Anda di halaman 1dari 6

The use of English as a catalyst in life

Vision

Instill a lifelong love for English and use it as a catalyst for life

Mission :
To tailor al students to become eloquent speakers and writers who
possess creative and critical
thinking.
To support the nations effort to encourage the use of English
Language amongst students in and out
of classrooms.
Motto

English is the corridor of knowledge and wisdom.

PELAN STRATEGIK TAHUN 2016


PANITIA BAHASA INGGERIS
Isu

Masalah

Pencapaian
Bahasa
Inggeris
lemah

1. Peratus murid yang


mendapat gred A bagi
mata pelajaran Bahasa
inggeris tidak mencapai
20% dalam UPSR serta
peratus murid yang lulus
Bahasa Inggeris tidak
mencapai 50%.

Matlamat
1.

2.
2. Keupayaan murid
bertutur, membaca dan
menulis dalam Bahasa
Inggeris rendah.

PKSR = Penilaian Kendalian Sekolah Rendah


UPSR = Ujian Pencapaian Sekolah Rendah

Meningkatkan peratus
murid yang mendapat
gred A bagi mata
pelajaran Bahasa
Inggeris dalam UPSR
dan peratus lulus
melebihi 50%.
Meningkatkan
keupayaan murid
bertutur, membaca dan
menulis dalam Bahasa
Inggeris sehingga
mencapai 60%.

Strategi
1. Meningkatkan kualiti
pengajaran guru.
2. Meningkatkan kualiti
penbelajaran murid.
3. Meningkatkan
penglibatan murid
dalam aktiviti
sokongan Bahasa
Inggeris.

Indikator
Pencapaian
1. Peratus murid yang
mendapat gred A
seta peratus lulus
bagi mata pelajaran
Bahasa Inggeris
dalam PKSR dan
UPSR.
2. Keupayaan murid
bertutur, membaca
dan menulis dalam
Bahasa Inggeris.

PELAN STRATEGIK TAHUN 2016


PANITIA BAHASA INGGERIS
Bil
1

Program
Excellent Essay

Objektif
Meningkatkan peratus
murid yang
berkemahiran menulis
esei.

Tanggungjawab
1. Ketua Panitia
Bahasa Inggeris
2. Guru Bahasa
Inggeris

Tempoh

Kos/Sumber

TOV

ETR

Januari Oktober
(Tahun 5)

RM100.00/
Panitia Bahasa
Inggeris

20% murid

70% murid

Januari
Julai
(UPSR)
2

Wonder English
(Latih Tubi untuk
UPSR)

Super Vocab

Meningkatkan prestasi
murid yang menguasai
gred A sebanyak 20%
dan gred B 15% dalam
UPSR.

1. Ketua Panitia
Bahasa Inggeris

Meningkatkan peratus
murid yang berupaya
mengenal dan
memahami perkataan

1. Ketua Panitia
Bahasa Inggeris

2. Guru Bahasa
Inggeris

2. Guru Bahasa
Inggeris

Januari Julai

RM100.00/
Panitia Bahasa
Inggeris

Januari Oktober

RM100.00/
Panitia Bahasa
Inggeris

20% murid
(UPSR)

20% murid

Indikator
Pencapaian
100% Peratus
murid
menguasai
format
penulisan yang
bersesuaian
dengan
kehendak LPM.

70%
murid(UPSR)

Peratus murid
menguasai
minimum gred
D pelajaran
Bahasa
Inggeris

70% murid

100% murid
berupaya
mengenal dan
memahami
perkataan

PELAN OPERASI
PANITIA BAHASA INGGERIS
Nama Projek:

Excellent Essay

Objektif:

Meningkatkan peratus murid yang berkemahiran menulis esei.

Tempoh:

Januari hingga Oktober 2016

Kumpulan Sasaran:

Semua murid Tahun 5 dan 6 (UPSR)

Guru Terlibat:

1. Pn. Tn. Nor Hidayah bt Tn. Yaakob


2. En. Hairil Afri bin Husain

Proses Kerja

1.1
1.2
1.3
1.4

Taklimat Program Excellent Essay


Ucapan Ketua Panitia
Penerangan tentang program Excellent Essay
Pelantikan Penyelaras Program

2. Kenal pasti kumpulan sasaran


2.1 Analisis hasil ujian
2.2 Pembahagian murid ke dalam kumpulan mengikut kebolehan
3.

Perbincangan sesama guru Bahasa Inggeris untuk melaksanakan


program Excellent Essay dalam pengajaran & pembelajaran
berdasarkan kebolehan murid. Program ini dilaksanakan sebagai
sebahagian daripada sesuatu pelajaran.

3. Program dijalankan sebanyak tiga kali (pelajaran) seminggu pada


awal atau akhir pelajaran.
Kekangan:

Pemantauan:

Penilaian:
Penambahbaikan:

1. Status motivasi murid yang rendah


2. Tidak ada peneguhan terhadap komunikasi dalam bahasa Inggeris di
luar sekolah.
3. Tahap kehadiran murid ke sekolah yang rendah
Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan/Ketua
Panita/Penyelaras Program dengan berdasarkan peningkatan kemahiran bagi
latihan yang diberi.
Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenal
pasti keberkesanan program tersebut.
Penambahbaikan akan dilakukan bagi membaiki kecekapan dan
keberkesanan pengurusan program

PELAN OPERASI
PANITIA BAHASA INGGERIS
Nama Projek:
Objektif:
Tempoh:
Kumpulan Sasaran:

Wonder English
Meningkatkan prestasi murid yang menguasai gred A sebanyak 22%
orang) dan gred B 15% dalam UPSR.

(7

Januari hingga Julai 2016


Semua murid Tahun 6

Guru Terlibat:

1. Ketua Panitia Bahasa Inggeris


2. Guru Bahasa Inggeris

Proses Kerja

1. Jawatankuasa Program Wonder English mengadakan beberapa siri


mesyuarat bagi mengagih tugas, merancang dan mengurus
pelaksanaan program.
2. Pelaksanaan Program:
- Latih Tubi berterusan sewaktu kelas tambahan

Kekangan:
Pemantauan:

Penilaian:

Penambahbaikan:

1. Status motivasi murid yang rendah


2. Tahap kehadiran murid ke sekolah yang rendah
Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan/Ketua
Panita/Penyelaras Program dengan berdasarkan peningkatan peratus lulus
serta gred A dan B sewaktu PKSR.

1. Keberkesanan pengurusan Program


2. Penglibatan murid dalam aktiviti yang disediakan
3. Keberkesanan material yang digunakan
Penambahbaikan akan dilakukan bagi membaiki keberkesanan program pada
masa hadapan

PELAN OPERASI
PANITIA BAHASA INGGERIS
Nama Projek:

Super Vocab

Objektif:

Meningkatkan peratus murid yang berupaya mengenal dan memahami


perkataan

Tempoh:

Januari hingga Oktober 2016

Kumpulan Sasaran:

Semua murid Tahun 5 dan 6 (UPSR)

Guru Terlibat:

1. Ketua Panitia Bahasa Inggeris


2. Guru Bahasa Inggeris

Proses Kerja

1. Guru terlibat mengadakan beberapa siri perbincangan berkaitan


dengan perjalanan proses projek
2. Mengagihkan tugas, menyediakan jadual dan kertas kerja
3. Pengumuman kepada pelajar

Kekangan:
Pemantauan:
Penilaian:

Penambahbaikan:

1. Penglibatan pelajar yang kurang memuaskan


2. Masa yang terhad
1. Ketua Panitia Bahasa Inggeris
2. Guru Bahasa Inggeris
Aspek penilaian meliputi:
1. Kemahiran mengenal dan memahami perkataan
2. Kebolehan membina ayat menggunakan perkataan yang diberi
Penambahbaikan akan dilakukan bagi membaiki kecekapan dan
keberkesanan selepas analisa dibuat kepada hasil dan maklumbalas
daripada pelajar.