Anda di halaman 1dari 11

Soalan struktur

1. Perpaduan adalah kunci kesejahteraan serta kemakmuran negara Malaysia.


Senaraikan 5 aktiviti yang dapat memupuk perpaduan dalam rakyat
Malaysia.
Rumah terbuka peringkat kebangsaan
Rukun tetangga saling bantu-mambantu bagi menjamin keselamatan
secara tidak langsung
Gotong-royong
Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) bermula pada tahun
2004 semua kaum terlibat memupuk ciri-ciri perpaduan
Sukaneka yang melibatkan semua kaum
Menyambut hari kemerdekaan dan aktiviti mengibarkan jalur
gemilang
Menyambut 16 September sebagai Hari Malaysia dan diistiharkan
sebagai cuti umum
Sekolah Wawasan supaya wujud integrasi antara kaum
Mata pelajaran hubungan etnik di IPTA
Mengadakan dialog terbuka mengenakan tamadun dan peradaban
Malaysia semua kaum sedar mengenai Malaysia
Program Rakan Muda
Program RIMUP(Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan)
Aktiviti kokurikulum di semua peringkat pendidikan
2. Terangkan 5 teras utama misi nasional.
Meningkatkan ekonomi dalam rantaian nilai lebih tinggi
Meningkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi negara serta
memupuk minda kelas pertama melaksanakan penambahbaikan secara
komprehensif ke atas sistem penyampaian pendidikan dan latihan
Menangani masalah ketidakseimbangan sosioekonomi yang berterusan
secara membina dan produktif mengurangkan jurang antara penduduk
luar bandar dengan bandar, antara negeri dan wilayah melalui penjanaan
pendapatan yang mampan dan penambahbaikan akses terhadap keperluan
asas serta pendidikan
Meningkatkan tahap dan kemampuan kualiti hidup

Mengukuhkan keupayaan institusi dan pelaksanaan


3. Lokasi kawasan kajian yang dipilih hendaklah merujuk kepada peta kawasan
berkenaan dan menepati objektif kajian luar. Jelaskan 4 faktor yang perlu
didapati apabila satu kawasan kajian dipilih.
Unsur fizikal dan manusia Kawasan kajian yang dipilih hendaklah
merangkumi kedua-dua aspek fizikal dan manusia
Faktor jarak, kos dan masa Kawasan kajian hendaklah tidak terlalu
jauh dari institut dan tidak melibatkan perjalanan masa yang lama
serta kos pengangkutan yang tinggi.
Aspek keselamatan Kawasan kajian yang dipilih hendaklah bebas
dari sebarang ancaman seperti arus sungai yang deras, cerun curam,
haiwan buas, kawasan berisiko tinggi dan kawasan larangan.
Keluasan kawasan kajian Keluasan kawasan kajian yang dipilih
hendaklah bersifat mikro yang mempunyai kedua-dua unsure alam
sekitar fizikal dan alam sekitar manusia
4. Keadah kajian atau mieteorologi kajian boleh dibuat berdasarkan kombinasi
beberapa langkah. Huraikan kombinasi langkah-langkah ini.
Pemerhatian dan pencerapan
Soal selidik dan temu bual
Kaedah pengukuran dan senarai semak
Pemerhatian dan senarai semak
5. Senaraikan 6 aktiviti yang dapat memberi kesedaran kepada rakyat tentang
pentingnya semangat perpaduan.
Rumah terbuka peringkat kebangsaan
Rukun tetangga saling bantu-mambantu bagi menjamin keselamatan
secara tidak langsung
Gotong-royong
Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) bermula pada tahun
2004 semua kaum terlibat memupuk ciri-ciri perpaduan
Sukaneka yang melibatkan semua kaum
Menyambut hari kemerdekaan dan aktiviti mengibarkan jalur
gemilang

Menyambut 16 September sebagai Hari Malaysia dan diistiharkan


sebagai cuti umum
Sekolah Wawasan supaya wujud integrasi antara kaum
Mata pelajaran hubungan etnik di IPTA
Mengadakan dialog terbuka mengenakan tamadun dan peradaban
Malaysia semua kaum sedar mengenai Malaysia
Program Rakan Muda
Program RIMUP(Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan)
Aktiviti kokurikulum di semua peringkat pendidikan
6. Pada rakyat Malaysia, apakah tanggungjawab yang perlu dimiliki ke arah
usaha mengiktirafkan kelas pertama dalam kalangan rakyat Malaysia.
Sihat dari segi fizikal, mental dan spiritual
Menghormati pemimpin negara mengamalkan prinsip-prinsip Rukun
Negara
Membudayakan semangat menolak rasuah
Mempunyai integriti yang tinggi
Memupuk nilai-nilai akhlak yang tinggi
Keberanian serta keyakinan diri menghadapi cabaran dalam kalangan
belia
Semangat menghargai dan memelihara alam sekitar
Pemikiran yang terbuka dan aktif dalam pembangunan negara
7. Integrasi nasional adalah aspek penting untuk pembangunan dan merupakan
matlamat akhir sesebuah negara. Walaubagaimanapun, usaha ini juga bukan
mudah untuk dicapai. Senaraikan 4 ciri kepimpinan yang harus ada pada
pemimpin untuk mencapai integrasi nasional.
Sihat dari segi fizikal, mental dan spiritual
Mempunyai ilmu yang luas
Mempunyai kemahiran memimpin
Berfikiran luas dan terbuka, rasional
Berakhlak tinggi dan mulia
Berwawasan
Berkarisma tinggi
Adil dan bijaksana

Keberanian
Berdedikasi, akauntable, bertanggungjawab, jujur dan inisiatif
Mempunyai komunikasi yang berkesan
8. Terangkan secara ringkas 3 faktor penghalang integrasi nasional.
Sektor ekonomi yang berbeza
- Ketidakseimbangan ekonomi antara kaum.
- Wujud iri hati antara kaum kerana pendapatan tidak sama.
Terdiri daripada pelbagai kaum - perasaan etnosentrik (semangat
kekitaan) layanan yang diberi tidak sama
Masalah pengasingan tempat tinggal / penempatan
- Dasar pecah dan perintah.
Perbezaan kepercayaan atau agama
- Mempunyai sentimen agama sendiri.
- Mempertahankan budaya masing-masing.
Tahap toleransi yang rendah sukar untuk mewujudkan kesefahaman
9. Langkah-langkah menjalankan kajian luar
Sebelum:
-

Menentukan tajuk atau isu kajian


Memilih lokasi kajian
Menjalankan tinjauan
Menentukan kaedah kajian
Memperolehi maklumat primer dan sekunder
Menyediakan bahan dan peralatan kajian
Menentukan masa yang sesuai untuk membuat kajian

Semasa dan setelah:


-

Persiapan logistik
Menjalankan aktiviti di lapangan
Memproses dan menganalisis data
Menyediakan laporan
Membentangkan laporan
Menyimpan laporan di pusat sumber

Soalan esei
1. Integrasi nasional adalah aspek penting untuk pembangunan dan merupakan
matlamat akhir sesebuah negara. Walaubagaimanapun, usaha ini juga bukan
mudah untuk dicapai. Bincangkan.
Masalah perpaduan
Masalah pengasingan tempat tinggal / penempatan
- Dasar pecah dan perintah.
Kemiskinan
- Ketidakseimbangan ekonomi antara kaum.
- Wujud iri hati antara kaum kerana pendapatan tidak sama.
Perbezaan kepercayaan atau agama
- Mempunyai sentimen agama sendiri.
- Mempertahankan budaya masing-masing.
Fahaman dan pengaruh politik yang berbeza
Tiada misi / wawasan yang sama.
- Rasa kesefahaman antara rakyat berkurang.
Langkah mengatasi masalah perpaduan
Peranan media massa
- Membentuk pemikiran dan pandangan rakyat yang memahami
berbagai-bagai nilai dan simbol Negara.
- Mengurangkan prasangka akibat berbagai maklumat yang tidak tepat.
Integrasi ekonomi
- Melaksanakan pelbagai dasar-dasar kerajaan(Rancangan Lima Tahun,
Dasar Ekonomi Baru, Dasar Pembangunan Nasional).
- Menyusan semula masyarakat dan mengurangkan jurang perbezaan
antara rakyat.
- Penambahan dari segi infrastruktur.
- Memastikan pengagihan ekonomi yang tidak seimbang dapat
dikurangkan dan dihapuskan.
- Mengurangkan dan membasmi kemiskinan dengan menambah
pendapatan dan memperbanyakkan peluang pekerjaan kepada semua
rakyat tanpa mengira kaum.
Penerapan dasar-dasar sosial seperti Dasar Kebudayaan Kebangsaan

*Dasar Kebudayaan Kebangsaan


- Mengukuhkan perpaduan bangsa dan negara melalui kebudayaan.
- Mewujudkan komunikasi yang berkesan ke arah kesedaran
kebangsaan,kenegaraan dan nasionalisme Malaysia.
- Mewujudkan rasa kekitaan antara kaum.
- Mewujudkan rasa hormat-menghormati dan toleransi antara kaum
melalui kefahaman budaya kaum lain.
* Konsep Satu Malaysia
- Mewujudkan sebuah kerajaan yang mengutamakan pencapaian
berpaksikan keutamaan rakayat
-Mengekalkan dan meningkatkan perpaduan dalam kepelbagaian dan
menjadi kekuatan Malaysia serta rakyatnya dan kelebihan ini akan
dipelihara sebagai bekalan terbaik untuk menghadapi sebarang cabaran
- Rakyat didahulukan , pencapaian diutamakan.
* Rukun Negara
- Menghormati simbol-simbol kedaulatan negara.
- Mematuhi undang-undang.
- Berusaha meningkatkan nama baik negara melalui aktiviti-aktiviti yang
diceburinya.
- Setia,sanggup dan berani mempertahankan negara dari sebarang
ancaman oleh kuasa luar.
- Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan.
- Agama Islam sebagai agama rasmi.
* Sistem pemerintahan yang sama
- Demokrasi yang berperlembagaan di bawah undang-undang yang sama.
- Memperkenalkan Rukun Negara.
- Memastikan semua rakyat menagamalkan Rukun Negara.
Pemimpin negara juga perlu memiliki ciri-ciri kepimpinan yang baik
seperti
- Berwawasan
- Berkarisma tinggi
- Adil dan bijaksana
- Sihat dari segi fizikal, mantal dan spiritual
- Keberanian
- Berdedikasi, akauntable, bertanggungjawab, jujur dan inisiatif
2. Terangkan dengan ringkas faktor-faktor penghalang integrasi nasional.

Masalah pengasingan tempat tinggal / penempatan


- Dasar pecah dan perintah.
Kemiskinan
- Ketidakseimbangan ekonomi antara kaum.
- Cina - bergiat dalm sektor perdagangan dan perlombongan.
- India - bekerja di estet-estet dan ladang-ladang.
- Melayu - melibatkan diri dalam sektor pertanian dan perikanan.
- Wujud iri hati antara kaum kerana pendapatan tidak sama.
Perbezaan kepercayaan atau agama
- Mempunyai sentimen agama sendiri.
- Mempertahankan budaya masing-masing.
3. Dasar Ekonomi Baru dilaksanakan menerusi serampang dua mata iaitu
membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Huraikan apakah
langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan untuk melaksanakan kedua-dua
strategi itu.
Mewujudkan peluang pekerjaan untuk semua golongan terutama yang
menganggur
Menambahkan daya pengeluaran dan pendapatan
Menukar kegiatan yang mempunyai daya pengeluaran yang rendah
kapada yang tinggi
Mengurangkan jurang perbezaan pendapatan antara kaum dan antara
bandar dan luar bandar
Mengadakan suasana pekerjaan yang menggabungkan pelbagai kaum
bagi mencerminkan komposisi kaum
Mewujudkan kumpulan perusahaan dan perdagangan bumiputera
Memperbaiki taraf dan kualiti hidup rakyat melalui pelajaran, latihan,
kesihatan , kemudahan infrastruktur dan lain-lain
Peningkatan dalam pendapatan dan menyusun kadar kemiskinan
mengikut kaum
Menyusun semula corak guna tenaga
Penyusunan semula hak milik dalam sektor syarikat
Pemodenan kehidupan desa dengan meninggikan daya pengeluaran
Menambahkan bahagian rakyat dalam pemilikan modal stok syarikat
dan pertumbuhan ekonomi
Memajukan negeri dan kawasan mundur

4. Bagi negara kita, matlamat dan sasaran sudahpun ditentukan. Kita ingin
menjadi sebuah negara maju pada 2020. Oleh itu, rakyat Malaysia perlu
membentuk satu keperibadian mengikut acuan Malaysia. Cadangkan apakah
ciri-ciri yang patut dimiliki oleh rakyat Malaysia dalam pembinaan negara
bangsa.
Mempunyai budaya ilmu yang tinggi /membaca
pembelajaran sepanjang hayat, berilmu pengetahuan luas mendalam
dan terkini- menguasai , mengamal, menghayati dan berkongsi ilmu
menjana,mencetus , mengembang dan menyumbang ilmu
mengamalkan penyelidikan
Budaya kepimpinan
keupayaan menerima dan melaksankan tugas sebagai satu amanah dan
tanggungjawab serta keupayaan mengurus sumber
Mempunyai budaya kerja yang tinggi dan profesional
tabiat kerja yang mementingkan kecermelangan , kualiti dan menekan
kerja sepasukan hubungan yang erat sepakat sefahaman dan
bertanggungjawab meletakkan kerja sebagai amanah dan ibadat
Mempunyai budaya akhlak dan moral
tingkah laku yang terpuji seperti tatatertib, sopan santun,
kebijaksanaan, akal budi, bertunjngkan kepada kepercayaan kepada
Tuhan
Mengamalkan budaya penyayang
mempunyai nilai ehsan yang berasaskan kepada konsep cintakan Tuhan
-saling hormat antara insan dan alam sekitar keprihatian sayangkan
diri dan organisasi sayangi negara
Budaya hidup sihat
amalan menjaga kesihatan secara berterusan dari segi fizikal, emosi,
rohani ,intelek dan sosial
Budaya estetika
merujuk kepada ekspresi dan apresiesa terhadap nilai-nilai seni,
keindahan dan keharmonian menikmati keindahan budaya bangsa dan
keindahan persekitaran
5. Bincangkan ciri-ciri kepimpinan dalam pembinaan negara bangsa.
Berwawasan

- Dapat mencipta masa depan negara supaya lebih maju.


- Berupaya menyatupadukan tenaga rakyat.
- Melahirkan dorongan yang kuat supaya rakyat maju ke hadapan.
Berkarisma tinggi
- Jujur, berfokus, pandai menarik minat dan perhatian orang ramai.
- Memobilisasikan dan meneruskan aktiviti masyarakat melalui
gabungan tindakan-tindakan serta sifat-sifat peribadi seperti
sabar,intelek.
- Berupaya mendengar,berkongsi dan memahami perasaan dan masalah
ahli-ahli dalam masyarakat.
Adil dan bijaksana
- Saksama dan tidak berat sebelah semasa membuat keputusan dalam
apa-apa perkara.
- Memberi peluang-peluang yang sama dalam sektor ekonomi tanpa
mengira kaum.
Berilmu pengetahuan
- Berfikiran tajam.
- Dapat mencari jalan dengan cepat.
- Mengetahui selok-belok, peraturan dan undang-undang supaya dapat
membuat keputusan yang paling baik.
- Luas membaca dan mempunyai daya berfikir yang tinggi.
- Dapat mengelakkan diri daripada membuat keputusan yang salah.
Berfikiran rasional
- Seseorang pemimpin perlu mempunyai pandangan luas supaya
rakyatnya kekal maju.
- Dapat menerima pandangan ramai.
Sihat dari segi fizikal, mantal dan spiritual
- Berfikiran waras, berakhlak mulia, berbudi pekerti.
- Boleh berfikir dengan baik.
- Melaksanakan tugas dengan baik.
- Mempunyai pegangan agama yang baik.
Keberanian
- Berani mengambil risiko dan membuat keputusan.
Berdedikasi, akauntable, bertanggungjawab, jujur dan inisiatif
- Melaksanakan dasar-dasar kerajaan dengan baik.
- Telus (Transparent ).
- Mengambil berat tentang aduan-aduan.

6. Huraikan dasar-dasar yang telah dilancarkan oleh kerajaan untuk memupuk


perpaduan daan integrasi nasional.
Rukun Negara
Dasar Pelajaran Kebangsaan
Pindaan Akta Hasutan
Pemuafakatan dalam parti perikatan (tertubuhnya Barisan Nasional)
Dasar Pembangunan Nasional
Dasar Ekonomi Baru
Dasar Kebudayaan Kebangsaan
- Mengukuhkan perpaduan bangsa dan negara melalui kebudayaan.
- Mewujudkan komunikasi yang berkesan ke arah kesedaran
kebangsaan,kenegaraan dan nasionalisme Malaysia.
- Mewujudkan rasa kekitaan antara kaum.
- Mewujudkan rasa hormat-menghormati dan toleransi antara kaum
melalui kefahaman budaya kaum lain.
7. Bincangkan 9 cabaran wawasan 2020 yang perlu ditangani di semua pihak
untuk mencapai tahap negara yang maju dan progresif.
Membentuk sebuah negara bangsa yang bersatu padu mewujudkan
negara Malaysia bersatu yang mempunyai matlamat yang serupa dan
dikongsi bersama
Melahirkan sebuah masyarakat Malaysia yang bebas, teguh dan
mempunyai keyakinan diri berusaha mencapai kecemerlangan sedar semua kemampuan tidak mengalah kepada sesiapa
dihormati oleh rakyat negara lain
Membangunkan masyarakat demokratik yang matang mengamalkan
satu bentuk persefahaman yang matang menjadi contoh kepada
banyak negara membangun
Membentuk sebuah masyarakat yang kukuh moral dan etikanya dan
utuh nilai keagamaannya mmepunyai warganegara yang teguh
dalam nilai agama dan kerohanian didokong oleh nilai etika paling
tinggi
Mewujudkan masyarakat yang matang dan bersifat toleran rakyat
Malaysia bebas mengamalkan adat, kebudayaan dan kepercayaan
agama masing-masing meletakkan kesetiaan kepada satu negara

Membentuk masyarakat yang bersifat sains serta progresif


melahirkan masyarakat yang mempunyai daya perubahan tinggi dan
berpandangan ke depan menjadi pengguna teknologi penyumbang
kepada tamadun saintifik dan teknologi masa depan
Mewujudkan masyarakat berbudi dan berbudaya panyayang sistem
social yang mementingkan masyarakat lebih daripada diri sendiri
kebajikan insan tidak berkisar pada negara atau orang perseorangan
tetapi di sekeliling sistem keluarga yang kukuh
Menjamin pembentukan sebuah masyarakat yang adil ekonominya
melaksanakan pengagihan kekayaan negara secara adil dan saksama,
wujudnya perkongsian sepenuhnya bagi setiap rakyat dalam
perkembangan ekonomi
Mewujudkan masyarakat yang makmur mewujudkan masyarakat
makmur yang mempunyai ekonomi bersaing, dinamik, giat dan kental