Anda di halaman 1dari 1

6/6/2016

JumlahRakaatShalatRawatibSehariSemalam

JumlahRakaatShalatRawatibSehariSemalam
rumaysho.com/1074jumlahrakaatshalatrawatibseharisemalam.html

Pertanyaan:
Berilahjawabanpadakami,shalatsunnahzhuhurqobliyahataubadiyah,apakahduaatauempatrakaat?
Jawaban:
TelahshahihdariRasulullahshallallahualaihiwasallambahwabeliaumengerjakanshalatrawatibsehari
semalamsebanyaksepuluhrakaatdanselalubeliaurutinkan,yaitu:duarakaatsebelumZhuhur,dua
rakaatsetelahZhuhur,duarakaatsetelahMaghrib,duarakaatsetelahIsyadanduarakaatsebelum
Shubuh,sebagaimanadiriwayatakanolehBukhariMuslimdalamkeduakitabshahihnyadarihaditsIbnu
Umarradhiyallahuanhuma.
AkantetapiterdapatriwayatdariAisyahradhiyallahuanha,dariNabishallallahualaihiwasallambahwa
beliautidakpernahmeninggalkanshalatempatrakaatsebelumZhuhur,sebagaimanadiriwayatkanolehAl
Bukharidalamkitabshahihnya.Makayanglebihafdhol,hendaklahseorangmukmindanmukminah
mengerjakanshalatempatrakaatsebelumZhuhur,setelahitumengerjakanshalatrawatibduarakaat
setelahZhuhur,sebagaimanadijelaskandalamhaditsAisyahyangtelahdisebutkan.Sedangkanjikaia
mengerjakanshalatrawatibempatrakaatsebelumZhuhurdanempatrakaatsesudahZhuhur,itulebih
afdhollagi.HaliniberdasarkanriwayatdariImamAhmaddanpenuliskitabSunanyangempatdengan
sanadyanghasandariUmmuHabibah.IamengatakanbahwaNabishallallahualaihiwasallambersabda,

BarangsiapayangmenjagashalatqobliyahZhuhursebanyakempatrakaatdanbadiyahZhuhurempat
rakaat,makaAllahmengharamkanbaginyaneraka.Inisungguhkeutamaanyangamatbesar.
InilahmacammacamshalatsunnahrawatibdanhalinidisebutkandalamsabdaNabishallallahualaihiwa
sallam,

Barangsiapayangmengerjakanduabelasrakaatshalatsunnahrawatibseharisemalam,makaakan
dibangunkanbaginyasuaturumahdisurga.HaditsinidikeluarkanolehMuslimdariUmmuHabibah.
DikeluarkanpulaolehAtTirmidzidengansanadyanghasandanditambahkandalamriwayattersebutshalat
sunnahrawatibempatrakaatsebelumZhuhur,duarakaatsetelahZhuhur,duarakaatsetelahMaghrib,
duarakaatsetelahIsya,danduarakaatsebelumShubuh.
[NurAladDarb,SyaikhhAbdulAzizbinBaz,kasetno.64]

https://rumaysho.com/1074jumlahrakaatshalatrawatibseharisemalam.html

1/1