling sulit di dunia. . Dalam setiap kesempatan kita akan dituntut untuk memiliki pengetahuan. dan hati.” untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Hal ini sudah sangat banyak terjadi sekarang. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Sesungguhnya pendengaran. kebajikan. siapa yang ingin keduanya. Cabaran seperti ini memerlukan komitmen dan iltizam daripada semua pihak supaya usaha dakwah mendapat kekuatan dan pertolongan dari Allah (SWT). ekonomi.” [QS An Nahl: 116] ] Di antara bentuk menyerahkan urusan kepada yang bukan ahlinya adalah bertanya tentang masalah agama kepada orang jahil dalam urusan agama. Ada juga mereka yang menekankan aspek kerja sosial dan kebajikan dalam tujuan berdakwah. yang mana ini menunjukkan akan sudah semakin dekatnya waktu kedatangan kiamat. politik.” [QS Al Isra`: 36] “Janganlah kalian mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta “Ini halal dan ini haram. hendaklah berilmu. baik dalam aspek sosial. Siapa yang ingin dunia (hidup di dunia dengan baik). siapa yang ingin akhirat (hidup di akhirat nanti dengan senang) hendaklah ia berilmu.

Mereka tidak gemar mempelajari ilmu aqidah. Hal ini kerana. dan dikukuhkan dengan dalil firman Allah Subhanahu wa Ta’ala. masalah berfatwa dalam perkara agama. Maka seseorang haruslah mengetahui terlebih dahulu lalu kemudian mendakwahkannya. Bab Ilmu Sebelum Berkata dan Beramal. laki-laki dan perempuan” [Muhammad : 19]. yang disangka benar walhal salah. maka akan rosaklah agama ini kerana akan banyak orang yang berbicara dengan kejahilan dan hawa nafsu. Jika dakwah itu berdiri di atas kejahilan maka setiap orang akan memberikan hukum sesuai dengan apa yang dirasakan benar oleh akalnya. Ketahuilah wahai saudaraku sekalian. bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan (Yang Haq) meliankan Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang mukmin. Akan tetapi. maka ini tidaklah boleh dilakukan oleh sembarangan orang karena berfatwa itu artinya mengeluarkan pendapat tentang hukum suatu perkara syariat dan hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang telah memiliki kadar ilmu agama yang tinggi dan memiliki ketaqwaan kepada Allah. Oleh itu. “Maka ketahuilah. Mereka tidak berkenan pergi ke majlis ilmu atau kuliah pengajian. sebaliknya lebih suka berkumpul untuk fikir-fikir iman. tetapi tanpa segan silu berjalan kepada orang ramai dan menyeru mereka kepada kebesaran Allah. wajib ditinggalkan kecuali setelah mempelajari dan mendalami apa yang ia akan dakwahkannya.Pernyataan bahwa seluruh muslim itu haruslah bertaqwa kepada Allah dan menyampaikan kebenaran walaupun satu ayat tidaklah diragukan lagi. Seandainya berfatwa itu dilakukan oleh sembarangan orang. Kita perlu ingat bahawa bekal yang paling utama yang wajib dijunjung oleh seorang da’i adalah hendaknya menjadi seorang yang ‘alim (berilmu). menuntut ilmu itu wajib bagi . janganlah menjadi seperti sesetengah manusia yang suka menyampaikan dakwah tanpa ilmu yang tinggi. meremehkan keperluan berilmu menunjukkan seseorang akan tetap berada di takuk lama yakni jahil dan dakwahnya menjadi buta tanpa mengetahui apa yang benar di dalamnya. Oleh karena itu Imam Al-Bukhari telah menyatakan hal ini di dalam kitab Shahihnya. sekadar cukup makan sahaja. Justeru.

setiap orang Islam lelaki dan perempuan. ilmu hendaklah didapatkan secara berguru. Dan. yakni dengan guru yang mursyid. .