Anda di halaman 1dari 6

Bahagian A: Bulatkan jawapan yang betul.

1. Berikut merupakan jenis-jenis kaedah pembelajaran kecuali


A. Kuliah
B. Tunjukcara
C. Amali
D. Efektif
2. Berikut merupakan tujuan penggunaan kepelbagaian kaedah pengajaran kecuali
A. Mewujudkan suasana yang pasif
B. Merangsang minat dan semangat belajar dalam diri pelajar
C. Isi pelajaran dapat disampaikan dengan berkesan
D. Menjamin objektif guru tercapai di akhir pengajaran
3. Berdasarkan pilihan jawapan di bawah, yang manakah menerangkan tentang kaedah
pengajaran Demonstrasi?
I.
Menunjukkan bagaimana sesuatu aturcara atau prosedur dijalankan langkah demi
langkah.
II.
Menggunakan bentuk komunikasi pendengaran dan penglihatan dan perbuatan.
III.
Pelajar akan melaksanakan kerja-kerja amali manakala guru bertindak sebagai
pemerhati dan pembimbing dan penilai.
IV. Sesuatu situasi yang diwujudkan supaya menyerupai keadaan sebenarnya tetapi
dalam bentuk yang dipermudahkan
A.
B.
C.
D.

I dan II
I dan III
II dan III
III dan IV

4. Apakah kelemahan kaedah pembelajaran projek?


I.
Memakan masa yang panjang
II.
Sumber dan bahan bagi sesuatu projek adalah terhad
III.
Pelajar berkemungkinan dapat mengatasi masalah yang wujud secara kendiri
IV. Pelajar berkemungkinan terpesong dari objektif yang ditetapkan
A.
B.
C.
D.

I, II dan III
I, II dan IV
II, III dan IV
I, II, III, IV

5. Berikut merupakan kelemahan yang terdapat dalam kaedah pengajaran Simulasi kecuali
I.
Situasi yang diwujudkan mungkin di luar pengalaman pelajar
II.
Prestasi pelakon yang kurang baik menyebabkan penonton bosan dan membuat bising

III.
IV.
A.
B.
C.
D.

Hanya pelajar yang terlibat dengan lakonan sahaja mendapat faedah dan pengalaman
berlakon.
Daya cipta pelajar tidak dapat dipupuk

I Sahaja
II Sahaja
III Sahaja
IV Sahaja
Hjetland (1995) menyatakan bahawa teknologi dapat memudahkan
tugas serta meningkatkan prestasi guru seperti penggunaan teknologi
untuk kerja-kerja pengurusan dan kerja-kerja pengajaran pembelajaran.

6. Berdasarkan pernyataan di atas, pilih jawapan paling tepat bagaimana komputer membantu
memudahkan kerja-kerja pengurusan dalam aspek pentadbiran di sekolah?
A. Sebagai alat bahan bantu mengajar
B. Sebagai bahan rujukan untuk guru dan pelajar
C. Sebagai penyimpan rekod guru
D. Sebagai alat kemudahan pelajar menyiapkan kerja kursus
Satu sesi perbincangan yang membolehkan setiap ahli kumpulan menyumbangkan
pendapat dan idea terhadap sesuatu topik
7. Pernyataan di atas merujuk kepada kaedah pembelajaran
A. Sumbangsaran
B. Kuliah
C. Buzz
D. Perbincangan
8. Antara pendekatan-pendekatan kaedah pengajaran berikut, kaedah yang manakah memberi
kesempatan kepada pelajar untuk membandingkan perkara-perkara yang dipelajari dalam
bilik darjah dengan situasi yang sebenar?
A. Kaedah pengajaran kolaboratif
B. Kaedah pengajaran projek
C. Kaedah pengajaran lawatan
D. Kaedah pengajaran simulasi
Bahagian B: Jawab semua soalan.
Soalan 1
Jonassen (1996) menyatakan bahawa pembelajaran secara kolaboratif dapat membantu pelajar
membina pengetahuan yang lebih bermakna jika dibandingkan dengan pembelajaran secara
individu.

a. Apakah definisi kolaboratif? (2 markah)


b. Jelaskan secara ringkas cabaran-cabaran yang dihadapi oleh seseorang guru yang
menggunakan kaedah kolaboratif dan koperatif dalam pengajaran dan pembelajaran. (3
markah)
Soalan 2
Kaedah pengajaran demonstrasi memerlukan pelajar membuat pemerhatian dengan teliti.
Terdapat tiga (3) jenis demonstrasi yang boleh dijalankan di dalam kelas (Sang. 1992).
a. Berdasarkan penyataan di atas, apakah TIGA (3) jenis demonstrasi yang dimaksudkan
oleh Sang (1990) ? (3 markah)
Rajah 1 di bawah menunjukkan langkah-langkah melaksanakan kaedah demonstrasi.

Kedah
Demonstrasi

Langkah 1
Sebelum
Demonstrasi

Langkah 2
Semasa
Demonstrasi

Langkah 3
Selepas
Demonstrasi
i. Perbincangan bersama pelajar
ii. Galakkan pelajar bertanya aspek yang kurang
difahami
iii.Memberi aktiviti susulan untuk mengukuhkan
Rajah 1
penguasaan kemahiran pelajar
b. Berdasarkan Rajah 1, huraikan langkah 1 dan 2 kaedah demonstrasi seperti yang
dinyatakan di atas. (7 markah)

Jawapan
Bahagian A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

D
A
A
B
D
C
A
C

1.a (2M)
Pembelajaran kolaboratif melibatkan sekumpulan pelajar berusaha bersama
Ke arah mencapai prestasi yang baik, sama ada dalam bidang akademik atau bidang
kokurikulum
1.b (5M)
kawalan kelas menjadi sukar
masa guru membuat persediaan bertambah
perlu mengambil kira perbezaan antara individu
perlu mahir mengendalikan alat bantu mengajar yang pelbagai
kemungkinan terdapat maklumat baru yang menimbulkan percanggahan nilai
berlaku percanggahan idea
masalah mungkin timbul mengenai pembahagian tugas
kemungkinan berlaku kemahiran tidak dapat diajar secara menyeluruh
pelajar keliru mengenai peranan seseorang guru
kesukaran mendapat kerjasama dari seseorang guru dalam sesuatu bidang yang amat
diperlukan
kesukaran menilai hasil kerja/sumbangan dari pelajar

2.a (3M)
i.
Demonstrasi Model Hidup
ii.
Demonstrasi Model Simbolik
iii.
Demonstrasi Model Persepsi
2.b (7M)
i.
Sebelum demonstrasi (3.5)
Kenal pasti objektif, isi kandungan pelajaran dan kemahiran yang hendak ditunjukkan
kepada pelajar

Sediakan bahan yang akan digunakan dalam demonstrasi


Rancangan tempat duduk pelajar untuk melihat demonstrasi
Pastikan keselamatan sebelum menggunakan alat, radas atau bahan yang boleh
mengakibatkan kemalangan
Terangkan tentang tujuan, prosedur dan kemahiran yang hendak ditunjukkan

ii.

Semasa demonstrasi (3.5M)


Demonstrasi dilaksanakan sambil memberikan penerangan
Beri perhatian terhadap reaksi pelajar
Ulang penerangan jika pelajar kurang faham
Motivasikan pelajar membuat ramalan dan bimbing dengan soalan
Tegaskan bahagian yang penting
Jika masa mencukupi, beri peluang kepada pelajar membuat demonstrasi

Refleksi
Secara ringkasnya, skop item yang dibina adalah berkaitan dengan topik Kaedah Pengajaran.
Item-item yang dibina ini adalah berdasarkan nota slaid yang telah dibentangkan pada
pengajaran sebelum ini. Ini merupakan pengalaman ketiga saya dalam membina item-item ujian.
Saya mengambil masa setengah hari untuk menyiapkan tugasan ini. Saya turut menjadikan
soalan-soalan ujian akhir semester lepas sebagai panduan untuk membina item berbentuk esei.
Masalah yang saya hadapi ialah saya agak sukar untuk menjana idea semasa melakukan tugasan
ini iaitu membina item-item ujian.