Anda di halaman 1dari 4

Awit ng Papuri

Batay: Genesis 1:1-11


Musika at Pagsasaayos: Fr. Rey Magnaye

#
& 43

Introduction

&
S

&
V
V

B7

Pu

V
V

ri - hin

ri - hin

B sus4

da-ki - la - in ang Kan - yang nga


Em
Bm
Em

a - wi - tan

at pa - pu - ri - han mag - pa - kai - lan - man.

a - wi - tan

S'ya ay

# .

lan

S'ya ay

A7

at pa - pu - ri - han mag - pa - kai - lan - man.


Am
Em
B m7
Em

ang Pa - ngi - no - on
G
Am

.
D/E

at pa - pu - ri - han mag - pa - kai - lan - man.

a - wi - tan

at pa - pu - ri - han mag - pa - kai - lan - man.

ri - hin
D/E

Em

a - wi - tan
G

S'ya ay

Em

s'ya ay
D

S'ya ay

Pu

&

?#

ri - hin

Pu - ri - hin nin - yo
Em
D

Pu

Pu - ri - hin
Em

Pu

Em

a - wi - tan
Em

at pa - pu - ri - han mag - pa - kai - lan - man.


D/E
Em
D/C

Ooo

Ni - li -

Ooo

Ni - li -

Ooo

? # .

Ni - li -

Ooo

&
&
&

#
#
#

Em

B m7

kha N'ya ang


G

Em

la - ngit at
Am

lu - pa
Em

Ni - li B m7

nay S'yang

. j

ba - nal at

da - ki - la

E m/G

kha N'ya ang m - ga is - da't


i - bon
Em
B m7
Em
B m7

Em

B m7

ni - li - kha N'ya ang


C

a - raw at
Am

M - ga
Em

Em

buwan
B sus4

B7

pu - ri - hin ang

ni - li -

gu - bat at
ka - ra -ga - tan
Am
Em

Tu -

Kan - yang nga - lan

Philippine Copyright 2000 Immaculate Conception Seminary & Fr Rey Magnaye Works, Inc. All Rights Reserved.

ang la -

Awit ng Papuri

&
&
&
V
V

#
#
#

Am

S'ya ay

ri - hin

Pu

ri - hin

?#
&
V
V

Pu

&
&
&

S'ya ay

# .

ng lu - bu
A7

ang

B sus4

B7

san.

B sus4

Kan - yang
B m7

nga
Em

lan
D/E

at pa - pu - ri - han mag - pa - kai - lan - man.

a - wi - tan

at pa - pu - ri - han mag - pa - kai - lan - man.

a - wi - tan

at pa - pu - ri - han mag - pa - kai - lan - man.

a - wi - tan
Em

at pa - pu - ri - han mag - pa - kai - lan - man.


D/E
Em
D/C

Ooo

Ni - la -

Ooo

Ni - la -

Ooo
Em

B m7

lang ng
G

#
#

Ni - la -

nay S'yang
G

ba - nal at
Am

hit nag - ka - sa - la ang

B m7

da - ki - la
Em
G

ta - o

Em

j
.

sa sa - ri - li
C

B m7

sang - ka ta - u - han
B m7
Em

E m/G

Ni - la B m7

Pa ngi - no - on ang
ta - o
Am
Em

lang N'ya ang


Em

Em

Pu -

Ooo

? # .
&

a - wi - tan

pi nag - ya - man N'ya


G

ri - hin
D/E

S'ya ay

Em

S'ya ay

Am


Em

ri - hin

Pa - ngi - no - on
da - ki - la - in
G
Am
Em

Pu

ang
D

ma - bu - ti
D

nin - yo
Em

Pu

ri - hin
B7

Em

ni - li - kha N'ya'y

hat ng
Em

Ni - yang
Am

Em

la - ra - wan
B sus4

j
.

bi - ni - gyan N'ya ng
ka - la - ya
Em
Am

pu - ri - hin ang
C

mi na - hal

N'ya pa rin


ni- la B7

an
Em

Kan - yang nga - lan


Am
B sus4

B7

ng lu - bu

san

tu -


ka -

Pu -

Awit ng Papuri

&

Em

ri - hin
B7

&

Pu

ang
D

S'ya ay

ri - hin

ri - hin

?#
&
V
V

#
#
#

Pu

&
&
&
&

A7

Kan - yang
B m7

ang

B sus4

nga
Em

lan
D/E

at pa - pu - ri - han mag - pa - kai - lan - man.

a - wi - tan

at pa - pu - ri - han mag - pa - kai - lan - man.

a - wi - tan

S'ya ay

at pa - pu - ri - han mag - pa - kai - lan - man.

a - wi - tan
Em

at pa - pu - ri - han mag - pa - kai - lan - man.


D/E
Em
D/C

Ooo

Ooo

B m7

ko ang
Em

pa - pa - la
Em

ang

m - ga

nin - yo

ang

Yah - weh
Em
E m/G

da - ki - la
Em

ta - ong
D

B m7

B m7

I - kaw ang ta - ngi


Kong
Em
Am

sa kan - ya

Pa - ngi - no - on

pu - ri - hin ang
C

Em

Em

sa la - hat ng Kan - yang


C
Am

. j

ba - nal at
Am

ri - hin

ni

i - yong
Pa ngi - no - on
B m7
Em

B m7

ti - pa - nan
Am

nay S'yang
G

Em

j
.

# .

Ooo
Em

to ang
G

ay
G

ni - la

- lang
B sus4

B7


A -

hi - ni

- rang
Em

Em

ta - pat kai - lan


A7

da - ki - la - in

ang

pi-nag
B7

Kan - yang

tu -

Kan - yang nga - lan


Am
B sus4

Ooo

? # .
&

ri - hin
D/E

Em

a - wi - tan

S'ya ay

da - ki - la - in
Pa - ngi - no - on
G
Am
Em

S'ya ay

ri - hin

Em

Pu

nin - yo
Em

Pu

man

nga

Pu B sus4

lan

Awit ng Papuri

&
V

B7


Pu

#
-

Pu

#
V
-

Pu

&
V
V

Pu

ri - hin

ri - hin

hin

hin

?#
ri

Em

wi

Am


tan

Em

pu

ri

pu

ri

at

pa

S'ya ay

wi

at

pu

ri

wi

at

ri

S'ya ay

D/E

#
V .

? # .

Em

tan

tan

tan

D/E

at

pa

pa

pa

Em

pu

D/C

han mag

han mag

han mag

han mag

.
Ooo

Em

Pu -

Pu -

D/E

kai

lan

pa

kai

lan

man.

pa

kai

lan

pa

kai

n# # # # .
E

lan

man.

Pu -

pa

n# # # #

Ooo

Ooo

Pu -

man.

man.

Ooo.

Ooo

B m7

Ooo

at pa - pu - ri - han mag - pa - kai - lan - man.

wi

&

hin

S'ya ay

#
ri

a - wi - tan

S'ya ay

Em

at pa - pu - ri - han mag - pa - kai - lan - man.

B m7

at pa - pu - ri - han mag - pa - kai - lan - man.

a - wi - tan

Em

at pa - pu - ri - han mag - pa - kai - lan - man.

a - wi - tan

hin

S'ya ay

a - wi - tan

ri - hin

Am

S'ya ay

S'ya ay

Em

ri

S'ya ay

ri - hin

#
ri

?#
-

Em

n# # # # .

Ooo

n# # # # .

Ooo